Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 49 от 11.VI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 ОТ 6 ЮНИ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И ЗА КООРДИНАЦИЯ В СФЕРАТА НА МЕРКИТЕ ЗА БОРБА С ИЗПИРАНЕТО НА ПАР Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 6 ЮНИ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 6 ЮНИ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2024 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАД Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 ОТ 6 ЮНИ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ДВ, БР. 21 ОТ 2000 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 ОТ 6 ЮНИ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2024 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА 1 МАРТ - 30 АПРИЛ 2024 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА, КОИТО Н Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 7 ЮНИ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2024 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 6 ЮНИ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2024 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 18 АПРИЛ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ СМЕТКИ, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ И ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ (ДВ, БР. 37 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 ОТ 6 ЮНИ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2024 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 7 ЮНИ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2024 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките