Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 29.XII

  • КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО Виж повече
  • УКАЗ № 282 ОТ 23.12.2015 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО Виж повече
  • УКАЗ № 283 ОТ 23.12.2015 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ (ДВ, БР. 41 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ (ДВ, БР. 10 ОТ 2000 Г.) Виж повече
  • ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТПРАВЕНАТА ПОКАНА КЪМ ЧЕРНА ГОРА ЗА ЧЛЕНСТВО В НАТО Виж повече
  • УКАЗ № 284 ОТ 23.12.2015 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ Виж повече
Промени настройката на бисквитките