Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 21 от 7.III

  • НАРЕДБА № 8 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОПЕРАТОР В МЕТАЛУРГИЯТА" Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ (ДВ, БР. 80 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. С НОМЕРА ОТ 81-НС ДО 91-НС ВКЛЮЧИТЕЛНО Виж повече
  • СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВ ПРИНОС МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗДЕЛ "ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА" ПО ПРОГРАМА INVESTEU (Ратифицирано със закон, приет от 48-ото Народно събрание на 5 януари 2023 г. - ДВ, бр. 4 от 2023 г. В сил Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1735-НС ОТ 4 МАРТ 2023 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките