Кодекси и закони

Изпрати статията по email

РЕШЕНИЕ № 225 ОТ 26 МАРТ 2004 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 225 ОТ 26 МАРТ 2004 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

Обн. ДВ. бр.29 от 9 Април 2004г.

На основание чл. 36а, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 36, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, приета с Постановление № 152 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2003 г.; изм., Решение № 9121 на Върховния административен съд от 2003 г. - бр. 93 от 2003 г.),


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


Признава Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище.


Промени настройката на бисквитките