Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 10.XI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 ОТ 3 НОЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПОДГОТОВКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОЗОНАТА (ДВ, БР. 52 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЗЕМНИ РАБОТИ, ЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЗЕМНА ОСНОВА И ФУНДАМЕНТИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 10 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2023 Г. ЗА ПОДБОРА, СТАТУТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕДИАТОРИТЕ В СЪДЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО МЕДИАЦИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА № 11 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2023 Г. ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА СЪДЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО МЕДИАЦИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2009 Г. ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА НЕЖЕЛАНИ СУБСТАНЦИИ И ПРОДУКТИ ВЪВ ФУРАЖИТЕ (ДВ, БР. 29 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 57 ОТ 9.06.2004 Г. ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ НА НАЦИОНАЛНАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА СИСТЕМА С ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА СИСТЕМА В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ДВ, БР. 55 ОТ 2004 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките