Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 73 от 3.IX

  • НАРЕДБА № Н-11 ОТ 20 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СЕРЖАНТ (СТАРШИНА ЗА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ) - АДМИНИСТРАТОР" Виж повече
  • УКАЗ № 225 ОТ 27.08.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЕТРЕН ДОЛ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, НА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-10 ОТ 20 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СЕРЖАНТ (СТАРШИНА ЗА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ) - ЛОГИСТИК" Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА, МЕХАНИЗМА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО МОРЕ (IMDG code) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече