Кодекси и закони

Изпрати статията по email

ИЗБОРЕН КОДЕКС

ИЗБОРЕН КОДЕКС

В сила от 05.03.2014 г.

Обн. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г., изм. ДВ. бр.35 от 22 Април 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 26 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 22 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 28 Октомври 2016г., доп. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.20 от 7 Март 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.94 от 13 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 11 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2019г., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2019г., изм. ДВ. бр.34 от 23 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2019г., изм. ДВ. бр.61 от 2 Август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 13 Октомври 2020г., изм. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 1 Май 2021г., изм. ДВ. бр.37 от 7 Май 2021г., изм. ДВ. бр.58 от 13 Юли 2021г., изм. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 30 Декември 2022г., изм. ДВ. бр.104 от 15 Декември 2023г.

Проект: 354-01-96/12.12.2013 г.

Част първа.
ОБЩИ ПРАВИЛА

Глава първа.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Предмет, обхват и принципи

Предмет

Чл. 1. Този кодекс определя:

1. условията, организацията и реда за произвеждане на изборите в Република България;

2. оспорването на резултатите от изборите;

3. условията и реда за попълване на мандати.


Обхват

Чл. 2. Този кодекс се прилага при избори за:

1. народни представители за Народно събрание;

2. народни представители за Велико Народно събрание;

3. президент и вицепрезидент на републиката;

4. членове на Европейския парламент от Република България;

5. общински съветници;

6. кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства.


Принципи

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Изборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и осигуряват свободно изразяване на волята на избирателите. Гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг.

(2) Всеки избирател има право на един глас.

(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Едно лице не може да участва в повече от едно качество в един вид избор - кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител и друго подобно.

Раздел II.
Насрочване и определяне на изборния ден. Изборни книжа

Насрочване на изборите

Чл. 4. (1) Изборите за народни представители за Народно събрание и за общински съветници и за кметове се насрочват от президента на републиката не по-късно от 60 дни преди изборния ден.

(2) Изборите за членове на Европейския парламент от Република България се произвеждат в съответствие с изборния период, определен от Съвета на Европейския съюз, и се насрочват от президента на републиката не по-късно от 60 дни преди изборния ден.

(3) Изборите за Велико Народно събрание се насрочват от президента на републиката в срока по чл. 160, ал. 2 от Конституцията.

(4) Изборите за президент и вицепрезидент на републиката се насрочват от Народното събрание не по-късно от 60 дни преди изборния ден.


Определяне на изборния ден

Чл. 5. Изборите се произвеждат в един неработен ден за цялата страна.


Изборни книжа

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Централната избирателна комисия утвърждава образците на изборните книжа за всеки вид избор и при необходимост ги изменя. Централната избирателна комисия обнародва незабавно изменението в "Държавен вестник".

(2) Изборните книжа, утвърдени за общи избори за общински съветници и за кметове, се прилагат съответно и при произвеждане на частични и нови избори.

(3) Централната избирателна комисия съгласувано с Министерския съвет определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване. Централната избирателна комисия упражнява контрол върху изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и върху съхранението на техническите устройства за машинното гласуване.

(4) В случай че се установи непълнота или техническа грешка в изборните книжа, Централната избирателна комисия извършва поправка не по-късно от 5 дни от установяването ѝ. Централната избирателна комисия обнародва незабавно поправката в "Държавен вестник".


Глава втора.
ИЗБОРНИ РАЙОНИ И ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

Раздел I.
Изборни райони

Видове изборни райони

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) За произвеждане на изборите се образуват изборни райони.

(2) Изборният район е територията, от която се избират народни представители, президент и вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент от Република България, общински съветници и кметове.

(3) Изборният район е едномандатен или многомандатен.

(4) Изборният район е едномандатен, когато в него се избира един кандидат или една кандидатска двойка от една и съща кандидатска листа.

(5) Изборният район е многомандатен, когато в него се избират двама или повече кандидати.


Раздел II.
Избирателни секции в страната

Образуване на секции в страната

Чл. 8. (1) Гласуването и преброяването на гласовете се извършват по избирателни секции.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината не по-късно от 50 дни преди изборния ден и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. В срока по изречение първо кметът изпраща копие от заповедта на териториалните звена на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството в съответната област.

(3) Кметът на общината е длъжен да предостави подходящи помещения за избирателните секции, включително и за секциите за подвижните секционни избирателни комисии, които да осигурят нормалното протичане на изборния ден.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Заповедта на кмета по ал. 2 се обявява публично. Тя може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването ѝ пред областния управител, който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. Решението на областния управител може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред съответния административен съд. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в тридневен срок от постъпването ѝ с призоваване на заинтересованите страни. Обжалването не спира изпълнението. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

(5) Настъпилите промени в номерацията, обхвата и адреса на избирателните секции се отразяват в избирателните списъци за гласуване.

(6) Кметовете на общини уведомяват районната или общинската избирателна комисия за адресите на избирателните секции.

(7) При създаване на нова община избирателните секции се образуват от назначения от областния управител временен кмет съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Заповедта се обявява публично и може да се оспорва по реда на ал. 4.

(8) Районната или общинската избирателна комисия формира единните номера на избирателните секции в района или общината съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на Централната избирателна комисия, не по-късно от 35 дни преди изборния ден.


Условия за образуване на секциите

Чл. 9. (1) В една избирателна секция се включват до 1000 избиратели, освен в случаите по чл. 93, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация.

(2) В населените места се образуват толкова секции, колкото пъти числото 1000 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.

(3) При териториално обособени населени места кметът на общината може да образува секции с не по-малко от 20 избиратели.

(4) При избори за общински съветници и за кметове в населените места се образуват толкова секции, колкото пъти числото 1000 се съдържа в броя на избирателите. При остатък, по-голям или равен на 500, се образува отделна секция. При остатък под 500 избиратели се образуват две секции с под 1000 избиратели или една секция с под 1000, но с не по-малко от 30 избиратели. В населените места с по-малко от 1000 избиратели се образува отделна секция.

(5) Границите на избирателните секции се съобразяват с границите на населените места. Границите на избирателните секции в градовете с районно деление се съобразяват с границите на административните им райони.

(6) При избори за народни представители, за членове на Европейския парламент от Република България и за президент и вицепрезидент на републиката се образуват избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в намиращи се извън страната плавателни съдове под българско знаме при наличие на не по-малко от 10 избиратели.

(7) При избори за общински съветници и за кметове се образуват избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги при наличие на не по-малко от 10 избиратели, които са живели през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място, на територията на което е съответното заведение, домът или друга специализирана институция.

(8) Избирателните секции по ал. 6 и 7 се образуват от ръководителите на заведенията, домовете, другите специализирани институции и от капитаните на плавателните съдове не по-късно от 48 часа преди изборния ден, за което уведомяват кмета на общината, на чиято територия се намират заведенията, домовете и другите специализирани институции, както и съответната районна или общинска избирателна комисия.

(9) Задържаните лица, спрямо които няма влязла в сила присъда, може да гласуват в местата за задържане, когато там е възможно да се образува избирателна секция при условията на ал. 6 или 7.


Секции за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Чл. 10. (1) Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи, районната или общинската избирателна комисия с решение определя секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

(2) Пред избирателната секция по ал. 1 се поставят табела и други обозначителни знаци, на които се отбелязва и допълнителното ѝ предназначение.

(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) На видно място пред всяка от избирателните секции се поставя информационно табло с телефоните за връзка и подаване на сигнали до районното управление на Министерството на вътрешните работи и до дежурния районен прокурор.

Раздел III.
Избирателни секции извън страната

Условия и ред за образуване на секции (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

Чл. 11. (1) Централната избирателна комисия определя условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната, не по-късно от 57 дни преди изборния ден.

(2) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Не се допуска образуване на избирателни секции извън територията на дипломатическите и консулските представителства на Република България, освен в случаите по чл. 14, т. 2, 3 и 4.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Централната избирателна комисия изпраща незабавно решението по ал. 1 на Министерството на външните работи.


Определяне на местата за гласуване

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Централната избирателна комисия не по-късно от 21 дни преди изборния ден определя местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място. Решението на Централната избирателна комисия може да се обжалва по реда на чл. 58.


Компетентен орган за образуване на секциите

Чл. 13. (1) При избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България образуват избирателни секции извън страната при спазване на законодателството на съответната държава.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., нова - ДВ, бр. 57 от 2016 г., в сила от 22.07.2016 г.) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства определят местоположението на избирателните секции извън страната въз основа на териториалното разпределение на българската общност в съответното място.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., нова - ДВ, бр. 57 от 2016 г., в сила от 22.07.2016 г.) Организациите на българските граждани в съответното място може да правят предложение за местоположението на избирателните секции извън страната до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства. Предложението се прави не по-късно от 25 дни преди изборния ден и се публикува незабавно на интернет страницата на съответните дипломатически и консулски представителства.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., нова - ДВ, бр. 57 от 2016 г., в сила от 22.07.2016 г.) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства може да определят местоположението на избирателните секции извън страната въз основа на предложенията по ал. 3.

(5) Избирателните секции се образуват със заповед от ръководителите на дипломатическите или консулските представителства не по-късно от 18 дни преди изборния ден въз основа на решението на Централната избирателна комисия по чл. 12. В заповедта се посочва местоположението на избирателните секции по места.

(6) Заповедта по ал. 5 се обявява публично и може да се оспори в тридневен срок от обявяването ѝ пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. Решението на Централната избирателна комисия може да се обжалва по реда на чл. 58.


Образуване на избирателни секции извън страната

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., в сила от 22.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Избирателните секции извън страната се образуват:

1. където има дипломатическо или консулско представителство;

2. извън т. 1 - при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави - членки на Европейския съюз;

3. в местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави - членки на Европейския съюз;

4. извън местата по т. 1 - 3 по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави - членки на Европейския съюз; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден.


Образуване на нови секции

Чл. 15. Когато броят на избирателите по чл. 14 е повече от 500, се образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 500 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.


Ред за подаване на заявления за образуване на избирателни секции извън страната

Чл. 16. (1) Български гражданин, който има право да избира при избори за народни представители, за членове на Европейския парламент от Република България и за президент и вицепрезидент на републиката и желае да гласува, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден чрез писмено заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия. В едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) В заявлението по ал. 1 избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува, и настоящ адрес (адрес на пребиваване) в съответната държава. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес, на който да бъде уведомен за резултата от проверката по чл. 17, ал. 3.

(3) При избори за членове на Европейския парламент от Република България избирателят представя декларация по образец, че отговаря на условията да избира.

(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Заявленията се подават за определяне на броя на избирателните секции и за съставяне на списъка по чл. 31, ал. 1.

Публикуване на заявленията и проверка на данните

Чл. 17. (1) Ръководителите на дипломатическото или консулското представителство на Република България изпращат незабавно на Централната избирателна комисия по електронен път заявленията, постъпили по чл. 16, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Постъпилите заявления се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия при спазване изискванията за защита на личните данни.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Централната избирателна комисия извършва проверка на данните по чл. 16, ал. 2 не по-късно от 22 дни преди изборния ден. За постъпилите електронни заявления проверката се извършва автоматизирано едновременно с подаването им. Данните в заявленията, постъпили в писмена форма чрез дипломатическите и консулските представителства, се проверяват при въвеждането им по реда на ал. 1. Избирател, чието заявление не е потвърдено, но е посочил електронен адрес, се уведомява незабавно. Имената на лицата, чиито заявления не са потвърдени, се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

(4) Централната избирателна комисия проверява дали лицата по чл. 16, ал. 1 отговарят на изискванията да избират не по-късно от 22 дни преди изборния ден.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) За извършване на проверката по ал. 3 и 4 Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява на Централната избирателна комисия достъп до данните в Националния регистър на населението. Въз основа на резултатите от проверката Централната избирателна комисия изпраща незабавно на Министерството на външните работи информацията по чл. 16, ал. 2 само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват избирателни секции.

(6) Министерството на външните работи не по-късно от 20 дни преди изборния ден обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на съответните дипломатически и консулски представителства, за да образуват избирателни секции и впишат лицата в списъците по чл. 31, ал. 1.


Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА ИЗБОРИТЕ

Раздел I.
Подготовка на изборите и обезпечаване

Компетентен орган. План-сметка за изборите

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., в сила от 22.07.2016 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Подготовката и организирането на изборите се осъществяват от избирателните комисии, органите на изпълнителната власт и другите институции в съответствие с правомощията им по този кодекс. Органите на изпълнителната власт и другите институции осъществяват дейности от организационен и технически характер по осигуряването на избирателните комисии, включително с бюлетини, изборни книжа, техника, консумативи и други материали. Отпечатването на хартиените бюлетини, машинното гласуване и свързаните с тях дейности се възлага и контролира от Централната избирателна комисия. Министерският съвет координира дейността на органите на изпълнителната власт във връзка с материално-техническото осигуряване на изборите. Устройствата за машинното гласуване се съхраняват при условия и по ред, определени с решение на Министерския съвет.

(2) Разходите по подготовката и произвеждането на изборите, включително за машинното гласуване и за формите по чл. 193 и 195, са за сметка на държавния бюджет по приета от Министерския съвет план-сметка, съгласувана с Централната избирателна комисия. План-сметката за изборите се приема не по-късно от 55 дни преди изборния ден.

(3) Средствата за организационно-техническата подготовка на изборите се предоставят на общинските, съответно областните администрации не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

(4) В 7-дневен срок от датата на насрочване на изборите Министерският съвет може да възложи координацията и изпълнението на дейностите по ал. 1 на определен министър.

(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Главният прокурор и министърът на вътрешните работи съставят съвместни щабове (екипи) за оперативно взаимодействие в борбата срещу престъпленията, свързани с изборния процес. Щабовете (екипите) действат по време на цялата предизборна кампания.

Заявления, жалби, удостоверения и други книжа

Чл. 19. (1) Заявленията, жалбите, удостоверенията и другите книжа по кодекса се освобождават от държавни такси.

(2) Документите по кодекса, които са издадени на чужд език, се представят заедно с легализиран превод на български език.

(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Не се изисква нотариална заверка за документите и книжата по кодекса, освен в определените в него случаи.


Раздел II.
Подготовка и организация на изборите извън страната

Публикуване на условията и реда за произвеждане на изборите извън страната

Чл. 20. Министърът на външните работи и ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България публикуват незабавно на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическите и консулските представителства условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната.


Съгласие на приемащата държава

Чл. 21. (1) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България незабавно, но не по-късно от 55 дни преди изборния ден, трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква, за:

1. произвеждането на изборите;

2. разкриването на избирателни секции в дипломатическите и консулските представителства;

3. разкриването на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства;

4. разкриването на избирателни секции в държава, където Република България няма дипломатическо или консулско представителство, но има дипломатически отношения и е назначила акредитиран посланик.

(2) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства уведомяват незабавно Министерството на външните работи за получените отговори от приемащата държава. Министерството на външните работи незабавно уведомява Централната избирателна комисия.

(3) Министерството на външните работи уведомява Централната избирателна комисия за държавите, в които не се изисква съгласие по ал. 1.


Оказване на съдействие

Чл. 22. (1) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България оказват организационно-техническо съдействие на кандидатите и представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при провеждането на срещи с избирателите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България отправят покана за съдействие към организации на българските граждани извън страната. Организациите може да подпомагат дейността по подготовката и организацията на изборите извън страната, осигуряват контакти с местната администрация, подходяща зала за произвеждане на изборите, избирателни кутии, паравани за гласуване, скенер, мобилен интернет и друга техника.


Глава четвърта.
СПИСЪЦИ

Раздел I.
Избирателни списъци

Компетентен орган

Чл. 23. (1) Избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението, и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от кмета и секретаря на района.

(2) Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.


Ред и начин за съставяне на избирателните списъци

Чл. 24. (1) Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция. Предварителните избирателни списъци се обявяват предварително на видно място в района на избирателната секция и се публикуват на интернет страницата на съответната община. Избирателните списъци за гласуване се предават на секционните избирателни комисии в деня преди изборния ден.

(2) Избирателните списъци се съставят по постоянен адрес.

(3) Когато в предходните 6 месеца до изборния ден бъде променено наименованието на населеното място, улицата, жилищния комплекс или номерацията на жилищната сграда, общината изготвя списък на промените, който се предоставя на секционните избирателни комисии.


Съставяне на избирателните списъци

Чл. 25. (1) При избори за народни представители и за президент и вицепрезидент на републиката избирателните списъци се съставят в една част, в която се вписват всички български граждани, които имат право да гласуват в съответния вид избор.

(2) При избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и за кметове избирателните списъци се съставят в две части: част I и част II. В част I се вписват всички български граждани, които имат право да гласуват в съответния вид избор, в част II - гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват в съответния вид избор.

(3) В избирателните списъци за гласуване, включително в част I на избирателните списъци, се вписват по азбучен ред имената на избирателя, постоянният адрес или настоящият адрес, когато избирателят е направил искане по чл. 36, като графите за вписване на единния граждански номер и на вида и номера на документа за самоличност остават празни и не се попълват и се обособява графа "Забележки".

(4) При избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и за кметове част II на избирателните списъци се съставя въз основа на подадените по чл. 359, ал. 1 или по чл. 408, ал. 1 декларации от гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз.

(5) избирателите, които не са подменили личните си документи при условията на § 9а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за българските лични документи, се включват в избирателния списък по отразения в зеления им паспорт адрес.


Отпечатване на избирателните списъци

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Избирателните списъци, включително част I на избирателните списъци, се отпечатват въз основа на Националния регистър на населението от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) При избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и за кметове част II на избирателните списъци се отпечатва от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци - част II, се предават от кмета на общината не по-късно от 35 дни преди изборния ден.


Заличаване, вписване и дописване

Чл. 27. (1) От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които до изборния ден са загубили правото си да избират или са починали, както и имената на лицата, за които това изрично е предвидено в кодекса.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието предоставя на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци. Информацията се предоставя съответно 55 и 15 дни преди изборния ден.

(3) В избирателните списъци се вписват, съответно дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени. Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, или е отпаднало основанието, на което са били лишени от правото да избират в държава - членка на Европейския съюз, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината или района, или кметството.

(4) Вписването по ал. 3 се извършва по искане на избирателя от органите по чл. 23, ал. 1 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии.

(5) Дописването по ал. 3 се извършва в изборния ден от секционната избирателна комисия по постоянен адрес (адрес на пребиваване).

(6) Вписването, съответно дописването, се извършва след представяне на документ за самоличност и на удостоверение за пребиваване - за гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, подал в срок декларация по чл. 359, ал. 1 или по чл. 408, ал. 1.


Раздел II.
Избирателни списъци в лечебни заведения, специализирани институции, местата за лишаване от свобода и за задържане, плавателни съдове

Избирателни списъци в лечебни заведения и специализирани институции

Чл. 28. (1) Избирателните списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги се съставят и подписват от ръководителя на заведението, дома или друга специализирана институция.

(2) Ръководителят на заведението, дома или друга специализирана институция не по-късно от 48 часа преди изборния ден уведомява органите по чл. 23, ал. 1 за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес (адреса на пребиваване) преди предаване на избирателните списъци за гласуване на секционните избирателни комисии.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Избирател по ал. 2, който в изборния ден е извън лечебното заведение, дома или друга специализирана институция, се дописва в избирателния списък от секционната избирателна комисия по постоянен адрес (адрес на пребиваване) след представяне на документ, че е бил настанен в някоя от институциите по ал. 1, документ за самоличност и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Избирател, който след изтичането на срока по ал. 2 е приет в лечебното заведение, дома или друга специализирана институция, се дописва в избирателния списък от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.


Избирателни списъци в местата за лишаване от свобода и за задържане

Чл. 29. (1) При избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане съставят и подписват избирателни списъци на задържаните лица, които не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

(2) При избори за общински съветници и за кметове ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане съставят избирателни списъци на задържаните лица, които не изтърпяват наказание лишаване от свобода, ако местонахождението на съответното място съвпада с населеното място, където лицата са живели най-малко през последните 6 месеца, съгласно чл. 396, ал. 1 или 2.

(3) Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане не по-късно от 48 часа преди изборния ден уведомяват органите по чл. 23, ал. 1 за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес (адреса на пребиваване) преди предаване на избирателните списъци за гласуване на секционните избирателни комисии.

(4) Избирател по ал. 3, който в изборния ден е извън мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или за задържане, се дописва в избирателния списък от секционната избирателна комисия по постоянен адрес (адрес на пребиваване) след представяне на съответен документ, документ за самоличност и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Избирател, който след изтичането на срока по ал. 3 е задържан в място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или за задържане, се дописва в избирателния списък от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

Избирателни списъци на плавателни съдове

Чл. 30. (1) При избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България избирателните списъци на плавателните съдове под българско знаме се съставят и подписват от капитана на плавателния съд.

(2) Капитанът на плавателния съд не по-късно от 48 часа преди изборния ден уведомява органите по чл. 23, ал. 1 за включените в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на избирателните списъци за гласуване на секционните избирателни комисии.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Избирател по ал. 2, който в изборния ден не е на плавателния съд под българско знаме, се дописва в избирателния списък от секционната избирателна комисия по постоянен адрес (адрес на пребиваване) след представяне на документ от капитана на плавателния съд, документ за самоличност и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.


Раздел III.
Списъци за гласуване извън страната (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

Раздел III.
Списъци на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната

Съставяне на списъците

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) При избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България изготвят и подписват списъци, в които се вписват лицата по чл. 17, ал. 5, по държави и места.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министерството на външните работи изпраща обобщените данни от всички държави с имената, единния граждански номер и постоянния адрес в Република България на лицата, вписани в списъците по ал. 1, в структуриран електронен вид до Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 18 дни преди изборния ден, за да бъдат заличени лицата от избирателните списъци за гласуване в Република България.


Публикуване на списъците

Чл. 32. Списъците по чл. 31, ал. 1 се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България не по-късно от 18 дни преди изборния ден съответно на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическите и консулските представителства и съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер, включително на безплатен телефонен номер. Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно.


Оспорване и дописване

Чл. 33. (1) Лицата, които не са вписани в списък по чл. 31, ал. 1, може да оспорват невписването им в тридневен срок от публикуването на списъка пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Избирател, който не е вписан в списъка по чл. 31, ал. 1, но има право да гласува, се дописва в списъка от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че отговаря на условията да избира. При избори за президент и вицепрезидент на републиката, за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България избирателят представя и декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в същите избори. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. В списъка се вписват всички данни на избирателя от документа му за самоличност.

(3) Отказът на секционната избирателна комисия извън страната да допусне до гласуване и извърши дописване на избирател в изборния ден е писмен, връчва се на заинтересованото лице и може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по електронен път. Централната избирателна комисия се произнася незабавно с решение, което се обявява веднага на интернет страницата на комисията.


Раздел IV.
Удостоверения за гласуване на друго място

Издаване на удостоверения

Чл. 34. (1) При избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България удостоверения за гласуване на друго място се издават само на:

1. кандидатите за съответния вид избор;

2. членовете на Централната избирателна комисия;

3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) членовете на районните избирателни комисии;

4. наблюдателите.

(2) Удостоверенията за гласуване на друго място се издават след подаване на заявление по образец. В заявлението лицата декларират, че ще гласуват само веднъж.

(3) Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 23, ал. 1 в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден.

(4) Удостоверенията за гласуване на друго място се получават лично срещу подпис или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Органът по чл. 23, ал. 1 по постоянен адрес предава информация за издадените удостоверения за гласуване на друго място на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизираното заличаване на лицето от избирателните списъци по постоянен адрес.

(6) При избори за общински съветници и за кметове удостоверения за гласуване на друго място не се издават.

(7) Когато след издаване на удостоверение за гласуване на друго място общинската администрация по постоянния адрес на избирателя получи съобщение за вписването му в избирателния списък по настоящ адрес, тя незабавно уведомява общинската администрация по настоящия адрес за издаденото удостоверение за гласуване на друго място. В този случай избирателят се заличава от избирателния списък по настоящ адрес от общинската администрация по настоящ адрес, като в графа "Забележки" се отбелязва основанието за заличаването - "издадено удостоверение за гласуване на друго място".


Публичен регистър на удостоверенията

Чл. 35. (1) Удостоверенията за гласуване на друго място имат единна номерация за цялата страна, включваща номера на изборния район (района), на чиято територия се издават, номера на съответната избирателна секция, в която трябва да гласува лицето според постоянния си адрес, и поредния номер в регистъра за издаване на удостоверения за гласуване на друго място на съответната общинска администрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Общинската администрация води публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място, в който се вписват номерът на издаденото удостоверение, имената и единният граждански номер (личният номер) на лицето, на което е издадено, датата на издаване и подписът на лицето, получило удостоверението, като се отбелязва дали удостоверението е получено лично или чрез пълномощник. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

(3) Общинските администрации и кметствата представят на районните избирателни комисии копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място не по-късно от 10 дни преди изборния ден.


Раздел V.
Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Вписване в списъка

Чл. 36. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер, като подпис не се изисква. Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" извършва проверка на данните в постъпилите електронни заявления автоматизирано едновременно с подаването им.

(2) При избори за общински съветници и за кметове искането по ал. 1 се прави, при условие че избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място. В искането по ал. 1 се посочва и датата на адресната регистрация по настоящ адрес.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Органът по чл. 23, ал. 1 по настоящ адрес предава информация за подадените искания по ал. 1 на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано вписване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес. Изречение първо се прилага съответно и за електронните заявления, подадени през интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване".

(4) След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.


Раздел VI.
Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия

Подаване на заявление и вписване в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия

Чл. 37. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36. За електронното заявление не се изисква подпис.

(2) Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по ал. 1, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) В заявлението се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер (личен номер), постоянният адрес (адрес на пребиваване) или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36.

(3а) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Органът по чл. 23, ал. 1 установява наличието на трайно увреждане на избирателя, което не му позволява да упражни избирателното си право в изборно помещение:

1. служебно, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление;

2. като изиска документ от ТЕЛК (НЕЛК), когато служебната проверка по т. 1 е неуспешна.

(4) Имената на избирателя, направил искане по ал. 1 или 2, се заличават от избирателния списък и се вписват от органа по чл. 23, ал. 1 в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия.


