Кодекси и закони

Изпрати статията по email

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 21 ЮНИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 21 ЮНИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ДВ, БР. 64 ОТ 2003 Г.)

Обн. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:

1. Точка 1 се изменя така:

"1. организациите на работниците и служителите и на работодателите поискат от Министерския съвет да бъдат признати за представителни на национално равнище след обявяване в "Държавен вестник" начало на процедура за признаване на представителност по чл. 36, ал. 3 КТ;".

2. Точка 2 се отменя.

3. Точка 3 се изменя така:

"3. Министерският съвет по своя инициатива извършва проверка за наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите."


§ 2. Член 3 се отменя.


§ 3. Член 6 се изменя така:

"Чл. 6. (1) В случаите, когато организациите на работодателите направят искане да бъдат признати за представителни на национално равнище, те представят в Министерския съвет:

1. съдебно решение за вписване и удостоверение за актуално състояние на организацията;

2. заверен от съда препис на последния устав на организацията;

3. документи, с които се установява наличието на необходимия членски състав на организацията по чл. 35, ал. 1, т. 1, буква "а" или "б" КТ;

4. документи, с които се установява наличието на необходимия по чл. 35, ал. 1, т. 2 КТ членски състав на организацията, в които се посочват икономическите дейности на членовете й по приложение № 1, заверен от националния ръководен орган;

5. списък на местните органи и техните адреси, разпределени по общини, и имената на представляващите ги лица с ЕГН, заверен от националния ръководен орган;

6. списък на членовете на националния ръководен орган на организацията;

7. пълномощно по чл. 35, ал. 2 КТ.

(2) Членският състав на организацията по чл. 35, ал. 1, т. 1, буква "а" КТ се установява чрез списък на работодателите - членове на организацията, които общо имат най-малко 15 000 работници и служители, наети по трудов договор, заверен от представляващия организацията съобразно устава й, в който се посочват пълното наименование и БУЛСТАТ на предприятието. В списъка изрично се посочват най-малко 750 работодатели, всеки от които има не по-малко от 10 работници и служители, наети по трудов договор. Към списъка се прилага заверена справка от Националния осигурителен институт за верността на подадената информация.

(3) Членският състав на организацията по чл. 35, ал. 1, т. 1, буква "б" КТ се установява чрез списък на работодателите - членове на организацията, които общо имат най-малко 30 000 работници и служители, наети по трудов договор, заверен от представляващия организацията съобразно устава й, в който се посочват пълното наименование и БУЛСТАТ на предприятието, заедно със заверена справка от Националния осигурителен институт за верността на подадената информация.

(4) Данните по ал. 1, т. 3 - 6 се представят освен на хартиен и на магнитен носител."


§ 4. Член 7 се изменя така:

"Чл. 7. В случаите по чл. 36а, ал. 1 КТ в решението за извършване на проверка Министерският съвет определя срок не по-кратък от 3 месеца, в който организацията на работниците и служителите или на работодателите е длъжна да представи документите по чл. 4 или 6."


§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения:

1. Алинея 3 се отменя.

2. В ал. 4 думите "по чл. 6, ал. 5" се заменят с "по чл. 35, ал. 2 КТ".


§ 6. В чл. 12, ал. 1 накрая се добавя "по чл. 7".


§ 7. В параграф единствен от заключителната разпоредба думите "чл. 36, ал. 1" се заменят с "чл. 36, ал. 5" и думите "чл. 35, т. 2" се заменят с "чл. 35, ал. 1, т. 2".


§ 8. В приложение № 1 се правят следните изменения:

1. Думите "към чл. 4, ал. 1, т. 4" се заменят с "чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 6, ал. 1, т. 4".

2. Думите "чл. 35, т. 2" се заменят с "чл. 35, ал. 1, т. 2".


§ 9. В приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, раздел I "Данни за предприятието" в т. 3 накрая се добавя "БУЛСТАТ".


Промени настройката на бисквитките