Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 14.XI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗАПОВЕД № Е-РД-16-553 от 25 октомври 2023 г.

На основание чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 42, ал. 1, т. 3 и чл. 43, ал. 3 и 4 от Закона за подземните богатства нареждам:

1. Да се проведе неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), в площ „Ръжево Конаре“ с размер 0,36 кв. км, разположена в землището на с. Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив, с координати на граничните точки – приложение № 1 към настоящата заповед.

2. Определям срок на разрешението: 2 години от датата на влизане в сила на договора за проучване.

3. Определям минимални изисквания относно финансовите, техническите и професионалните възможности на кандидатите и документите по чл. 23а от ЗПБ, с които се доказва изпълнението на изискванията – приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Определям срок за провеждане на конкурса: до 90 дни от датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.

5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17 ч. на 17-ия ден от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“; конкурсните книжа се получават в стая 813 на Министерството на енергетиката, гр. София, ул. Триадица № 8, тел. 02/9263137, след представяне на следните документи:

– копие от платежно нареждане за закупуване на конкурсните книжа на стойност 500 (петстотин) лв., внесени по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното нареждане следва да бъде записано: „За закупуване на конкурсни книжа за площ „Ръжево Конаре“; в документа се посочва и името на кандидата, в полза на когото е извършено плащането;

– документ за самоличност на лицето, което получава закупените конкурсни книжа; лицето, което получава закупените книжа, подписва приемно-предавателен протокол.

6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в конкурса: до 17,30 ч. на 20-ия ден от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ кандидатите подават в деловодството на Министерството на енергетиката, гр. София, ул. Триадица № 8, заявление за участие по образец и съгласно изискванията, съдържащи се в конкурсните книжа. При подаване на заявлението се заплаща такса в размер 1450 (хиляда четиристотин и петдесет) лв. съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за подземните богатства, одобрена с ПМС № 284 от 17 октомври 2011 г. Таксата се внася по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. Информация относно начина и датата на плащане на таксата за участие се включва в заявлението за участие.

7. Определям депозит за участие – парична вноска в размер 2000 (две хиляди) лв., който следва да бъде внесен към датата на подаване на заявлението за участие в конкурса по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG75 BNBG 9661 3300 1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. Информация относно начина и датата на внасяне на депозита за участие се включва в заявлението за участие.

8. Определям срок за приемане на офертите: 7 дни от деня, следващ датата на влизане в сила на решенията на комисията за допускане и за отказ за допускане на кандидата до участие в конкурса. Допуснатите до участие в конкурса кандидати подават оферта по образец и съгласно изискванията, съдържащи се в конкурсните книжа, в деловодството на Министерството на енергетиката, гр. София, ул. Триадица № 8, в срока по изречение първо, всеки ден от 9 до 17,30 ч.

9. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“.

10. Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и на интернет страницата на Министерството на енергетиката.

11. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Министър: Р. Радев

Приложение № 1

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ „Ръжево Конаре“

Координатна система БГС 2005, зона 35

Х (m)

Y (m)

1.

4685348

320673

2.

4685380

320874

3.

4684450

321816

4.

4684305

321680

5.

4684371

321532

6.

4684471

321536

7.

4684670

321325

8.

4684679

321125

9.

4685106

320732

 

Приложение № 2

Минимални изисквания относно финансовите, техническите и професионалните възможности на кандидатите и документите по чл. 23а от ЗПБ, с които се доказва изпълнението им

Kандидатът – физическо или юридическо лице, или техни обединения, трябва да отговаря на минималните изисквания за финансови, технически и професионални възможности, необходими за извършване на дейностите по проучване, предвидени в работната програма, както следва:

1. Минимални изисквания за финансови възможности:

Финансовите възможности на кандидата следва да осигуряват финансов ресурс, необходим за изпълнение на дейностите по разрешението. Кандидатът трябва да отговаря на едно от следните изисквания:

1.1. да е реализирал нетни приходи от продажби общо за последните 3 (три) финансови години в зависимост от датата, на която е учреден, не по-малко от 100 000 (сто хиляди) лв.,

или

1.2. да представи удостоверение от банкова или кредитна институция, че разполага или ще бъде осигурен с финансов ресурс, необходим за извършване на дейностите по разрешението.

Наличието на минимални финансови възможности се доказва чрез един или няколко от документите по чл. 23а, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗПБ.

Когато кандидатът е обединение, изискването по тази точка се прилага към обединението като цяло.

2. Минимални изисквания за технически възможности:

Техническите възможности на кандидата трябва да осигуряват активи, необходими за изпълнение на дейностите по разрешението.

За изпълнение на дейностите по разрешението кандидатът следва да разполага с техника и оборудване за прокарване на проучвателни шурфи и проучвателно сондиране. Наличието на минимални технически възможности се доказва чрез един или няколко от документите по чл. 23а, ал. 4, т. 1 и 2 от ЗПБ.

Когато кандидатът е обединение, изискването по тази точка се прилага към обединението като цяло.

3. Минимални изисквания за професионални възможности:

Професионалните възможности трябва да осигуряват участие на лица, които да отговарят за извършването на дейностите по разрешението, достатъчно като брой, с квалификация и с опит в областта на геологията и/или минното дело, за да се осигури качествено изпълнение на дейностите, а именно: един експерт – геологопроучвател, и един експерт – минен инженер, с трудов стаж по специалността минимум 3 (три) години за всеки от тях.

Наличието на минимални професионални възможности се доказва чрез документите по чл. 23а, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗПБ.

Когато кандидатът е обединение, изискването по тази точка се прилага към обединението като цяло.

За доказване на финансовите, техническите и професионалните възможности по т. 1, 2 и 3 кандидатът може да ползва ресурсите на трето лице, когато докаже, че за третото лице не е налице основание за изключване по чл. 23, ал. 2 от ЗПБ, включително че при изпълнение на дейностите по договора за проучване ще има на разположение ресурсите на третото лице.

8110

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-09-1096 от 18 октомври 2023 г.

На основание чл. 10в от Закона за подпомагане на земеделските производители във връзка с одобрен доклад на заместник-министъра на земеделието и храните № 93-5820 от 18.10.2023 г. нареждам:

1. Отменям Заповед № РД-09-159 от 2.03.2022 г. на министъра на земеделието ведно с приложението към нея.

2. Настоящата заповед да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“.

3. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

4. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“.

Министър: К. Вътев

8163

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 993-ДУКФ от 3 ноември 2023 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 12, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 във връзка с чл. 8, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 166, ал. 1 и 2 от ЗППЦК Комисията за финансов надзор реши:

Издава лиценз на „Колективно финансиране“ – АД (в процес на учредяване), със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Три уши № 6, за предоставяне на услуги за колективно финансиране с право да извършва следните дейности и услуги:

– улесняване на отпускането на заеми;

– пласиране без твърд ангажимент, както е посочено в раздел А, точка 7) от приложение І към Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (Директива 2014/65/ЕС), на прехвърлими ценни книжа за целите на колективно финансиране, емитирани от създатели на проекти или от дружества със специална цел, и получаване и предаване на нареждания за търговия от клиенти във връзка с тези прехвърлими ценни книжа за целите на колективно финансиране, както е посочено в точка 1) от раздел А от приложение І към Директива 2014/65/ЕС.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

Председател: Б. Атанасов

8095

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-23 от 20 октомври 2023 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления рег. № 09-14811-2.10.2023 г. и 09-14815-2.10.2023 г. от СГКК – Благоевград, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Лещен, EKATTE 43606, община Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-303 от 13.05.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 43606.6.13: площ: 23 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 43606.6.14: площ: 95 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 43606.6.15: площ: 21 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 43606.6.16: площ: 430 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 43606.6.17: площ: 169 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 43606.6.161: площ: 458 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗм – ДП „ЮЗДП“ – ТП „ДГС Гърмен“;

поземлен имот с идентификатор 43606.6.162: площ: 248 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗм – ДП „ЮЗДП“ – ТП „ДГС Гърмен“;

поземлен имот с идентификатор 43606.7.6: площ: 39 кв. м, пасище, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 43606.7.13: площ: 64 кв. м, пасище, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.40: площ: 15 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.43: площ: 33 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.57: площ: 40 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.658: площ: 223 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.673: площ: 6 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 43606.12.1: площ: 49 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 43606.12.4: площ: 59 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 43606.501.345: площ: 680 кв. м, изоставена орна земя, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 43606.501.354: площ: 442 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 43606.501.694: площ: 438 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 43606.501.695: площ: 60 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 43606.501.697: площ: 184 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 43606.501.701: площ: 204 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 43606.6.103.1: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 43606.6.113.1: площ: 202 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 43606.6.113.2: площ: 59 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 43606.6.113.3: площ: 62 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 43606.501.701.1: площ: 40 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 43606.6.3: дере, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 4848 кв. м, площ след промяната: 4508 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.6.4: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 700 кв. м, площ след промяната: 671 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.6.8: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 2300 кв. м, площ след промяната: 425 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.6.20: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗм – ДП „ЮЗДП“ – ТП „ДГС Гърмен“, площ преди промяната: 4362 кв. м, площ след промяната: 4119 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.6.22: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4493 кв. м, площ след промяната: 3572 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.6.27: пасище, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 1429 кв. м, площ след промяната: 616 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.6.28: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗм – ДП „ЮЗДП“ – ТП „ДГС Гърмен“, площ преди промяната: 45 763 кв. м, площ след промяната: 45 418 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.6.33: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗм – ДП „ЮЗДП“ – ТП „ДГС Гърмен“, площ преди промяната: 971 кв. м, площ след промяната: 669 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.6.138: изоставена нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 654 кв. м, площ след промяната: 96 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.6.141: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗм – ДП „ЮЗДП“ – ТП „ДГС Гърмен“, площ преди промяната: 16 910 кв. м, площ след промяната: 16 148 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.6.153: изоставено трайно насаждение, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 656 кв. м, площ след промяната: 559 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.6.158: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1365 кв. м, площ след промяната: 1276 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.7.1: гробищен парк, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 8532 кв. м, площ след промяната: 8510 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.7.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2270 кв. м, площ след промяната: 1929 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.7.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1255 кв. м, площ след промяната: 1199 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.7.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1106 кв. м, площ след промяната: 1072 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.7.7: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2465 кв. м, площ след промяната: 2423 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.7.54: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4023 кв. м, площ след промяната: 269 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.7.60: нива, собственост на „X.X. – архитектура и дизайн“, площ преди промяната: 2527 кв. м, площ след промяната: 2525 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.7.61: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 146 кв. м, площ след промяната: 99 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.8.106: за местен път, собственост на държавата, площ преди промяната: 15 577 кв. м, площ след промяната: 15 235 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.55: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1446 кв. м, площ след промяната: 1439 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.56: нива, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 137 кв. м, площ след промяната: 94 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.58: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2294 кв. м, площ след промяната: 2217 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.90: нива, собственост на МЗм – ДП „ЮЗДП“ – ТП „ДГС Гърмен“, площ преди промяната: 171 кв. м, площ след промяната: 50 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.149: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 707 кв. м, площ след промяната: 293 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.150: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 618 кв. м, площ след промяната: 568 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.157: нива, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ: 1001 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.158: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 1765 кв. м, площ след промяната: 1281 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.160: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 699 кв. м, площ след промяната: 371 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.162: нива, собственост на свещеник X.X.X., площ преди промяната: 500 кв. м, площ след промяната: 472 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.165: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1556 кв. м, площ след промяната: 1152 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.341: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 524 кв. м, площ след промяната: 510 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.342: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 303 кв. м, площ след промяната: 290 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.343: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 303 кв. м, площ след промяната: 290 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.344: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 502 кв. м, площ след промяната: 499 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.347: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1048 кв. м, площ след промяната: 1003 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.348: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 213 кв. м, площ след промяната: 155 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.349: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 538 кв. м, площ след промяната: 358 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.350: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 505 кв. м, площ след промяната: 111 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.351: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 2935 кв. м, площ след промяната: 2518 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.352: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 241 кв. м, площ след промяната: 171 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.353: нива, собственост на свещеник X.X.X., площ преди промяната: 398 кв. м, площ след промяната: 284 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.585: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 889 кв. м, площ след промяната: 808 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.626: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 273 кв. м, площ след промяната: 245 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.631: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗм – ДП „ЮЗДП“ – ТП „ДГС Гърмен“, площ преди промяната: 227 кв. м, площ след промяната: 7 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.647: за друг вид застрояване, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 851 кв. м, площ след промяната: 774 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.12.41: нива, собственост на „Еколуксвил“ – ЕООД, площ преди промяната: 8982 кв. м, площ след промяната: 8920 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.12.124: ниско застрояване (до 10 m), собственост на ПАИИККО Пропъртис, площ преди промяната: 1392 кв. м, площ след промяната: 1223 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.12.125: друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 1733 кв. м, площ след промяната: 537 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43606.12.142: за местен път, собственост на държавата, площ преди промяната: 20 888 кв. м, площ след промяната: 19 615 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 43606.6.7: площ: 545 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 43606.6.40: площ: 1135 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗм – ДП „ЮЗДП“ – ТП „ДГС Гърмен“;

поземлен имот с идентификатор 43606.6.137: площ: 517 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗм – ДП „ЮЗДП“ – ТП „ДГС Гърмен“;

поземлен имот с идентификатор 43606.6.150: площ: 636 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 43606.6.157: площ: 242 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.89: площ: 409 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.159: площ: 353 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.163: площ: 301 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.164: площ: 626 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 43606.9.649: площ: 651 кв. м, нива, собственост на МЗм – ДП „ЮЗДП“ – ТП „ДГС Гърмен“.

II. С. Осиково, EKATTE 54184, община Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1664 от 27.09.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 54184.35.35: площ: 5070 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 54184.35.59: площ: 287 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 54184.35.91: площ: 349 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 54184.61.181: площ: 181 кв. м, ливада, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 54184.63.97: площ: 999 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 54184.67.4: площ: 19 кв. м, ливада, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 54184.502.664: площ: 212 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 54184.503.662: площ: 922 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 54184.504.396: площ: 2679 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

сграда с идентификатор 54184.35.32.1: площ: 42 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 54184.35.32.2: площ: 46 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 54184.35.35.1: площ: 57 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 54184.35.35.2: площ: 54 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 54184.35.35.3: площ: 104 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 54184.35.35.4: площ: 61 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 54184.35.35.5: площ: 41 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 54184.35.35.6: площ: 31 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 54184.35.35.7: площ: 32 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 54184.35.36.1: площ: 81 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 54184.35.36.2: площ: 35 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 54184.35.59.1: площ: 58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 54184.35.59.2: площ: 69 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 54184.35.81.1: площ: 76 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 54184.35.83.1: площ: 64 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 54184.35.88.1: площ: 65 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 54184.61.168.1: площ: 38 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 54184.61.168.2: площ: 25 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 54184.61.168.3: площ: 103 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 54184.61.168.4: площ: 49 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 54184.503.662.1: площ: 34 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 54184.19.128: за местен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 14 964 кв. м, площ след промяната: 13 939 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.34.67: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1187 кв. м, площ след промяната: 809 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.34.68: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1728 кв. м, площ след промяната: 1669 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.34.74: ливада, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1613 кв. м, площ след промяната: 1611 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.34.79: ливада, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 119 267 кв. м, площ след промяната: 109 895 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.35.36: ливада, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 2391 кв. м, площ след промяната: 2108 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.35.50: друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 46 256 кв. м, площ след промяната: 45 008 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.35.85: ливада, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 12 057 кв. м, площ след промяната: 8712 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.35.89: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 845 кв. м, площ след промяната: 813 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.37.26: за местен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 23 999 кв. м, площ след промяната: 23 912 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.61.2: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1050 кв. м, площ след промяната: 1029 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.61.3: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 994 кв. м, площ след промяната: 501 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.61.4: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 724 кв. м, площ след промяната: 284 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.61.13: ливада, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 3180 кв. м, площ след промяната: 3133 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.61.125: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5183 кв. м, площ след промяната: 5168 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.61.168: ливада, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 18 890 кв. м, площ след промяната: 14 002 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.61.170: ливада, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 62 339 кв. м, площ след промяната: 63 424 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.61.243: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 1608 кв. м, площ след промяната: площ: 1670 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.63.35: ливада, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 53 242 кв. м, площ след промяната: 47 841 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.63.86: ливада, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 14 109 кв. м, площ след промяната: 7061 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.67.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3249 кв. м, площ след промяната: 3226 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.67.83: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 353 кв. м, площ след промяната: 76 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.67.84: ливада, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 24 110 кв. м, площ след промяната: 13 374 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.67.96: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 1053 кв. м, площ след промяната: 870 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.67.146: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 4602 кв. м, площ след промяната: 4019 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.69.1: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 7972 кв. м, площ след промяната: 1415 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54184.69.51: гробищен парк, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 10 601 кв. м, площ след промяната: 8723 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 54184.67.82: площ: 361 кв. м, нива, собственост на X.X.X..

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.

Изпълнителен директор: Стр. Танев

8087

 

ЗАПОВЕД № КД-14-24 от 24 октомври 2023 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от ЗКИР и във връзка със заявления рег. № 09-13351-4.09.2023 г., 09-13353-4.09.2023 г., 09-13350-4.09.2023 г., 09-13354-4.09.2023 г., 09-14185-20.09.2023 г., 09-14186-20.09.2023 г., 09-14187-20.09.2023 г., 09-14188-20.09.2023 г. и 09-14190-20.09.2023 г. на СГКК – Бургас, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Бата, EKATTE 02810, община Поморие, одобрени със Заповед № РД-18-1471 от 9.08.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 02810.3.259: площ: 429 кв. м, пасище, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 02810.4.90: площ: 946 кв. м, за местен път, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 02810.10.96: площ: 280 443 кв. м, пасище, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 02810.25.21: площ: 1610 кв. м, пасище, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 02810.26.21: площ: 23 007 кв. м, пасище, собственост на Община Поморие.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 02810.3.207: за местен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 19 748 кв. м, площ след промяната: 20 574 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02810.3.218: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 1283 кв. м, площ след промяната: 1464 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02810.3.225: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 175 696 кв. м, площ след промяната: 167 105 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02810.4.82: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 2708 кв. м, площ след промяната: 1554 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02810.4.83: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 1398 кв. м, площ след промяната: 779 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02810.4.84: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 38 692 кв. м, площ след промяната: 38 219 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02810.4.89: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 5310 кв. м, площ след промяната: 5281 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02810.17.101: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 5746 кв. м, площ след промяната: 5709 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02810.17.104: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 23 457 кв. м, площ след промяната: 23 449 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02810.23.207: за местен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 21 543 кв. м, площ след промяната: 21 411 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02810.26.18: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 1263 кв. м, площ след промяната: 1064 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02810.26.19: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 53 504 кв. м, площ след промяната: 52 639 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02810.27.26: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 52 676 кв. м, площ след промяната: 52 562 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 02810.10.85: площ: 283 665 кв. м, пасище, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 02810.26.14: площ: 29 517 кв. м, пасище, собственост на Община Поморие.

II. С. Белодол, EKATTE 27440, община Поморие, одобрени със Заповед № РД-18-1308 от 17.07.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 27440.8.77: площ: 2241 кв. м, друг вид нива, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 27440.8.78: площ: 1563 кв. м, друг вид нива, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 27440.8.79: площ: 1973 кв. м, друг вид нива, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 27440.8.80: площ: 1902 кв. м, друг вид нива, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 27440.8.81: площ: 2070 кв. м, друг вид нива, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 27440.10.105: площ: 3592 кв. м, нива, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 27440.13.149: площ: 421 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 27440.13.150: площ: 1947 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 27440.13.151: площ: 1063 кв. м, нива, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 27440.13.152: площ: 5801 кв. м, нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 27440.13.153: площ: 6959 кв. м, дере, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 27440.14.138: площ: 3409 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 27440.14.139: площ: 4709 кв. м, нива, собственост на „Омега Агроинвест“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 27440.14.140: площ: 1385 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 27440.14.141: площ: 1773 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 27440.14.142: площ: 1720 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 27440.14.143: площ: 197 кв. м, дере, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 27440.14.144: площ: 282 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 27440.14.145: площ: 160 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 27440.7.4: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1499 кв. м, площ след промяната: 1340 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27440.7.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 544 кв. м, площ след промяната: 373 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27440.7.76: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 2592 кв. м, площ след промяната: 2051 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27440.8.2: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 31 074 кв. м, площ след промяната: 25 010 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27440.8.13: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 84 063 кв. м, площ след промяната: 81 998 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27440.8.14: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 3667 кв. м, площ след промяната: 3049 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27440.10.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2005 кв. м, площ след промяната: 592 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27440.10.6: нива, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 7019 кв. м, площ след промяната: 6945 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27440.13.3: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 96 283 кв. м, площ след промяната: 95 571 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27440.13.45: нива, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 3009 кв. м, площ след промяната: 2641 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27440.13.46: нива, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 3011 кв. м, площ след промяната: 2576 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27440.13.47: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7500 кв. м, площ след промяната: 7457 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27440.13.57: нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3509 кв. м, площ след промяната: 3504 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27440.13.59: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 3465 кв. м, площ след промяната: 3346 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27440.14.13: нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди промяната: 6011 кв. м, площ след промяната: 5971 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27440.14.18: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4077 кв. м, площ след промяната: 4064 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27440.14.22: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 13 181 кв. м, площ след промяната: 13 178 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27440.14.27: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2042 кв. м, площ след промяната: 2009 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27440.14.43: нива, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 2030 кв. м, площ след промяната: 2010 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27440.14.44: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 5999 кв. м, площ след промяната: 5960 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27440.14.124: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 6709 кв. м, площ след промяната: 6769 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27440.14.135: за местен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 9707 кв. м, площ след промяната: 9579 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 27440.13.1: площ: 2667 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 27440.13.44: площ: 10 007 кв. м, нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 27440.14.23: площ: 6076 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 27440.14.25: площ: 7488 кв. м, нива, собственост на „Омега Агроинвест“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 27440.14.26: площ: 2051 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 27440.14.75: площ: 3000 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 27440.14.76: площ: 3001 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 27440.14.113: площ: 1698 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 27440.14.123: площ: 2595 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие.

III. С. Габерово, EKATTE 14057, община Поморие, одобрени със Заповед № РД-18-1309 от 17.07.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 14057.1.41: площ: 734 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 14057.1.42: площ: 142 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 14057.1.43: площ: 616 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 14057.1.44: площ: 95 кв. м, пасище, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 14057.2.76: площ: 341 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X..

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 14057.1.13: дере, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 7724 кв. м, площ след промяната: 7721 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14057.1.26: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 5941 кв. м, площ след промяната: 5777 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14057.1.36: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 222 441 кв. м, площ след промяната: 222 460 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14057.2.35: дере, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 53 530 кв. м, площ след промяната: 53 593 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14057.2.36: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 16 503 кв. м, площ след промяната: 17 688 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14057.2.38: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 603 кв. м, площ след промяната: 613 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14057.12.11: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 1414 кв. м, площ след промяната: 1471 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14057.13.1: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 2242 кв. м, площ след промяната: 2283 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 14057.1.40: площ: 1530 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие.

IV. С. Гълъбец, EKATTE 18229, община Поморие, одобрени със Заповед № РД-18-1473 от 9.08.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 18229.1.210: площ: 296 кв. м, пасище, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 18229.1.211: площ: 1251 кв. м, изоставена нива, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 18229.1.212: площ: 2049 кв. м, пасище, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 18229.4.273: площ: 312 кв. м, пасище, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 18229.4.274: площ: 736 кв. м, нива, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 18229.9.168: площ: 243 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 18229.1.211.1: площ: 28 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 18229.1.186: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 76 068 кв. м, площ след промяната: 74 908 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18229.1.203: за местен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 15 056 кв. м, площ след промяната: 15 096 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18229.4.25: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 6535 кв. м, площ след промяната: 6523 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18229.4.26: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3959 кв. м, площ след промяната: 3924 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18229.4.27: за друг вид застрояване, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3978 кв. м, площ след промяната: 3911 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18229.4.28: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 5800 кв. м, площ след промяната: 5650 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18229.4.29: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9553 кв. м, площ след промяната: 9384 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18229.4.250: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 5497 кв. м, площ след промяната: 6014 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18229.4.259: за местен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 24 347 кв. м, площ след промяната: 24 288 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18229.6.160: за друг обществен обект, комплекс, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 20 624 кв. м, площ след промяната: 20 435 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18229.12.99: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 6191 кв. м, площ след промяната: 6835 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18229.141.9: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 5183 кв. м, площ след промяната: 5175 кв. м.

V. С. Дъбник, EKATTE 24253, община Поморие, одобрени със Заповед № РД-18-1310 от 17.07.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 24253.1.52: площ: 1580 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Емне Реджеб Нуф, Шабан Нуф Нух, Кариме Нуф Ахмед и Себиле Нуф Сюлейман;

поземлен имот с идентификатор 24253.1.54: площ: 617 кв. м, пасище, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 24253.1.55: площ: 126 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 24253.1.56: площ: 760 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Зинеб Осман Севри и Юсеин Мехмед Севри;

поземлен имот с идентификатор 24253.1.57: площ: 3703 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 24253.8.165: площ: 5050 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 24253.8.166: площ: 1214 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 24253.8.167: площ: 912 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 24253.40.35: площ: 95 кв. м, за местен път, собственост на Община Поморие.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 24253.1.29: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 283 341 кв. м, площ след промяната: 283 124 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24253.1.39: нива, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 13 930 кв. м, площ след промяната: 13 146 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24253.1.41: гробищен парк, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 13 828 кв. м, площ след промяната: 14 498 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24253.1.42: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 4080 кв. м, площ след промяната: 3845 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24253.1.43: пасище, данни преди промяната: собственост на Емне Реджеб Нуф, Шабан Нуф Нух, Кериме Нуф Ахмед, Себиле Нуф Сюлейман и Община Поморие, площ: 58 860 кв. м, данни след промяната: собственост на Община Поморие, площ: 53 729 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24253.1.47: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 7616 кв. м, площ след промяната: 7502 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24253.1.48: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 4779 кв. м, площ след промяната: 4708 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24253.8.68: нива, собственост на Мустафа Алиосман Халил, площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след промяната: 989 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24253.8.85: дере, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 74 827 кв. м, площ след промяната: 74 142 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24253.40.3: за местен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 2443 кв. м, площ след промяната: 1396 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24253.40.7: за стопански двор, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗХ, площ преди промяната: 16 881 кв. м, площ след промяната: 16 619 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24253.40.20: за стопански двор, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗХ, площ преди промяната: 1090 кв. м, площ след промяната: 390 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24253.40.28: за друг вид производствен, складов обект, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗХ, площ преди промяната: 893 кв. м, площ след промяната: 643 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24253.40.31: за местен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 1227 кв. м, площ след промяната: 817 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 24253.40.5: площ: 635 кв. м, за друг вид производствен, складов обект, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗХ;

поземлен имот с идентификатор 24253.40.13: площ: 4459 кв. м, за стопански двор, собственост на „ВИЛ-МЕР“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 24253.40.15: площ: 383 кв. м, незастроен имот за производствен, складов обект, собственост на Шабан Мустафа Вурал и Фатме Ахмед Вурал;

поземлен имот с идентификатор 24253.40.16: площ: 3410 кв. м, за стопански двор, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗХ;

поземлен имот с идентификатор 24253.40.17: площ: 2942 кв. м, за стопански двор, собственост на Смаил Юсеин Етим и Зекия Хасан Етим;

поземлен имот с идентификатор 24253.40.18: площ: 430 кв. м, за стопански двор, собственост на Якуб Хасан Пехливан, Назиф Идает Хасан, Емине Адем Хасан, Зекия Хасан Етим, Фатме Смаил Юсеин и Мехмед Шабан Юсеин;

поземлен имот с идентификатор 24253.40.19: площ: 470 кв. м, за стопански двор, собственост на Якуб Хасан Пехливан, Емине Адем Хасан, Зекия Хасан Етим, Фатме Смаил Юсеин, Назиф Идает Хасан и Мехмед Шабан Юсеин;

поземлен имот с идентификатор 24253.40.29: площ: 401 кв. м, за друг вид производствен, складов обект, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗХ;

поземлен имот с идентификатор 24253.40.30: площ: 420 кв. м, за местен път, собственост на Община Поморие;

сграда с идентификатор 24253.40.13.1: площ: 730 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на „ВИЛ-МЕР“ – ЕООД;

сграда с идентификатор 24253.40.15.1: площ: 116 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на Шабан Мустафа Вурал и Фатме Ахмед Вурал;

сграда с идентификатор 24253.40.16.1: площ: 532 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗХ;

сграда с идентификатор 24253.40.17.1: площ: 318 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на Смаил Юсеин Етим и Зекия Хасан Етим;

сграда с идентификатор 24253.40.18.1: площ: 212 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на Бейя Абдрахим Пехливан, Мехмед Шабан Юсеин, Фатме Смаил Юсеин, X.X.X., X.X.X., X.X.X., Назиф Идает Хасан, Емине Адем Хасан;

сграда с идентификатор 24253.40.19.1: площ: 210 кв. м, складова база, склад, собственост на Бейя Абдрахим Пехливан, Мехмед Шабан Юсеин, Фатме Смаил Юсеин, X.X.X., X.X.X., X.X.X., Назиф Идает Хасан и Емине Адем Хасан.

VI. С. Козичино, EKATTE 37753, община Поморие, одобрени със Заповед № РД-18-1474 от 9.08.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 37753.83.67: площ: 931 кв. м, нива, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 37753.44.16: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7267 кв. м, площ след промяната: 7249 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37753.44.24: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 317 926 кв. м, площ след промяната: 317 074 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37753.44.25: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 1604 кв. м, площ след промяната: 1547 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37753.44.37: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 675 кв. м, площ след промяната: 342 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37753.44.44: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 173 кв. м, площ след промяната: 10 154 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37753.80.42: за друг вид застрояване, собственост на с. Козичино, площ преди промяната: 2089 кв. м, площ след промяната: 2107 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37753.82.11: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 53 464 кв. м, площ след промяната: 53 450 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37753.82.13: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1204 кв. м, площ след промяната: 1219 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37753.120.837: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1334 кв. м, площ след промяната: 1332 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37753.120.838: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1379 кв. м, площ след промяната: 1377 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37753.120.845: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1745 кв. м, площ след промяната: 1734 кв. м.

VII. С. Косовец, EKATTE 38769, община Поморие, одобрени със Заповед № РД-18-1312 от 17.07.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 38769.2.29: площ: 280 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 38769.2.30: площ: 567 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 38769.2.31: площ: 185 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 38769.2.32: площ: 2172 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 38769.2.33: площ: 26 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 38769.2.34: площ: 2003 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 38769.5.35: площ: 1641 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Сали Дуран Хашим;

поземлен имот с идентификатор 38769.5.36: площ: 296 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 38769.5.37: площ: 670 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 38769.5.38: площ: 399 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 38769.5.39: площ: 293 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 38769.5.40: площ: 105 кв. м, нива, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 38769.5.41: площ: 528 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 38769.6.40: площ: 23 кв. м, за местен път, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 38769.6.41: площ: 465 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 38769.6.43: площ: 497 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 38769.6.44: площ: 958 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 38769.6.45: площ: 836 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 38769.8.119: площ: 77 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 38769.8.120: площ: 2575 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 38769.8.121: площ: 3147 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 38769.8.122: площ: 2176 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 38769.8.123: площ: 1676 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 38769.8.124: площ: 176 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Мустафа Реджеб Сюлейман;

поземлен имот с идентификатор 38769.8.125: площ: 2264 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Мустафа Реджеб Сюлейман.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 38769.2.8: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 16 091 кв. м, площ след промяната: 15 832 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38769.2.14: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 960 кв. м, площ след промяната: 947 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38769.2.19: за местен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 17 630 кв. м, площ след промяната: 17 375 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38769.2.22: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 7146 кв. м, площ след промяната: 7109 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38769.2.23: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 454 кв. м, площ след промяната: 444 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38769.2.26: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 81 180 кв. м, площ след промяната: 79 893 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38769.2.27: за друг вид застрояване, собственост на с. Косовец, площ преди промяната: 694 кв. м, площ след промяната: 431 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38769.5.30: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 11 446 кв. м, площ след промяната: 11 440 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38769.5.33: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 12 480 кв. м, площ след промяната: 10 922 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38769.6.11: нива, собственост на Мустафа Реджеб Сюлейман, площ преди промяната: 7468 кв. м, площ след промяната: 7257 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38769.6.22: нива, собственост на Халил Мехмед Смаил, площ преди промяната: 4007 кв. м, площ след промяната: 3978 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38769.6.28: за друг вид застрояване, собственост на с. Косовец, площ преди промяната: 612 кв. м, площ след промяната: 455 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38769.6.31: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 18 194 кв. м, площ след промяната: 18 122 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38769.6.32: за друг вид застрояване, собственост на с. Косовец, площ преди промяната: 6075 кв. м, площ след промяната: 3092 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38769.8.78: комплексно застрояване, собственост на Мухарем Селим Али, площ преди промяната: 9999 кв. м, площ след промяната: 9556 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38769.8.79: нива, собственост на „Ставен“ – АД, площ преди промяната: 9998 кв. м, площ след промяната: 9958 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38769.8.84: нива, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 11 379 кв. м, площ след промяната: 11 459 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38769.8.104: за друг вид застрояване, собственост на с. Косовец, площ преди промяната: 12 398 кв. м, площ след промяната: 400 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38769.12.3: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 10 391 кв. м, площ след промяната: 10 395 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 38769.2.18: площ: 2249 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Косовец;

поземлен имот с идентификатор 38769.2.28: площ: 2904 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Косовец;

поземлен имот с идентификатор 38769.5.31: площ: 1292 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 38769.5.32: площ: 1687 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Косовец;

поземлен имот с идентификатор 38769.5.34: площ: 2204 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Косовец;

поземлен имот с идентификатор 38769.12.1: площ: 10 007 кв. м, за друг вид производствен, складов обект, собственост на ЕТ „Трите брези – Али Селим“;

сграда с идентификатор 38769.12.1.1: площ: 1205 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на ЕТ „Трите брези – Али Селим“.