Раздел VII.
Списък на заличените лица

Съдържание на списъка

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Списъкът на заличените лица се изготвя по постоянния им адрес от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Списъкът съдържа имената, единия граждански номер и основанието за заличаването на лицата, които:

1. са поставени под запрещение;

2. изтърпяват наказание лишаване от свобода, за които не предстои освобождаване до изборния ден;

3. са вписани в избирателния списък по настоящия им адрес;

4. имат издадено удостоверение за гласуване на друго място;

5. имат издадено удостоверение за гласуване в определено място;

6. са вписани в списъците по чл. 31, ал. 1;

7. имат настоящ адрес към датата на съставяне на избирателните списъци в държава, която не е членка на Европейския съюз - при избори за членове на Европейския парламент от Република България;

8. имат настоящ адрес през последните 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите извън Република България - при избори за общински съветници и за кметове.


Изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден

Чл. 39. (1) Списъкът на заличените лица се публикува на интернет страницата на съответната община не по-късно от 10 дни преди изборния ден и съдържа имената на лицето, номера и адреса на избирателната секция. Всяко лице може да прави справка в списъка.

(2) Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община, което се предава незабавно от общинската администрация на компетентния кмет на община, район, кметство или кметски наместник.

(3) Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

(4) Кметът или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.

(5) Отказът за изключване от списъка по ал. 1 се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването ѝ с призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

(6) Въз основа на решението за изключване от списъка на заличените лица съответният избирател се вписва в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 до предаването на списъка на секционната избирателна комисия.


Изключване от списъка на заличените лица в изборния ден

Чл. 40. (1) Избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка или ако се яви в избирателната секция по постоянен адрес в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 4, 5 и 6.

(2) Удостоверението по ал. 1 се издава от кмета на общината, района, кметството или от кметския наместник в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, след извършване на проверка за наличие или липса на основание за вписване на лицето в списъка. Отказът за издаване на удостоверението се мотивира.

(3) След представяне на удостоверението или на документа за самоличност в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 4, 5 и 6 и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място, избирателят се изключва от списъка на заличените лица и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес. Удостоверението се прилага към избирателния списък, като в графа "Забележки" се отбелязва основанието за вписване - "издадено удостоверение".

(4) Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване е писмен, връчва се на заинтересованото лице и може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно.


Раздел VIII.
Обявяване и публикуване на избирателните списъци

Обявяване на избирателните списъци

Чл. 41. (1) Предварителните избирателни списъци, включително част I, се обявяват от органите по чл. 23, ал. 1 не по-късно от 40 дни преди изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) При избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и за кметове част II на избирателните списъци се обявява по реда на ал. 1 не по-късно от 25 дни преди изборния ден.

(3) Кметът на съответната община определя не по-късно от 45 дни преди изборния ден местата по ал. 1 и уведомява за това районната или общинската избирателна комисия.


Публикуване на избирателните списъци

Чл. 42. (1) Избирателните списъци, включително част I и част II, се публикуват на интернет страницата на съответната община и съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция.

(2) Избирателните списъци се публикуват не по-късно от 40 дни преди изборния ден в случаите по чл. 41, ал. 1 и не по-късно от 25 дни преди изборния ден в случаите по чл. 41, ал. 2.

(3) Кметът на съответната община осигурява възможност всеки избирател - български гражданин, да може да прави справка в избирателния списък по единен граждански номер, включително на безплатен телефонен номер. При избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и за кметове кметът на съответната община осигурява възможност всеки избирател - гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, да може да прави справка в избирателния списък по личен номер.


Раздел IX.
Отстраняване на непълноти и грешки. Поправки

Непълноти и грешки в избирателния списък

Чл. 43. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник. Гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник.

(2) Заявленията се приемат от съответната администрация не по-късно от 7 дни преди изборния ден.

(3) Кметът или кметският наместник разглежда заявлението в срок до два дни и се произнася по него с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.

(4) Решението по ал. 3 може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до два дни от обявяването му. Съдът разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до два дни от получаването ѝ в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.


Поправки и заличаване

Чл. 44. (1) Поправките в избирателните списъци се обявяват незабавно, включително и се отразяват в списъците, публикувани на интернет страницата на съответната община.

(2) Заличаването от избирателните списъци преди отпечатването им се извършва автоматизирано, а след отпечатването им - с хоризонтална черта, така че заличеното име да се чете.


Раздел X.
Обжалване на отказ за вписване или дописване в избирателния списък

Обжалване на отказа

Чл. 45. (1) Отказът за вписване в избирателния списък се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до два дни от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до два дни от постъпването ѝ с призоваване на жалбоподателя и на органите по чл. 23, ал. 1 и постановява решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

(2) Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване на избирател в изборния ден е писмен, връчва се на заинтересованото лице и може да се оспорва пред районната избирателна комисия, съответно общинската избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно.


Глава пета.
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Раздел I.
Централна избирателна комисия

Конституиране. Състав

Чл. 46. (1) Създава се Централна избирателна комисия за произвеждане на всички видове избори, която е независим държавен орган.

(2) Комисията е юридическо лице - първостепенен разпоредител с бюджет, със седалище в София.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2014 г., в сила от 22.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Комисията се състои от 15 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Централната избирателна комисия се назначава с указ на президента на републиката след публични консултации и процедура, определени от президента, въз основа на предложение на парламентарно представените партии и коалиции. Предложенията се обявяват на интернет страницата на президента на републиката.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.)

(6) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Българските неправителствени организации може да правят предложения за назначаване на членове на Централната избирателна комисия до парламентарно представените партии и коалиции. Когато парламентарно представена партия или коалиция направи предложение въз основа на предложение на неправителствена организация, това се отбелязва в него.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) За председател, заместник-председатели и секретар не може да бъдат назначени лица, предложени от една и съща парламентарно представена партия или коалиция.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2014 г., в сила от 22.04.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) При назначаването на членовете на Централната избирателна комисия се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции като се използва методът на най-големия остатък. Партиите и коалициите с равни остатъци попълват незаетите места, като се започне от най-малката парламентарно представена партия или коалиция. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в комисията.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Когато парламентарно представените партии и коалиции, не са направили предложения по ал. 5 за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други парламентарно представени партии и коалиции при спазване на ал. 8.


Публични консултации

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) (1) При провеждане на консултациите по чл. 46, ал. 4 парламентарно представените партии и коалиции представят пред президента на републиката:

1. мотивирано писмено предложение за състав на Централната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 50, ал. 3, т. 1;

2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на провеждане на консултациите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

(2) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците.


Статут

Чл. 48. (1) Централната избирателна комисия е постоянно действащ орган, който се подпомага от администрация, и се представлява от своя председател.

(2) Дейността на администрацията се осъществява от лица, работещи по трудово правоотношение.

(3) Организацията на дейността на комисията, структурата и функциите на администрацията се определят с правилник, който се приема от комисията и се обнародва в "Държавен вестник".


Печат

Чл. 49. Централната избирателна комисия има печат със своето наименование и с изображение на герба на Република България.


Изисквания към членовете

Чл. 50. (1) За член на Централната избирателна комисия се избира, съответно назначава лице, което е български гражданин и:

1. не е поставено под запрещение;

2. има висше образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър"; препоръчително е висшето образование да е по право, информатика и компютърни науки, математика, обществени комуникации и информационни науки, политически науки и социология;

3. има професионален опит не по-малко от 7 години;

4. притежава добра професионална репутация и се ползва с обществен авторитет и доверие.

(2) Председателят на комисията трябва да е правоспособен юрист със стаж не по-малко от 10 години и да отговаря на изискванията по ал. 1.

(3) Не може да бъде член на комисията лице, което е:

1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и освобождавано от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

2. на изборна длъжност в държавен или местен орган;

3. наето по трудово или служебно правоотношение, освен като преподавател;

4. съпруг или се намира във фактическо съжителство, или е роднина по права линия без ограничения или по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително с друг член на комисията;

5. едноличен търговец, съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество;

6. кандидат за съответен вид избор;

7. в ръководството на предизборен щаб на партия, коалиция или инициативен комитет.

(4) Членовете на комисията освобождават заеманите от тях длъжности или прекратяват дейностите, несъвместими с изискванията на ал. 3, т. 2, 3, 5 и 7, в едномесечен срок от избирането, съответно назначаването им.


Мандат

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Мандатът на членовете на комисията е 5 години. Назначаването на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията изпълняват правомощията си и след изтичането на техния мандат до встъпване в длъжност на новите членове.

(2) Пълномощията на член на комисията се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка;

2. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода;

3. поставяне под запрещение;

4. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;

5. несъвместимост;

6. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) неучастие по неуважителни причини в три поредни или в общо пет заседания през годината, установено по ред, определен от комисията;

7. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

8. смърт.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) При предсрочно прекратяване на пълномощията на член на комисията на негово място се назначава друго лице, което довършва мандата.


Възнаграждение

Чл. 52. (1) Председателят на комисията получава месечно възнаграждение, равно на месечното възнаграждение на министър.

(2) Възнаграждението на заместник-председателите и секретаря е в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на Централната избирателна комисия.

(3) Възнаграждението на останалите членове е в размер 85 на сто от възнаграждението на председателя на Централната избирателна комисия.


Заседания

Чл. 53. (1) Централната избирателна комисия се свиква на заседание от нейния председател или по искане на най-малко една трета от членовете ѝ.

(2) Заседанията на комисията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател.

(3) Централната избирателна комисия заседава, когато присъстват повече от половината от членовете ѝ.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Централната избирателна комисия се произнася с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове и се подписват от председателя и секретаря. Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса. При обжалване на решения за отхвърляне Върховният административен съд се произнася по същество или връща преписката със задължителни указания по прилагане на материалния закон.

(5) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) При отмяна на решение за отхвърляне Централната избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от членовете ѝ.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) За заседанията на комисията се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Членовете на комисията подписват протоколи и гласуват решения с особено мнение, когато не са съгласни с решението или с посоченото в протокола, като посочват в какво се изразява особеното мнение.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Когато председателят, съответно секретарят отсъства, решенията, протоколите и удостоверенията се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председател. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, наблюдатели, членове на Обществения съвет и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.

(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Членовете на Централната избирателна комисия не може да носят отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.


Прозрачност

Чл. 54. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., в сила от 22.07.2016 г.) Всички заседания на Централната избирателна комисия, включително работните заседания, се излъчват в цялост със звук и картина в реално време в интернет чрез интернет страницата на комисията, на която предварително се обявява проект за дневен ред.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., в сила от 22.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Централната избирателна комисия поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните стенографски протоколи от заседанията си, включително от работните заседания, методическите указания, предварителните и окончателните резултати от изборите, включително и резултатите от гласуването с машини и от гласуването с хартиени бюлетини след обобщаването им по райони, сканираните и получените по електронен път екземпляри от протоколите на секционните избирателни комисии, районните и общинските избирателни комисии и други документи и данни. От деня на насрочване на съответния вид избор до един месец след обявяването на резултатите от изборите Централната избирателна комисия публикува пълните стенографски протоколи не по-късно от 24 часа от приключване на съответното заседание. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички публични регистри при спазване изискванията за защита на личните данни.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., в сила от 22.07.2016 г.) Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си видеозапис (архив) от заседанията на комисията, включително от работните заседания, незабавно след приключване на съответното заседание, както и дневния ред, по който е протекло заседанието, в т.ч. и времеви индекс, позволяващ визуализирането на видеозаписа от заседанието по части съобразно точките от дневния ред.


Обществен съвет

Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Към Централната избирателна комисия се създава Обществен съвет от представители на българските неправителствени организации, които са участвали с наблюдатели в избори, за осигуряване на прозрачност, демократичност и честност в изборите. Общественият съвет подпомага дейността на комисията.

(2) Съставът, функциите и организацията на работа на Обществения съвет се определят с правила, приети от съвета и одобрени от Централната избирателна комисия. Правилата се публикуват на интернет страницата на комисията.


Обучително звено

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Централната избирателна комисия създава обучително звено, което организира и провежда обучението на членовете на избирателните комисии.

(2) Съставът, начинът на формиране, функциите на звеното и планът за обучение се определят с правила, приети от комисията. Правилата се публикуват на интернет страницата на комисията.

(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) За обучението на членовете на избирателните комисии извън страната може да се провеждат и дистанционни форми на обучение.

Звено за управление на машинното гласуване

Чл. 56а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) (1) Централната избирателна комисия създава звено за управление на машинното гласуване, което подпомага комисията във вземането на решения и координира провеждането на машинно гласуване.

(2) Съставът, начинът на формиране, щатните служители, функциите и задачите на звеното се определят с правила, приети от комисията. Правилата се публикуват на интернет страницата на комисията.

Правомощия на комисията

Чл. 57. (1) Централната избирателна комисия:

1. осъществява дейностите и упражнява контрол по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове;

2. осъществява методическо ръководство и упражнява контрол върху дейността на избирателните комисии;

3. издава методически указания за работата на избирателните комисии по прилагане на кодекса;

4. осигурява и обезпечава създаването на интернет страници на районните и общинските избирателни комисии;

5. назначава районните и общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии извън страната и утвърждава списъци на резервните членове; назначава и секционните избирателни комисии в страната в случаите, когато районната или общинската избирателна комисия не ги е назначила в определения срок;

6. освобождава членове на районните и общинските избирателни комисии и на секционните избирателни комисии извън страната в случаите на нарушения на кодекса и на решенията на Централната избирателна комисия, както и при наличие на обстоятелство по чл. 51, ал. 2;

7. определя с методика размера на възнагражденията на членовете на избирателните комисии и на специалистите към тях;

8. утвърждава образеца на печата на избирателните комисии и начина му на защита;

9. води публичен регистър на избирателите; осигурява възможност всеки избирател да може да прави справка в регистъра по единен граждански номер (личен номер);

10. регистрира, обявява и издава удостоверения на:

а) партиите и коалициите за участие във всички видове избори;

б) (доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от деня на официалното оповестяване на резултатите от преброяването през 2021 г. (*)) инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България, както и на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители извън страната;

11. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от деня на официалното оповестяване на резултатите от преброяването през 2021 г. (*)) заличава регистрацията на партия, която не отговаря на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5, и на коалиция, която не отговаря на изискванията на чл. 140, ал. 3, т. 6, както и на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители извън страната, когато независимият кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели съгласно чл. 257, ал. 1;

12. регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;

12а. (нова - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от деня на официалното оповестяване на резултатите от преброяването през 2021 г. (*)) регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети извън страната при избори за народни представители;

13. води публични регистри на:

а) партиите и коалициите при всички видове избори;

б) инициативните комитети при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;

в) кандидатските листи за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;

г) (нова - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от деня на официалното оповестяване на резултатите от преброяването през 2021 г. (*)) инициативните комитети за участие в изборите за народни представители извън страната;

д) (нова - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от деня на официалното оповестяване на резултатите от преброяването през 2021 г. (*)) кандидатските листи за народни представители извън страната на партиите, коалициите и инициативните комитети;

14. определя условията и реда за участие на наблюдатели не по-късно от 50 дни преди изборния ден, регистрира наблюдателите и им издава удостоверения; води публичен регистър на наблюдателите;

15. регистрира до изборния ден застъпниците извън страната на кандидатските листи и им издава удостоверения; води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи;

16. определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции;

17. определя местата, в които се образуват избирателни секции извън страната;

18. формира и утвърждава единните номера на избирателните секции извън страната;

19. утвърждава техническия образец и защитата на бюлетината не по-късно от 30 дни преди изборния ден; утвърждава образец на кочан с хартиените бюлетини;

20. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от деня на официалното оповестяване на резултатите от преброяването през 2021 г.) публикува списък с номерата и адресите на избирателните секции в изборните райони (райони) в страната и с броя на избирателите в тях;

21. (изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от деня на официалното оповестяване на резултатите от преброяването през 2021 г. (*)) определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, както и на независимите кандидати извън страната, при избори за народни представители, поредните номера в бюлетината на партиите, коалициите и независимите кандидати при избори за членове на Европейския парламент от Република България, поредността на вписване на кандидатските листи в бюлетината при избори за президент и вицепрезидент на републиката и поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите при избори за общински съветници и кметове и ги обявява не по-късно от 31 дни преди изборния ден;

22. определя условията и реда за провеждане на предизборната кампания;

23. контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги с национален обхват;

24. за осъществяване на контрола по т. 23 и установяване на нарушения от доставчиците на медийни услуги изисква информация от Съвета за електронни медии за извършения специализиран мониторинг, чийто обем и параметри се определят по споразумение между комисията и Съвета за електронни медии, сключено преди откриване на предизборната кампания, независимо от териториалния обхват на програмите; в случай че мониторингът се отнася до доставчик на медийни услуги, който не е с национален обхват, комисията изпраща информацията от мониторинга на компетентната избирателна комисия;

25. определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден не по-късно от 20 дни преди изборния ден; води публичен регистър на социологическите агенции;

26. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си, включително срещу действия на районните и общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии извън страната, произнася се по тях в срок до 24 часа от постъпването им; в изборния ден се произнася с решение до един час от постъпване на жалбата или сигнала и преди края на изборния ден;

26а. (нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) разглежда всички жалби срещу решения на районните и общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии извън страната; в изборния ден се произнася с решение до един час от постъпване на жалбата или сигнала и преди края на изборния ден;

27. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) определя реда за разглеждане на жалбите и сигналите от избирателните комисии и ги публикува на интернет страницата на комисията;

27а. (нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) довършва започнатите административнонаказателни производства след изтичане на срока на пълномощията на районната избирателна комисия;

28. води публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията и на решенията по тях;

29. определя условията и реда за машинното гласуване;

30. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) определя реда за проверка за гласуване в нарушение на правилата на кодекса, включително за проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40, и възлага извършването ѝ на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

31. предоставя резултатите от проверката по т. 30 на заинтересованите лица и при установяване на нарушение на правилата на кодекса сезира прокуратурата;

32. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) предоставя информация; организира и провежда чрез средствата за масово осведомяване разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите, включително и относно машинното гласуване; разяснителната кампания започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите във връзка с изборите;

33. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г.) определя изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и към издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, не по-късно от 55 дни преди изборния ден и възлага изпълнението на "Информационно обслужване" АД;

34. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г., нова - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от деня на официалното оповестяване на резултатите от преброяването през 2021 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) определя условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола, при спазване изискванията за защита на личните данни, с изключение на гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме, както и в избирателни секции извън страната; техническото осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането се извършва от Министерския съвет;

35. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) определя формата и структурирания електронен вид на списъците, както и реда за проверка на списъците за участие на независими кандидати и възлага изпълнението на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

36. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) определя реда за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите, както и реда за проверка на кандидатските листи, и възлага изпълнението на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

37. определя единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място преди всеки избор;

38. съобщава данни за броя на гласувалите избиратели и преди срока по т. 39;

39. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) обявява края на изборния ден след приключване на гласуването на територията на страната не по-късно от 21.00 ч.;

40. публикува на интернет страницата си междинни резултати от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии в районните или общинските избирателни комисии по избирателни секции;

41. публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването, включително от машинното гласуване, по избирателни секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии, коалиции и инициативни комитети;

42. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г.) публикува резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, по избирателни секции в бюлетина по т. 33, съдържащ и технически носител, не по-късно от 40 дни след изборния ден;

43. предава в Националния архивен фонд екземпляра от протоколите на секционните, районните и общинските избирателни комисии;

44. утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 55 дни преди изборния ден;

45. взема решение за премахване или изземване на агитационни материали, поставени или разпространени в нарушение на кодекса на територията на повече от един изборен район (район) или които се отнасят за повече от един изборен район (район);

46. определя подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от избирателните комисии;

47. извършва анализ на проведените избори и внася в Народното събрание доклад, който може да съдържа предложения за усъвършенстване на изборното законодателство;

48. (нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) приема правила по прилагането на кодекса;

49. (нова - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) съвместно с Комисията за защита на личните данни издава указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес.

(2) Решенията на Централната избирателна комисия се обявяват незабавно чрез публикуване на интернет страницата на комисията и в бюлетина на Българската телеграфна агенция.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Централната избирателна комисия осъществява и други правомощия, предвидени в закон.


Обжалване

Чл. 58. (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Решенията на Централната избирателна комисия по чл. 57, ал. 1, т. 5, 6, 10, 11, 12, 12а, 14, 15, 17, 22, 23, 25, 26, 26а, 29, 30, 33 и 45 може да се обжалват пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването им. Централната избирателна комисия изпраща незабавно жалбата и преписката към нея на съда.

(2) В жалбата се посочват решението, което се обжалва, основанието, в какво се състои искането, имената и адресът на жалбоподателя и телефон, факс или електронен адрес.

(3) Върховният административен съд разглежда жалбата и се произнася с решение в тридневен срок от получаването ѝ в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, Централната избирателна комисия и заинтересованите лица. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Решенията на Централната избирателна комисия, извън случаите по ал. 1, може да се обжалват пред съответния административен съд в тридневен срок от обявяването им. Съдът разглежда жалбата и се произнася с решение в тридневен срок от получаването ѝ с призоваване на жалбоподателя, Централната избирателна комисия и заинтересованите лица. Решението на съда се обявява незабавно и може да се обжалва пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му. Върховният административен съд разглежда жалбата по реда на ал. 3.

(5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) При издаване на общите административни актове и обжалване на решенията на Централната избирателна комисия сроковете по Административнопроцесуалния кодекс не се прилагат. Сроковете се изчисляват в календарни дни и изтичат в последния им ден.


Раздел II.
Районни избирателни комисии

Назначаване

Чл. 59. (1) Централната избирателна комисия назначава районни избирателни комисии при избори за:

1. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) народни представители - за всеки многомандатен изборен район с изключение на многомандатния изборен район извън страната;

2. членове на Европейския парламент от Република България и за президент и вицепрезидент на републиката - за всеки район според районирането на територията на страната при последните избори за народни представители за Народно събрание.

(2) Районните избирателни комисии се назначават не по-късно от 50 дни преди изборния ден.


Провеждане на консултации

Чл. 60. (1) При областния управител се провеждат консултации, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по-късно от три дни преди провеждането им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

(3) При консултациите партиите и коалициите по ал. 2 представят:

1. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3;

2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

(4) Към предложението си по ал. 3, т. 1 партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията ѝ повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

(5) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

(6) Когато не е постигнато съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите, областният управител не по-късно от 55 дни преди изборния ден изпраща на Централната избирателна комисия документите по ал. 3, 4 и 5.

(7) Когато е постигнато съгласие, областният управител представя в Централната избирателна комисия:

1. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) писмено предложение за състав на районната избирателна комисия заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3;

2. документите по ал. 3 и 4, представени от партиите и коалициите;

3. протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, включително и писмените им възражения;

4. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

(8) Областният управител прави предложението по ал. 7 не по-късно от 55 дни преди изборния ден.

(9) Когато областният управител не е направил предложение в срока по ал. 8, той изпраща незабавно документите по ал. 3, 4 и 5 в Централната избирателна комисия.

(10) В случаите, когато е постигнато съгласие, Централната избирателна комисия назначава районната избирателна комисия по предложението на областния управител, направено по реда на ал. 7.

(11) В случаите, когато не е постигнато съгласие или областният управител не е направил предложение в срока по ал. 8, Централната избирателна комисия назначава районната избирателна комисия по направените предложения на партиите и коалициите.


Състав

Чл. 61. (1) Районната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове.

(2) Районната избирателна комисия се представлява от своя председател, а в отделни случаи - от определен с решение на комисията заместник-председател, секретар или член.

(3) Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в районната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателят и секретарят не може да бъдат от една и съща партия или коалиция.

(4) Парламентарно представените партии и коалиции предлагат членове на районната избирателна комисия, включително председател, заместник-председатели и секретар, както следва:

1. за изборни райони до 9 мандата - 13 членове;

2. за изборни райони с 10 и повече мандата - 17 членове.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) При назначаването на членовете по ал. 4, включително председател, заместник-председатели и секретар, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.)

(7) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) В случай че парламентарно представените партии и коалиции не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите по чл. 60, ал. 2. Попълването се извършва чрез жребий при условия и по ред, определени с решение на Централната избирателна комисия.

(8) В случай че общият брой на членовете на районната избирателна комисия е четно число, парламентарно представената партия или коалиция с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на районната избирателна комисия. При равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалициите с равни остатъци.

(9) В случай че партията или коалицията, която следва да посочи член при условията на ал. 8, формира мнозинство в районната избирателна комисия, това право се предоставя на партията или коалицията със следващия най-голям неоползотворен остатък. При равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалициите с равни остатъци.

(10) Общият брой на членовете на районната избирателна комисия се определя по реда на ал. 4 - 9.


Статут

Чл. 62. (1) Районната избирателна комисия осъществява правомощията си за срок от деня на назначаването ѝ до 14 дни след произвеждане на съответния вид избор.

(2) При изпълнение на своите правомощия членовете на районната избирателна комисия са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

(3) Член на районна избирателна комисия не може да носи отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провежда предизборна агитация.


Подпомагане дейността на комисията

Чл. 63. Районната избирателна комисия може да създава работни групи от специалисти. Възнагражденията на специалистите се определят от Централната избирателна комисия с методиката по чл. 57, ал. 1, т. 7.


Печат

Чл. 64. Районната избирателна комисия има печат. Печатът съдържа наименованието и номера на съответната районна избирателна комисия.


Изисквания към членовете

Чл. 65. (1) За членове на районна избирателна комисия се назначават лица с висше образование, които имат право да гласуват в съответния вид избор и владеят български език.

(2) Членовете на районната избирателна комисия е препоръчително да са юристи.

(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Не може да бъде член на районна избирателна комисия лице, което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и освобождавано от наказателна отговорност за умишлено престъпление.

Несъвместимост

Чл. 66. (1) Докато заема длъжността си, член на районна избирателна комисия не може да бъде:

1. кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за съответен вид избор;

2. на изборна длъжност в държавен или местен орган;

3. орган на изпълнителната власт;

4. заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет, главен секретар на министерство или областна администрация, секретар на община, район, кметство;

5. съдия в Конституционния съд, съдия във Върховния административен съд или в административен съд, прокурор или следовател;

6. заместник областен управител или заместник-кмет;

7. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) военнослужещ във въоръжените сили, служител в Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Разузнаване", Националната служба за охрана, Държавната агенция "Технически операции" или в Държавната агенция "Национална сигурност".

