Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 58 от 7.VII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 ОТ 3 ЮЛИ 2023 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г. ЗА КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА НЯКОИ ДЕЙНОСТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ДВ, БР. 29 ОТ 1996 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 106 ОТ 28.06.2023 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ЙОРАМ ЕЛРОН - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 122 ОТ 03.07.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПО КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА АВТОМАТИЗИРАН ОБМЕН НА ДНК ДАННИ, ДАКТИЛОСКОПИЧНИ ДАННИ И ДАННИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА Виж повече
  • УКАЗ № 123 ОТ 03.07.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО, ПОДПИСАНО НА 3 АПРИЛ 2001 Г., ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА НА СЕДАЛИЩЕТО Виж повече
  • УКАЗ № 124 ОТ 03.07.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ДВ, БР. 16 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ (ДВ, БР. 41 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-749 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ (ДВ, БР. 90 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1244 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СПЕЦИФИЧНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В МЕРКИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЛЕТИЩНА СИГУРНОСТ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ Виж повече
  • ПОПРАВКА Виж повече
Промени настройката на бисквитките