VIII. С. Порой, EKATTE 57790, община Поморие, одобрени със Заповед № РД-18-1314 от 17.07.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 57790.9.402: площ: 105 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 57790.9.403: площ: 119 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 57790.9.404: площ: 3263 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 57790.127.40: площ: 943 кв. м, пасище, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 57790.127.41: площ: 526 кв. м, пасище, собственост на Община Поморие.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 57790.5.332: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 3 198 653 кв. м, площ след промяната: 3 199 091 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57790.9.248: нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди промяната: 4001 кв. м, площ след промяната: 3855 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57790.9.387: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след промяната: 2137 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57790.9.390: за друг вид застрояване, собственост на с. Порой, площ преди промяната: 538 кв. м, площ след промяната: 119 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57790.9.393: нива, собственост на Осман Осман Ариф, площ преди промяната: 5015 кв. м, площ след промяната: 4452 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57790.9.395: дере, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 15 687 кв. м, площ след промяната: 15 686 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57790.100.107: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 35 753 кв. м, площ след промяната: 35 700 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57790.100.108: за друг вид застрояване, собственост на с. Порой, площ преди промяната: 3691 кв. м, площ след промяната: 3219 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 57790.9.386: площ: 3625 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 57790.9.389: площ: 330 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Порой;

поземлен имот с идентификатор 57790.127.26: площ: 1676 кв. м, пасище, собственост на Община Поморие.

IX. С. Страцин, EKATTE 69746, община Поморие, одобрени със Заповед № РД-18-1315 от 17.07.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 69746.2.54: площ: 10 731 кв. м, нива, собственост на Мустафа Халил Мехмед;

поземлен имот с идентификатор 69746.2.55: площ: 9841 кв. м, нива, собственост на Мустафа Халил Мехмед;

поземлен имот с идентификатор 69746.4.105: площ: 16 361 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, собственост на с. Страцин;

поземлен имот с идентификатор 69746.4.106: площ: 3724 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, собственост на с. Страцин;

поземлен имот с идентификатор 69746.6.419: площ: 1030 кв. м, пасище, собственост на с. Страцин;

поземлен имот с идентификатор 69746.10.258: площ: 489 кв. м, пасище, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 69746.16.15: площ: 745 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, собственост на Община Поморие;

поземлен имот с идентификатор 69746.16.16: площ: 2992 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, собственост на Община Поморие.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 69746.6.250: за местен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 15 156 кв. м, площ след промяната: 15 195 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69746.6.263: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 13 151 кв. м, площ след промяната: 11 730 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69746.6.264: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 5693 кв. м, площ след промяната: 5423 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69746.9.95: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 45 055 кв. м, площ след промяната: 45 968 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69746.16.5: нива, собственост на „Мюсюлманско изповедание“ – София, площ преди промяната: 14 527 кв. м, площ след промяната: 14 544 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69746.16.7: данни преди промяната: за друг обществен обект, комплекс, площ: 1277 кв. м, данни след промяната: поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, площ: 3840 кв. м, собственост на с. Страцин;

поземлен имот с идентификатор 69746.17.12: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 45 138 кв. м, площ след промяната: 44 393 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69746.90.16: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 28 132 кв. м, площ след промяната: 28 057 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69746.141.10: пасище, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 28 071 кв. м, площ след промяната: 27 744 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69746.141.11: за друг вид производствен, складов обект, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗX, площ преди промяната: 1626 кв. м, площ след промяната: 1547 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69746.150.115: за местен път, собственост на Община Поморие, площ преди промяната: 43 648 кв. м, площ след промяната: 43 263 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 69746.2.19: площ: 11 003 кв. м, нива, собственост на Мустафа Халил Мехмед;

поземлен имот с идентификатор 69746.2.20: площ: 9974 кв. м, нива, собственост на Мустафа Халил Мехмед;

поземлен имот с идентификатор 69746.4.87: площ: 47 449 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, собственост на с. Страцин;

поземлен имот с идентификатор 69746.16.8: площ: 4221 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, собственост на Община Поморие.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.

Изпълнителен директор: Стр. Танев

8088

 

ЗАПОВЕД № КД-14-25 от 30 октомври 2023 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявление рег. № 09-14004-15.09.2023 г. на СГКК – Благоевград, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на: с. Гърмен, EKATTE 18366, община Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299 от 13.05.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 18366.1.1: площ: 277 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.1.5: площ: 49 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.4.6: площ: 387 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.5.7: площ: 7702 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.6.8: площ: 108 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.7.233: площ: 233 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.18.35: площ: 479 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.18.36: площ: 497 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.99.3: площ: 35 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.101.1: площ: 70 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.101.8: площ: 388 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.101.10: площ: 323 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.101.13: площ: 246 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.109.5: площ: 360 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.109.6: площ: 652 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.115.6: площ: 194 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.117.19: площ: 5867 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.120.13: площ: 564 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.122.1: площ: 191 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.126.62: площ: 15 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 18366.126.63: площ: 28 кв. м, нива, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 18366.126.64: площ: 88 кв. м, нива, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 18366.126.65: площ: 6 кв. м, нива, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 18366.126.66: площ: 74 кв. м, нива, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 18366.126.67: площ: 547 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 18366.128.41: площ: 202 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.134.27: площ: 1844 кв. м, нива, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 18366.134.28: площ: 460 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.135.1: площ: 524 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.135.26: площ: 168 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.136.60: площ: 151 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.136.61: площ: 380 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.136.62: площ: 798 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.142.13: площ: 1316 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.144.6: площ: 115 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.164.3: площ: 89 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.164.4: площ: 22 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.501.368: площ: 479 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.501.377: площ: 1490 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.501.720: площ: 382 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.501.751: площ: 1097 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 18366.501.752: площ: 1185 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.501.1150: площ: 413 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.501.1151: площ: 297 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.890.1: площ: 542 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.890.2: площ: 778 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.890.3: площ: 1672 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.890.4: площ: 39 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.890.5: площ: 66 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.890.6: площ: 58 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.890.7: площ: 47 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.890.8: площ: 56 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18366.890.9: площ: 1093 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

сграда с идентификатор 18366.126.67.1: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

сграда с идентификатор 18366.126.67.2: площ: 5 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

сграда с идентификатор 18366.501.720.1: площ: 258 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, собственост на „Пади 2017“ – ЕООД;

сграда с идентификатор 18366.501.752.1: площ: 62 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 18366.890.9.1: площ: 85 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X.;

сграда с идентификатор 18366.890.9.2: площ: 61 кв. м, хангар, депо, собственост на X.X.X.;

сграда с идентификатор 18366.890.9.3: площ: 160 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 18366.1.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 500 кв. м, площ след промяната: 282 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.1.21: за друг вид застрояване, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 175 кв. м, площ след промяната: 163 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.1.23: ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1689 кв. м, площ след промяната: 1686 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.1.32: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 28 265 кв. м, площ след промяната: 28 149 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.1.47: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 192 кв. м, площ след промяната: 26 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.1.48: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 601 кв. м, площ след промяната: 529 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.1.50: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 192 кв. м, площ след промяната: 183 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.1.52: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 476 кв. м, площ след промяната: 248 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.1.54: друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 1116 кв. м, площ след промяната: 947 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.1.55: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 154 кв. м, площ след промяната: 47 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.1.231: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 854 кв. м, площ след промяната: 7 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.4.5: друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 7940 кв. м, площ след промяната: 7508 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.4.236: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 2905 кв. м, площ след промяната: 2900 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.7.26: нива, собственост на „Ер Ай Джи Комерс“ – ЕООД, площ преди промяната: 39 378 кв. м, площ след промяната: 39 251 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.7.232: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 1327 кв. м, площ след промяната: 1346 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.11.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 992 кв. м, площ след промяната: 466 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.11.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 741 кв. м, площ след промяната: 441 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.11.51: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 935 кв. м, площ след промяната: 664 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.11.52: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1200 кв. м, площ след промяната: 1050 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.11.253: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 530 кв. м, площ след промяната: 428 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.14.198: дере, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 12 746 кв. м, площ след промяната: 12 727 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.17.11: друг вид трайно насаждение, собственост на СОУ „Кирил и Методий“, площ преди промяната: 11 225 кв. м, площ след промяната: 8776 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.17.12: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1299 кв. м, площ след промяната: 239 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.17.13: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 11 984 кв. м, площ след промяната: 11 983 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.17.429: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 1955 кв. м, площ след промяната: 1808 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.19.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4679 кв. м, площ след промяната: 1895 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.19.71: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4645 кв. м, площ след промяната: 1948 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.19.203: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2350 кв. м, площ след промяната: 637 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.19.492: дере, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 5253 кв. м, площ след промяната: 3912 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.99.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1831 кв. м, площ след промяната: 1735 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.100.282: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 16 673 кв. м, площ след промяната: 16 659 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.101.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 20 189 кв. м, площ след промяната: 19 651 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.101.6: пасище, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1322 кв. м, площ след промяната: 1174 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.101.9: за друг вид застрояване, собственост на „Ники Солар“ – ЕООД, площ преди промяната: 1144 кв. м, площ след промяната: 1105 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.101.22: ливада, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 1762 кв. м, площ след промяната: 1301 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.101.25: ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1144 кв. м, площ след промяната: 1140 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.101.26: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3431 кв. м, площ след промяната: 3331 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.101.252: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 1728 кв. м, площ след промяната: 1691 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.109.1: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 11 006 кв. м, площ след промяната: 9778 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.109.2: друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 70 251 кв. м, площ след промяната: 70 240 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.116.7: друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1002 кв. м, площ след промяната: 1000 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.116.11: друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 407 кв. м, площ след промяната: 378 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.116.12: друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 300 кв. м, площ след промяната: 168 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.116.13: друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 200 кв. м, площ след промяната: 84 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.116.14: друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 999 кв. м, площ след промяната: 915 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.116.15: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 820 кв. м, площ след промяната: 781 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.116.16: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 477 кв. м, площ след промяната: 474 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.116.260: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 1018 кв. м, площ след промяната: 993 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.117.10: друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 10 875 кв. м, площ след промяната: 10 836 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.118.20: пасище, Общински поземлен фонд, площ преди промяната: 258 кв. м, площ след промяната: 235 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.118.21: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 3146 кв. м, площ след промяната: 893 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.118.22: пасище, Общински поземлен фонд, площ преди промяната: 1699 кв. м, площ след промяната: 852 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.118.23: нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1500 кв. м, площ след промяната: 728 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.118.186: пасище, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 389 кв. м, площ след промяната: 344 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.120.15: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 298 кв. м, площ след промяната: 152 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.120.19: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 3767 кв. м, площ след промяната: 3765 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.120.24: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1139 кв. м, площ след промяната: 1127 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.120.25: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 326 кв. м, площ след промяната: 12 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.120.26: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1237 кв. м, площ след промяната: 494 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.120.34: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 2031 кв. м, площ след промяната: 2025 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.122.250: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 2726 кв. м, площ след промяната: 2724 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.126.51: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 2953 кв. м, площ след промяната: 626 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.126.52: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 201 кв. м, площ след промяната: 21 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.126.53: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 501 кв. м, площ след промяната: 94 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.126.54: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 172 кв. м, площ след промяната: 15 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.126.57: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 378 кв. м, площ след промяната: 378 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.126.164: дере, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 8003 кв. м, площ след промяната: 7918 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.134.13: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 12 260 кв. м, площ след промяната: 11 995 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.134.22: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2002 кв. м, площ след промяната: 1680 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.134.23: нива, спорни имоти, площ преди промяната: 494 кв. м, площ след промяната: 426 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.134.25: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9019 кв. м, площ след промяната: 8879 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.134.311: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 3644 кв. м, площ след промяната: 2742 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.135.24: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 37 497 кв. м, площ след промяната: 37 202 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.135.261: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 1248 кв. м, площ след промяната: 1116 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.136.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1139 кв. м, площ след промяната: 1129 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.136.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1058 кв. м, площ след промяната: 1007 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.136.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2001 кв. м, площ след промяната: 1804 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.136.45: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 4948 кв. м, площ след промяната: 4913 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.136.47: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 356 кв. м, площ след промяната: 260 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.136.48: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 161 кв. м, площ след промяната: 58 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.136.49: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 588 кв. м, площ след промяната: 496 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.136.50: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 76 кв. м, площ след промяната: 22 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.136.51: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 1986 кв. м, площ след промяната: 1894 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.136.52: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 413 кв. м, площ след промяната: 129 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.136.53: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2204 кв. м, площ след промяната: 2174 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.136.57: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 847 кв. м, площ след промяната: 723 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.13: пасище, собственост на X.X.X., Общински поземлен фонд, X.X.X., площ преди промяната: 12 846 кв. м, площ след промяната: 11 925 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.20: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1502 кв. м, площ след промяната: 1345 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.22: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 6044 кв. м, площ след промяната: 1754 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.23: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1446 кв. м, площ след промяната: 280 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.30: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1442 кв. м, площ след промяната: 662 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.40: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 895 кв. м, площ след промяната: 242 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.41: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 1210 кв. м, площ след промяната: 264 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.42: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 777 кв. м, площ след промяната: 456 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.267: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 2279 кв. м, площ след промяната: 2241 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.138.12: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 4632 кв. м, площ след промяната: 4631 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.138.13: нива, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1599 кв. м, площ след промяната: 533 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.138.14: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1802 кв. м, площ след промяната: 1644 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.138.307: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 1827 кв. м, площ след промяната: 1582 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.138.308: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 1456 кв. м, площ след промяната: 260 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.139.17: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1904 кв. м, площ след промяната: 1463 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.139.21: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 340 кв. м, площ след промяната: 242 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.142.2: нива, собственост на X.X.X. (Цумбов), площ преди промяната: 1201 кв. м, площ след промяната: 1153 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.142.3: за друг вид производствен, складов обект, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1299 кв. м, площ след промяната: 1252 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.142.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1904 кв. м, площ след промяната: 1795 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.143.6: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 174 кв. м, площ след промяната: 126 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.143.7: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 117 кв. м, площ след промяната: 91 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.143.13: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.-X., площ преди промяната: 958 кв. м, площ след промяната: 825 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.144.1: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1962 кв. м, площ след промяната: 1846 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.144.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1005 кв. м, площ след промяната: 1000 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.144.5: нива, собственост на ЕТ „X.X. -М-Ш“, площ преди промяната: 994 кв. м, площ след промяната: 744 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.144.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 644 кв. м, площ след промяната: 496 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.144.13: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 256 кв. м, площ след промяната: 225 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.144.14: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 256 кв. м, площ след промяната: 218 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.144.15: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 529 кв. м, площ след промяната: 507 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.144.16: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 254 кв. м, площ след промяната: 226 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.144.38: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 256 кв. м, площ след промяната: 222 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.144.39: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 256 кв. м, площ след промяната: 208 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.144.40: за друг вид застрояване, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 781 кв. м, площ след промяната: 732 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.144.167: за местен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 1026 кв. м, площ след промяната: 1018 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.144.255: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 3500 кв. м, площ след промяната: 3449 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.146.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 354 кв. м, площ след промяната: 305 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.146.5: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 229 кв. м, площ след промяната: 150 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.146.6: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 395 кв. м, площ след промяната: 222 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.146.7: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1502 кв. м, площ след промяната: 1448 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.146.8: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 618 кв. м, площ след промяната: 511 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.146.9: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 259 кв. м, площ след промяната: 256 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.146.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 95 кв. м, площ след промяната: 17 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.146.267: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 384 кв. м, площ след промяната: 359 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18366.164.1: за археологически паметник на културата, собственост на държавата, площ преди промяната: 52 991 кв. м, площ след промяната: 1146 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 18366.1.53: площ: 1665 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 18366.19.1: площ: 1029 кв. м, нива, собственост на „Билдинг Логистик“;

поземлен имот с идентификатор 18366.19.67: площ: 935 кв. м, нива, собственост на „Билдинг Логистик“;

поземлен имот с идентификатор 18366.19.68: площ: 1391 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 18366.19.69: площ: 1393 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 18366.19.202: площ: 692 кв. м, нива, собственост на „Билдинг Логистик“;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.21: площ: 1224 кв. м, нива, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.24: площ: 743 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.25: площ: 875 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.26: площ: 688 кв. м, нива, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.27: площ: 264 кв. м, нива, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.28: площ: 287 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.29: площ: 760 кв. м, нива, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.31: площ: 1665 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.32: площ: 514 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.33: площ: 547 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.34: площ: 902 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.35: площ: 12 391 кв. м, нива, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.36: площ: 1003 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.37: площ: 343 кв. м, нива, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.38: площ: 920 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 18366.137.43: площ: 538 кв. м, нива, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 18366.138.39: площ: 1320 кв. м, нива, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 18366.138.205: площ: 1530 кв. м, нива, собственост на X.X.X..

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.

Изпълнителен директор: Стр. Танев

8089

 

ЗАПОВЕД № РД-18-159 от 30 октомври 2023 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и Решение № 5241 от 26.07.2013 г. на Административния съд – София-град, постановено по адм. д. № 3569/2012 г., одобрявам кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 32216.2291.318 в с. Иваняне, район „Банкя“, община Столична, област София (столица).

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: Стр. Танев

8091

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 1904 от 31 октомври 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 7639 от 31.10.2023 г. на Изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол, представляващ: поземлен имот с идентификатор 87374.513.13, с площ 3985 кв. м, намиращ се в Индустриална зона, гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, заедно с построената в него сграда с идентификатор 87374.513.13.1, със застроена площ 892 кв. м.

Изпълнителен директор: П. Александрова

8111

 

ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

РЕШЕНИЕ № 459 от 3 октомври 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУТ Общинският съвет – Бойчиновци, реши:

Одобрява проект за ЧИ на ОУП на община Бойчиновци с териториален обхват части от поземлени имоти № 11418.214.9, № 11418.314.4, № 11418.214.123, № 11418.205.1, № 11418.205.2 и № 11418.205.3 по КККР на с. Владимирово, община Бойчиновци, област Монтана, с които се променя устройствената зона от територия с предназначение „необработваеми земи“ в територия с възможна промяна на предназначението за „предимно производствена зона“, по-конкретно за чисто производствена зона „Пч2“, съгласно ПНПОУПО на действащ ОУПО, одобрен с Решение № 83 от протокол № 14 от 29.07.2020 г. на ОС – Бойчиновци.

Председател: Сл. Костодинов

8108

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ЗАПОВЕД № ОА-РД-14-168 от 1 ноември 2023 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, протокол № КД-03-72 от 23.05.2023 г. и констативен протокол от 9.10.2023 г. на Община Кюстендил одобрявам план на новообразувани имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и регистъра към него за имоти с идентификатори 39.50 и 39.559, намиращи се в местност Плео, в землището с. Богослов, община Кюстендил, област Кюстендил.

Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на област Кюстендил, пред Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Областен управител: Ал. Пандурски

8116

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ № 1543 от 28 септември 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 1, т. 5 и ал. 3, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общинският съвет – Плевен, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение на общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за урегулиран поземлен имот ІХ-4770, кв. 375, за промяна на вида територия от „жилищна устройствена зона с преобладаващо средно застрояване“ – Жс, в „устройствена зона за многофункционално ползване от тип смесена централна зона“ – Ц.

2. Възлага на кмета на община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото решение.

Председател: М. Митев

8119

 

РЕШЕНИЕ № 1544 от 28 септември 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общинският съвет – Плевен, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение на общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за урегулирани поземлени имоти ХХХІV-651.569 и ХХХV-651.570, кв. 611 по плана на гр. Плевен, за промяна на вида територия от „предимно производствена устройствена зона“ – Пп, в „смесена многофункционална устройствена зона“ – Смф.

2. Възлага на кмета на община Плевен, или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото решение.

Председател: М. Митев

8120

 

ОБЩИНА РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1452 от 21 септември 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – Русе, реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на сграда с идентификатор 63427.5.487.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе със застроена площ 55 кв. м, с предназначение: сграда за търговия, брой етажи: 1, с адрес: гр. Русе, кв. Родина 2, ул. Димчо Дебелянов, предмет на акт № 10795 от 10.04.2023 г. за частна общинска собственост.

2. Утвърждава тръжната документация (приложение 4) при следните условия:

2.1. Начална тръжна цена – 39 760 лв.

2.2. Стъпка на наддаване – 2000 лв.

2.3. Депозит за участие в търга – 5000 лв., който се внася в срок до 17 работни дни от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

2.4. Начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.

Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000 „Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.

3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

4. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия работен ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

6. Търгът да се проведе на 24-тия работен ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.

7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе търга.

8. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.

9. Възлага на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.

10. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде решение за спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба с него.

11. При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

Председател: И. Пазарджиев

8064

1. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-84 от 8.11.2023 г. за обект: „Газопровод, свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, в района на с. Бутан“, етап: Приемно/Пускова СОГ „Чирен-3“, на територията на землището на с. Чирен, община Враца, област Враца, при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Съгласно чл. 60, ал. 5 от АПК предварителното изпълнение може да се обжалва чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

8153

92. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-83 от 8.11.2023 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-83 от 26.08.2019 г. (ДВ, бр. 69 от 2019 г.) за обект: АМ „Струма“, ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, обособена позиция 1, участък от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северен портал на тунел „Железница“, подобект: „Изграждане на система за осветление на пътните платна на АМ „Струма“, ЛОТ 3.1 тунел „Железница“, подучастък № 1“, при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). На основание чл. 60, ал. 5 от АПК предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

8161

17. – Националната академия за театрално и филмово изкуство „X.X.“ – София, обявява конкурси по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научни специалности: „Театрознание и театрално изкуство“: за доцент по сценично движение – един; „Кинознание, киноизкуство и телевизия“: за професор по филмов и телевизионен дизайн – един, за доцент по филмово и телевизионно продуцентство – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За информация тел. 02/9231 359, подаване на документи – ул. Г. С. Раковски № 108А, ет. 3, стая А 301.

8103

17. – Техническият университет – София, обявява конкурс за Факултета по електроника и автоматика в Пловдив за доцент, висше училище, в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ – един, за нуждите на катедра „Системи за управление“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат във Филиала на Техническия университет – София, в Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25, тел. 032/659 552.

8142

751. – Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за секция „Интелигентни системи“ за академичната длъжност професор по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (техническа)“ – 1 място, и за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – 1 място. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи – ул. Акад. Г. Бончев, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

8067

687. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурси за главни асистенти в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Софтуерни технологии) – един; професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Теория на вероятностите и математическа статистика“ – един, за нуждите на ИМИ – БАН, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите – в отдел „Човешки ресурси“ на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-48.

8112

5. – Институтът по минералогия и кристалография „Акад. X.X.“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (Структурен анализ и физикохимична характеристика на малки органични молекули) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475.

8123

6. – Институтът по минералогия и кристалография „Акад. X.X.“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.3. Биологически науки (Кристализацията и структурен анализ на ДНК и белтъци) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475.

8124

7. – Институтът по минералогия и кристалография „Акад. X.X.“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475.

8125

5. – Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Теоретична химия“, за нуждите на лаборатория „Теоретична и изчислителна химия“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел.: 02/979-25-60 и 02/872-48-01.

8162

37. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Беджене, община Нови пазар – 03126.18.6, 03126.18.7, 03126.18.11, 03126.18.56, 03126.18.57, 03126.18.72, 03126.18.73, 03126.18.125, 03126.18.126, 03126.18.143, 03126.18.146, 03126.18.147, 03126.18.148, 03126.18.149, 03126.18.392, 03126.22.37, 03126.23.1, 03126.23.80, 03126.34.28, 03126.35.35, 03126.39.39, 03126.36.36, 03126.36.40, 03126.16.1, 03126.16.33, 03126.22.62, 03126.23.2, 03126.18.10, 03126.18.8; за с. Войвода, община Нови пазар – 11819.12.8, 11819.24.111, 11819.28.2, 11819.28.3, 11819.28.13, 11819.30.1, 11819.30.48, 11819.30.50, 11819.32.1, 11819.32.44, 11819.32.45, 11819.33.57, 11819.33.69, 11819.35.14, 11819.52.4, 11819.52.5, 11819.52.8, 11819.52.33, 11819.53.2, 11819.53.4, 11819.53.55, 11819.54.4, 11819.54.5, 11819.54.6, 11819.54.7, 11819.54.8, 11819.92.1, 11819.92.2, 11819.92.3, 11819.92.4, 11819.92.5, 11819.92.71, 11819.95.1, 11819.95.2, 11819.95.3, 11819.95.5, 11819.95.6, 11819.95.7, 11819.180.6, 11819.180.7, 11819.180.8, 11819.180.9, 11819.180.10, 11819.180.12, 11819.180.14, 11819.180.16, 11819.180.17, 11819.180.18, 11819.180.19, 11819.180.20, 11819.180.21, 11819.180.22, 11819.180.23, 11819.180.24, 11819.180.25, 11819.180.26, 11819.180.27, 11819.180.31, 11819.180.35, 11819.180.37, 11819.180.61, 11819.180.66, 11819.180.67, 11819.180.71, 11819.180.72, 11819.180.75, 11819.180.81, 11819.180.127, 11819.180.149, 11819.180.154, 11819.180.205, 11819.180.206, 11819.180.244, 11819.180.245, 11819.180.246, 11819.180.247, 11819.180.248, 11819.180.249, 11819.180.250, 11819.180.286, 11819.180.287, 11819.180.288, 11819.180.292, 11819.180.293, 11819.180.297, 11819.180.315, 11819.180.908, 11819.180.910, 11819.180.949, 11819.180.971, 11819.180.990, 11819.180.991, 11819.180.992, 11819.180.993, 11819.180.996, 11819.180.997, 11819.180.998, 11819.270.1, 11819.270.5, 11819.270.6, 11819.270.7, 11819.270.8, 11819.270.10, 11819.280.1, 11819.280.4, 11819.180.988, 11819.180.905, 11819.180.202, 11819.180.203, 11819.180.201, 11819.180.207, 11819.180.204, 11819.180.82, 11819.180.15, 11819.180.74, 11819.180.73, 11819.26.51, 11819.180.11, 11819.180.4, 11819.180.13, 11819.180.3, 11819.180.5, 11819.11.21, 11819.180.33, 11819.180.32, 11819.180.36, 11819.180.34, 11819.180.38, 11819.180.39, 11819.180.40, 11819.180.994, 11819.180.995, 11819.180.999, 11819.180.44, 11819.32.205, 11819.35.56, 11819.180.229, 11819.180.230, 11819.30.3, 11819.30.2; за с. Жилино, община Нови пазар – 29391.15.34, 29391.15.38, 29391.18.82, 29391.18.83, 29391.18.84, 29391.18.87, 29391.18.95, 29391.18.96, 29391.18.100, 29391.18.131, 29391.18.841, 29391.24.24, 29391.24.30, 29391.24.31, 29391.24.40, 29391.24.41, 29391.24.42, 29391.24.43, 29391.24.229, 29391.24.230, 29391.13.27, 29391.24.32; за с. Мировци, община Нови пазар – 48386.8.39, 48386.8.43, 48386.8.568, 48386.9.12, 48386.9.13, 48386.9.18, 48386.9.19, 48386.9.24, 48386.9.25, 48386.9.428, 48386.10.302, 48386.10.444, 48386.10.453, 48386.22.404, 48386.24.30, 48386.24.311, 48386.24.564, 48386.25.26, 48386.25.27, 48386.25.28, 48386.25.29, 48386.25.431, 48386.25.455, 48386.25.458, 48386.25.626, 48386.25.627, 48386.26.3, 48386.26.102, 48386.26.103, 48386.26.152, 48386.26.153, 48386.26.165, 48386.26.166, 48386.26.167, 48386.26.288, 48386.26.457, 48386.26.541, 48386.26.542, 48386.26.543, 48386.26.544, 48386.30.3, 48386.30.298, 48386.30.300, 48386.30.301, 48386.30.303, 48386.30.315, 48386.30.485, 48386.33.21, 48386.33.31, 48386.33.41, 48386.33.303, 48386.59.299, 48386.59.319, 48386.59.329, 48386.59.348, 48386.59.349, 48386.59.351, 48386.59.352, 48386.59.353, 48386.59.356, 48386.59.357, 48386.59.358, 48386.59.447, 48386.59.476, 48386.59.481, 48386.60.233, 48386.60.443, 48386.60.450, 48386.62.311, 48386.62.312, 48386.62.341, 48386.62.342, 48386.62.343, 48386.62.411, 48386.62.412, 48386.62.413, 48386.62.532, 48386.585.1, 48386.585.2, 48386.585.3, 48386.585.101, 48386.585.102, 48386.585.103, 48386.585.104, 48386.585.201, 48386.585.202, 48386.585.203, 48386.585.560, 48386.585.562, 48386.585.592, 48386.585.616, 48386.585.924, 48386.585.927, 48386.585.928, 48386.585.929, 48386.585.926, 48386.585.925, 48386.25.456, 48386.25.570, 48386.26.2, 48386.30.292, 48386.8.424, 48386.60.452, 48386.60.234, 48386.60.232, 48386.62.331; за с. Писарево, община Нови пазар – 56486.27.66, 56486.79.14, 56486.93.207, 56486.95.509, 56486.98.91, 56486.98.504, 56486.93.205, 56486.27.10, 56486.94.202, 56486.27.14, 56486.27.68, 56486.27.67, 56486.34.119, 56486.97.315, 56486.21.26; за с. Правенци, община Нови пазар – 58027.18.87, 58027.18.90, 58027.18.92, 58027.18.130, 58027.18.311, 58027.18.316, 58027.18.317, 58027.18.318, 58027.18.320, 58027.18.322, 58027.18.323, 58027.18.324, 58027.18.325, 58027.18.326, 58027.18.327, 58027.18.442, 58027.18.443, 58027.18.444, 58027.18.445, 58027.18.446, 58027.18.447, 58027.18.452, 58027.18.453, 58027.18.454, 58027.18.455, 58027.18.456, 58027.18.463, 58027.18.464, 58027.18.465, 58027.18.466, 58027.18.475, 58027.18.476, 58027.18.477, 58027.18.478, 58027.18.561, 58027.18.562, 58027.18.563, 58027.18.565, 58027.18.566, 58027.18.567, 58027.18.568, 58027.18.569, 58027.18.570, 58027.18.571, 58027.18.572, 58027.18.573, 58027.18.575, 58027.18.576, 58027.20.1, 58027.20.2, 58027.20.14, 58027.20.49, 58027.20.55, 58027.20.56, 58027.20.58, 58027.20.119, 58027.21.83, 58027.23.1, 58027.23.2, 58027.23.3, 58027.23.14, 58027.23.15, 58027.23.115, 58027.23.236, 58027.23.251, 58027.23.253, 58027.73.300, 58027.73.302, 58027.73.303, 58027.73.306, 58027.130.44, 58027.130.247, 58027.150.199, 58027.150.200, 58027.150.201, 58027.150.202, 58027.150.204, 58027.180.73, 58027.180.86, 58027.180.88, 58027.180.161, 58027.180.166, 58027.180.187, 58027.180.188, 58027.180.273, 58027.181.4, 58027.180.189, 58027.150.203, 58027.18.319, 58027.18.11, 58027.180.83; за с. Преселка, община Нови пазар – 58205.11.23, 58205.15.13, 58205.15.14, 58205.18.1, 58205.18.21, 58205.18.23, 58205.18.24, 58205.18.33, 58205.18.34, 58205.18.35, 58205.18.39, 58205.18.41, 58205.18.44, 58205.18.48, 58205.18.51, 58205.18.107, 58205.18.109, 58205.18.110, 58205.18.112, 58205.18.114, 58205.18.115, 58205.18.116, 58205.18.117, 58205.18.118, 58205.18.119, 58205.18.121, 58205.18.146, 58205.18.172, 58205.18.234, 58205.18.242, 58205.18.246, 58205.18.251, 58205.18.252, 58205.18.253, 58205.18.254, 58205.18.255, 58205.18.259, 58205.18.262, 58205.18.265, 58205.18.266, 58205.18.268, 58205.18.273, 58205.18.274, 58205.18.275, 58205.18.295, 58205.18.296, 58205.18.297, 58205.18.298, 58205.18.301, 58205.18.302, 58205.18.305, 58205.18.332, 58205.18.340, 58205.18.345, 58205.18.346, 58205.18.347, 58205.18.348, 58205.18.349, 58205.18.363, 58205.18.364, 58205.18.366, 58205.18.369, 58205.18.378, 58205.18.381, 58205.18.394, 58205.18.460, 58205.34.5, 58205.38.28, 58205.38.115, 58205.38.460, 58205.38.461, 58205.18.22, 58205.18.43, 58205.34.88, 58502.18.412, 58205.38.307, 58205.18.379, 58205.18.272, 58205.18.248; за с. Сечище, община Нови пазар – 66353.11.19, 66353.13.18, 66353.14.90, 66353.14.91, 66353.16.200, 66353.18.1, 66353.18.2, 66353.18.5, 66353.18.118, 66353.18.119, 66353.18.120, 66353.18.121, 66353.18.130, 66353.18.147, 66353.18.148, 66353.18.172, 66353.18.176, 66353.18.197, 66353.18.200, 66353.18.205, 66353.18.206, 66353.18.207, 66353.18.208, 66353.18.210, 66353.18.211, 66353.18.216, 66353.18.221, 66353.18.225, 66353.18.365, 66353.19.32, 66353.21.150, 66353.29.2, 66353.29.22, 66353.30.26, 66353.20.53, 66353.18.215, 66353.18.203, 66353.18.26, 66353.18.27, 66353.10.27, 66353.17.34; за с. Тръница, община Нови пазар – 73300.11.37, 73300.11.38, 73300.11.39, 73300.16.15, 73300.16.24, 73300.16.46, 73300.16.57, 73300.18.4, 73300.18.5, 73300.18.6, 73300.18.7, 73300.18.8, 73300.18.9, 73300.18.10, 73300.18.12, 73300.18.25, 73300.18.30, 73300.18.33, 73300.18.34, 73300.18.37, 73300.18.42, 73300.18.43, 73300.18.46, 73300.18.50, 73300.18.51, 73300.18.53, 73300.18.56, 73300.18.57, 73300.18.68, 73300.18.115, 73300.18.119, 73300.18.120, 73300.18.121, 73300.18.125, 73300.18.126, 73300.18.127, 73300.18.156, 73300.18.205, 73300.18.206, 73300.18.251, 73300.18.501, 73300.18.507, 73300.18.508, 73300.18.509, 73300.18.510, 73300.18.511, 73300.18.943, 73300.102.45, 73300.180.54, 73300.180.56, 73300.18.118, 73300.11.20, 73300.11.21, 73300.11.22, 73300.11.23, 73300.18.29, 73300.18.155, 73300.18.158, 73300.18.38, 73300.18.39, 73300.18.945. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

8093

36. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землищата на с. Беджене, с. Войвода, с. Жилино, с. Мировци, с. Писарево, с. Правенци, с. Преселка, с. Сечище, с. Тръница, община Нови пазар, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.