(2) Членовете на районната избирателна комисия не може да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.


Действия при предсрочно прекратяване на пълномощия

Чл. 67. (1) Централната избирателна комисия в двудневен срок от влизане в сила на решението за прекратяване на пълномощията на член на районната избирателна комисия поради наличие на обстоятелство по чл. 51, ал. 2 назначава член на комисията от списъка с резервни членове по чл. 60, ал. 4 на съответната партия или коалиция. Централната избирателна комисия незабавно уведомява съответната партия или коалиция.

(2) Член на районната избирателна комисия, който не участва в заседанията на комисията повече от 10 дни, за периода, в който не може да изпълнява правомощията си, може да бъде заместен временно от член, предложен от съответната партия или коалиция. Централната избирателна комисия в двудневен срок от предложението назначава член на районната избирателна комисия.


Възнаграждение и социално осигуряване

Чл. 68. (1) Членовете на районната избирателна комисия получават възнаграждение за работата си в комисията.

(2) Възнаграждението на членовете на районната избирателна комисия се определя от Централната избирателна комисия. Размерът на възнагражденията по длъжности се определя с методиката по чл. 57, ал. 1, т. 7.

(3) Възнаграждението на членовете на районната избирателна комисия не се облага с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(4) Членовете на районната избирателна комисия за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на районната избирателна комисия са за сметка на държавния бюджет.


Отпуск

Чл. 69. Членовете на районната избирателна комисия се освобождават от служебните или трудовите им задължения за времето, необходимо за участието им в комисията. За това време те ползват по свой избор неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов или служебен стаж, или по тяхно искане - полагащия им се платен годишен отпуск.


Заседания

Чл. 70. (1) Районната избирателна комисия се свиква на заседание от нейния председател или по искане на най-малко една трета от членовете ѝ.

(2) Заседанията на комисията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател.

(3) Районната избирателна комисия заседава, когато присъстват повече от половината от членовете ѝ.

(4) Районната избирателна комисия се произнася с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове и се подписват от председателя и секретаря. Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса.

(5) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) При отмяна на решение за отхвърляне районната избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от членовете ѝ.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) За заседанията на комисията се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Членовете на комисията подписват протоколи и гласуват решения с особено мнение, когато не са съгласни с решението или с посоченото в протокола, като посочват в какво се изразява особеното мнение.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Когато председателят, съответно секретарят отсъства, решенията, протоколите и удостоверенията се подписват от секретаря, съответно от председателя и от заместник-председател. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.


Прозрачност в работата на комисията

Чл. 71. (1) Заседанията на районната избирателна комисия се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на комисията, на която предварително се обявява проект за дневен ред.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Районната избирателна комисия поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния изборен район (район), включително от машинното гласуване, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички публични регистри при спазване изискванията за защита на личните данни.

(3) Районната избирателна комисия публикува на интернет страницата си видеозапис (архив) от заседанията на комисията незабавно след приключване на съответното заседание.


Правомощия на комисията

Чл. 72. (1) Районната избирателна комисия:

1. осъществява дейностите по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове;

2. упражнява контрол върху дейността на секционните избирателни комисии на територията на изборния район или на района според районирането на страната на последните избори за народни представители за Народно събрание;

3. провежда обучение на членовете на секционните избирателни комисии в изборния район (района) съвместно с обучителното звено по чл. 56, ал. 1;

4. назначава секционните избирателни комисии в съответния изборен район (район) в страната и утвърждава списъците на резервните членове;

5. освобождава членове на секционните избирателни комисии в съответния изборен район (район) в страната в случаите на нарушения на кодекса, на решенията на Централната избирателна комисия и на районната избирателна комисия, както и при наличие на обстоятелство по чл. 51, ал. 2;

6. следи за своевременното и правилно образуване на избирателните секции в изборния район (района) и формира и утвърждава единните им номера;

7. регистрира и обявява инициативните комитети за участие в изборите за народни представители, издава им удостоверения и води публичен регистър;

8. регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети при избори за народни представители и води публичен регистър;

9. заличава регистрацията, когато се установи, че кандидатът за народен представител не отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията, както и в случаите по чл. 258, ал. 5;

10. заличава регистрацията, когато независимият кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели съгласно чл. 257, ал. 1;

11. заличава регистрацията на инициативен комитет в случаите по т. 10;

12. обявява номерата в бюлетината на независимите кандидати при избори за народни представители не по-късно от 31 дни преди изборния ден;

13. упражнява контрол за своевременното обявяване на избирателните списъци, за доставката и съхранението на бюлетините и за издаването на удостоверения за гласуване на друго място;

14. следи за осигуряване на условия за гласуване на лица с увреждания по раздели VIII и IX на глава четиринадесета;

15. регистрира до изборния ден застъпниците на кандидатските листи и им издава удостоверения;

16. води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи при изборите за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България, който публикува на интернет страницата си;

17. контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги с регионален и местен обхват, произнася се по жалби и сигнали за нарушения на предизборната кампания в срок до 24 часа от постъпването им;

18. съвместно с общинската администрация снабдява секционните избирателни комисии с избирателни кутии, бюлетини за гласуване, избирателни списъци, печати, формуляри на протоколи, списъци, чернови и контролира тяхното съхранение, разпределение по секции и транспортиране;

19. упражнява контрол за изпълнение на задължението по чл. 62, ал. 3;

20. разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си, включително срещу решения и действия на секционните избирателни комисии; в изборния ден се произнася с решение до един час от постъпване на жалбата или сигнала и преди края на изборния ден;

21. създава и поддържа публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията, и решенията по тях;

22. установява и обявява резултатите от гласуването в изборния район (района) в срок до 48 часа след приключването му и съставя протокол;

23. в срока по т. 22 сканира и изпраща в Централната избирателна комисия протокола си с данните от гласуването в изборния район (района) и го публикува на интернет страницата си;

24. обявява избраните независими кандидати при избори за народни представители и им издава удостоверения;

25. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването в изборния район (района), подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря;

26. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) предава на Централната избирателна комисия екземпляра на протокола на районната избирателна комисия, екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за Централната избирателна комисия, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на районната избирателна комисия, предоставени от изчислителния пункт, и два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии, както и записващите технически устройства от машинното гласуване и техническите носители от камерите за видеонаблюдение;

27. предава на областната администрация останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия, в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите;

28. сканира протоколите на секционните избирателни комисии не по-късно от 48 часа от края на изборния ден и ги изпраща в Централната избирателна комисия;

29. осъществява и други правомощия, предвидени в кодекса.

(2) Районната избирателна комисия обявява решенията си незабавно чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава, и чрез публикуване на интернет страницата си. Мястото за обявяване на решенията се определя с решение на комисията незабавно след назначаването ѝ и се оформя по начин, показващ предназначението му. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват денят и часът на поставянето им на общодостъпното място. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията.


Оспорване на решенията на комисията

Чл. 73. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Решенията на районната избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението на районната избирателна комисия, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната районната избирателна комисия. В останалите случаи решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) При обжалване на решенията на районната избирателна комисия пред съответния съд се прилага чл. 58.


Раздел III.
Общински избирателни комисии

Назначаване

Чл. 74. Централната избирателна комисия назначава общински избирателни комисии за всяка община при избори за общински съветници и за кметове не по-късно от 50 дни преди изборния ден.


Провеждане на консултации

Чл. 75. (1) При кмета на съответната община се провеждат консултации, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на общината не по-късно от три дни преди провеждането им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

(3) При консултациите партиите и коалициите по ал. 2 представят:

1. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) писмено предложение за състав на общинската избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 80, ал. 3;

2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

(4) Към предложението си по ал. 3, т. 1 партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на общинската избирателна комисия не участва в заседанията ѝ повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

(5) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

(6) Когато не е постигнато съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите, кметът на общината не по-късно от 55 дни преди изборния ден изпраща на Централната избирателна комисия документите по ал. 3, 4 и 5.

(7) В случаите, когато е постигнато съгласие, кметът на общината представя в Централната избирателна комисия:

1. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) писмено предложение за състав на общинската избирателна комисия заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 80, ал. 3;

2. документите по ал. 3 и 4, представени от партиите и коалициите;

3. протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, включително и писмените им възражения;

4. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

(8) Кметът прави предложението по ал. 7 не по-късно от 55 дни преди изборния ден. При създаване на нова община назначеният временен кмет прави предложението при същите условия.

(9) Когато кметът на общината или временният кмет на новосъздадената община не е направил предложение в срока по ал. 8, областният управител прави предложение въз основа на документите по ал. 3, 4 и 5 не по-късно от 52 дни преди изборния ден.

(10) В случаите, когато е постигнато съгласие, Централната избирателна комисия назначава общинската избирателна комисия по предложението на кмета на общината, направено по реда на ал. 7, или на областния управител, направено по реда на ал. 9.

(11) В случаите, когато не е постигнато съгласие или областният управител не е направил предложение в срока по ал. 9, Централната избирателна комисия назначава общинската избирателна комисия по направените предложения на партиите и коалициите.


Състав

Чл. 76. (1) Общинската избирателна комисия се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове.

(2) Общинската избирателна комисия се представлява от своя председател, а в отделни случаи - от определен с решение на комисията заместник-председател, секретар или член.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Представителите на една парламентарно представена партия или коалиция не може да имат мнозинство в общинската избирателна комисия. Председателят, заместник-председателят и секретарят не може да бъдат от една и съща партия или коалиция.

(4) Парламентарно представените партии и коалиции предлагат членове на общинската избирателна комисия, включително председател, заместник-председатели и секретар, според броя на избирателните секции на територията на общината, както следва:

1. с до 150 избирателни секции - до 11 членове;

2. с над 150 избирателни секции - 13 членове;

3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) за районите в градовете с районно деление - 27 членове;

4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) за Столичната община - 39 членове.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) При назначаването на членовете по ал. 4, включително председател, заместник-председател и секретар, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.)

(7) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) В случай че парламентарно представените партии и коалиции не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите по чл. 75, ал. 2. Попълването се извършва чрез жребий при условия и по ред, определени с решение на Централната избирателна комисия.

(8) В случай че общият брой на членовете на общинската избирателна комисия е четно число, парламентарно представената партия или коалиция с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на общинската избирателна комисия. При равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалициите с равни остатъци.

(9) В случай че партията или коалицията, която следва да посочи член при условията на ал. 8, формира мнозинство в общинската избирателна комисия, това право се предоставя на партията или коалицията със следващия най-голям неоползотворен остатък. При равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалициите с равни остатъци.

(10) Общият брой на членовете на общинската избирателна комисия се определя по реда на ал. 4 - 9.


Статут

Чл. 77. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Общинската избирателна комисия се назначава за срока до назначаването на общинската избирателна комисия за следващите общи избори за общински съветници и за кметове.

(2) При изпълнение на своите правомощия членовете на общинската избирателна комисия са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

(3) Член на общинска избирателна комисия не може да носи отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провежда предизборна агитация.


Подпомагане дейността на комисията

Чл. 78. Общинската избирателна комисия може да създава работни групи от специалисти. Възнагражденията на специалистите се определят от Централната избирателна комисия с методиката по чл. 57, ал. 1, т. 7.


Печат

Чл. 79. Общинската избирателна комисия има печат. Печатът съдържа наименованието и номера на съответната общинска избирателна комисия.


Изисквания към членовете

Чл. 80. (1) За членове на общинската избирателна комисия се назначават лица с висше образование, които имат право да гласуват в съответния вид избор и владеят български език.

(2) Членовете на общинската избирателна комисия е препоръчително да са юристи.

(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Не може да бъде член на общинска избирателна комисия лице, което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и освобождавано от наказателна отговорност за умишлено престъпление.


Несъвместимост

Чл. 81. За членовете на общинската избирателна комисия се прилагат ограниченията по чл. 66.


Действия при предсрочно прекратяване на пълномощия

Чл. 82. (1) Централната избирателна комисия в двудневен срок от влизане в сила на решението за прекратяване на пълномощията на член на общинската избирателна комисия поради наличие на обстоятелство по чл. 51, ал. 2 назначава член на комисията от списъка с резервни членове по чл. 75, ал. 4 на съответната партия или коалиция. Централната избирателна комисия незабавно уведомява съответната партия или коалиция.

(2) Член на общинската избирателна комисия, който не участва в заседанията на комисията повече от 10 дни, за периода, в който не може да изпълнява правомощията си, може да бъде заместен временно от член, предложен от съответната партия или коалиция. Централната избирателна комисия в двудневен срок от предложението назначава член на общинската избирателна комисия.


Възнаграждение и социално осигуряване

Чл. 83. (1) Членовете на общинската избирателна комисия получават възнаграждение за работата си в съответната комисия.

(2) Възнаграждението на членовете на общинската избирателна комисия се определя от Централната избирателна комисия. Размерът на възнагражденията по длъжности се определя с методиката по чл. 57, ал. 1, т. 7.

(3) Членовете на общинската избирателна комисия получават месечно възнаграждение за периода от деня на назначаването им до 7 дни след обявяване на резултатите от изборите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) За периода от изтичането на срока по ал. 3 до назначаването на общинската избирателна комисия за следващите общи избори за общински съветници и за кметове членовете на общинската избирателна комисия получават за сметка на държавния бюджет възнаграждение за заседания, в които са участвали, и дежурства по ред и в размер, определени от Централната избирателна комисия с методиката по чл. 57, ал. 1, т. 7.

(5) Възнаграждението на членовете на общинските избирателни комисии не се облага с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Разпоредбата на чл. 97, ал. 4 се прилага и за членовете на общинските избирателни комисии за периода от 7 дни след обявяване на резултатите от изборите до назначаването на съответната общинска избирателна комисия за следващите общи избори за общински съветници и за кметове.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Членовете на общинските избирателните комисии за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на общинските избирателни комисии са за сметка на държавния бюджет.


Отпуск

Чл. 84. Членовете на общинската избирателна комисия се освобождават от служебните или трудовите им задължения за времето, необходимо за участието им в комисията. За това време те ползват по свой избор неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов или служебен стаж, или по тяхно искане - полагащия им се платен годишен отпуск.


Заседания

Чл. 85. (1) Общинската избирателна комисия се свиква на заседание от нейния председател или по искане на най-малко една трета от членовете ѝ.

(2) Заседанията на комисията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател.

(3) Общинската избирателна комисия заседава, когато присъстват повече от половината от членовете ѝ.

(4) Общинската избирателна комисия се произнася с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове и се подписват от председателя и секретаря. Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса.

(5) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) При отмяна на решение за отхвърляне общинската избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от членовете ѝ.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) За заседанията на комисията се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Членовете на комисията подписват протоколи и гласуват решения с особено мнение, когато не са съгласни с решението или с посоченото в протокола, като посочват в какво се изразява особеното мнение.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Когато председателят, съответно секретарят отсъства, решенията, протоколите и удостоверенията се подписват от секретаря, съответно от председателя и от заместник-председател. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.


Прозрачност в работата на комисията

Чл. 86. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Общинската избирателна комисия поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния изборен район, включително от машинното гласуване, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата си комисията публикува и всички публични регистри, водени от нея при спазване изискванията за защита на личните данни.


Правомощия на комисията

Чл. 87. (1) Общинската избирателна комисия:

1. осъществява дейностите по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове;

2. упражнява контрол върху дейността на секционните избирателни комисии на територията на изборния район;

3. определя и обявява номерата на изборните райони в общината; при номерирането им общинската избирателна комисия се съобразява с Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в страната;

4. провежда обучение на членовете на секционните избирателни комисии в изборния район съвместно с обучителното звено по чл. 56, ал. 1;

5. назначава секционните избирателни комисии в съответния изборен район и утвърждава списъците на резервните членове;

6. освобождава членовете на секционните избирателни комисии в съответния изборен район в случаите на нарушения на кодекса, на решенията на Централната избирателна комисия и на общинската избирателна комисия, както и при наличие на обстоятелство по чл. 51, ал. 2;

7. следи за своевременното и правилно образуване на избирателните секции в изборния район и формира и утвърждава единните им номера;

8. упражнява контрол за своевременното обявяване на избирателните списъци;

9. утвърждава образците на бюлетините за общински съветници и за кметове в съответната община и упражнява контрол за доставката и съхранението им;

10. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

11. следи за осигуряване на условия за гласуване на лица с увреждания по раздели VIII и IX на глава четиринадесета;

12. регистрира и обявява партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове в съответната община;

13. регистрира и обявява инициативните комитети и местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове в съответната община и им издава удостоверения; води публичен регистър;

14. регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за избиране на общински съветници и кандидатите за кметове и води публичен регистър;

15. заличава регистрацията, когато се установи, че кандидатът не отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2, както и в случаите по чл. 417, ал. 5;

16. заличава регистрацията, когато независимият кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели съгласно чл. 416, ал. 1;

17. заличава регистрацията на инициативен комитет в случаите по т. 16;

18. регистрира до изборния ден застъпниците на кандидатските листи и им издава удостоверения; води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи;

19. контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги с регионален и местен обхват;

20. съвместно с общинската администрация снабдява секционните избирателни комисии с избирателни кутии, бюлетини за гласуване, избирателни списъци, печати, формуляри на протоколи, списъци, чернови и контролира тяхното съхранение, разпределение по секции и транспортиране;

21. упражнява контрол за изпълнение на задължението по чл. 77, ал. 3;

22. разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си, включително срещу решения и действия на секционните избирателни комисии; в изборния ден се произнася с решение до един час от постъпване на жалбата или сигнала и преди края на изборния ден;

23. създава и поддържа публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията, и решенията по тях.

24. при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник обявява за избран следващия в съответната листа кандидат;

25. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) обявява края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на общината не по-късно от 21.00 ч.;

26. установява и обявява резултатите от гласуването в изборния район в срок до 48 часа след приключването му, съставя протокол и издава удостоверения на избраните общински съветници и кметове;

27. в срока по т. 26 сканира и изпраща в Централната избирателна комисия протоколите си за избор на общински съветници, кмет на общината, района и кметството и ги публикува на интернет страницата си;

28. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в изборния район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря;

29. насрочва втори тур за кмет, когато няма избран кандидат;

30. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) в случаите, когато няма избран кмет на втория тур или когато изборът за общински съветници или кмет е обявен за недействителен, или при предсрочно прекратяване пълномощията на кмет или на общинския съвет, в срок до 7 дни уведомява Централната избирателна комисия да предложи насрочване на нов избор;

31. обявява на видно място в общината (кметството, района) и чрез местните средства за масово осведомяване датата на насрочения от президента избор;

32. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) предава на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за Централната избирателна комисия, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии, както и записващите технически устройства от машинното гласуване и техническите носители от камерите за видеонаблюдение;

33. предава на общинската администрация останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия, в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите;

34. осъществява и други правомощия, предвидени в кодекса.

(2) Общинската избирателна комисия обявява решенията си незабавно чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава, и чрез публикуване на интернет страницата си. Мястото за обявяване на решенията се определя с решение на комисията незабавно след назначаването ѝ и се оформя по начин, показващ предназначението му. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват денят и часът на поставянето им на общодостъпното място. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията.


Оспорване на решенията

Чл. 88. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Решенията на общинската избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението на общинската избирателна комисия, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната общинска избирателна комисия. В останалите случаи решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд.

(2) При обжалване на решенията на общинската избирателна комисия се прилага чл. 58.


Раздел IV.
Секционни избирателни комисии в страната

Назначаване

Чл. 89. (1) Районните или общинските избирателни комисии назначават секционни избирателни комисии за всяка избирателна секция в страната не по-късно от 25 дни преди изборния ден.

(2) Районните или общинските избирателни комисии назначават подвижните секционни избирателни комисии при гласуване с подвижни избирателни кутии не по-късно от 10 дни преди изборния ден.


Условия за назначаване на подвижните избирателни комисии

Чл. 90. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления по чл. 37. Районната или общинската избирателна комисия определя броя на подвижните секционни избирателни комисии в изборния район (района) въз основа на броя на подадените заявления. При избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България в градовете с районно деление подвижната секционна избирателна комисия може да обхваща територията на повече от един район, ако са подадени по-малко от 10 заявления в съответния район.

(2) Консултациите по чл. 91 се провеждат не по-късно от 18 дни преди изборния ден. Предложението на кмета се прави не по-късно от 15 дни преди изборния ден.

(3) Кметът на общината е длъжен да предостави транспорт за подвижните секционни избирателни комисии.

(4) Разпоредбите на кодекса относно секционните избирателни комисии в страната се прилагат и за подвижните секционни избирателни комисии.


Провеждане на консултации

Чл. 91. (1) При кмета на съответната община се провеждат консултации, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на общинската администрация не по-късно от три дни преди провеждането им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

(3) Консултациите се провеждат не по-късно от 35 дни преди изборния ден.

(4) При консултациите партиите и коалициите по ал. 2 представят:

1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

(5) Към предложението си по ал. 4, т. 1 партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на районната или общинската избирателна комисия.

(6) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

(7) В случаите, когато не е постигнато съгласие между участвалите в консултациите партии и коалиции, кметът на общината не по-късно от 30 дни преди изборния ден изпраща на районната или общинската избирателна комисия документите по ал. 4, 5 и 6.

(8) В случаите, когато е постигнато съгласие, кметът представя в районната или в общинската избирателна комисия:

1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. документите по ал. 4 и 5, представени от партиите и коалициите;

3. протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, включително и писмените им възражения;

4. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

(9) Кметът прави предложението по ал. 8 не по-късно от 30 дни преди изборния ден. При създаване на нова община назначеният временен кмет прави предложението при същите условия.

(10) Когато кметът на общината или временният кмет на новосъздадената община не е направил предложение в срока по ал. 9, той изпраща незабавно документите по ал. 4, 5 и 6 в районната или общинската избирателна комисия.

(11) В случаите, когато е постигнато съгласие, районната или общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по предложението на кмета на общината, направено по реда на ал. 8.

(12) В случаите, когато не е постигнато съгласие или кметът на общината не е направил предложение в срока по ал. 9, районната или общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по направените предложения на партиите и коалициите.

(13) Когато районната или общинската избирателна комисия не назначи в срока по чл. 89 секционните избирателни комисии, тя изпраща незабавно цялата документация в Централната избирателна комисия, която назначава секционните избирателни комисии.


Състав

Чл. 92. (1) Секционната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.

(2) Секционната избирателна комисия се представлява от своя председател, а в отделни случаи - от заместник-председател, секретар или определен с решение на комисията член.

(3) Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателят и секретарят не може да бъдат от една и съща партия или коалиция.

(4) Броят на членовете на секционната избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, е:

1. за секции с до 500 избиратели включително - до 7 членове, но не по-малко от 5;

2. за секции с над 500 избиратели - до 9 членове, но не по-малко от 5.

(5) Броят на членовете на подвижната секционна избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, е до 7 членове, но не по-малко от 5.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) При назначаването на членовете и на ръководството на комисията се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член от състава на секционната избирателна комисия. При определяне на ръководствата на секционните избирателни комисии за цялата страна се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък.

(7) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.)

(8) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.)

(9) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) В случай че парламентарно представените партии и коалиции не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите по чл. 91, ал. 2. Попълването се извършва чрез жребий при условия и по ред, определени с решение на Централната избирателна комисия.


Статут

Чл. 93. (1) Секционната избирателна комисия осъществява правомощията си от деня на назначаването ѝ до приключване на съответния вид избор, предаването на изборните книжа и материали в районната или общинската избирателна комисия и общинската администрация и поставянето на видно място пред секцията на копието от подписания протокол по чл. 282, ал. 6 или чл. 441, ал. 6 и на подписаната разписка с числовите данни от съответния протокол.

(2) При изпълнение на своите правомощия членовете на секционната избирателна комисия са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

(3) Член на секционна избирателна комисия не може да носи отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провежда предизборна агитация.


Печат

Чл. 94. (1) Секционната избирателна комисия има печат. Печатът съдържа наименованието и номера на съответната секционна избирателна комисия.

(2) Печатът на секционната избирателна комисия и на подвижната секционна избирателна комисия е с различна форма.


Изисквания към членовете

Чл. 95. За членове на секционната избирателна комисия се назначават лица, които имат право да гласуват в съответния вид избор и владеят български език.


Несъвместимост

Чл. 96. За членовете на секционната избирателна комисия се прилагат ограниченията по чл. 66.


Възнаграждение и социално осигуряване

Чл. 97. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Членовете на секционните избирателни комисии получават възнаграждение за работата си в деня преди изборния ден, в изборния ден и за следващия ден.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Възнаграждението на членовете се определя от Централната избирателна комисия, като същото не може да е по-малко от една четвърт от минималната работна заплата. Размерът на възнагражденията по длъжности се определя с методиката по чл. 57, ал. 1, т. 7.

(3) Възнаграждението на членовете на секционната избирателна комисия не се облага с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Изплащането на възнаграждение по ал. 1 на членове на секционни избирателни комисии, регистрирани като безработни и/или с право на социално подпомагане, не лишава лицата от получаването на обезщетения и/или помощи, както и не изисква изменение на декларирани вече от тях обстоятелства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Членовете на секционната избирателна комисия за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на секционните избирателни комисии са за сметка на държавния бюджет.


Отпуск

Чл. 98. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Членовете на секционната избирателна комисия се освобождават от служебните или трудовите им задължения за деня преди изборите, за изборния ден и за следващия ден. За това време те ползват по свой избор неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов или служебен стаж, или по тяхно искане - полагащия им се платен годишен отпуск. Изречение второ не се прилага за членовете на секционните избирателни комисии извън страната, командировани от министъра на външните работи. Заповедта за командировка се представя на работодателя, съответно органа по назначаване на командированото лице.


Заседания

Чл. 99. (1) Заседанията на секционната избирателна комисия се ръководят от председателя, а в негово отсъствие от заместник-председателя.

(2) Секционната избирателна комисия заседава, когато присъстват повече от половината от членовете ѝ.

(3) Секционната избирателна комисия се произнася с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове и се подписват от председателя и секретаря. Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) За заседанията на комисията се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря. Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

(5) Членовете на комисията подписват протоколи и гласуват решения с особено мнение, когато не са съгласни с решението или с посоченото в протокола, като посочват в какво се изразява особеното мнение.

(6) Когато председателят, съответно секретарят отсъства, решенията, протоколите и удостоверенията се подписват от секретаря, съответно от председателя и от заместник-председател. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.


Правомощия на комисията

Чл. 100. (1) Секционната избирателна комисия в страната:

1. осъществява дейностите по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове в изборното помещение и в района на избирателната секция;

2. съдейства за подреждане на изборното помещение според изискванията на кодекса и с оглед осигуряване на достъп до гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването;

3. осигурява свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

4. преброява гласовете за кандидатските листи при всички видове избори; преброява предпочитанията (преференциите) за кандидатите на партии и коалиции при избори за народни представители, за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници; изготвя протокол за резултата от гласуването в избирателната секция и го предава на районната или общинската избирателна комисия в срок до 24 часа след приключване на гласуването;

5. предава останалите книжа и материали на общинската администрация в срока по т. 4;

6. разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си, по които се произнася с решение незабавно и преди края на изборния ден; решението се съобщава веднага на жалбоподателя или подалия сигнала;

7. обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копието от подписания протокол по чл. 282, ал. 6 или чл. 441, ал. 6 за съответния вид избор;

8. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.

(2) Разпределението на дейностите между членовете на секционната избирателна комисия се извършва с писмено решение при откриване на изборния ден.

(3) Указанията на председателя на секционната избирателна комисия са задължителни за всички граждани в изборното помещение. Тези указания може да бъдат отменени или изменени с решение на секционната избирателна комисия.

(4) Решението на секционната избирателна комисия, свързано с недопускане на избирател до гласуване, е писмено и се връчва на заинтересованото лице. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно.


Раздел V.
Секционни избирателни комисии извън страната

Назначаване

Чл. 101. При избори за народни представители, за членове на Европейския парламент от Република България и за президент и вицепрезидент на републиката Централната избирателна комисия назначава секционни избирателни комисии за всяка избирателна секция извън страната не по-късно от 12 дни преди изборния ден, освен в случаите по чл. 104.


Провеждане на консултации

Чл. 102. (1) В Централната избирателна комисия се провеждат консултации. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на Централната избирателна комисия не по-късно от три дни преди провеждането им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции, регистрирали кандидати.

(3) При консултациите партиите и коалициите по ал. 2 представят не по-късно от 16 дни преди изборния ден:

1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

(4) Към предложението си по ал. 3, т. 1 партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

(5) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Централната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по предложенията на парламентарно представените партии и коалиции.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) В случай че парламентарно представените партии и коалиции не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите по ал. 2. Попълването се извършва чрез жребий при условия и по ред, определени с решение на Централната избирателна комисия.

(8) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Незаетите места, след консултациите по ал. 2, се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия.


Предложение от министъра на външните работи

Чл. 103. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Централната избирателна комисия назначава във всяка секционна избирателна комисия по един държавен служител или лице, работещо по трудово правоотношение в държавната администрация, предложени от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.)

(3) Министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър прави предложението по ал. 1 не по-късно от 16 дни преди изборния ден. Към предложението се представя и списък на резервни членове, които да заместят предложените лица в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.


Попълване на незаети места

Чл. 104. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Когато партия или коалиция по чл. 102, ал. 6 или 7 не е направила предложение, Централната избирателна комисия не по-късно от 12 дни преди изборния ден назначава за членове на секционните избирателни комисии лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър може да правят предложенията въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна. Предложенията от организациите на българските граждани се публикуват незабавно на интернет страницата на съответните дипломатически и консулски представителства.


Промени в предложените членове

Чл. 105. Партиите и коалициите, както и министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър може да правят предложения за смяна на предложен от тях член на секционна избирателна комисия. Предложението се представя в Централната избирателна комисия не по-късно от 7 дни преди изборния ден. Комисията извършва промените не по-късно от 5 дни преди изборния ден.


Поемане на разходите

Чл. 106. (1) Разходите по изпращане на включените в секционните избирателни комисии членове, предложени от партии и коалиции, са за сметка на съответната партия и коалиция.

(2) Включените в секционните избирателни комисии членове, предложени от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър, се командироват от министъра на външните работи.


Състав

Чл. 107. (1) Секционната избирателна комисия извън страната се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.

(2) Секционната избирателна комисия се представлява от своя председател, а в отделни случаи - от заместник-председател, секретар или определен с решение на комисията член.

(3) Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателят и секретарят не може да бъдат от една и съща партия или коалиция.

(4) Броят на членовете на секционната избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, е:

1. за секции с до 500 избиратели включително - до 7 членове, но не по-малко от 5;

2. за секции с над 500 избиратели - до 9 членове, но не по-малко от 5.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии се запазва съотношението на парламентарно представените партии и коалиции, но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция. Съотношението се определя, след като от броя на членовете по ал. 4 бъдат изключени членовете, предложени от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър по чл. 103.


Правомощия на комисията

Чл. 108. (1) Секционната избирателна комисия извън страната:

1. осъществява дейностите по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове в изборното помещение и в района на избирателната секция;

2. съдейства за подреждане на изборното помещение според изискванията на кодекса и с оглед осигуряване на достъп до гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването;

3. осигурява свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

4. преброява гласовете, подадени за кандидатските листи при всички видове избори, както и предпочитанията (преференциите) за кандидатите на партии и коалиции при избори за членове на Европейския парламент от Република България и изготвя протокол;

5. незабавно, но не по-късно от 24,00 ч. местно време на изборния ден, изпраща на Централната избирателна комисия сканиран екземпляр от подписания протокол на секционната избирателна комисия по чл. 282 и от списъка за гласуване извън страната;

6. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2019 г., в сила от 08.04.2019 г.) предава чрез дипломатическото или консулското представителство изборните книжа и материали, както и протокола на секционната избирателна комисия по първата дипломатическа поща до Министерството на външните работи за предаване в Централната избирателна комисия; в 7-дневен срок от получаването на протокола и останалите изборни книжа и материали Министерството на външните работи ги предава на Централната избирателна комисия;

7. разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес, по които се произнася с решение незабавно и преди края на изборния ден; решението се съобщава веднага на жалбоподателя или подалия сигнала;

8. обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копието от подписания протокол по чл. 282, ал. 6 за съответния вид избор;

9. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.

(2) Разпределението на дейностите между членовете на секционната избирателна комисия се извършва с писмено решение при откриване на изборния ден.

(3) Указанията на председателя на секционната избирателна комисия са задължителни за всички граждани в изборното помещение. Тези указания може да бъдат отменени или изменени с решение на секционната избирателна комисия.


Оспорване

Чл. 109. Действията на секционните избирателни комисии извън страната може да се оспорват пред Централната избирателна комисия. Жалбата може да се подаде в Централната избирателна комисия по електронен път или чрез ръководителя на дипломатическото или консулското представителство, който я изпраща незабавно в Централната избирателна комисия. Централната избирателна комисия се произнася незабавно, до един час от постъпване на жалбата и преди края на изборния ден. Решението се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.


Неуредени въпроси

Чл. 110. За неуредените в този раздел въпроси се прилагат правилата за секционните избирателни комисии в страната.


Глава шеста.
НАБЛЮДАТЕЛИ

Обхват на дейност. Общ брой наблюдатели

Чл. 111. (1) Наблюдателите осъществяват дейността си от регистрирането им до насрочването на следващите избори от същия вид.

(2) При избори за общински съветници и за кметове наблюдателите осъществяват дейността си от регистрирането им до насрочването на следващите общи избори, като регистрацията на организациите и на наблюдателите по чл. 112 запазва действието си. Организацията може да прави промени в списъка на регистрираните наблюдатели.

(3) Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции в страната.

(4) Общият брой на наблюдателите извън страната, регистрирани от една неправителствена организация при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България, не може да надвишава броя на избирателните секции извън страната.


Регистриране на наблюдателите

Чл. 112. (1) Централната избирателна комисия регистрира до изборния ден наблюдателите:

1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) изрично упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации, които могат да бъдат само сдружения, регистрирани в обществена полза и с предмет на дейност в областта на защитата на политическите права на гражданите;

2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) чуждестранни представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни партии и неправителствени организации, както и лица, които не са български граждани, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати.

(2) Централната избирателна комисия регистрира българските неправителствени организации, които желаят да участват с изрично упълномощени представители като наблюдатели в изборите.

(3) Регистрирането на организациите по ал. 2 се извършва въз основа на заявление, подписано от лицето, представляващо организацията съгласно актуалната ѝ съдебна регистрация или от изрично упълномощено от него лице.

(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:

1. удостоверение за актуално правно състояние;

2. изрично пълномощно от лицето, представляващо организацията, когато документите се подават от упълномощено лице;

3. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) списък, подписан от представляващия съответната организация или от изрично упълномощено от него лице, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани, на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната, съответно извън страната; изрично упълномощените представители на организацията подават декларации, че са съгласни да бъдат регистрирани като наблюдатели, които са неразделна част от списъка;

4. пълномощни на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели; представителите на неправителствената организация може да бъдат упълномощени с общо пълномощно.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Министерството на външните работи отправя покана към организациите по ал. 1, т. 2, както и към лицата, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, или от чуждестранни партии и неправителствени организации.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите по ал. 1, т. 2 въз основа на искане от Министерството на външните работи, към което се прилага списък с имената, изпращащата организация, партия или неправителствена организация и държавата по произход на предложените за регистрация наблюдатели.

(7) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите за страната, съответно извън страната, въз основа на списъка по ал. 4, т. 3 при спазване на изискването на чл. 111, ал. 3 и 4.

(8) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните наблюдатели в тридневен срок от подаване на заявлението или искането, в което се посочва дали наблюдателят е регистриран за страната или извън страната.


Регистър на наблюдателите. Публичност

Чл. 113. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите, който съдържа организациите и упълномощените представители, регистрирани като наблюдатели в съответния вид избор. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.


Права на наблюдателите

Чл. 114. (1) Наблюдателите имат право да:

1. присъстват на заседанията на избирателните комисии;

2. присъстват при отпечатването и доставката на хартиените бюлетини;

3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г.) присъстват при получаването на изборните книжа и материали, при подготовката на помещенията за гласуване и при поставяне на техническите устройства за машинно гласуване;

4. присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;

5. присъстват в изборното помещение по време на гласуването;

6. присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;

7. присъстват при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 287, ал. 7 и чл. 445, ал. 7;

8. присъстват при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии; при въвеждането на данните може да присъства само един наблюдател от една и съща организация;

9. получат срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район);

10. подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес;

11. извършват одит и проверка на системата за машинно гласуване;

12. присъстват на всички останали етапи от изборния процес.

(2) В една избирателна секция може да присъстват най-много двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение може да присъства само един от тях. Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

(3) Наблюдателите имат право да гласуват с удостоверение за гласуване на друго място, издадено по реда на чл. 34.

(4) Държавните и местните органи и техните администрации и избирателните комисии са длъжни да оказват съдействие на наблюдателите и да им предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията им.


Легитимиране и отличителни знаци

Чл. 115. (1) През всички етапи от изборния процес наблюдателят се легитимира с издаденото му удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.

(2) В изборния ден наблюдателите са длъжни да носят само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Наблюдателите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.


Задължения на наблюдателите

Чл. 116. (1) Едно лице не може да бъде едновременно наблюдател и анкетьор.

(2) Наблюдателят не може да бъде придружител.

(3) За дейността си наблюдателите не може да получават възнаграждение от партии, коалиции, инициативни комитети и техните кандидати.


Глава седма.
ЗАСТЪПНИЦИ

Обхват на дейност. Общ брой застъпници

Чл. 117. (1) Застъпниците подпомагат и представляват интересите на кандидатите в кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.

(2) Застъпникът има свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

(4) Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район (район).

(5) Общият брой на застъпниците извън страната на всяка кандидатска листа на партия и коалиция и на инициативен комитет при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България не може да надвишава броя на избирателните секции извън страната.

(6) Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. При избори за общински съветници и за кметове кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

(7) Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.


Регистриране на застъпниците

Чл. 118. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Застъпниците се регистрират до изборния ден въз основа на заявление, подписано от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато заявлението се подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Към заявлението се прилага списък, подписан от лицата по изречение първо или второ, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани, на лицата, които да бъдат регистрирани като застъпници, и декларация от лицата, че отговарят на изискванията на чл. 117, ал. 3.

(2) Регистрацията на застъпниците се извършва от районната или общинската избирателна комисия при спазване на изискването на чл. 117, ал. 4.

(3) Регистрацията на застъпниците извън страната се извършва от Централната избирателна комисия при спазване на изискването на чл. 117, ал. 5.

(4) Застъпник може да бъде заменен от допълнително регистриран застъпник в случаите, когато застъпникът не може да упражнява правата си или когато е направено предложение от съответната партия, коалиция или инициативен комитет. Общият брой на допълнителните застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район (район). Районната или общинската избирателна комисия регистрира застъпника по реда на ал. 1 и му издава удостоверение. Удостоверението на заменения застъпник се анулира. Промяната незабавно се вписва в публичния регистър на застъпниците.

(5) При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката в случаите по чл. 93, ал. 4 от Конституцията, съответно втори тур при избори за кмет, извършената в Централната избирателна комисия, районната или общинската избирателна комисия регистрация на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за първия избор, съответно първия тур запазва действието си. Между двата избора, съответно тура може да бъдат регистрирани и нови застъпници.


Качество на застъпника

Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква "б" от Наказателния кодекс от регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите. Когато регистрацията на кандидатска листа е заличена, заличаването е в сила и за неговите застъпници.


Права и задължения на застъпника

Чл. 120. (1) Застъпникът има право да:

1. подпомага кандидатите от кандидатската листа на партия, коалиция или инициативен комитет в изборния район (района) и да представлява техните интереси;

2. присъства на заседанията на избирателните комисии;

3. присъства при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;

4. присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;

5. присъства в изборното помещение по време на гласуването;

6. присъства в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;

7. присъства при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии;

8. получи срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район);

9. (нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) подава жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

(2) На заседанията на комисиите може да присъства само един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция или инициативен комитет, а при избори за общински съветници и за кметове кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник.

(3) Застъпникът не може да бъде придружител.


Отличителни знаци

Чл. 121. (1) Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

(2) От регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите застъпниците се легитимират с издаденото им удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.


Регистър на застъпниците. Публичност

Чл. 122. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Районната или общинската избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на застъпниците по кандидатски листи. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

(2) Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на застъпниците извън страната по кандидатски листи.


Застъпници извън страната

Чл. 123. Тази глава се прилага и за застъпниците извън страната.


Глава осма.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Общ брой представители. Легитимиране

Чл. 124. (1) В избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция и инициативен комитет, регистрирали кандидати.

(2) Общият брой на представителите на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район (район).

(3) Общият брой на представителите на партия и коалиция и на инициативен комитет извън страната при избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България не може да надвишава броя на избирателните секции извън страната.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва и предава до изборния ден на районните, съответно общинските избирателни комисии в съответния изборен район (район) от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. Районните, съответно общинските избирателни комисии публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни.

(5) Представителят на партия, коалиция и инициативен комитет се легитимира с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощено от него лице.

(6) Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват в нов избор за президент и вицепрезидент на републиката в случаите по чл. 93, ал. 4 от Конституцията, съответно втори тур при избори за кмет, може да се легитимират и с пълномощното, издадено за първия избор, съответно първия тур. Между двата избора, съответно тура партиите, коалициите и инициативните комитети, участващи в тях, може да упълномощят и нови представители.


Отличителни знаци

Чл. 125. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Представителите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.


Права и задължения

Чл. 126. (1) Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети имат право да:

1. присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;

2. присъстват в изборното помещение по време на гласуването;

3. присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;

4. присъстват при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии;

5. получат срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район);

6. подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

(2) На заседанията на комисиите може да присъства само един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет.

(3) Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети не може да бъдат придружители.


Глава девета.
РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Раздел I.
Участие в изборите

Начин на участие в изборите

Чл. 127. (1) Всяка партия може да участва във всеки отделен вид избор самостоятелно или в коалиция с други партии.

(2) Всяка партия може да участва във всеки отделен вид избор само в една коалиция.

(3) Всяка партия или коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия, може да участва в изборите за общински съветници, кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства самостоятелно или в различни местни коалиции за всеки отделен вид избор.

(4) Инициативни комитети за издигане на независими кандидати може да се създават и участват във всеки отделен вид избор.


Наименование или абревиатура

Чл. 128. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Наименованието или абревиатурата на коалиция, включително на местна коалиция, не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии до датата на обнародване в "Държавен вестник" на указа на президента или на решението на Народното събрание за насрочване на изборите, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. Наименованието или абревиатурата на коалиция, включително местна коалиция, не може да повтаря наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за участие в последните избори за народни представители, или на наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Забраната по ал. 1 не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалицията повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии, както и при наличие на съгласие в писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, представляващи коалицията, или на ръководството на парламентарната група.

(3) Наименованието или абревиатурата на участващите в коалиция партии може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на коалицията.

(4) Централната избирателна комисия при всички видове избори и съответната общинска избирателна комисия при избори за общински съветници и за кметове извършва проверка за изпълнението на изискванията на ал. 1 и 2. При установяване на непълноти или несъответствия Централната избирателна комисия, съответно общинската избирателна комисия незабавно дава указания за отстраняването им в тридневен срок, но не по-късно от крайния срок за регистрация.

(5) Когато в срока по ал. 4 непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени, съответната избирателна комисия отказва регистрация.

(6) Отказът за регистрация на Централната избирателна комисия може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.

(7) Отказът за регистрация на общинската избирателна комисия може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88.


Депозит

Чл. 129. (1) За участие в избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България партиите, коалициите и инициативните комитети внасят безлихвен депозит по сметка в Българската народна банка. Депозитът е:

1. за партии и коалиции - 2500 лв.;

2. за инициативни комитети - 100 лв.

(2) За участие в избори за общински съветници и за кметове партиите, коалициите и инициативните комитети не внасят депозит.


Възстановяване

Чл. 130. Централната избирателна комисия в 7-дневен срок от обявяване на окончателните резултати от изборите с решение възстановява депозита на:

1. партиите и коалициите, които са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво;

2. инициативните комитети, чиито кандидати са получили:

а) действителни гласове не по-малко от една четвърт от районната избирателна квота - при избори за народни представители;

б) не по-малко от едно на сто от действителните гласове - при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България.


Невъзстановени суми. Отчитане

Чл. 131. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Невъзстановените суми от депозити по чл. 129, ал. 1 постъпват в Националната здравноосигурителна каса - за дейности за лечение на лица до 18-годишна възраст, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването.

(2) Сумите от депозити по чл. 129, ал. 1 не се смятат за разходи на партиите, коалициите и инициативните комитети, свързани с финансирането на предизборната кампания.


Раздел II.
Регистриране на партии

Компетентен орган

Чл. 132. (1) Партиите се регистрират за участие в изборите в Централната избирателна комисия.

(2) При избори за общински съветници и за кметове партиите, регистрирани в Централната избирателна комисия, се регистрират за участие и в съответната общинска избирателна комисия.


Документи за регистрация на партии

Чл. 133. (1) Партиите представят в Централната избирателна комисия заявление за регистрация не по-късно от 45 дни преди изборния ден. Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията според актуалната ѝ съдебна регистрация. Заявлението може да бъде подписано и от лице, изрично упълномощено от представляващия партията.

(2) В заявлението по ал. 1 се посочват:

1. пълното или съкратено наименование на партията съгласно съдебната ѝ регистрация;

2. пълното или съкратено наименование на партията, заявено за отпечатване върху бюлетината;

3. искане за регистрация за участие в изборите;

4. адрес, телефон и лице за контакт.

(3) Към заявлението за регистрация партията представя:

1. удостоверение за актуално правно състояние към датата на насрочване на изборите;

2. образец от подписа на представляващия партията;

3. образец от печата на партията;

4. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 - само при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;

5. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията, положен пред упълномощени от партията лица или квалифициран електронен подпис; при избори за членове на Европейския парламент от Република България и при избори за общински съветници и за кметове регистрацията на партията може да бъде подкрепена и от избиратели - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, като в списъците се посочват имената, личният номер, номерът на удостоверението за пребиваване, датата на регистрация, посочена в него, и подпис; всеки избирател може да участва само в един списък; при полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност; списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената и единния граждански номер (личен номер) на избирателите, положили саморъчен подпис или квалифициран електронен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка;

6. удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация;

7. удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

8. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания;

9. изрично пълномощно от лицето, представляващо партията, когато документите се подават от упълномощено лице.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Личните данни по ал. 3, т. 5 се обработват и предоставят при спазване изискванията за тяхната защита.


Условия за регистрация. Отказ за регистрация

Чл. 134. (1) Централната избирателна комисия извършва проверка по представените документи по чл. 133 и взема решение за регистрацията на партията не по-късно от 45 дни преди изборния ден.

(2) При установяване на непълноти или несъответствия Централната избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в тридневен срок, но не по-късно от крайния срок за регистрация. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в срока по изречение първо, Централната избирателна комисия отказва регистрация.

(3) Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58. Когато съдът отмени обжалваното решение, Централната избирателна комисия незабавно регистрира партията за участие в изборите, независимо дали срокът по ал. 1 е изтекъл, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден.


Проверка на списъците. Служебно заличаване на регистрация

Чл. 135. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството извършва проверката не по-късно от 42 дни преди изборния ден.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) За резултата от проверката Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на Централната избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 въз основа на извършената от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверка. При поискване от партия, регистрирана за участие, Централната избирателна комисия ѝ предоставя в писмен вид данните от протокола по ал. 3 и установения резултат за представените от партията списъци по чл. 133, ал. 3, т. 5.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Когато в резултат на проверката, извършвана от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и след изтичане на крайния срок за регистрация се установи, че партията не отговаря на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5, регистрацията ѝ се заличава с решение, което се съобщава веднага на партията и подлежи на обжалване по реда на чл. 58.


Справка в списъка

Чл. 136. Централната избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател - български гражданин, да може да прави справка в списъка по чл. 133, ал. 3, т. 5 по единен граждански номер, съответно по личен номер за всеки избирател - гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, при избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и кметове, включително на безплатен телефонен номер.


Заличаване на регистрацията

Чл. 137. (1) Партия може да поиска да бъде заличена регистрацията ѝ за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Заличаването се извършва по писмено заявление на партията до Централната избирателна комисия, подписано от лицето, представляващо партията или от изрично упълномощено от него лице. Към заявлението партията прилага и решението за заличаване.

(2) Централната избирателна комисия с решението за заличаване на регистрацията възстановява и внесения от съответната партия или коалиция депозит по чл. 129, ал. 1.

(3) Депозитът по чл. 129, ал. 1 се възстановява в 7-дневен срок от влизането в сила на решението на Централната избирателна комисия по ал. 2.

(4) Алинеи 2 и 3 се прилагат и при заличаване регистрацията на партия по чл. 135, ал. 5.


Изпращане на списъците на районните или общинските избирателни комисии след приключване на регистрацията

Чл. 138. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) При избори за народни представители и за общински съветници и за кметове Централната избирателна комисия незабавно след приключване на регистрацията на партиите изпраща на районните или на общинските избирателни комисии:

1. списък на регистрираните партии;

2. информация за заличените партии.


Раздел III.
Регистриране на коалиции

Компетентен орган за регистрация на коалиции

Чл. 139. (1) Коалициите се регистрират за участие в изборите в Централната избирателна комисия.

(2) При избори за общински съветници и за кметове коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия, се регистрират за участие и в съответната общинска избирателна комисия.


Документи за регистрация на коалиции

Чл. 140. (1) Партиите, образували коалиция за участие в избори въз основа на общо решение, представят в Централната избирателна комисия заявление за регистрация не по-късно от 45 дни преди изборния ден. Заявлението се подписва от лицата, представляващи коалицията според решението за образуването ѝ. Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите коалицията.

(2) В заявлението по ал. 1 се посочват:

1. пълното или съкратеното наименование на коалицията съгласно решението за образуването ѝ;

2. пълното или съкратеното наименование на коалицията, заявено за отпечатване върху бюлетината;

3. искане за регистрация за участие в изборите;

4. адрес, телефон и лице за контакт.

(3) Към заявлението за регистрация коалицията представя:

1. за всяка от участващите в коалицията партии:

а) удостоверение за актуално правно състояние към датата на насрочване на изборите;

б) образец от подписа на представляващия партията;

в) образец от печата на партията;

г) удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация;

2. решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите партии;

3. образец от подписите на лицата, представляващи коалицията;

4. образец от печата на коалицията, ако има такъв;

5. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 - само при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;

6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията, положен пред упълномощени от коалицията лица или квалифициран електронен подпис; при избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и за кметове регистрацията на коалицията може да бъде подкрепена и от избиратели - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, като в списъците се посочват имената, личният номер, номерът на удостоверението за пребиваване, датата на регистрация, посочена в него, и подпис; всеки избирател може да участва само в един списък; при полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност; списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената и единния граждански номер (личен номер) на избирателите, положили саморъчен подпис или квалифициран електронен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка;

7. удостоверение за банкова сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2, която ще обслужва само предизборната кампания;

8. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания;

9. пълномощно от лицата, представляващи коалицията, в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Личните данни по ал. 3, т. 6 се обработват и предоставят при спазване изискванията за тяхната защита.


Условия за регистрация. Отказ за регистрация

Чл. 141. (1) Централната избирателна комисия извършва проверка по представените документи по чл. 140 и взема решение за регистрацията на коалицията не по-късно от 45 дни преди изборния ден.

(2) При установяване на непълноти или несъответствия Централната избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в тридневен срок, но не по-късно от крайния срок за регистрация. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в срока по изречение първо, Централната избирателна комисия отказва регистрация.

(3) Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58. Когато съдът отмени обжалваното решение, Централната избирателна комисия незабавно регистрира коалицията за участие в изборите, независимо дали срокът по ал. 1 е изтекъл, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден.


Проверка на списъците. Служебно заличаване на регистрация

Чл. 142. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Списъците по чл. 140, ал. 3, т. 6 в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството извършва проверката не по-късно от 42 дни преди изборния ден.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) За резултата от проверката Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на Централната избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 140, ал. 3, т. 6 въз основа на извършената от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверка. При поискване от коалиция, регистрирана за участие, Централната избирателна комисия ѝ предоставя в писмен вид данните от протокола по ал. 3 и установения резултат за представените от коалицията списъци по чл. 140, ал. 3, т. 6.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Когато в резултат на проверката, извършвана от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и след изтичане на крайния срок за регистрация се установи, че коалицията не отговаря на изискванията на чл. 140, ал. 3, т. 6, регистрацията ѝ се заличава с решение, което се съобщава веднага на коалицията и подлежи на обжалване по реда на чл. 58.


Справка в списъка по чл. 140, ал. 3, т. 6

Чл. 143. Централната избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател - български гражданин, да може да прави справка в списъка по чл. 140, ал. 3, т. 6 по единен граждански номер, съответно по личен номер за всеки избирател - гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, при избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и кметове, включително на безплатен телефонен номер.


Промени в състава на коалиция

Чл. 144. (1) Промени в състава на коалиция, настъпили след регистрацията ѝ в Централната избирателна комисия, се извършват след подаване на заявление и представяне на решение за промените, което трябва да отговаря на условията за образуване на коалицията, не по-късно от 35 дни преди изборния ден.

(2) В случай че в коалицията се включат нови партии, те представят не по-късно от 35 дни преди изборния ден документите по чл. 140, ал. 3, т. 1.

(3) В случай че една или повече партии напуснат коалицията, регистрацията ѝ се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии.

(4) В случай че партия, чието наименование или абревиатура е включено в наименованието на коалицията, напусне коалицията, Централната избирателна комисия с решението, с което извършва промяната в състава на коалицията, определя и тридневен срок за промяна на наименованието на коалицията. Коалицията запазва регистрацията си за участие в изборите, ако в указания срок промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление в Централната избирателна комисия. Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията наименованието или абревиатурата на напусналата я партия.

(5) Промените, настъпили в състава на коалиция, се отбелязват в регистъра на Централната избирателна комисия след подаване на заявление от лицата, представляващи партията или коалицията, не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

(6) Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията не по-късно от 32 дни преди изборния ден партиите, които са напуснали състава ѝ.

(7) Партия, включена в състава на коалиция, не може да участва самостоятелно на изборите.

(8) Партия, включена в състава на коалиция, която след регистрацията на коалицията, но не по-късно от 45 дни преди изборния ден, напусне състава ѝ, може да участва на изборите самостоятелно, след като се регистрира по реда на раздел II от тази глава.


Заличаване на регистрацията

Чл. 145. (1) Коалиция може да поиска заличаване на регистрацията ѝ за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Заличаването се извършва по писмено заявление на коалицията до Централната избирателна комисия, подписано от представляващите коалицията лица. Към заявлението коалицията прилага и решение за заличаване, подписано от лицата, представляващи партиите, включени в състава на коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

(2) Централната избирателна комисия с решението за заличаване на регистрацията възстановява и внесения от съответната коалиция депозит по чл. 129, ал. 1.

(3) Депозитът по чл. 129, ал. 1 се възстановява в 7-дневен срок от влизането в сила на решението на Централната избирателна комисия по ал. 2.

(4) Алинеи 2 и 3 се прилагат и при заличаване регистрацията на коалиция по чл. 142, ал. 5.


Изпращане на списъците на районните или общинските избирателни комисии след приключване на регистрацията

Чл. 146. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) При избори за народни представители и за общински съветници и за кметове Централната избирателна комисия незабавно след приключване на регистрацията на коалициите изпраща на районните или на общинските избирателни комисии:

1. списък на регистрираните коалиции;

2. информация за извършените промени в състава и наименованието на коалициите по реда на чл. 144, ал. 4, 5, 6 и 8;

3. информация за заличените коалиции.


Раздел IV.
Регистриране на партии, коалиции и местни коалиции в общинските избирателни комисии

Регистрация на партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия

Чл. 147. (1) Партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия, се регистрират за участие в изборите за общински съветници и за кметове въз основа на заявление за регистрация, представено в съответната общинска избирателна комисия не по-късно от 40 дни преди изборния ден. В заявлението се посочва за кой вид избор се иска регистрация. За всеки отделен вид избор се подава отделно заявление.

(2) Партиите от състава на една коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия, не може да се регистрират самостоятелно в общинска избирателна комисия, нито да влизат поотделно, извън коалицията, в която са регистрирани в Централната избирателна комисия, в други коалиции на територията на общината.

(3) Заявлението се представя по решение на партията. Заявлението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

(4) В заявлението се посочват:

1. пълното или съкратено наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

2. искане за регистрация за участие в изборите с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

3. адрес, телефон и лице за контакт.

(5) Към заявлението се прилагат:

1. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

2. решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите партии;

3. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред общинската избирателна комисия, в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.

(6) Общинската избирателна комисия извършва проверка по представените документи и взема решение за регистрацията на партията или коалицията не по-късно от 40 дни преди изборния ден.

(7) При установяване на непълноти или несъответствия общинската избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в тридневен срок, но не по-късно от крайния срок за регистрация. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в срока по изречение първо, общинската избирателна комисия отказва регистрация.

(8) Отказът на общинската избирателна комисия може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88.


Регистрация на местни коалиции

Чл. 148. (1) Местните коалиции се образуват за участие в изборите за общински съветници и за кметове само от регистрирани в Централната избирателна комисия партии и коалиции.

(2) Местните коалиции се регистрират въз основа на заявление за регистрация, представено в съответната общинска избирателна комисия не по-късно от 40 дни преди изборния ден. В заявлението се посочва за кой вид избор се иска регистрация. За всеки отделен вид избор се подава отделно заявление.

(3) Заявлението се представя по решение на местната коалиция. Заявлението се подписва от лицата, представляващи местната коалиция, или от изрично упълномощени от тях лица.

(4) В заявлението се посочват:

1. пълното или съкратено наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

2. искане за регистрация за участие в изборите с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

3. адрес, телефон и лице за контакт.

(5) Към заявлението на местна коалиция се прилагат:

1. решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва кой е упълномощен да я представлява и за кой вид избор се създава; решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставящите я партии и коалиции и подпечатано с печатите на партиите и коалициите, участващи в нея; когато решението е за участие в повече от един вид избор в общинската избирателна комисия, се представя само един оригинал за съответната община;

2. образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

3. образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

4. пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

5. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

6. удостоверение за банкова сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2, която ще обслужва само предизборната кампания;

7. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

(6) Общинската избирателна комисия извършва проверка по представените документи и взема решение за регистрацията на местната коалиция не по-късно от 40 дни преди изборния ден.

(7) При установяване на непълноти или несъответствия общинската избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в тридневен срок, но не по-късно от крайния срок за регистрация. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в срока по изречение първо, общинската избирателна комисия отказва регистрация.

(8) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Отказът на общинската избирателна комисия може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88. Когато съдът отмени обжалваното решение, общинската избирателна комисия незабавно регистрира местната коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове, независимо дали срокът по ал. 6 е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден.


Промени в състава на местна коалиция

Чл. 149. (1) Промени в състава на местна коалиция, настъпили след регистрацията ѝ в общинската избирателна комисия, се извършват след подаване на заявление и представяне на решение за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на местната коалиция не по-късно от 35 дни преди изборния ден.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

(3) В случай че една или повече партии или коалиции напуснат местната коалиция, регистрацията ѝ се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии или коалиции.

(4) В случай че партия или коалиция, чието наименование или абревиатура е включено в наименованието на местната коалиция, напусне коалицията, общинската избирателна комисия с решението, с което извършва промяната в състава на коалицията, определя и тридневен срок за промяна на наименованието на местната коалиция. Местната коалиция запазва регистрацията си за участие в изборите, ако в указания срок промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление в общинската избирателна комисия. Общинската избирателна комисия заличава от наименованието на местната коалиция наименованието или абревиатурата на напусналата я партия или коалиция.

(5) Промените, настъпили в състава на местна коалиция, се отбелязват в регистъра на общинската избирателна комисия след подаване на заявление от лицата, представляващи коалицията, не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

(6) Общинската избирателна комисия заличава от наименованието на местната коалиция не по-късно от 32 дни преди изборния ден партиите и коалициите, които са напуснали състава ѝ.

(7) Партия или коалиция, включена в състава на местна коалиция, която след регистрацията на местната коалиция, но не по-късно от 40 дни преди изборния ден, напусне състава ѝ, може да участва на изборите самостоятелно, след като се регистрира по реда на чл. 147.


Заличаване на регистрацията на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирани в общинската избирателна комисия

Чл. 150. Партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирани в общинската избирателна комисия, може да поискат заличаване на регистрацията им за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Заличаването се извършва по писмено заявление на съответната партия, коалиция или местна коалиция, подписано от лицата, които ги представляват, или от изрично упълномощени от тях лица. Към заявлението коалицията, съответно местната коалиция прилага и решение за заличаване, подписано от лицата, представляващи партиите, съответно коалициите, включени в състава ѝ, или от изрично упълномощени от тях лица.


Раздел V.
Регистриране на инициативен комитет

Образуване на инициативен комитет

Чл. 151. (1) Инициативен комитет се образува за издигане на независим кандидат.

(2) Инициативният комитет се образува от трима до 7 избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване - за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, на:

1. територията на изборния район - при избори за народни представители, за общински съветници и за кметове;

2. територията на страната - при избори за членове на Европейския парламент от Република България.

(3) За издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката се образува инициативен комитет с не по-малко от 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната.

(4) Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.

(5) Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.


Компетентен орган за регистрация

Чл. 152. Инициативните комитети се регистрират във:

1. Централната избирателна комисия при избори за:

а) президент и вицепрезидент на републиката;

б) членове на Европейския парламент от Република България;

2. районните избирателни комисии - при избори за народни представители;

3. общинските избирателни комисии - при избори за общински съветници и за кметове.


Условия за регистрация

Чл. 153. (1) Инициативният комитет представя заявление за регистрация, подписано от всички членове на комитета, не по-късно от 40 дни преди изборния ден.

(2) Заявлението се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

(3) В заявлението се посочват:

1. имената, единният граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по чл. 151, ал. 2 или 3;

2. имената, единният граждански номер (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

3. искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

4. адрес, телефон и лице за контакт.

(4) Към заявлението се прилагат:

1. решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор;

4. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в кодекса;

5. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 - само при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;

6. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

7. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.


Проверка и регистрация

Чл. 154. (1) Съответната избирателна комисия извършва проверка по представените документи по чл. 153 и взема решение за регистрацията на инициативния комитет. При установяване на непълноти или несъответствия комисията дава незабавно указания за отстраняването им в тридневен срок, но не по-късно от крайния срок за регистрация.

(2) В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в срока по ал. 1, съответната избирателна комисия отказва регистрация.

(3) Отказът на Централната избирателна комисия може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.

(4) Отказът на районната или общинската избирателна комисия може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, съответно по реда на чл. 88.

(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Когато съдът отмени обжалваното решение, Централната избирателна комисия, съответно районната или общинската избирателна комисия незабавно регистрира инициативния комитет за участие в изборите, независимо дали срокът по чл. 153, ал. 1 е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден.


Заличаване регистрация на инициативен комитет

Чл. 155. (1) Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Заличаването се извършва по писмено заявление на инициативния комитет до съответната избирателна комисия, подписано от лицето, представляващо инициативния комитет.

(2) Избирателната комисия с решението за заличаване на регистрацията възстановява и внесения от съответния инициативен комитет депозит по чл. 129, ал. 1.

(3) Депозитът по чл. 129, ал. 1 се възстановява в 7-дневен срок от влизането в сила на решението на избирателната комисия по ал. 2.


Глава десета.
КАНДИДАТИ

Раздел I.
Изисквания

Издигане на кандидати

Чл. 156. (1) Кандидати може да издигат партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за съответния вид избор.

(2) Кандидатите, издигнати от партиите, коалициите и инициативните комитети, се подреждат в кандидатски листи.


Образуване на кандидатски листи

Чл. 157. (1) Всеки независим кандидат, както и кандидат за кмет образува самостоятелна кандидатска листа.

(2) Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа. Участващите в тях партии не може да участват със самостоятелни листи.

(3) Партиите и коалициите, участващи в местни коалиции, не може да регистрират свои листи или кандидати извън тези на местните коалиции.

(4) Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.


Забрана за издигане на кандидати от партии и коалиции

Чл. 158. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) Не може да бъдат посочвани и регистрирани като кандидати от името на партии и коалиции военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Разузнаване", Националната служба за охрана и Държавната агенция "Технически операции", държавните служители от Държавна агенция "Национална сигурност", съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членство в политическа партия. Тези граждани може да участват в изборите като независими кандидати.


Раздел II.
Права и задължения на кандидатите

Статут

Чл. 159. (1) Кандидатите имат качество на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс от регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите.

(2) Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата и задълженията по ал. 1 се прекратяват от деня на заличаването.


Неприкосновеност на кандидатите

Чл. 160. (1) От деня на регистрацията до обявяване на резултатите от изборите регистрираните кандидати не може да бъдат задържани или привличани като обвиняеми, освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на Централната избирателна комисия въз основа на мотивирано искане от главния прокурор.

(2) Разрешение за задържане не се иска при заварено тежко престъпление, като в този случай незабавно се уведомява Централната избирателна комисия.

(3) Ако регистрацията на кандидат бъде заличена, правата по ал. 1 се прекратяват от деня на заличаването.

(4) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага, когато регистрираните кандидати са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрация.

(5) Централната избирателна комисия определя реда за издаване на разрешението по ал. 1.


Отпуск на кандидатите

Чл. 161. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Кандидат, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, с изключение на кандидат за общински съветник, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.

(2) Кандидат за общински съветник, който заема държавна служба, задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания.

(3) Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж.

(4) Ако регистрацията бъде заличена, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването е отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван.

(5) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на републиката. Техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати.

(6) Разпоредбите на ал. 1, 3, 4 и 5 се прилагат и за кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, които заемат една от длъжностите по чл. 389.


Глава единадесета.
ФИНАНСИРАНЕ, СВЪРЗАНО С ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

Източници на финансиране

Чл. 162. (1) Партия, регистрирала кандидати, може да финансира предизборната си кампания със:

1. собствени средства на партията;

2. средства на кандидатите;

3. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г., обявена за противоконституционна в частта "юридически лица и еднолични търговци" с РКС № 5 от 2021 г. - ДВ, бр. 37 от 2021 г.) дарения от физически лица, юридически лица и еднолични търговци.

(2) Коалиция, регистрирала кандидати, може да финансира предизборната си кампания със:

1. собствени средства на партиите, които участват в нея;

2. средства на кандидатите;

3. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г., обявена за противоконституционна в частта "юридически лица и еднолични търговци" с РКС № 5 от 2021 г. - ДВ, бр. 37 от 2021 г.) дарения от физически лица, юридически лица и еднолични търговци, направени на една от партиите в коалицията, определена по чл. 164, ал. 2.

(3) Инициативен комитет, регистрирал кандидат, може да финансира предизборната си кампания със:

1. средства на членовете на инициативния комитет;

2. средства на кандидатите;

3. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г., обявена за противоконституционна в частта "юридически лица и еднолични търговци" с РКС № 5 от 2021 г. - ДВ, бр. 37 от 2021 г.) дарения от физически лица, юридически лица и еднолични търговци, направени на лицето, определено по чл. 164, ал. 1.


Предоставяне на данни за банкова сметка

Чл. 163. (1) Централната избирателна комисия в 5-дневен срок от регистрацията на партиите и коалициите за участие при всички видове избори и на инициативните комитети за участие при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България предоставя на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначена за обслужването на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164. При промяна на лицата партията, коалицията или инициативният комитет представя пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в тридневен срок от извършване на промяната.

(2) Районните избирателни комисии в срок до 5 дни от регистрацията на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители предоставят на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначена за обслужването на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164. При промяна на лицата инициативният комитет представя пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в тридневен срок от извършване на промяната.

(3) Общинските избирателни комисии в срок до 5 дни от регистрацията на местните коалиции и на инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове предоставят на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначена за обслужването на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164. При промяна на лицата коалицията или инициативният комитет представя пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в тридневен срок от извършване на промяната.


Отговорни лица за приходите, разходите и счетоводната отчетност

Чл. 164. (1) Всяка партия и инициативен комитет определя лице или лица, които да отговарят за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания.

(2) Всяка коалиция определя една от партиите, която участва в нея, да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната ѝ кампания, и лице или лица по ал. 1.


Общ размер на финансирането

Чл. 165. (1) Общият размер на финансирането на всяка предизборна кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети не може да надхвърля:

1. при избори за народни представители за Народно събрание:

а) 3 000 000 лв. за партия и за коалиция;

б) 200 000 лв. за инициативен комитет;

2. при избори за народни представители за Велико Народно събрание:

а) 4 000 000 лв. за партия и за коалиция;

б) 200 000 лв. за инициативен комитет;

3. при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България:

а) 2 000 000 лв. за партия, коалиция и инициативен комитет за избори за президент и вицепрезидент на републиката, както и за партия и коалиция за избори за членове на Европейския парламент от Република България;

б) 100 000 лв. за инициативен комитет за избори за членове на Европейския парламент от Република България;

4. при избори за общински съветници и за кметове:

а) 8 000 000 лв. за партия и коалиция;

б) максималния размер на средствата по ал. 2, 3, 4 и 5 за инициативен комитет.

(2) За един кандидат за общински съветник може да се разходват не повече от 5000 лв. в рамките на общия размер на финансирането по ал. 1, т. 4.

(3) За кандидат за кмет на община, в рамките на общия размер на финансирането по ал. 1, т. 4, може да се разходват:

1. за община с население до 30 000 жители - до 25 000 лв.;

2. за община с население до 60 000 жители - до 50 000 лв.;

3. за община с население до 100 000 жители - до 100 000 лв.;

4. за община с население до 200 000 жители - до 250 000 лв.;

5. за община с население до 500 000 жители - до 500 000 лв.;

6. за община с население над 500 000 жители - до 1 000 000 лв.

(4) За кандидат за кмет на район, в рамките на общия размер на финансиране по ал. 1, т. 4, може да се разходват:

1. за район с население до 25 000 жители - до 20 000 лв.;

2. за район с население до 50 000 жители - до 40 000 лв.;

3. за район с население до 100 000 жители - до 60 000 лв.;

4. за район с население над 100 000 жители - до 60 000 лв.

(5) За кандидат за кмет на кметство, в рамките на общия размер на финансиране по ал. 1, т. 4, може да се разходват:

1. за кметство с население до 1000 жители - до 2000 лв.;

2. за кметство с население до 3000 жители - до 6000 лв.;

3. за кметство с население над 3000 жители - до 10 000 лв.

(6) В общия размер на средствата, които партиите, коалициите и инициативните комитети имат право да разходват за всяка предизборна кампания, се включват всички източници по чл. 162.


Финансиране на избори в една календарна година

Чл. 166. При произвеждане на различни видове избори в една календарна година изискванията на чл. 165 се прилагат поотделно за всеки вид избор.


Финансиране и подпомагане на предизборната кампания

Чл. 167. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.)


Забрани, свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания

Чл. 168. (1) Партия, коалиция или инициативен комитет във връзка с предизборната кампания не може да получава:

1. анонимни дарения под каквато и да е форма;

2. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г., обявена за противоконституционна в частта "които имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим" с РКС № 5 от 2021 г. - ДВ, бр. 37 от 2021 г.) средства от юридически лица и от еднолични търговци, които имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим;

3. средства от чуждестранни физически лица, с изключение на лицата - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които имат избирателни права по кодекса;

4. средства от религиозни институции;

5. средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

(2) Субектите по ал. 1, т. 2 - 5 не може да предоставят във връзка с предизборната кампания движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма.

(3) Във връзка с предизборната кампания се забранява безплатното използване на публичен административен ресурс.


Задължения за деклариране

Чл. 169. (1) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г., обявена за противоконституционна в частите "или юридическо" и "или едноличен търговец" с РКС № 5 от 2021 г. - ДВ, бр. 37 от 2021 г.) Когато общият размер на дарението от едно физическо или юридическо лице или едноличен търговец надхвърли една минимална работна заплата, дарителят представя декларация по образец за произхода на дарените средства.

(2) Когато общият размер на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, надхвърли една минимална работна заплата, той представя декларация по образец за произхода на средствата.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.)

Банков превод и проверка

Чл. 170. (1) Финансирането на приходите и разходите, свързани с предизборната кампания, на стойност над 1000 лв., се извършва по банков път.

(2) Когато размерът на дарените или предоставени средства е над 1000 лв., Сметната палата извършва проверка за съответствие между размера на дарените или предоставени за съответната предизборна кампания средства и размера на доходите на лицето. Проверката обхваща периода от произвеждането на предходните избори от същия вид до деня на подаване на съответната декларация по чл. 169, ал. 1 или 2.

(3) За извършване на проверката председателят на Сметната палата изисква информация от Националната агенция за приходите и други компетентни органи и институции.

(4) Органите и институциите по ал. 3 са длъжни в едномесечен срок от получаване на искането да предоставят на Сметната палата необходимата информация.

(5) Длъжностните лица, извършващи проверката, имат право на пряк достъп до електронната база данни на органите и институциите по ал. 3. Предоставянето на достъп не освобождава органите и институциите по ал. 3 от задължението да изпратят в писмена форма поисканата от Сметната палата информация.

(6) Сметната палата обявява резултатите от проверката чрез регистъра по чл. 171, ал. 1.


Единен публичен регистър

Чл. 171. (1) В Сметната палата се създава единен публичен регистър на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в съответния вид избор, който се поддържа от откриването на предизборната кампания до следващите избори от същия вид.

(2) В регистъра по ал. 1 се публикуват:

1. обстоятелствата по чл. 17 от Закона за политическите партии;

2. наименованието на коалицията и наименованието на инициативния комитет и имената на лицата, които ги представляват;

3. наименованието на партията, която е определена от коалицията да отговаря за приходите, разходите и счетоводната ѝ отчетност;

4. имената на лицето или лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност;

5. имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;

6. имената на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата;

7. (отм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.)

8. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) декларациите за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети;

9. наименованията на социологическите агенции и на рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които партиите, коалициите и инициативните комитети работят.

(3) Партиите, коалициите и инициативните комитети в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания изпращат на Сметната палата информацията по ал. 2 на хартиен и електронен носител за включване в регистъра.

(4) По време на предизборната кампания партиите, коалициите и инициативните комитети изпращат на Сметната палата в 7-дневен срок новопостъпилата информация по ал. 2 на хартиен и електронен носител за включване в регистъра.

(5) След произвеждане на изборите в регистъра се публикуват отчетите по чл. 172, ал. 1.

(6) Сметната палата определя условията и реда за въвеждане в регистъра на информацията по ал. 2, както и за отстраняване на неточности и непълноти, и ги обявява на интернет страницата си.


Отчет

Чл. 172. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) В срок от 30 работни дни след изборния ден лицето, което представлява партията или инициативния комитет, и лицата, които представляват коалицията, представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банковата им сметка. Към отчета се прилагат декларациите по чл. 169, ал.1 и 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) В срок от 30 работни дни след изборния ден доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети. Информацията се предоставя по образец, утвърден от Сметната палата, и се публикува на интернет страницата ѝ.

(3) Средствата на кандидата или на член на инициативния комитет за предизборната кампания се отчитат в отчета на партията, коалицията или инициативния комитет по ал. 1. Към отчета се прилага декларацията по чл. 169, ал. 2.

(4) Отчетът по ал. 1 се изготвя и представя по образец за всеки вид избор, утвърден от Сметната палата. Отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представяне, се смята за неподаден. Сметната палата определя условията и реда за отстраняване на неточности и непълноти.

(5) Сметната палата публикува на интернет страницата си отчетите на партиите, коалициите и инициативните комитети по ал. 1 в 15-дневен срок от изтичането на срока за представянето им.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания са над 1000 лв., Сметната палата извършва одит за съответствие в 6-месечен срок от изтичането на срока по ал. 1.


Образци на декларациите

Чл. 173. Образците на декларациите по този раздел се утвърждават от Сметната палата не по-късно от 50 дни преди изборния ден и се обявяват на интернет страницата ѝ.


Неуредени въпроси

Чл. 174. За неуредените в този раздел въпроси се прилага Законът за политическите партии.


Глава дванадесета.
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

Раздел I.
Общи правила

Начало на предизборната кампания

Чл. 175. Предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден.


Достъп до източниците на информация

Чл. 176. Кандидатите и партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.


Забрана за анонимни материали

Чл. 177. Забранява се публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.


Средства за медийни пакети

Чл. 178. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 40 000 лв. на партиите и коалициите, които са регистрирали кандидати при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България и във всички изборни райони при избори за народни представители и които нямат право на държавна субсидия по Закона за политическите партии. На коалиция, в която участват партии, които имат право на държавна субсидия по реда на Закона за политическите партии, се предоставят средства за медийни пакети в размер, пропорционален на дела на партиите, участващи в коалицията, които нямат право на държавна субсидия.

(2) Държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 40 000 лв. на инициативните комитети, които са регистрирали кандидати при избори за президент и вицепрезидент на републиката, и в размер на 5000 лв. на инициативните комитети, които са регистрирали кандидати при избори за членове на Европейския парламент от Република България и при избори за народни представители.

(3) Средствата за медийните пакети по ал. 1 и 2 са за сметка на държавния бюджет и се използват за заплащане на различните платени форми на отразяване на предизборната кампания чрез доставчиците на медийни услуги.

(4) Централната избирателна комисия заплаща различните платени форми на отразяване на предизборната кампания до изчерпване на средствата на партията, коалицията или инициативния комитет по ал. 1 или 2.

(5) Редът за предоставянето и разходването на средствата за медийните пакети се определя от Централната избирателна комисия съгласувано с министъра на финансите.

(6) Партиите, коалициите и инициативните комитети обявяват в регистъра по чл. 171 и отчитат в отчета по чл. 172, ал. 1 средствата за медийните пакети, които са заплатени за отразяване проявите на кандидатите им.


Уведомяване за платено съдържание

Чл. 179. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) При излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.


Информация за сключените договори

Чл. 180. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, в т.ч. безвъзмездните договори, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Информацията за възмездните и безвъзмездните договори по ал. 1, обявявана от електронните медии, съдържа данни за:

1. партията, коалицията или инициативния комитет;

2. предмета на договора;

3. срока на договора;

4. програмата, по която ще се излъчват договорените форми;

5. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) общата стойност в лева без ДДС за възмездните договори.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Информацията за възмездните и безвъзмездните договори по ал. 1, обявявана от печатните медии (вестници, списания и други периодични издания) и онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), съдържа данни за:

1. партията, коалицията или инициативния комитет;

2. предмета на договора;

3. срока на договора;

4. печатните медии и онлайн новинарските услуги, в които ще се разпространяват договорените форми;

5. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) общата стойност в лева без ДДС за възмездните договори.

(4) Информацията по ал. 2 и 3 се публикува на интернет страниците на доставчиците на медийни услуги в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.


Раздел II.
Предизборна агитация

Ред за провеждане на агитацията

Чл. 181. (1) Гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

(2) Предизборната кампания се води на български език.

(3) Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.


Забрани за предизборна агитация

Чл. 182. (1) Не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

(2) Лицата на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации не може да провеждат предизборна агитация на работните си места.

(3) Забранява се използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация.

(4) Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Не се допуска извършването на предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не са предизборна агитация извършването на религиозни обреди.


Агитационни материали

Чл. 183. (1) По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети може да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

(2) Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.

(3) Агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.

(5) Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в кодекса ред, до края на изборния ден.


Забрана за поставяне на агитационни материали в изборните помещения и на други места

Чл. 184. (1) Забранява се поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

(2) Когато секционната избирателна комисия установи наличие на материали по ал. 1, тя незабавно ги отстранява - при необходимост със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи.


Забрана за агитационни материали извън предизборната кампания

Чл. 185. (1) Забранява се поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания.

(2) Сигнали за поставените предизборни агитационни материали по ал. 1 се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

(3) Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от кмета на общината, района или кметството или от областния управител.

(4) Заповедта се връчва на лицето, в чиято полза е материалът.

(5) В случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от областния управител, кмета на съответната община, район или кметство, като при необходимост може да поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.


Премахване и изземване на агитационни материали

Чл. 186. (1) Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник по решение на районната или общинската избирателна комисия и при необходимост със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи премахва или изземва агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на кодекса. Премахването и изземването на такива материали в изборния ден може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

(2) Агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на кодекса на територията на повече от един изборен район (район) или които се отнасят за повече от един изборен район (район), се премахват или изземват от областния управител по решение на Централната избирателна комисия.

(3) Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден премахват поставените от тях агитационни материали.


Раздел III.
Печатни медии и онлайн новинарски услуги

Условия, ред и цени

Чл. 187. (1) (Предишен текст на чл. 187 - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им не по-късно от 40 дни преди изборния ден и се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия. Заплащането се извършва предварително.

(2) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Печатните медии и онлайн новинарските услуги може да отразяват и безплатно предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Цените по ал. 1 не може да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.

(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) В търговска реклама се забранява да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

Публикуване на отговор

Чл. 188. (1) Печатните медии и онлайн новинарските услуги, публикували материал, накърняващ правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, са длъжни незабавно след получаването на отговор да го публикуват. Публикуването на отговора става на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар.

(2) Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.

(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат и когато от публикувания материал са засегнати държавни или местни органи.


Раздел IV.
Отразяване на предизборната кампания от обществените електронни медии

Форми на отразяване

Чл. 189. (1) Предизборната кампания се отразява в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио под формата на клипове, диспути и други форми, договорени при условията на ал. 4, в определено за тази цел време.

(2) Не се разрешава използването на програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио за целите на предизборната кампания извън времето, определено за посочените в ал. 1 форми.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, при зачитане на тяхната равнопоставеност и значимост въз основа на правила, приети от Централната избирателна комисия. Партиите и коалициите, които са регистрирали кандидати във всички изборни райони при избори за народни представители, имат право на равно участие.

(4) Генералният директор на Българската национална телевизия, съответно на Българското национално радио, въз основа на правилата по ал. 3 предлага на упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, споразумение за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите. Споразумението се одобрява от Централната избирателна комисия не по-късно от 31 дни преди изборния ден и се изпраща незабавно на Сметната палата.


Право на отговор

Чл. 190. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, то има право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Искането до съответния радио- или телевизионен оператор може да се направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва без коментар.


Забрана за търговска реклама

Чл. 191. Забранява се в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.


Представяне на кандидатите

Чл. 192. (1) Редът за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, в различните форми на предизборната кампания се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий. Жребият се провежда в присъствие на упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети и на представители на Българската национална телевизия и Българското национално радио.

(2) Централната избирателна комисия обявява определения ред не по-късно от 31 дни преди изборния ден.


Безплатни клипове и обръщения

Чл. 193. (1) Предизборната кампания в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио се открива и закрива с клипове на партиите, коалициите и инициативните комитети с продължителност до 40 секунди, които се излъчват безплатно.

(2) При избори за президент и вицепрезидент на републиката предизборната кампания в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио се открива и закрива с обръщения на кандидатските двойки с продължителност до три минути за всяка от тях, които не се заплащат.

(3) При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката в случаите по чл. 93, ал. 4 от Конституцията кандидатите имат право да отправят обръщения в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио в последния ден на предизборната кампания между двата тура в рамките на 10 минути, като поредността се определя чрез жребий по ред, определен от Централната избирателна комисия. Обръщенията не се заплащат.

(4) Времето на излъчване на клиповете се определя по споразумение между генералния директор на Българската национална телевизия, съответно на Българското национално радио, и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.


Платени форми

Чл. 194. (1) Във времето на предизборната кампания може да се използват и платени форми с цел популяризация на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и агитация към гласуване за техните кандидати.

(2) Времетраенето на платените форми, времето и броят на тяхното излъчване се определят по споразумение между генералния директор на Българската национална телевизия, съответно на Българското национално радио, и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.

(3) Аудио- и аудио-визуалните материали, включени в платените форми, се предоставят от упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или се изработват от екипи на Българската национална телевизия и Българското национално радио при едни и същи условия и цени, определени от техните ръководства. Условията и цените се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.


Диспути

Чл. 195. (1) Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, телевизионно и радиовреме за безплатни диспути по предварително съгласувани теми с времетраене общо не по-малко от 240 минути.

(2) Редът за участие в диспутите се определя в споразумението по чл. 189, ал. 4. Времето на участниците се разпределя поравно.

(3) При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката в случаите по чл. 93, ал. 4 от Конституцията, в периода между двата тура по взаимна договореност в определеното програмно време по Българската национална телевизия и Българското национално радио кандидатите може да проведат безплатен диспут с времетраене най-малко 60 минути. Диспутът се провежда по реда на този раздел.


Регионални радио- и телевизионни центрове

Чл. 196. (1) Предаванията на регионалните телевизионни центрове и програмите на регионалните радиоцентрове се използват от партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за Българската национална телевизия и Българското национално радио.

(2) Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време в програмите, съответно в предаванията на регионалните радио- и телевизионни центрове, за безплатни диспути между представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

(3) Редът за участие в диспутите се определя от районните или общинските избирателни комисии чрез жребий не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или в споразумението по чл. 189, ал. 4.


Заплащане на платените форми (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

Чл. 197. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Платените форми по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по тарифа, приета от Министерския съвет не по-късно от 40 дни преди изборния ден, която се изпраща незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия. Заплащането се извършва преди излъчване на предизборното предаване.


Раздел V.
Отразяване на предизборната кампания от търговските електронни медии

Търговски електронни медии

Чл. 198. (1) Във връзка с предизборната кампания електронните медии, с изключение на Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове, може да използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

(2) В търговска реклама се забранява да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

(3) Търговските електронни медии по ал. 1 може да предоставят време за платено отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени.

(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Цените по ал. 3 не може да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия по ал. 1 не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Заплащането се извършва предварително.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Условията, редът и тарифите по ал. 5 се изпращат на Сметната палата и се предоставят на Централната избирателна комисия - за електронна медия с национален обхват, и на районните избирателни комисии, съответно на общинските избирателни комисии - за електронна медия с регионален и местен обхват, не по-късно от откриване на предизборната кампания.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Времето, предоставено от медиите по ал. 1 за платени форми на отразяване на предизборната кампания, не се включва в ограничението по чл. 89, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.


Право на отговор

Чл. 199. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, то има право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Искането до съответния радио- или телевизионен оператор може да се направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва без коментар.


Раздел V "а".
Разяснителна кампания (Нов - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

Провеждане на разяснителната кампания

Чл. 199а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) За провеждане на разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите всички доставчици на медийни услуги с национален обхват може да предоставят на Централната избирателна комисия безплатно ефирно време в рамките на не по-малко от 15 минути седмично в периода на подготовка и произвеждане на изборите.

Раздел VI.
Оспорване при нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания

Компетентен орган

Чл. 200. (1) При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги партиите, коалициите и инициативните комитети - чрез лицата, които ги представляват, или чрез упълномощени от тях лица може да подадат жалба в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване.

(2) Жалбата се подава до:

1. Централната избирателна комисия за доставчик с лицензия или регистрация с национален обхват, както и когато нарушението е извършено в повече от един изборен район;

2. районната избирателна комисия или общинската избирателна комисия по седалището на доставчика, когато доставчикът има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват.

(3) Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на компетентната комисия, като уведомява жалбоподателя.

(4) Компетентната избирателна комисия разглежда жалбата в срок до 24 часа от получаването ѝ, а в изборния ден незабавно, и постановява решение.

(5) При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги компетентната избирателна комисия може да предприема действия срещу нарушителите и по своя инициатива.


Оспорване на решението на районната или общинската избирателна комисия

Чл. 201. (1) (Предишен текст на чл. 201, изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Решението на районната или общинската избирателна комисия може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от обявяването му. Централната избирателна комисия разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до 24 часа от получаването ѝ. Решението на районната или общинската избирателна комисия, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната районна или общинска избирателна комисия. В останалите случаи решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд.

(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) При обжалване на решенията на районната или общинската избирателна комисия пред съответния съд се прилага чл. 58.


Глава тринадесета.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ

Регистрация на социологически агенции

Чл. 202. (1) Централната избирателна комисия регистрира социологическите агенции, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден.

(2) Агенциите се регистрират не по-късно от 7 дни преди изборния ден и се вписват в публичен регистър.

(3) Регистрацията се извършва въз основа на заявление, подписано от представляващия съответната агенция или от изрично упълномощено от него лице.

(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:

1. удостоверение за актуално правно състояние;

2. изрично пълномощно от лицето, представляващо агенцията, когато документите се подават от упълномощено лице;

3. списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането;

4. методика за извършване на социологическите проучвания в изборния ден.


Анкетьори

Чл. 203. (1) Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните анкетьори. Удостоверението се издава в един екземпляр.

(2) Анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Анкетьорите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци в случаите по чл. 272, се отстраняват от изборното помещение с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

(3) Анкетьорите се легитимират с издаденото им удостоверение.


Социологически проучвания в изборния ден

Чл. 204. (1) Социологическите проучвания в изборния ден се извършват извън избирателните секции чрез интервю с гласували избиратели, когато това не създава затруднения за изборния процес.

(2) Анкетьорите не може да извършват социологически проучвания непосредствено пред избирателните секции.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Резултатите от социологическите проучвания се оповестяват след 20.00 ч. на изборния ден.


Огласяване на резултати от допитвания или социологически проучвания

Чл. 205. (1) От деня на обнародването в "Държавен вестник" на указа на президента, съответно на решението на Народното събрание за насрочване на съответния вид избор, до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа и информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването, и за източниците на финансирането му.

(2) Информацията по ал. 1 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и в случаите, когато агитационни материали на партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати съдържат или се позовават на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания.

(4) Лицата, които провеждат допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите и/или огласяват резултати от тях, не може да се позовават на служебна, търговска или друга защитена от закон тайна, за да не представят информацията по ал. 1.

(5) Резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.


Глава четиринадесета.
ГЛАСУВАНЕ

Раздел I.
Начин на гласуване в избирателната секция

Видове бюлетини

Чл. 206. (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) В избирателната секция избирателят може по свой избор да гласува с хартиена бюлетина или с бюлетина за машинно гласуване, освен в случаите на чл. 212, ал. 5 и чл. 269.

(2) Гласуването с бюлетина за машинно гласуване е равностойно на гласуването с хартиена бюлетина.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Избирател, който е избрал да гласува с бюлетина за машинно гласуване, не може да гласува с хартиена бюлетина.

(4) За гласуването с бюлетина за машинно гласуване се прилагат съответните правила, които се отнасят до гласуването с хартиена бюлетина.


Отбелязване на вида избор върху бюлетината

Чл. 207. При произвеждане едновременно на различни видове избори на бюлетините се отбелязва за кой вид избор се отнасят.


Раздел II.
Гласуване с хартиени бюлетини

Хартиени бюлетини

Чл. 208. (1) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Гласуването се извършва с общи хартиени бюлетини по образец, утвърден от Централната избирателна комисия.

(2) Бюлетините по ал. 1 са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия, която не позволява да се разкрива тайната на гласуването, с поредни номера и са защитени с полиграфическа защита.


Отпечатване на хартиените бюлетини

Чл. 209. (1) Хартиените бюлетини се отпечатват от печатницата на Българската народна банка, която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г. и бр. 22 от 2011 г.). Бюлетините се отпечатват под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Бюлетините се подреждат в кочан по 100 бюлетини. При избори за общински съветници и за кметове броят на бюлетините в кочан се определя от Централната избирателна комисия. При откъсване върху бюлетината и върху кочана трябва да остава един и същи номер, който да се сравнява от избирателната комисия след попълване на бюлетината и преди пускането ѝ в избирателната кутия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Броят на отпечатаните бюлетини по ал. 1 е равен на броя на избирателите за съответния вид избор, увеличен с 10 на сто.

Избирателни кутии

Чл. 210. Избирателните кутии, в които се пускат хартиените бюлетини, са прозрачни и се запечатват с хартиени ленти, подпечатани с печата на секционната избирателна комисия и подписани от присъстващите членове на комисията.


Запълване на избирателната кутия. Отваряне

Чл. 211. (1) Когато избирателната кутия се напълни с бюлетини, върху нейния отвор се залепва хартиена лента с подписите на членовете на комисията, така че да не може да бъде използвана повече, и се подпечатва с печата на секционната избирателна комисия. Пълната кутия остава на масата за гласуване.

(2) Председателят проверява изправността на втората кутия и дали тя е празна. Кутията се затваря и запечатва с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията. Хартиените ленти се подпечатват с печата на секционната избирателна комисия и гласуването продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола на секционната избирателна комисия.

(3) Двете кутии се отварят едновременно след приключване на гласуването и намерените в тях бюлетини се броят заедно.


Раздел III.
Машинно гласуване

Начин на гласуване

Чл. 212. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Избирател може да гласува в избирателната секция чрез специализирани устройства за гласуване.

(2) За съответния вид избор се създава обща бюлетина върху визуален или тактилен терминал, на която гласоподавателят отбелязва по еднозначен начин своя вот.

(3) Бюлетината е проектирана по същия начин както хартиената бюлетина, като предоставя възможност избирателят да не гласува за нито една партия, коалиция или инициативен комитет. Централната избирателна комисия утвърждава образеца на бюлетината.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) След произвеждане на гласуването се отпечатва от системата бюлетина от машинно гласуване, която се пуска в специална кутия за машинното гласуване. Избирателят не може да промени своя вот чрез повторно машинно гласуване.

(5) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г., обявена за противоконституционна в частта "както и в случаите, в които няма лице, на което Централната избирателна комисия е възложила дейности по техническото осигуряване и поддръжка на техническото устройство за гласуване, владеещо български език, което да инсталира и поддържа техническите устройства за машинно гласуване" с РКС № 9 от 2023 г. - ДВ, бр. 104 от 2023 г.) Машинно гласуване не се произвежда в избирателни секции в страната с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме. Машинно гласуване не се произвежда в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявления по чл. 16, ал. 1 или в които на последните избори са гласували по-малко от 300 избиратели, както и в случаите, в които няма лице, на което Централната избирателна комисия е възложила дейности по техническото осигуряване и поддръжка на техническото устройство за гласуване, владеещо български език, което да инсталира и поддържа техническите устройства за машинно гласуване.


Система. Изисквания

Чл. 213. (1) Машинното гласуване се осъществява с помощта на електронни средства.

(2) Електронната система се проектира, осъществява и поддържа по начин, който:

1. осигурява лесен и разбираем достъп до механизмите и начините за машинно гласуване, включително улеснен достъп за избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването;

2. предлага на избирателите инструкции за необходимите действия при машинно гласуване;

3. осигурява еднаква по обем и качество информация за всяка партия, коалиция, инициативен комитет или кандидат;

4. гарантира тайната на гласуването и свободно изразяване на волята на избирателите;

5. не допуска манипулиране на гласовете, както и всяко друго нерегламентирано влияние върху изборния процес;

6. осигурява възможност за лесно управление на потребителския софтуер и в частност на бюлетината;

7. съответства на най-висок стандарт за качество и устойчивост на използваните апаратни и програмни средства;

8. не изисква от избирателя специални умения освен необходимите за използване на компютърни терминали;

9. гарантира, че всеки избирател подава само един глас за всеки вид избор и че всеки глас се съхранява и преброява само един път;

10. осигурява максимална надеждност срещу външни смущения и неразрешен достъп, включително срещу хакерски атаки;

11. в случай на прекъсване на изборния процес поради възникване на непреодолими външни обстоятелства съхранява данните от гласуването и позволява продължаването му след отстраняване на тези обстоятелства;

12. позволява обобщаване на резултатите и изпращането им в електронен вид на районните или общинските избирателни комисии и на Централната избирателна комисия след приключване на гласуването;

13. осигурява цялост и секретност на прехвърляната информация чрез криптиране на данните и защита на комуникационните връзки;

14. поддържа електронен дневник на изборния процес с отбелязване на всички възникнали особености и отклонения от предвидения режим;

15. гарантира лесна поддръжка на апаратните средства и бързо отстраняване на възникнали технически неизправности;

16. позволява наблюдение на изборния процес от независими упълномощени органи;

17. позволява одит и проверка от страна на упълномощени органи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г.) Централната избирателна комисия определя техническите изисквания към апаратната и програмната част на техническите устройства за машинно гласуване.

Удостоверяване на съответствието на техническите устройства за машинно гласуване

Чл. 213а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2020 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Техническите устройства за машинно гласуване са държавна собственост, която се придобива и управлява от Централната избирателна комисия. Централната избирателна комисия закупува технически устройства за машинно гласуване или възлага изработването на такива устройства, както и придобива права върху програмни продукти или възлага разработването на програмни продукти по такъв начин, че държавата да разполага с права за тяхното използване и модификация с оглед целта, за която се придобиват.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Министерството на електронното управление съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 и изискванията на техническата спецификация по методика, утвърдена от министъра на електронното управление, председателя на Българския институт по метрология и председателя на управителния съвет на Българския институт за стандартизация.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) В процеса на удостоверяването по ал. 2 може да участват и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели за съответния вид избор, и на Българската академия на науките, като на лицата се предоставя достъп до устройствата, документацията и изходния код по ред, определен от Централната избирателна комисия.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Удостоверяването по ал. 2 се извършва в срок от 20 работни дни, считано от датата на предоставянето от Централната избирателна комисия на техническите устройства за машинно гласуване.

(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Когато при удостоверяването по ал. 2 се установи несъответствие на устройствата за машинно гласуване с принципите по чл. 3, Централната избирателна комисия провежда съответния избор само с хартиени бюлетини.

Прозрачност и сигурност на машинното гласуване

Чл. 213б. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) (1) (Обявена за противоконституционна в частта "получили над четири на сто от действителните гласове на последните проведени парламентарни избори" с РКС № 9 от 2023 г. - ДВ, бр. 104 от 2023 г.) Централната избирателна комисия, подпомагана от министъра на електронното управление, предоставя достъп до изходния код и документацията на системата за електронната система за машинно гласуване, както и всички други софтуерни инструменти, приложими в изборния процес, на лица, посочени от партиите и коалициите, получили над четири на сто от действителните гласове на последните проведени парламентарни избори. Всяка от партиите и коалициите може да посочи не повече от три лица.

(2) Централната избирателна комисия не може да налага ограничения за лицата по ал. 1 на база на образователни критерии. Достъпът по ал. 1 не се предоставя 10 дни преди изборния ден.

(3) Централната избирателна комисия изготвя и публикува план за провеждане на избори с използване на машинно гласуване. В плана се описват всички действия и мерки за сигурност, предприети от участниците в процеса на осигуряване на машинното гласуване, в т.ч.:

1. управление на криптографски ключове;

2. изграждане и инсталиране на системен и приложен софтуер на техническите устройства за машинно гласуване;

3. зареждане на данни за съответния избор в техническите устройства за машинно гласуване;

4. съхранение и транспорт на техническите устройства за машинно гласуване.

(4) При провеждане на избори Централната избирателна комисия извършва следните действия до 24 часа преди изборния ден:

1. организира извадкова проверка на криптографските идентификатори на електронната система за машинно гласуване по чл. 218, ал. 7 в присъствието на регистрирани наблюдатели и представители на партиите и коалициите, получили над четири на сто от действителните гласове на последните проведени парламентарни избори;

2. организира извадкова проверка на базата данни с разрешени източници в модула за сигурност на стартирането на операционната система на техническото устройство за машинно гласуване в присъствието на регистрирани наблюдатели и представители на партиите и коалициите, получили над четири на сто от действителните гласове на последните проведени парламентарни избори;

3. публикува всички криптографски идентификатори, произтичащи от процеса на изграждане на софтуера за машинно гласуване, в т.ч. на изходния код и на изградените софтуерни компоненти;

4. публикува всички публични криптографски ключове, определени за секционните комисии преди изборния ден.

Осигуряване на хартия за отпечатване на бюлетини от машинно гласуване

Чл. 213в. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) (1) За отпечатване на бюлетина от машинно гласуване се използва специализирана хартия с допълнителни защити, определени с решение на Централната избирателна комисия. Решението на Централната избирателна комисия се обявява по реда на чл. 57, ал. 2 и се разгласява след обявяване на изборния ден за приключен.

(2) Хартията по ал. 1 се доставя от печатницата на Българската народна банка.

(3) Хартията по ал. 1 не може да се използва за обучение и за тестови цели.

Информация. Организация. Резултати

Чл. 214. (1) Централната избирателна комисия не по-късно от 7 дни след насрочване на съответния вид избор открива сайт на интернет страницата си за предоставяне на информация при машинно гласуване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Централната избирателна комисия организира, ръководи и контролира реда за провеждане на машинното гласуване.

(3) Резултатите от машинното гласуване по партии, коалиции и кандидати не се обявяват до края на изборния ден.


Раздел IV.
Предизборен ден

Получаване на изборните книжа и материали

Чл. 215. (1) В деня преди изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската администрация и от районната или общинската избирателна комисия:

1. избирателни кутии, включително специални кутии за машинното гласуване и отделни кутии за отрязъка с номера от бюлетината;

2. кочани с хартиени бюлетини за гласуване, запечатани по начин, определен от Централната избирателна комисия; първият и последният фабричен номер на бюлетините от кочана се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по ал. 4;

3. избирателен списък;

4. формуляр на списък за допълнително вписване на придружителите;

5. формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания протокол за съответния вид избор;

6. списък на заличените лица;

7. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) формуляр на протокол на секционната избирателна комисия; фабричният номер на протокола се вписва в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по ал. 4; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протокола, това обстоятелство се описва; формулярът на протокола се предава запечатан в плик по начин, който позволява да се види само фабричният му номер; пликът е подпечатан и подписан от членовете на районната или общинската избирателна комисия и се разпечатва след приключване на изборния ден, преброяване на гласовете и попълване на черновата на протокола;

8. бланки-чернови за отразяване на резултатите от преброяването на предпочитанията (преференциите) за кандидатите на партиите и коалициите при избори за народни представители, членове на Европейския парламент от Република България и общински съветници;

9. формуляри на чернови на протоколите на секционната избирателна комисия;

10. печат на секционната избирателна комисия;

11. протокол за маркиране на печата на секционната избирателна комисия;

12. образци на декларациите, които се подават за съответния вид избор съгласно кодекса;

13. отличителните знаци на членовете на секционните избирателни комисии по чл. 231;

14. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) техника и консумативи и други помощни и технически материали, включително и средства за извършване на видеозапис по време на броенето и съставянето на изборния протокол.

(2) В деня преди изборния ден секционната избирателна комисия получава техническите устройства и всички други изборни книжа и материали, необходими за машинното гласуване, по ред, определен от Централната избирателна комисия.

(3) В деня преди изборния ден подвижната секционна избирателна комисия получава от общинската администрация и от районната или общинската избирателна комисия изборните книжа и материали по ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 и 14, както и:

1. списък за гласуване с подвижна избирателна кутия;

2. печат на подвижната секционна избирателна комисия;

3. протокол за маркиране на печата на подвижната секционна избирателна комисия.

(4) Председателят на секционната избирателна комисия, съответно на подвижната секционна избирателна комисия, определен от районната или общинската избирателна комисия неин член и кметът на общината, района или кметството или определено от него със заповед длъжностно лице от общинската администрация подписват протокол за предаването и приемането на избирателния списък, съответно на списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, и протокол за предаването и приемането на изборните книжа и материали по ал. 1, т. 1, 2, 4 - 14, съответно по ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 и 14 и ал. 3, т. 2 и 3. В случай на неявяване на председателя на секционната избирателна комисия, съответно на подвижната секционна избирателна комисия, изборните книжа и материалите се получават и протоколите се подписват от заместник-председателя на комисията. Протоколите се съставят и подписват в три еднообразни екземпляра - по един за секционната избирателна комисия, за районната или общинската избирателна комисия и за общината (района - в градовете с районно деление).

(5) Печатът на секционната избирателна комисия по ал. 1, т. 10, съответно печатът на подвижната секционна избирателна комисия по ал. 3, т. 2, се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата по ал. 4 в момента на получаването му и се отваря при откриването на изборния ден в секцията. След приключване на гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва от председателя и секретаря на комисията.

(6) След подписване на протоколите отговорността за опазване на изборните книжа и материали носи председателят на секционната избирателна комисия, съответно на подвижната секционна избирателна комисия.


Получаване на книжа и материали от капитаните на плавателните съдове

Чл. 216. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Капитаните на плавателните съдове под българско знаме, които напускат страната до началото на изборния ден, получават изборните книжа и материали по чл. 215, ал. 1 от районната избирателна комисия по местопребиваването на кораба до 20.00 ч. преди изборния ден.


Получаване на книжа и материали

Чл. 217. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Председателят и секретарят на секционна избирателна комисия извън страната получават изборните книжа и материали по чл. 215, ал. 1, включително списъка за гласуване извън страната по чл. 31, ал. 1, от ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство или от оправомощено от него длъжностно лице.


Изборно помещение и параван за гласуване (Загл. изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.)

Чл. 218. (1) Пред изборното помещение се поставят образци на бюлетините за гласуване.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) В изборното помещение се поставят паравани за гласуване и прегради за гласуване с машини, така че да се осигури тайната на гласуването. Параваните и преградите трябва да осигуряват гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Пред изборното помещение и в параваните за гласуване се поставя табло, на което с големи букви се указва начинът на гласуване с преференция и, че избирателят може да изрази своя вот само със знак "Х" или "V", поставен с химикал, пишещ със син цвят. Размерът и видът на таблото се определят от Централната избирателна комисия.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2014 г., в сила от 22.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) При избори за народни представители, членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници пред изборното помещение и в параваните за гласуване се поставя табло, на което с един и същи размер, вид и формат шрифт са изписани имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции. Имената на гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, които не са български граждани, но са регистрирани като кандидати за членове на Европейския парламент от Република България или за общински съветници, се изписват на кирилица по начина, по който са изписани в заявлението за участие в изборите според личната карта или паспорта. Пред името на всеки кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция се поставя кръгче с поредния номер на кандидата в листата, с който е регистриран от съответната избирателна комисия.

(5) След приключване на подготовката за гласуването помещението се заключва и запечатва с хартиена лента, подписана от присъстващите членове на секционната избирателна комисия.

(6) Изборните помещения се охраняват отвън от служители на Министерството на вътрешните работи.

(7) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) В секциите с машинно гласуване на видно място в изборното помещение се поставя системна разписка от електронната система за машинно гласуване, която съдържа информация, в т.ч. криптографски идентификатор, за текущата версия на използвания софтуер. Системната разписка се разпечатва от електронната система за машинно гласуване в началото на изборния ден и преди започване на гласуването.


Раздел V.
Изборно помещение. Начало и край на изборния ден

Гласуване по избирателни секции

Чл. 219. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Гласуването се извършва по избирателни секции в предназначени за тази цел изборни помещения, в които има паравани за гласуване и прегради за гласуване с машини.


Начало и край на гласуването

Чл. 220. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Избирателите гласуват от 7.00 ч. до 20.00 ч. Извън страната изборният ден започва в 7.00 ч. местно време и приключва в 20.00 ч. местно време. Когато в 20.00 ч. пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията, а избирателите - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, и удостоверението си за пребиваване. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 20.00 ч., но не по-късно от 21.00 ч.


Лица, които не се допускат в изборното помещение

Чл. 221. (1) В изборното помещение не се допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.

(2) В изборното помещение не се допускат въоръжени лица, освен в случаите на чл. 222, ал. 4.


Нарушения на изборния процес

Чл. 222. (1) Секционната избирателна комисия може да преустанови гласуването, когато са налице съществени нарушения на изборния процес. След тяхното отстраняване гласуването продължава.

(2) Решението за преустановяване на гласуването се съобщава незабавно на Централната избирателна комисия чрез районната или общинската избирателна комисия.

(3) Обстоятелствата по ал. 1 и 2 се отразяват в протокола на секционната избирателна комисия.

(4) При необходимост за възстановяване на реда и по решение на секционната избирателна комисия председателят може да потърси съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи. Тези обстоятелства се отразяват в протокола на секционната избирателна комисия.


Раздел VI.
Забрани при гласуването

Забрана за раздаване на изборни книжа и материали

Чл. 223. Забранява се предварителното раздаване на изборни книжа и материали.


Забрана за изнасянето на изборни книжа и материали

Чл. 224. (1) Забранява се изнасянето на избирателните кутии, избирателните списъци и бюлетините извън изборното помещение след приемането им от секционната избирателна комисия в предизборния ден, по време на гласуването и преброяването на гласовете и предпочитанията (преференциите).

(2) Подвижните секционни избирателни комисии може да изнасят извън помещението по чл. 8, ал. 3 книжата и материалите за гласуване с подвижните избирателни кутии.

(3) Забранява се изнасянето на бюлетини от избиратели извън изборното помещение.


Забрана за гласуване извън изборното помещение

Чл. 225. Забранява се гласуване извън изборното помещение, освен в случаите по чл. 237.


Забрана за присъствие

Чл. 226. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Не се разрешава присъствие на други лица, освен гласуващи в момента избиратели, на разстояние, по-малко от три метра от паравана за гласуване, когато в нея има избирател.


Забрана за използване на възпроизвеждаща техника

Чл. 227. (1) Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.

(2) При нарушаване на забраната по ал. 1 комисията незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графа "Забележки" на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване.

(3) Бюлетината по ал. 2 се брои за недействителна, унищожава се с надпис "Недействителна по чл. 227" и се вписва на отделен ред в протокола на секционната избирателна комисия.


Забрана за показване начина на гласуване

Чл. 228. (1) Забранява се след попълване на бюлетината и преди пускането ѝ в избирателната кутия избирателят да разгъва бюлетината по начин, позволяващ да се види начинът на гласуване.

(2) При нарушаване на забраната по ал. 1 комисията незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графа "Забележки" на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване.

(3) Бюлетината по ал. 2 се брои за недействителна, унищожава се с надпис "Недействителна по чл. 228" и се вписва на отделен ред в протокола на секционната избирателна комисия.


Раздел VII.
Изборен ден. Гласуване

Откриване на изборния ден

Чл. 229. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Изборното помещение се разпечатва и изборният ден се открива от председателя на секционната избирателна комисия в 7.00 ч., ако присъстват повече от половината от членовете на комисията. При липса на кворум се уведомява районната или общинската избирателна комисия. Ако в 7.00 ч. са се явили повече от половината от членовете на комисията, но не се е явил председателят, изборното помещение се разпечатва и изборният ден се открива от заместник-председателя, което обстоятелство се вписва в протокола на секционната избирателна комисия.

(2) Когато до един час не се явят достатъчно членове на секционната избирателна комисия, районната или общинската избирателна комисия назначава необходимия брой членове от резервните членове на мястото на неявилите се членове.

(3) Когато председателят на секционната избирателна комисия отсъства, районната или общинската избирателна комисия назначава заместник-председателя за председател, а член на секционната избирателна комисия за заместник-председател. Когато отсъства заместник-председателят или секретарят на секционната избирателна комисия, районната или общинската избирателна комисия назначава член на секционната избирателна комисия за заместник-председател или секретар.

(4) Когато председателят, заместник-председателят и секретарят на секционната избирателна комисия отсъстват, районната или общинската избирателна комисия назначава председател, заместник-председател и секретар измежду членовете и резервните членове.

(5) В случаите по ал. 3 и 4 районната или общинската избирателна комисия спазва изискването на чл. 61, ал. 3, съответно на чл. 76, ал. 3.

(6) Централната избирателна комисия по предложение на районната или общинската избирателна комисия, както и по предложение на кмета на община или на кметство, може да разреши гласуването в някои секции да започне в 5,00 ч.


Действия при откриването

Чл. 230. (1) Непосредствено преди откриването на изборния ден бюлетините се разпечатват.

(2) При откриване на изборния ден в изборните помещения може да присъстват кандидати, застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1, наблюдатели - при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, представители на средствата за масово осведомяване и избиратели.

(3) Председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на изборните книжа и материали по чл. 215, ал. 1, изправността на избирателната кутия, включително и при машинно гласуване, и дали тя е празна. След проверката кутията се затваря и запечатва с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията, и се подпечатва с печата на комисията.

(4) Председателят на секционната избирателна комисия и определен с решение на комисията член при откриване на изборния ден маркират по уникален начин печата на секционната избирателна комисия, с който се подпечатват изборните книжа. За маркирането се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, който съдържа не по-малко от три отпечатъка от маркирания печат.

(5) След извършване на действията по ал. 1, 3 и 4 председателят на секционната избирателна комисия обявява изборния ден за открит.


Отличителни знаци на членовете на секционните избирателни комисии

Чл. 231. Членовете на секционните избирателни комисии са длъжни да носят в изборния ден отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Отличителните знаци се отпечатват от Централната избирателна комисия.


Лица, които имат право да присъстват в изборното помещение

Чл. 232. (1) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) По време на гласуването в изборното помещение може да присъстват само застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1, наблюдатели - при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, и представители на средствата за масово осведомяване. От една и съща партия, коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.

(2) Лицата по ал. 1 нямат право да пречат на гласуването.


Гласуване на лицата, заети в произвеждането на изборите

Чл. 233. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на секционна избирателна комисия, охрана на съответната секция или поддръжка на техническите устройства за машинното гласуване, може да упражнят правото си на глас след вписване в допълнителната страница на избирателния списък, ако имат право да гласуват в съответния вид избор и след представяне на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.


Раздел VIII.
Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Оповестяване на мерки

Чл. 234. (1) Районната или общинската избирателна комисия не по-късно от 7 дни преди изборния ден оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.

(2) В обявлението по ал. 1 се посочват телефон и адрес, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден.


Гласуване

Чл. 235. (1) Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването гласуват в определена по чл. 10, ал. 1 секция.

(2) Избирател по ал. 1 удостоверява самоличността си с документ за самоличност пред секционната избирателна комисия.

(3) Избирател по ал. 1 може да гласува и в избрана от него подходяща секция.

(4) Избирател по ал. 1 се вписва в допълнителната страница на избирателния списък в секцията, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя.


Гласуване с придружител

Чл. 236. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Когато избирателят е с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия. За избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до паравана за гласуване, след което излиза, докато избирателят гласува.

(2) Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа "Забележки" на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.

(3) Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва "гласувал" и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата "Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия.

(4) Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

(5) Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.

(6) Член на комисията, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.


Раздел IX.
Гласуване с подвижна избирателна кутия

Получаване на книжата. Маркиране на печата

Чл. 237. (1) Избирател с трайно увреждане, което не му позволява да упражни избирателното си право в изборното помещение и е подал заявление по чл. 37, ал. 1 или 2, се посещава в изборния ден от подвижна секционна избирателна комисия.

(2) Членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват подвижната избирателна кутия и са най-малко четирима, получават от председателя на комисията списъка по чл. 37, ал. 4, празна запечатана избирателна кутия, на която с големи букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак "Х" или "V", поставен с химикал, пишещ със син цвят, кочан с бюлетините и печат. Броят на бюлетините е равен на броя на избирателите, вписани в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, увеличен с 10 на сто.

(3) Печатът за гласуване с подвижна избирателна кутия се маркира, за което се съставя протокол, който съдържа най-малко три отпечатъка от маркирания печат и се подписва от всички членове на подвижната секционна избирателна комисия.


Гласуване

Чл. 238. (1) При посещението в дома на избирателя членовете на подвижната секционна избирателна комисия поставят подвижната избирателна кутия на достъпно и видно място в дома му. Данните от документа за самоличност на избирателя се сверяват с тези от списъка и в списъка се вписват единният граждански номер (личен номер), видът и номерът на документа за самоличност, съответно номерът на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него. Документът за самоличност, съответно и удостоверението за пребиваване на гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, остава в членовете на комисията до полагането на подпис от избирателя в списъка.

(2) При гласуването в помещението с избирателя не може да присъстват други лица, включително членовете на секционната избирателна комисия, които обслужват подвижната избирателна кутия, освен ако избирателят не може да извърши сам необходимите действия и се налага гласуване с придружител. Имената и единният граждански номер (личен номер) на придружителя, както и причината за гласуване с придружител се вписват в графа "Забележки" на списъка срещу името на избирателя от члена на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след което придружителят се подписва. Списъкът се подписва от членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват подвижната избирателна кутия. Изискванията на чл. 116, ал. 2, чл. 120, ал. 3, чл. 126, ал. 3 и чл. 236, ал. 3 - 6 се прилагат и при гласуването с подвижна избирателна кутия.

(3) След вписване на данните в списъка избирателят получава от членовете на комисията химикал, пишещ със син цвят, и бюлетина от кочана с бюлетините, която се откъсва от кочана в момента на предаването ѝ. Бюлетината се подпечатва с печата на комисията в момента на получаването ѝ от избирателя. При избори за общински съветници и за кметове избирателят получава бюлетина за всеки вид избор.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2014 г., в сила от 22.04.2014 г.) Избирателят гласува, като поставя знак "Х" или "V" в квадратчето с номера на избраната от него кандидатска листа, който изразява по еднозначен начин неговия вот. При избори за народни представители, за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници избирателят, ако желае, поставя знак "Х" или "V" в кръгчето с номера, с който е регистриран избраният от него кандидат на партия или коалиция, който показва по еднозначен начин неговото предпочитание (преференция) за съответния кандидат.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Избирателят сгъва бюлетината по начин, непозволяващ да се вижда отбелязаният знак за партия, коалиция или инициативен комитет или предпочитанието (преференцията). Сгънатата бюлетина се подава на членовете на комисията, които сверяват дали номерът върху бюлетината съответства на номера върху кочана. При съответствие подпечатват повторно бюлетината с печата на комисията и откъсват отрязъка с номера от бюлетината, който се пуска в отделна кутия. Избирателят пуска сгънатата бюлетина в избирателната кутия, полага подпис в избирателния списък и получава обратно документите си. В графа "Забележки" на списъка членовете на комисията вписват часа на гласуването.


Обслужване на подвижната избирателна кутия

Чл. 239. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват подвижната избирателна кутия, посещават избирателите от списъка по домовете им до изчерпване на списъка, но не по-късно от 20.00 ч., като им се осигурява транспорт и охрана. Ако избирателят не бъде открит на посочения адрес, в графа "Забележки" на списъка срещу името на избирателя се отбелязва това обстоятелство и се подписва от членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват кутията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) След приключване на гласуването с подвижната избирателна кутия върху нейния отвор се залепва хартиена лента, на която се отбелязва часът на последното гласуване, който не може да бъде по-късно от 21.00 ч. Хартиената лента се подписва от членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват кутията, и се подпечатва с печата на комисията. Подвижната избирателна кутия се връща в помещението по чл. 8, ал. 3.

(3) За неуредените въпроси се прилагат правилата за гласуване в секционна избирателна комисия.


Раздел X.
Гласуване с удостоверение за гласуване на друго място

Гласуване

Чл. 240. (1) Избирателите с удостоверение за гласуване на друго място се вписват от секционната избирателна комисия по местопребиваването им в деня на изборите в допълнителната страница на избирателния списък. Удостоверението за гласуване на друго място се предава на комисията, която проверява данните в него. Удостоверението се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.

(2) Избирател с удостоверение за гласуване на друго място може да гласува и в секцията по постоянния си адрес (адрес на пребиваване). Комисията го вписва в допълнителната страница на избирателния списък, към който се прилага и удостоверението за гласуване на друго място.

(3) В допълнителната страница на избирателния списък по ал. 1 и 2 се вписват всички данни на избирателя.


Раздел XI.
Гласуване на ученици, студенти и докторанти (Загл. изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.)

Раздел XI.
Гласуване на ученици и студенти

Гласуване

Чл. 241. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) При избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България избирател, който е ученик, студент или докторант - редовно обучение, може да гласува в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес, след представяне на:

1. документ за самоличност;

2. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка или документ, удостоверяващ редовното обучение, подписан от ръководителя на съответното учебно заведение или научна организация;

3. декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Избирателят - ученик, студент или докторант, се вписва в допълнителната страница на избирателния списък. В допълнителната страница на избирателния списък се вписват и всички данни на избирателя.

(3) Декларацията по ал. 1, т. 3 се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) По време на гласуването ученическата или студентската книжка, съответно документът по ал. 1, т. 2, остава в секционната избирателна комисия заедно с документа за самоличност на избирателя - ученик, студент или докторант.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) След полагането на подпис от избирателя в избирателния списък в ученическата или студентската книжка се вписва датата на изборите и се отбелязва, че ученикът, студентът или докторантът е гласувал. Книжката се подписва от председателя или секретаря и от един член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции, след което се връща на избирателя заедно с документа му за самоличност.


Освобождаване от учебни занятия

Чл. 242. Избирателите, които са ученици и студенти, при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове в населеното място, в което имат право да гласуват, се освобождават от учебни занятия един ден преди, по време на изборния ден и един ден след него.


Раздел XII.
Последици след гласуването (Нов - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., обявен за противоконституционен с РКС № 3 от 2017 г. - ДВ, бр. 20 от 2017 г.)

Раздел XII.
Последици след гласуването (Нов - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

Последици при неупражняване на избирателното право

Чл. 242а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., обявен за противоконституционен с РКС № 3 от 2017 г. - ДВ, бр. 20 от 2017 г.) (1) Лицата, които не са упражнили избирателното си право без уважителни причини в два поредни избора от един и същ вид, се заличават от избирателния списък за следващите избори и се вписват в списъка на заличените лица при условия и по ред, определени от Централната избирателна комисия.

(2) Избирателите може да упражнят избирателното си право на следващите избори, като подадат лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно писмено заявление до съответния орган по чл. 23, ал. 1 по постоянен адрес. Заявлението може да бъде подадено и с електронен подпис. Заявлението за вписване в избирателните списъци се подава не по-късно от 30 дни преди изборния ден, а след този срок се прилагат съответно чл. 33, 39 и 40.

(3) Обновяването на избирателните списъци се извършва въз основа на подадените от гражданите заявления и документи.

(4) Алинея 1 не се прилага, ако избирателят докаже наличието на уважителни причини, които са го препятствали да гласува. Уважителни причини са отсъствие от страната за периода на произвеждането на съответния вид избори, заболяване, учебна/служебна заетост и други непредвидени обстоятелства.

(5) За удостоверяване наличието на причините по ал. 4 избирателят трябва да представи пред органа по чл. 23, ал. 1 съответните документи.

(6) Алинея 1 не се прилага за българските граждани, пребиваващи извън страната, лицата с трайни увреждания, увредено зрение или затруднения в придвижването, както и лицата над 70-годишна възраст, които не са упражнили избирателното си право.

Част втора.
ВИДОВЕ ИЗБОРИ

Глава петнадесета.
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Раздел I.
Избирателно право. Принципи

Право да избират

Чл. 243. Право да избират народни представители имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 42, ал. 1 от Конституцията.


Право да бъдат избирани

Чл. 244. Право да бъдат избирани за народни представители имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията.


Приложими разпоредби

Чл. 245. За изборите за народни представители се прилагат разпоредбите на тази глава и съответните разпоредби на част първа.


Раздел II.
Изборна система. Правомощия на Централната избирателна комисия. Разпределение на мандатите

Пропорционална изборна система

Чл. 246. (1) Изборите за народни представители се произвеждат по пропорционална изборна система с регистрирани в многомандатни изборни райони кандидатски листи на:

1. партии и коалиции;

2. инициативни комитети.

(2) При гласуване за кандидатска листа на партия или коалиция избирателят може да отбележи едно предпочитание (преференция) за кандидат в кандидатската листа, като по този начин изрази своето предпочитание (преференция) относно реда на подреждане на кандидатите от кандидатската листа, за която гласува.


Правомощия на Централната избирателна комисия по тази глава

Чл. 247. (1) (Предишен текст на чл. 247 - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Централната избирателна комисия:

1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от деня на официалното оповестяване на резултатите от преброяването през 2021 г.) определя броя на мандатите в многомандатните изборни райони съгласно методиката в приложение № 1;

1а. (нова - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от деня на официалното оповестяване на резултатите от преброяването през 2021 г. (*)) изпълнява функциите на районна избирателна комисия за многомандатния изборен район извън страната;

2. констатира и обявява за недействителна регистрацията на кандидатите, които не отговарят на изискванията на чл. 254, ал. 1 или 4;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) заличава регистрацията, когато се установи, че кандидатът не отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията, когато подписката в подкрепа на независимия кандидат не отговаря на изискванията на чл. 257, ал. 1, както и в случаите по чл. 258, ал. 5;

3а. (нова - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от деня на официалното оповестяване на резултатите от преброяването през 2021 г. (*)) предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването в изборния район извън страната, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателите и секретаря;

4. обявява резултатите от изборите и издава удостоверения на избраните народни представители;

5. обнародва в "Държавен вестник" резултатите от изборите незабавно след обявяването им;

6. при предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител обявява за народен представител следващия в съответната листа кандидат.

(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 1, 2 и 3 може да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.


Разпределение на мандатите

Чл. 248. Определянето на резултатите от гласуването в избори за народни представители за Народно събрание, както и за Велико Народно събрание и разпределението на мандатите по кандидатски листи, се извършва по методика съгласно приложение № 1.


Раздел III.
Изборни райони. Брой на мандатите

Определяне на изборните райони

Чл. 249. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от деня на официалното оповестяване на резултатите от преброяването през 2021 г. (*)) За произвеждане на изборите се образуват 32 многомандатни изборни района, в това число три в област София-град, два в област Пловдив и един многомандатен изборен район извън страната. Останалите изборни райони съвпадат с границите на областите в страната.

(2) Наименованията, границите и номерацията на изборните райони се определят от президента на републиката не по-късно от 56 дни преди изборния ден.


Определяне броя на мандатите

Чл. 250. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Централната избирателна комисия определя броя на мандатите за всеки многомандатен изборен район съгласно чл. 247, ал. 1, т. 1 не по-късно от 55 дни преди изборния ден, като използва метода на най-големия остатък.

(2) Броят на мандатите в многомандатен изборен район не може да бъде по-малък от 4.


Раздел IV.
Вписване и дописване в избирателните списъци

Вписване в списъците

Чл. 251. В избирателните списъци се вписват всички български граждани, които отговарят на условията по чл. 42, ал. 1 от Конституцията.


Искане за вписване и дописване в списъците

Чл. 252. (1) Български гражданин, който живее извън Република България, но е в страната в изборния ден, може да гласува по постоянния си адрес.

(2) Когато лицето по ал. 1 е било заличено от избирателния списък, то се вписва в списъка по реда на чл. 39 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии след представяне на декларация по образец, че няма да гласува на друго място.

(3) Когато искането е направено в изборния ден, лицето се дописва в списъка от секционната избирателна комисия по реда на чл. 40.


Раздел V.
Регистриране на кандидатските листи

Кандидатски листи

Чл. 253. (1) Партиите, коалициите и инициативните комитети подреждат кандидатите в кандидатски листи по многомандатни изборни райони. Кандидатите на партиите и коалициите се вписват в регистъра на кандидатските листи и се регистрират с номера, под които са подредени в кандидатската листа.

(2) Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен многомандатен изборен район.

(3) Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля удвоения брой мандати в многомандатния изборен район.


Правила при регистрацията

Чл. 254. (1) Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района.

(2) Когато кандидат за народен представител бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация.

(3) Когато кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района, действителни са първите две по време регистрации.

(4) Извън случаите по ал. 1, независим кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един многомандатен изборен район.

(5) Извън случаите по ал. 1, когато независим кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от един изборен район, действителна е първата по време регистрация.

(6) Районните избирателни комисии уведомяват Централната избирателна комисия за регистрираните кандидати не по-късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрация.


Документи и срок за регистрация

Чл. 255. (1) Регистрирането на кандидатските листи се извършва от районните избирателни комисии след представяне на:

1. предложение от партията или коалицията с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите; предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица;

2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата; предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 или 4;

4. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

6. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред районната избирателна комисия, в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.

(2) Регистрирането на кандидатските листи в районните избирателни комисии се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

(3) Документите по ал. 1 се завеждат в отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на районната избирателна комисия.


Действителност на регистрацията

Чл. 256. (1) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на чл. 254, ал. 1 или 4. Решенията се обявяват незабавно и се уведомяват районната избирателна комисия и съответните кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети.

(2) Решенията по ал. 1 може да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.


Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат

Чл. 257. (1) Независим кандидат се регистрира, когато кандидатурата му е подкрепена от най-малко едно на сто, но не повече от 1000, от избирателите с постоянен адрес на територията на изборния район.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателят посочва имената, единния граждански номер и постоянния си адрес. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер и постоянния адрес на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Членът на инициативния комитет по ал. 2 обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/679".

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Списъкът се предава на районната избирателна комисия заедно с документите по чл. 255, ал. 1, т. 2 и 3 не по-късно от 32 дни преди изборния ден.


Условия за регистрация. Отказ за регистрация

Чл. 258. (1) Районната избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията на този раздел и взема решение за регистрацията на кандидатските листи.

(2) При установяване на непълноти или несъответствия районната избирателна комисия дава незабавно указания и срок за отстраняването им. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, районната избирателна комисия отказва регистрация.

(3) Отказът по ал. 2 може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73.

(4) При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция партията или коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден да предложи за регистриране друг кандидат.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) В случаите по ал. 4 или 5 новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.

Проверка на списъците. Служебно заличаване на регистрацията

Чл. 259. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Списъците по чл. 257, ал. 2 в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно от районната избирателна комисия на съответното териториално звено на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Териториалното звено на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството извършва проверката не по-късно от 27 дни преди изборния ден.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) За резултата от проверката териториалното звено на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на районната избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Районната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 257, ал. 2 въз основа на извършената от териториалното звено на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверка. При поискване от инициативния комитет районната избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола по ал. 3 и установения резултат за представените от инициативния комитет списъци по чл. 257, ал. 2.

(5) Когато районната или Централната избирателна комисия установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Когато решението е взето от Централната избирателна комисия, тя незабавно го изпраща на районната избирателна комисия, която незабавно го изпраща на инициативния комитет.

