Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 11.XII

  • ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2019 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА 2018 Г. ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕП Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2018 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2018 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 290 ОТ 05.12.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2019 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 291 ОТ 06.12.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № 64 ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 344, АЛ. 2, Т. 2 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И РЕДА И НАЧИНА ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО ИМ Виж повече
  • ЗАПОВЕД № РД-01-354 ОТ 22 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-28-208 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. (ДВ, БР. 97 ОТ 2013 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките