Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 103 от 4.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330 ОТ 26 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИН Виж повече
  • ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329 ОТ 26 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 ОТ 26 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 И 74 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009 НА СЪВЕТА ОТ 16 НОЕМВРИ 2009 Г. Виж повече
  • ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 ОТ 26 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № 4 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА РЕДА И СРОКОВЕТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ОРГАНИТЕ ПО ЧЛ. 16, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУ Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-4 ОТ 27 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДВУСТРАННАТА ВРЪЗКА И ОБМЕНА НА ДАННИ МЕЖДУ КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР Виж повече
  • УКАЗ № 246 ОТ 25.11.2020 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ АНАТОЛИЙ ЦВЕТАНОВ КРЪСТЕВ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ", СЧИТАНО ОТ 25 ЯНУАРИ 2021 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 250 ОТ 25.11.2020 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЮРИЙ БОРИСОВ ЩЕРК ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО МАРОКО Виж повече
Промени настройката на бисквитките