8092

6. – Община Аксаково на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 60 от 24.10.2023 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ са приети проекти за ПНИ на: местност Ментеше, КР 49, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта относно ПИ № 26 в изпълнение на влязло в законна сила на 17.05.2012 г. Решение № 1076 от 21.04.2012 г. по адм. д. № 297/2011 г. на Административния съд – Варна; на част от селищно образувание „Черноморска панорама“/„Перчемлията“, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, в частта относно стар имот № 256 по ПКП и новообразувани имоти № 765, № 776 и № 778 по ПНИ в изпълнение на влязло в законна сила на 13.11.2014 г. решение от 13.11.2014 г. по к. адм. д. № 2942/2014 г. на Административния съд – Варна; на с.о. „Янчова поляна“, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта за имоти № 241 и № 1072 по ПНИ в изпълнение на Решение № 5024/12.12.2015 г. по гр. д. № 6602/2015 г. на Варненския районен съд. Проектите за изменение са изложени за разглеждане в Община Аксаково, област Варна, ет. 4, стая № 2, дирекция „Устройство на територията“. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите до кмета на общината.

8121

2. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на имот с идентификатор 57159.66.26, представляващ част от имот с идентификатор 57159.66.30 по кадастралната карта на с. Покровник, община Благоевград, от „полски път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 57159.66.18 в местност Над междата по кадастралната карта на с. Покровник, община Благоевград. Проектът се намира в стая 218 в сградата на Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.

8105

22. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на кабелна линия СрН за ел. захранване на имоти с идентификатори: 04279.67.61, 04279.67.62 и 04279.67.63, местност Баларбаши-БЛ.7 по КК на Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори: 04279.75.59 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.75.55 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.137.24 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.136.13 (друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – общинска собственост) и 04279.67.47 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) по КК на Благоевград. Проектът се намира в стая 218 в сградата на Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.

8106

23. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов водопровод до имоти с идентификатори 04279.67.61, 04279.67.62 и 04279.67.63, местност Баларбаши-БЛ.7 по КК на Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори: 04279.63.50 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.75.55 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.75.59 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.75.58 (пасище – общинска собственост), 04279.75.56 (друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – общинска собственост) и 04279.75.57 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) по КК на Благоевград. Проектът се намира в стая 218 в сградата на Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.

8107

34. – Община Божурище, Софийска област, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 85 от протокол № 11 от 31.08.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ XV-41225 от кв. 62, с. Пролеша, ПИ с идентификатор 58606.41.225. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“

8135

45. – Община Божурище, Софийска област, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 88 от протокол № 11 от 31.08.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 58606.20.33, м. Долен соват, с. Пролеша, община Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 58606.21.4 по КККР на с. Пролеша, община Божурище. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник‘.

8137

47. – Община Божурище, Софийска област, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 87 от протокол № 11 от 31.08.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 58606.14.72, м. Лазар, с. Пролеша, община Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 58606.14.121 по КККР на с. Пролеша, община Божурище. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8132

51. – Община Божурище, Софийска област, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 86 от протокол № 11 от 31.08.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 58606.15.69, м. Локви, с. Пролеша, община Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 58606.15.124 и част от полски път с идентификатор 58606.15.245 по КККР на с. Пролеша, община Божурище. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8136

65. – Община Божурище, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план и специализирана план-схема за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Трасета на външни ел. захранвания за „Център за възстановяване при инцидент в реално време“, намиращ се в УПИ І – терен на БГА „Балкан, кв. 10, кв. Максим Горки, гр. Божурище, поземлен имот с идентификатор 58606.503.95. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8134

98. – Община Божурище, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Жилищна сграда“, намираща се в УПИ ХІV-25.254, кв. 2, м. Герена, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.25.254, и „Еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма“, намираща се в УПИ ХІІІ-25.255, кв. 2, м. Герена, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.25.255. Трасето започва от съществуващ СБС от ВЛ НН на БКТП „Балин дел“ и достига до имотна граница на ПИ 77246.25.254 и 77246.25.255. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 17 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8133

21. – Община Бургас на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 56-15 от 21.09.2023 г. на Общинския съвет – Бургас, е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) на габарита на улица с о.т. 182 – о.т. 183 – о.т. 184 – о.т. 185 между кв. 7 и 8 по плана на лесопарк „Росенец“, гр. Бургас. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8164

2. – Община Перущица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е представен за процедиране и одобрение проект на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект: „Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на уличен водопровод от съществуващ водопровод в ПИ 55909.325.145 до ПИ 55909.702.139 в местност Паметника по КККР на гр. Перущица, община Перущица, преминаващо през ПИ 55909.325.144, 55909.702.9501, 55909.702.146“. Проектът е на разположение в сградата на Община Перущица, ул. Отец Паисий № 2, дирекция САБХДЕП, ет. 3, стая № 9, и може да бъде разгледан от заинтересованите лица всеки работен ден от 8 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с представения ПУП – ПП в сградата на Община Перущица и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8082

2. – Община Пловдив на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за ПУП – ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 56784.273.3 по кадастралната карта на гр. Пловдив, район „Западен“, местност Прослав, с промяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване, разгледан с протокол № 32, т. 29 от 25.10.2023 г. на ЕСУТ при Община Пловдив. С проекта се предвижда урегулиране на поземлен имот с идентификатор 56784.273.3 по кадастралната карта на гр. Пловдив, район „Западен“, местност Прослав, с промяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване и образуване на няколко УПИ с ново свободно ниско застрояване и нови улици, както следва: 1. образува се нов кв. 1, в който се образуват следните нови УПИ: I-273.404, жилищно застрояване; II-273.405, жилищно застрояване; III-273.406, жилищно застрояване; IV-273.407, жилищно застрояване; V-273.408, жилищно застрояване; VI-273.409, жилищно застрояване; VII-273.410, жилищно застрояване; VIII-273.411, жилищно застрояване; IX-273.412, жилищно застрояване; X-273.413, жилищно застрояване; XI-273.414, жилищно застрояване; XII-273.415, жилищно застрояване; 2. образува се нов кв. 2, в който се образуват следните нови УПИ: I-273.416, жилищно застрояване; II-273.417, жилищно застрояване; III-273.418, жилищно застрояване; IV-273.419, жилищно застрояване; V-273.420, жилищно застрояване; VI-273.421, жилищно застрояване; VII-273.422, жилищно застрояване; VIII-273.423, жилищно застрояване; IX-273.424, жилищно застрояване; X-273.425, жилищно застрояване; XI-273.426, жилищно застрояване; XII-273.427, жилищно застрояване; XIII-273.428, жилищно застрояване; XIV-273.429, жилищно застрояване; XV-273.430, жилищно застрояване; XVI-273.431, жилищно застрояване; 3. образува се нов кв. 3, в който се образуват следните нови УПИ: I-273.432, жилищно застрояване; II-273.433, жилищно застрояване; III-273.434, жилищно застрояване; IV-273.435, жилищно застрояване; 4. образува се нов кв. 4, в който се образуват следните нови УПИ: I-273.436, жилищно застрояване; II-273.437, жилищно застрояване; III-273.438, жилищно застрояване; 5. образува се нов кв. 5, в който се образуват следните нови УПИ: I-273.439, жилищно застрояване; II-273.440, жилищно застрояване; 6. образува се нов кв. 6, в който се образуват следните нови УПИ: I-273.441, жилищно застрояване; II-273.442, жилищно застрояване; III-273.443, жилищно застрояване; IV-273.444, обществено обслужване; V-273.445, жилищно застрояване; VI-273.446, жилищно застрояване; VII-273.447, жилищно застрояване; 7. образува се нов кв. 7, в който се образуват следните нови УПИ: I-273.448, жилищно и обществено застрояване; II-273.449, жилищно и обществено застрояване; 8. образува се нов кв. 8, в който се образуват следните нови УПИ: I-273.450, жилищно и обществено застрояване; II-273.451, жилищно и обществено застрояване; 9. образува се нов кв. 9, в който се образуват следните нови УПИ: I-273.452, жилищно и обществено застрояване; II-273.453, жилищно застрояване; III-273.454, жилищно и обществено застрояване; 10. образуват се нови обслужващи улици за обслужване на горните УПИ с инженерна и техническа инфраструктура. Новообразуваните УПИ са с показатели за зона „Жм1“ с устройствени показатели: плътност на застрояване до – 60 %, височина до – 7 м, Кинт. – до 1.2, озеленяване – минимум 40 %, паркиране – 100 %, свободно застрояване. Проектът е изложен за запознаване в дирекция „Устройство на територията“ при Община Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 8, стая № 7. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Пловдив.

8143

113. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Външно кабелно ел. захранване 1 kV“ на „Склад за селскостопанска продукция“ в ПИ 40004.15.174, масив 15, местност Чифлика, землище с. Крумово, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 40004.14.144, 40004.15.161 и 40004.19.260 по кадастралната карта на с. Крумово, община „Родопи“. Дължината на трасето е 444,52 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8081

147. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Външно кабелно ел. захранване 1 kV“ на „Склад за селскостопанска продукция и помещения за настаняване на работници в областта на селското стопанство“ в ПИ с ид. 40004.19.275 по КК, землище с. Крумово, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 40004.14.125, 40004.14.126 и 40004.19.173 по кадастралната карта на с. Крумово, община „Родопи“. Дължината на трасето е 155,44 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8079

203. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Външно кабелно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в ПИ с ид. 87240.35.323 по КК, местност Агълите, землище с. Ягодово, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлен имот с идентификатор 87240.35.356 по кадастралната карта на с. Ягодово, община „Родопи“. Дължината на трасето е 40,08 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8080

54. – Община Радомир, област Перник, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за ПИ 61577.506.558, 61577.71.12, 61577.69.52, 61577.69.53, 61577.506.1036 по КК за землището на гр. Радомир, област Перник, и УПИ ІІ-552, УПИ ІІІ-550, кв. 49 по действащия регулационен план на гр. Радомир, кв. Върба, област Перник. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8078

254. – Община Рудозем на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 520 от 25.09.2023 г. на Общинския съвет – Рудозем, прието по протокол № 58, е одобрена устройствена план-схема на поземлени имоти с идентификатори 63207.504.299, 63207.504.104, 63207.504.215 и 63207.504.216 по кадастралната карта на гр. Рудозем за обект: „Външно ел. захранване на гараж в ПИ 63207.504.216 по КК на гр. Рудозем“. Със същото решение е дадено съгласие за учредяване на сервитут по чл. 64 от ЗЕ – право на прокарване на линеен енергиен обект – подземен кабелен електропровод в полза на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, с ЕИК 115552190, през поземлен имот с идентификатор 63207.504.216 – частна общинска собственост, и поземлен имот с идентификатор 63207.504.299 – публична общинска собственост. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Рудозем пред Административния съд – Смолян.

8083

255. – Община Рудозем на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 519 от 25.09.2023 г. на Общинския съвет – Рудозем, прието по протокол № 58, е одобрена устройствена план-схема на поземлени имоти с идентификатори 63207.506.345 и 63207.506.418 по кадастралната карта на гр. Рудозем за обект: „Външно ел. захранване на производствена сграда в ПИ 63207.506.865 по плана на гр. Рудозем“. Със същото решение е дадено съгласие за учредяване на сервитут по чл. 64 от ЗЕ – безвъзмездно и безсрочно право на прокарване на линеен енергиен обект – подземен кабелен електропровод в полза на „Електроразпределение Юг“ – ЕАД, с ЕИК 115552190, през поземлен имот с идентификатор 63207.506.345 – публична общинска собственост. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Рудозем пред Административния съд – Смолян.

