Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 10.VII

  • УКАЗ № 127 ОТ 01.07.2020 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА СТ.Н.С. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ДАНАИЛОВ СКОРДЕВ С МЕДАЛ "ЗА ЗАСЛУГА" Виж повече
  • НАРЕДБА № 16 ОТ 18 ЮНИ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ФРИЗЬОР" Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 48 ОТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА (ДВ, БР. 32 ОТ 2013 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА КАНДИДАТ ЗА ЗАМЕСТНИК-ОМБУДСМАН, ПУБЛИЧНОТО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЯНЕТО И ИЗСЛУШВАНЕТО НА КАНДИДАТА ЗА ЗАМЕСТНИК-ОМБУДСМАН В КОМИСИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПОДУПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИЗСЛУШВАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ В КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБА № 63 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УКАЗ № 1074 ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАЕМАНЕТО НА ОТЧЕТНИЧЕСКИ, МАТЕРИАЛНООТГОВОРНИ И ДРУГИ ДЛЪЖНОСТИ ОТ ОСЪДЕНИ ЛИЦА (ДВ, БР. 19 ОТ 1975 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ГРАЖДАНСТВОТО ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ДВ, БР. 19 ОТ 1999 Г.) Виж повече