8084

28. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно електрозахранване за ПИ 63427.310.128 в м. Караач, землище на гр. Русе, община Русе. Трасето засяга ПИ 63427.314.82 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 63427.314.176 с НТП „За местен път“ – общинска собственост, както и ПИ 63427.314.83 с НТП „За път от републиканската пътна мрежа“ – държавна собственост . На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8104

19. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 2812 от 28.09.2023 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за местен път за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.208.41, местност Джената, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8126

15. – Община Стрелча на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 695 от 12.10.2023 г. на Общинския съвет – Стрелча, е одобрен ПУП (подробен устройствен план) – ПП (парцеларен план) за трасе на подземен електропровод, захранващ имот с идентификатор 04368.22.124 по КККР на землището на с. Блатница, община Стрелча, в местност Пикла, с НТП – изоставена нива. Трасето на кабела започва от границата на населеното място и преминава изцяло през земеделска територия: ПИ с идентификатори 04368.22.127, НТП – дерета, общинска публична собственост; 04368.23.65, НТП – нива, общинска частна собственост; 04368.23.66, НТП – полски път, общинска публична собственост; 04368.23.184, НТП – полски път, общинска публична собственост; 04368.31.184, НТП – полски път, общинска публична собственост; 04368.31.91, НТП – полски път, общинска публична собственост. Дължината на трасето: 1439 м. Площ на сервитута: 2876 кв. м. Преди издаване на разрешение за строеж да се уредят всички отношения, свързани с правото на прокарване през имоти – чужда собственост. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Стрелча пред Административния съд – Пазарджик.

8069

5. – Община Сунгурларе на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за прокарване на подземен електропровод – средно напрежение 20 kV от границата на населеното място (в близост до УПИ ІV-190 в квартал 49, ПУП – с. Черница) до стълб № 61 на ВЛ „Водолей“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 81006.78.70 по КККР на с. Черница, община Сунгурларе, област Бургас. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, отдел УТ, ет. 2, стая № 18. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8097

82. – Община Тетевен на основание чл. 30 от ЗПСК обявява, че през октомври 2023 г. е сключена следната приватизационна сделка след проведен конкурс на един етап:

1. Продадените обекти: Сключен договор № 491/25.10.2023 г., вписан с вх. рег. № 2649/25.10.2023 г., акт № 190, том IX, дело № 1811/2023 г. за приватизационна продажба на общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ поземлен имот с идентификатор 72343.500.8293 ведно със сгради с идентификатори 72343.500.8293.1 със з.п. 942 кв. м, брой етажи: 2, предназначение: промишлена сграда, и 72343.500.8293.2 със з.п. 60 кв. м, бр. етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, област Ловеч, община Тетевен, гр. Тетевен, п.к. 5700, ул. Пенка Михайлова № 10, вид собственост: общинска частна, вид територия – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс, площ 2769 кв. м, по одобрената КККР със Заповед № РД-18-16 от 6.03.2009 г. на изп. директор на АГКК, съответстващ на УПИ X, кв. 106, с отреждане: за обществено обслужване и техническа инфраструктура, по ПУП на гр. Тетевен, последно изменен със Заповед № 776 от 21.12.2022 г. на кмета на общината, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 72343.500.8294, 72343.500.8058, 72343.500.7114, 72343.500.1398, 72343.500.7149, актувани с АОС № 9500/21.03.2023 г., вписан с вх. рег. № 589/22.03.2023 г., акт № 113, том II, дело № 319/2023 г., том 25205, стр. 25206, имотна партида 60897 на Службата по вписванията – Тетевен.

2. Купувач: „Билла Недвижимости“ – ЕООД, ЕИК 130007973, със седалище и адрес на управление: държава: България, област: София (столица), община: Столична, населено място: гр. София, п.к. 1404, район „Триадица“, бул. България № 55.

3. Цена по договор: Продажната цена с вкл. ДДС е в размер на 462 837,14 лв.

4. Срок и условия за плащане: Цената е безусловна, оферира се и се заплаща еднократно в български левове преди подписване на приватизационния договор. Продажната цена и дължимият ДДС в размер на 462 837,14 лв. са платени еднократно в български левове по банкова сметка на Община Тетевен: IBAN: BG70UBBS 80023114086610, банков код: UBBSBGSF, „ОББ“ – АД – банков клон „Тетевен“, преди сключване на приватизационния договор, като от сумата е приспаднат платеният депозит за участие в размер на 45 500 лв., внесен с платежно нареждане от 23.08.2023 г. и е доплатена сума в размер на 417 337,14 лв. с платежно нареждане от 24.10.2023 г.

5. Договорен размер на инвестициите: За 3-годишен период от сключване на приватизационния договор купувачът се задължава да извърши инвестиции с предмет – изграждане и въвеждане в експлоатация на търговски обект, комплекс и прилежаща инфраструктура, определени по вид, размер и срок, в съответствие с предназначението на поземления имот и направеното предложение от купувача (проектиране и строителство на търговски обект с планирана застроена площ от около 900 кв. м заедно със съпътстваща инфраструктура във и около бъдещия търговски обект, както и благоустрояване на територията), както следва: инвестиции в размер на 3 230 000 лв. без ДДС за срок от 3 години считано от датата на сключване на настоящия договор и съгласно предложената от купувача инвестиционна програма в проведения публично оповестен конкурс, в това число в посочения срок да въведе в експлоатация по надлежния ред търговския обект, комплекс и прилежаща инфраструктура, както следва:

– първата година (периодът от октомври 2023 г. до октомври 2024 г.) – инвестиции в размер на 130 000 лв., както следва: събаряне на сградите – 100 000 лв.; проектиране – 30 000 лв.;

– втората година (периодът от октомври 2024 г. до октомври 2025 г.) започване и изпълнение на дейности по строителство на търговския обект, като приключването им се прогнозира да бъде извършено в следващия период – третата година (2025/2026 г.), поради което размерът на инвестициите за СМР и оборудване е посочен в третата година;

– третата година (периодът от октомври 2025 г. до октомври 2026 г.) – инвестиции в размер на 3 100 000 лв., както следва: СМР – 2 100 000 лв.; оборудване – 1 000 000 лв., по чл. 11 от договора.

6. Брой работни места: Купувачът се задължава за период от 3 години от сключване на приватизационния договор да разкрие в бъдещия търговски обект 18 работни места съобразно предложената оферта, както следва: първата година (периодът от октомври 2023 г. до октомври 2024 г.) – 0 служители; втората година (периодът от октомври 2024 г. до октомври 2025 г.) – 0 служители; третата година (периодът от октомври 2025 г. до октомври 2026 г.) – 18 служители, разпределени по длъжностно щатно разписание, както следва: управител – 1 бр.; зам.-управител – 2 бр.; ръководител сървиз – 1 бр.; зам.-ръководител сървиз – 2 бр.; ръководител плодове и зеленчуци – 1 бр.; отговорник каса – 3 бр.; служители – 8 бр. Разкриването на работни места се доказва в края на тригодишния период за следприватизационен контрол чрез представяне на длъжностно щатно разписание и официална справка за заети лица от съответното подразделение на Националната агенция за приходите по чл. 13 от договора.

7. Купувачът няма право да продава, заменя, дарява и апортира недвижимите имоти (ПИ 72343.500.8293 и сградите) без съгласие на продавача за срок от 3 години след придобиването му по чл. 14 от договора.

8138

62. – Областният управител на област Шумен в изпълнение на чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 от ЗУТ е издал Разрешение за строеж № 4 от 30.10.2023 г. на възложителя: „Геосолар Каменяк“ – ООД, да извърши строително-монтажни работи съгласно одобрения от областния управител на област Шумен работен инвестиционен проект за обект: „Присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 64 MW, намираща се в имоти с идентификатори 35969.4.279 и 35969.4.282 в с. Каменяк, община Хитрино, област Шумен, към преносната електрическа мрежа“, подобект: „Присъединителни електропроводи 110 kV“, намиращ се в землищата на с. Велино, община Шумен и с. Каменяк, община Хитрино. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Шумен пред Административния съд – Шумен, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8071

81. – Община Шумен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват УПИ ХVІ-317 в кв. 431 и част от кв. 456 по плана на гр. Шумен. С проекта за изменение на плана за регулация се променя местоположението на част от улична отсечка, разположена между кв. 431 и 456, в участъка между осовите точки с номера 6432 и 6430, която се поставя в съответствие със съществуващия на място път. Променят се очертанията на прилежащите към уличната отсечка УПИ. С проекта за изменение на плана за застрояване се определя застрояване в УПИ ХVІ-317 от кв. 431 по плана на гр. Шумен с показатели за устройствена зона „Жм“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8139

Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Кърджали, на чл. 14, ал. 2 и 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Момчилград, приета с Решение № 131 по протокол № 12 от 28.09.2018 г. на Общинския съвет – Момчилград. По оспорването е образувано адм. д. № 425/2023 г. на Административния съд – Кърджали. Същото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.12.2023 г. от 10,15 ч.

8152

Районният съд – Варна, 16-и състав, призовава ответника X.X., роден на 3.05.1970 г. в гр. Рига, Латвия, с неизвестен адрес, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в деловодството на Районния съд – Варна, ХVІ състав, като ответник по гр.д. № 11866/2023 г. за връчване на съдебните книжа по гр.д. № 11866/2023 г., заведено от „Автотранспорт“ – ЕООД, ЕИК 175451880. Указва на лицето, че при неявяване ще му бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

8101

Софийският районен съд указва на ответника X.X., гражданин на Канада, че има образувано гр.д. № 7024/2023 г. по описа на Софийския районен съд, І ГО, 168-и състав, срещу него и следва в двуседмичен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“ да се яви в сградата на Софийския районен съд, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да получи книжата, предназначени за него. При неявяване в указания срок съдът ще му назначи особен представител съгласно чл. 48, ал. 2 ГПК.

8102

Софийският градски съд заличава на основание чл. 75, ал. 6 от Закона за адвокатурата адвокатско дружество с наименование „Адвокатско дружество Райчинова и съдружници“, рег. по ф.д. № 5541/2005 г., със седалище и адрес на дружеството: гр. София, район „Възраждане“, ул. Братя Миладинови № 12, ет. 3.

8127

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на Национален таксиметров синдикат, София, по собствена инициатива, на основание чл. 27, ал. 4 от устава на НТС и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.01.2024 г. от 15 ч. в София, ул. Дамян Груев № 10 – 12, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на НТС за периода 12.2022 г. – 12.2023 г.; 2. разглеждане на предложения за изменение на устава на НТС, в т.ч. относно начина на определяне и размера на членския внос, относно реда за свикване на общо събрание и др.; 3. разглеждане на молби за освобождаване на членове на УС и приемане на нови такива; 4. приемане на план за дейността на НТС за периода 12.2023 г. – 12.2024 г.; 5. разни.

8150

1. – Управителният съвет на сдружение „Могилица“ – с. Могилица, област Смолян, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.12.2023 г. в 17 ч. на адрес: с. Могилица, ул. Родопи № 76, община Смолян, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на промени в устава на сдружението; 2. освобождаване от длъжност и отговорност на председателя и членовете на управителния съвет на сдружението и избор на нови; 3. освобождаване на контролния съвет на сдружението и избор на нов; 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8128

Промени настройката на бисквитките