(6) Решението на районната избирателна комисия по ал. 5 може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73.

(7) Решението на Централната избирателна комисия по ал. 5 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.


Справка в списъка по чл. 257, ал. 2

Чл. 260. Районната избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател - български гражданин, да може да прави справка в списъка по чл. 257, ал. 2 по единен граждански номер, включително на безплатен телефонен номер.


Раздел VI.
Бюлетина за гласуване

Съдържание

Чл. 261. (1) Бюлетината за гласуване е обща и на лицевата страна съдържа:

1. наименованието и номера на изборния район;

2. пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, посочено в заявлението ѝ за регистрация, или наименованието "Инициативен комитет", като абревиатурата за партия се изписва с "ПП", а за коалиция - с "КП";

3. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) квадратче за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията, коалицията или инициативния комитет, който може да е до 100;

4. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2014 г., в сила от 22.04.2014 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) кръгчета с изписани в тях поредни номера, броят на които отговаря на удвоения брой на мандатите в съответния изборен район, за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ предпочитанието (преференцията) на избирателя за кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция; номерът, изписан във всяко отделно кръгче, означава поредния номер, с който е регистриран кандидатът в кандидатска листа на партия или коалиция плюс 100;

5. (нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) квадратче за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ волята на избирателя, в което е изписано "Не подкрепям никого".

(2) Редовете на отделните партии, коалиции и инициативни комитети се отделят един от друг с плътна черна хоризонтална линия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Наименованието и номерът на изборния район се изписват на най-горния ред в бюлетината. Реквизитите по ал. 1, т. 2, 3 и 5 се изписват в лявата част на бюлетината последователно отляво надясно на отделен хоризонтален ред за всяка партия, коалиция или инициативен комитет. В бюлетината за гласуване извън страната наименованието и номерът на изборния район се заместват с текста "Бюлетина за гласуване извън страната".

(4) Реквизитът по ал. 1, т. 4 се изписва в дясната част на бюлетината.

(5) На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от деня на официалното оповестяване на резултатите от преброяването през 2021 г.)

Жребий за определяне на номер в бюлетината

Чл. 262. (1) Поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите се определят от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на представители на партиите и коалициите не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него може да присъстват и регистрираните кандидати и представители на средствата за масово осведомяване. Определеният пореден номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната. Резултатът от жребия се обявява от Централната избирателна комисия с решение по реда на чл. 57, ал. 2.

(2) Номерата на инициативните комитети следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите съгласно поредността на регистрацията на независимия кандидат от районната избирателна комисия.

(3) В бюлетината не се изписва номерът на и не се оставя празен ред за партия или коалиция, която не е регистрирала кандидатска листа в съответния изборен район.

(4) Партиите и коалициите, които не са регистрирали кандидатски листи, не участват в жребия и за тях не се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината. На инициативните комитети, които не са регистрирали кандидатски листи, не се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината.


Раздел VII.
Гласуване

Идентифициране на избирателя

Чл. 263. (1) Избирателят удостоверява самоличността си пред председателя или член на комисията, определен с нейно решение преди откриването на изборния ден, с лична карта или личен (зелен) паспорт за страната - само за избирателите, които не са подменили личните си документи при условията на § 9а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за българските лични документи. В случаите, когато личният (зелен) паспорт или личната карта са с изтекъл срок, повредени, унищожени, изгубени или откраднати или в процес на издаване, избирателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение за издаване на лични документи.

(2) Избирател, който гласува извън страната, удостоверява самоличността си с паспорт, лична карта или военна карта съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за българските лични документи. В случай че срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

(3) Избирателите, гласуващи на плавателните съдове под българско знаме, удостоверяват самоличността си, както следва:

1. пътниците - с паспорт или лична карта;

2. членовете на екипажа - с моряшки паспорт.

(4) Учениците и студентите освен документа си за самоличност в случаите по чл. 241 предоставят на секционната избирателна комисия и ученическа или студентска книжка.


Вписване на данните на избирателя в избирателния списък

Чл. 264. (1) Председателят или определен с решение на комисията член сверява данните от документа за самоличност на избирателя, съответно от удостоверението по чл. 263, ал. 1, изречение второ или ал. 2, с тези от избирателния списък (списъка) и вписва в избирателния списък (списъка) единния граждански номер и вида и номера на документа за самоличност, съответно номера на удостоверението по чл. 263, ал. 1, изречение второ или ал. 2, и допуска избирателя до гласуване.

(2) Когато бъде установена разлика в някое от имената на избирателя в списъка и според документа за самоличност, съответно удостоверението по чл. 263, ал. 1, изречение второ или ал. 2 при съвпадане на постоянния адрес, имената на избирателя от документа за самоличност, съответно от удостоверението по чл. 263, ал. 1, изречение второ или ал. 2, се записват в графата "Забележки" на избирателния списък.

(3) Документът за самоличност или удостоверението по чл. 263, ал. 1, изречение второ или ал. 2 остава в председателя, съответно в члена на секционната избирателна комисия, до полагането на подпис от избирателя в избирателния списък (списъка).

(4) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Ако избирателят не е вписан в избирателния списък (списъка), но има право да гласува, след проверка в списъка на заличените лица всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък, след което избирателят се допуска до гласуване. Избирателят представя декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.

(5) Когато избирателят гласува с удостоверение по чл. 263, ал. 1, изречение второ или ал. 2, председателят, съответно членът на секционната избирателна комисия, отбелязва върху удостоверението, че лицето е гласувало, датата на гласуването и номера на избирателната секция.


Произвеждане на гласуването с хартиена бюлетина

Чл. 265. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) След като бъде допуснат до гласуване, избирателят получава хартиена бюлетина от член на секционната избирателна комисия, който я откъсва от кочана с бюлетините непосредствено преди предаването ѝ и я подпечатва с печата на комисията. С получената бюлетина избирателят отива зад паравана да гласува.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Зад паравана може да има само един избирател.

(3) Избирателят гласува, като:

1. поставя в квадратчето с номера на избраната от него кандидатска листа знак "Х" или "V", който изразява по еднозначен начин неговия вот;

2. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2014 г., в сила от 22.04.2014 г.) ако желае, поставя в кръгчето с номера, с който е регистриран избраният от него кандидат от избраната от него листа на партия или коалиция, знак "Х" или "V", който показва по еднозначен начин неговото предпочитание (преференция) за съответния кандидат;

3. сгъва бюлетината по начин, който не позволява да се вижда поставеният знак за партия, коалиция или инициативен комитет или предпочитание (преференция);

4. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) излиза пред паравана и подава сгънатата бюлетина на член на комисията.

(4) Членът на комисията сверява дали номерът върху бюлетината съответства на номера върху кочана и при съответствие подпечатва повторно бюлетината с печата на комисията и откъсва отрязъка с номера от бюлетината, който се пуска в отделна кутия.

(5) При несъответствие бюлетината се обявява за недействителна и това обстоятелство се отбелязва върху бюлетината и в графа "Забележки" на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване.

(6) След повторното подпечатване на бюлетината избирателят я пуска в избирателната кутия, полага подпис в избирателния списък, получава обратно документите си, включително удостоверението по чл. 263, ал. 1, изречение второ или ал. 2, и напуска помещението.


Забрани за вписване в бюлетината на специални символи

Чл. 266. (1) Вписването в бюлетината на специални символи, като букви, цифри или други знаци, прави гласа недействителен.

(2) Забранява се върху кочана да се вписват специални символи, като букви, цифри или други знаци.


Действия при сгрешена бюлетина

Чл. 267. (1) Избирател, който сгреши при поставянето на знака, изразяващ неговия вот, може да върне сгъната сгрешената бюлетина на секционната избирателна комисия и да получи нова бюлетина за гласуване от същия вид. Това право се предоставя на избирателя само веднъж.

(2) Бюлетината по ал. 1, без да се разгъва, се унищожава с надпис "сгрешена", подпечатва се с печата на секционната избирателна комисия и се подписва от председателя и секретаря и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции. Сгрешените бюлетини се описват в протокола на секционната избирателна комисия.


Произвеждане на гласуването с бюлетина от машинно гласуване

Чл. 268. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) (1) При машинно гласуване избирателят, след като бъде допуснат до гласуване, получава достъп до устройството за гласуване.

(2) Избирателят гласува със смарт карта, като устройството показва бюлетина, идентична с хартиената бюлетина. Избирателят може да не гласува за нито една партия, коалиция или инициативен комитет.

(3) Избирателят отбелязва по еднозначен начин своя вот за кандидатска листа и ако желае, изразява своето предпочитание (преференция) за кандидат от избраната от него кандидатска листа на партия или коалиция. Избирателят може еднократно да промени избора си преди потвърждаването му.

(4) Гласът на избирателя, след потвърждаване на избора, се визуализира на екрана на устройството за гласуване и се записва на записващо техническо устройство. Избирателят получава съобщение за приключване на гласуването, отпечатва се бюлетина, върху която е изписан отразеният вот, която се сгъва по начин, непозволяващ да се вижда отразеният вот, подпечатва се с печата на комисията на гърба и се пуска в специална кутия за машинното гласуване.

(5) След пускане на бюлетината избирателят връща смарт картата и полага подпис в избирателния списък, получава обратно документите си и напуска помещението.

(6) След приключване на гласуването информацията за направения избор става недостъпна за следващия избирател, като се заличава и начинът на гласуване.


Непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване

Чл. 269. (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) В случаите, когато поради възникнали непреодолими външни обстоятелства машинното гласуване се окаже невъзможно, секционната избирателна комисия уведомява незабавно районната избирателна комисия и Централната избирателна комисия. Гласуването продължава с хартиени бюлетини.

Раздел VIII.
Преброяване на гласовете

Действия преди отваряне на избирателната кутия

Чл. 270. (1) След края на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия обявява гласуването за приключило.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Неизползваните и сгрешените бюлетини се преброяват преди отваряне на избирателната кутия, опаковат се поотделно, запечатват се с хартиена лента и се отстраняват от масата за броене. Отрязъците с номерата от бюлетините се опаковат и се запечатват с хартиена лента. Хартиената лента се подпечатва с печата на комисията и се подписва от членове на комисията.


Отчитане на машинното гласуване

Чл. 271. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) След приключване на гласуването секционната избирателна комисия отчита резултатите от машинното гласуване, като преброява бюлетините от машинното гласуване.


Лица, които имат право да присъстват в изборното помещение

Чл. 272. (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) При отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение може да присъстват кандидати, застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1, наблюдатели - при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция и представители на средствата за масово осведомяване, като им се осигурява пряка видимост включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни при преброяване на гласовете. От една и съща партия, коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.


Протокол на секционната избирателна комисия

Чл. 273. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Секционната избирателна комисия установява резултатите от гласуването с хартиените бюлетини и от машинното гласуване и съставя протокол.

(2) Протоколът на секционната избирателна комисия е в три идентични екземпляра и е изработен на трипластова индигирана хартия. Протоколът е защитен с полиграфическа защита, определена с решение на Централната избирателна комисия. Протоколът съдържа наименованията на партиите, коалициите и инициативните комитети, така както са регистрирани за участие в изборите. Наименованията се отпечатват в протокола според поредния номер в бюлетината на съответната партия, коалиция и инициативен комитет.

(3) Всеки екземпляр на протокола е на два листа с обособени страници. На първия лист се вписват общите данни за гласуването в секцията и гласовете за партиите, коалициите и инициативните комитети. На втория лист се вписват предпочитанията (преференциите) за кандидатите на партиите и коалициите.

(4) Преди попълването на протокола се съставя чернова на два листа, която по форма и съдържание е еднаква с него.


Сгрешен протокол

Чл. 274. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Ако при попълването на протокола бъде допусната грешка, секционната избирателна комисия унищожава сгрешения протокол, като се поставя надпис "сгрешен" и се подписват всички членове на секционната избирателна комисия. Секционната избирателна комисия връща на районната избирателна комисия сгрешения протокол, като фабричният номер се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 215, ал. 4.

(2) В случаите по ал. 1 секционната избирателна комисия получава нов протокол. Това обстоятелство се описва в протокол за предаването и приемането, в който се вписва фабричният номер на новия протокол. Протоколът за предаването и приемането се подписва от всички членове на секционната избирателна комисия.

(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Ако при попълването на данните за установените резултати от изборите в протокола по ал. 2 бъде допусната грешка, грешката се поправя, като сгрешеното се задрасква, а над него се вписват действителните данни. Възможно най-близо до поправката в полето на протокола отстрани се пише "поправка" и се подписват всички членове на секционната избирателна комисия.


Вписване на данни в протокола преди отваряне на избирателната кутия

Чл. 275. (1) Преди отваряне на избирателната кутия в протокола последователно се вписват:

1. данните за избирателната секция, включително имената на членовете на комисията и на присъствалите други лица;

2. часът на откриване на изборния ден и на приключване на гласуването;

3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) броят на избирателите в избирателния списък;

4. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г., нова - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) броят на избирателите, вписани в допълнителната страница на избирателния списък;

5. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

6. броят на гласувалите избиратели според положените в избирателния списък подписи;

7. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г., нова - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) броят на неизползваните бюлетини;

8. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г.) общият брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от секционната комисия бюлетини;

9. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г.)

10. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г.)

11. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г.)

12. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г.)

13. броят на получените бюлетини по реда на чл. 215.

14. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г.)

15. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

16. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Данните в протокола по ал. 1, т. 3 - 14 се вписват с думи и числа.


Отстраняване на вещи преди отваряне на избирателните кутии (Загл. изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.)

Чл. 276. (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Преди отваряне на избирателната кутия и специалната кутия за машинно гласуване от масата се отстраняват всички вещи с изключение на черновите.

(2) Само един член по решение на комисията има достъп до бюлетините под наблюдението и контрола на останалите членове.


Отваряне на избирателната кутия

Чл. 277. (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Избирателната кутия се отваря, бюлетините и бюлетините от машинно гласуване се изваждат една по една, поставят се с лицевата страна надолу и се броят.

(2) Когато в гласуването е била включена втора избирателна кутия, тя се отваря заедно с първата кутия.

(3) Бюлетините от подвижната избирателна кутия се изваждат на масата в помещението по чл. 8, ал. 3 и преброяването на гласовете, включително съставянето на протокола, се извършват по реда на този раздел.


Действителен и недействителен глас

Чл. 278. (1) При установяване на резултатите от гласуването една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен.

(2) Гласът е действителен, когато:

1. бюлетината е по установения образец за съответния изборен район;

2. в бюлетината няма вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци;

3. бюлетината съдържа два броя печати на съответната секционна избирателна комисия;

4. само в едно от квадратчетата за гласуване за партия, коалиция или независим кандидат има поставен знак "Х" или "V" с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, който изразява по еднозначен начин вота на избирателя; гласът е действителен за кандидатската листа, независимо че не е отбелязано предпочитание (преференция) за кандидат от листата на партията или коалицията, за която е гласувано;

5. само в едно от квадратчетата за гласуване за партия или коалиция има поставен знак "Х" или "V" с химикал, пишещ със син цвят, независимо че е отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), отбелязано със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят - приема се, че бюлетината не съдържа предпочитание (преференция) и гласът се смята за подаден само за избраната кандидатска листа;

6. само в едно от квадратчетата за гласуване за партия или коалиция има поставен знак "Х" или "V" с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, и е отбелязано само едно предпочитание (преференция), отбелязано със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят;

7. поставеният от избирателя знак "Х" или "V" с химикал, пишещ със син цвят, излиза извън квадратчето на съответната кандидатска листа, но не навлиза в квадратчето на друга листа;

8. в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания;

9. (нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) в бюлетината има поставен знак "Х" или "V" с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето "Не подкрепям никого".

(3) Гласът е недействителен, когато:

1. бюлетината не е по установения образец за съответния изборен район;

2. в бюлетината има вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци;

3. бюлетината не съдържа два броя печати на съответната секционна избирателна комисия;

4. в бюлетината не е отбелязан със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя;

5. в бюлетината не е отбелязан вотът на избирателя;

6. в бюлетината е отбелязан вот със знак "Х" или "V" или с друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или с поставен знак "Х" или "V", който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да бъде установена еднозначно волята на избирателя;

7. в бюлетината са отбелязани предпочитания (преференции) със знак, различен от "Х" или "V", и с химикал, който не пише със син цвят.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2014 г., в сила от 22.04.2014 г.) Избирателят има право на едно предпочитание (преференция) за кандидат в избраната от него кандидатска листа на партия или коалиция. Предпочитанието (преференцията) се зачита само когато е отбелязано със знак "Х" или "V", с химикал, пишещ със син цвят, както и когато знакът "Х" или "V" в кръгчето с номера, с който е регистриран кандидатът, излиза извън очертанията му, без да засяга другите кръгчета.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Когато избирателят не е отбелязал предпочитание (преференция) за кандидат в избраната от него кандидатска листа, се зачита предпочитание (преференция) за кандидата, посочен на първо място в листата.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Броят на гласувалите избиратели с хартиени бюлетини и бюлетини от машинно гласуване е равен на броя на намерените в избирателните кутии бюлетини.


Подреждане на бюлетините и бюлетините от машинно гласуване (Загл. доп. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.)

Чл. 279. (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) След отваряне на избирателната кутия и на специалната кутия за машинно гласуване и изваждането им бюлетините и бюлетините от машинно гласуване се подреждат на купчинки, както следва:

1. купчинка от бюлетини, които не са по установения образец за съответния изборен район;

2. купчинка от бюлетини с вписани в тях специални символи, като букви, цифри или други знаци;

3. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отбелязан вотът на избирателя;

4. купчинка от бюлетини по установения образец:

а) с отбелязан вот със знак "Х" или "V" или с друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или с поставен знак "Х" или "V", който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да бъде установена еднозначно волята на избирателя;

б) с отбелязани предпочитания (преференции) със знак, различен от "Х" или "V", и с химикал, който не пише със син цвят;

в) в които не е отбелязан със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя, или

г) които не съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия; тези бюлетини се унищожават с надпис "унищожена" върху всяка бюлетина;

5. купчинка от бюлетини по установения образец:

а) с отбелязан вот със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, без предпочитание (преференция) или с едно или повече от едно предпочитание (преференция);

б) които съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия;

6. (нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) купчинка от бюлетини по установения образец:

а) с отбелязан вот със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето "Не подкрепям никого";

б) които съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Бюлетините и бюлетините от машинно гласуване се преглеждат една по една за преброяване на предпочитанията (преференциите), включително по чл. 278, ал. 5, за кандидатите на партиите и коалициите.

(3) Когато действителността или недействителността на някой глас бъде оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол. Протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението, основанието за недействителност и се подписва от председателя и секретаря.


Общ брой на действителните и недействителните гласове

Чл. 280. (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Секционната избирателна комисия преброява подадените в секцията с хартиена бюлетина и бюлетина от машинно гласуване гласове и предпочитанията (преференциите).

(2) Броят на недействителните гласове е равен на сумата от броя на бюлетините по чл. 279, ал. 1, т. 1 - 4.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по чл. 279, ал. 1, т. 5 и 6.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2014 г., в сила от 22.04.2014 г.) Броят на предпочитанията (преференциите) за кандидат на партия или коалиция е равен на общия брой на отбелязванията със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят, в кръгчето с номера, с който е регистриран кандидатът в кандидатската листа, включително по чл. 278, ал. 5.


Вписване на данни в протокола

Чл. 281. (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) След отварянето на избирателната кутия и специалната кутия за машинно гласуване и преброяването на гласовете на първия лист в протокола на секционната избирателна комисия последователно се вписват:

1. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) броят на намерените в избирателните кутии бюлетини;

2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г.) броят на недействителните гласове;

3. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) броят на действителните гласове за всички кандидатски листи;

3а. (нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) броят на действителните гласове по чл. 279, ал. 1, т. 6;

4. броят на гласовете, подадени за всяка кандидатска листа;

5. броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения.

(2) На втория лист в протокола се вписва общият брой на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат на партия и коалиция.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., отм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.)

(4) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., отм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.)

(5) Данните по ал. 1 се вписват в протокола с думи и числа.


Подписване на протокола. Поправка

Чл. 282. (1) Протоколът на секционната избирателна комисия след съставянето му се подписва от всички членове на комисията. След подписването председателят обявява резултатите от гласуването по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат на партия и коалиция.

(2) Поправки в протокола след подписването му може да се правят преди обявяване на резултатите от гласуването. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише "поправка". Очевидни фактически грешки може да се поправят и след обявяване на резултата.

(3) Член на комисията не може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с особено мнение, като посочва в какво се изразява особеното мнение. Мотивите се излагат в писмена форма на отделен лист и се прилагат като неразделна част от протокола.

(4) Когато член на комисията е възпрепятстван по уважителни причини да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините.

(5) Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.

(6) Секционната избирателна комисия поставя на видно място пред сградата, в която се помещава, копие от подписания протокол, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.


Получаване на копие от протокола

Чл. 283. (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Членовете на секционната избирателна комисия, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават копие от подписания протокол, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в районната избирателна комисия. Подписаният протокол се копира в избирателната секция. Имената и единният граждански номер на лицето, получило копието, се вписват от секционната избирателна комисия в списък на лицата, получили копие от подписания протокол, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.


Опаковане на изборните книжа и материали

Чл. 284. След преброяването на гласовете изборните книжа и материали се опаковат и запечатват с хартиена лента. Хартиената лента се подпечатва с печата на комисията и се подписва от членове на комисията.


Предаване на протокола на секционната избирателна комисия и записващото техническо устройство в районната избирателна комисия

Чл. 285. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Председателят или заместник-председателят, секретарят и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции, предават на районната избирателна комисия екземплярите от протокола, предназначени за районната избирателна комисия и за Централната избирателна комисия и записващото техническо устройство от машинното гласуване.

(2) Протоколът на секционната избирателна комисия се предава в районната избирателна комисия неразпластен.


Резултати от гласуването извън страната

Чл. 286. (1) Председателят на секционната избирателна комисия извън страната, а когато той отсъства - секретарят, а когато отсъстват и председателят, и секретарят - определено с решение на комисията лице, изпраща незабавно резултатите от гласуването в Централната избирателна комисия чрез сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия и от списъка за гласуване извън страната.

(2) Изборните книжа и материали от гласуването извън страната се предават от секционните избирателни комисии извън страната на ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство или на оправомощен от него представител. Изборните книжа и материали се изпращат по първата дипломатическа поща, но не по-късно от 14 дни след изборния ден до Министерството на външните работи за предаването им в Централната избирателна комисия, където се съхраняват до следващите избори.

(3) Резултатите от гласуването на плавателните съдове под българско знаме се предават незабавно посредством радиовръзка на параходствата (протокол-грами), а чрез тях - на съответната районна избирателна комисия. Резултатите трябва да съдържат всички числови данни, описани в протокола на секционната избирателна комисия. Изборните книжа и материали се изпращат на областната администрация по местопребиваването на плавателния съд и се съхраняват до следващите избори.


Раздел IX.
Определяне на резултатите от изборите от районната избирателна комисия

Приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и останалите книжа и материали

Чл. 287. (1) Районната избирателна комисия приема и проверява протоколите на секционните избирателни комисии.

(2) При приемане на протокола на секционната избирателна комисия районната избирателна комисия сверява фабричния му номер с номера, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по чл. 215, ал. 4 или в протокола по чл. 274, ал. 2.

(3) Когато районната избирателна комисия установи несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол от секционната избирателна комисия или съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от секционната избирателна комисия, секционната избирателна комисия заедно с районната избирателна комисия извършват ново преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички секционни избирателни комисии.

(4) Членовете на секционната избирателна комисия по чл. 285, ал. 1 проследяват точността на въвеждане на данните от протокола в изчислителния пункт на районната избирателна комисия.

(5) Когато районната избирателна комисия установи очевидни фактически грешки в протокола, те се отбелязват в него и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 285, ал. 1.

(6) При приемане на протокола районната избирателна комисия издава подписана разписка, която съдържа числовите данни от протокола. След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по чл. 285, ал. 1 поставят разписката до копието на протокола по чл. 282, ал. 6.

(7) След приемане на протокола от районната избирателна комисия бюлетините, кочанът с отрязъците с номерата, екземплярът от протокола, предназначен за общинската администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 285, ал. 1 в общинската администрация на комисия в състав, определен със заповед на кмета на общината. В състава на комисията се включват длъжностни лица от общинската администрация.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Бюлетините, екземплярът от протокола, предназначен за общинската администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват до следващите избори. Помещенията, в които се съхраняват, се определят от кмета на общината и се запечатват с хартиени ленти, подпечатани с печат, върху който е поставен уникален знак, и подписани от членовете на комисията. Образецът на печата, съхраняването на бюлетините, на екземпляра от протокола, предназначен за общинската администрация, и на останалите книжа и материали и достъпът до помещенията се определят с решение на Централната избирателна комисия.


Прехвърляне на данните от записващото техническо устройство

Чл. 288. (Отм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.)

Лица, които имат право да присъстват в районната избирателна комисия

Чл. 288а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) При приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии в районната избирателна комисия може да присъстват кандидати, застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1, наблюдатели - при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция и представители на средствата за масово осведомяване, като им се осигурява пряка видимост при приемането и проверката на протоколите, включително чрез видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни.

Отчитане на резултатите от гласуването в изборния район

Чл. 289. (1) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Въз основа на данните от протоколите на секционните избирателни комисии районната избирателна комисия отчита резултатите от гласуването в изборния район и съставя протокол.

(2) Гласовете от плавателните съдове, на които е образувана избирателна секция, се прибавят с решение на районната избирателна комисия към гласовете за кандидатски листи на изборния район.


Определяне на избраните независими кандидати

Чл. 290. (1) Районната избирателна комисия определя избраните независими кандидати в района с използване на районна избирателна квота въз основа на подадените там действителни гласове.

(2) Независим кандидат се смята за избран, ако е получил районната избирателна квота от гласовете в изборния район. Гласовете на независимите кандидати не участват в последващото разпределение на мандатите.


Протокол на районната избирателна комисия

Чл. 291. (1) Данните от гласуването се отразяват в протокол на районната избирателна комисия по партии, коалиции и инициативни комитети.

(2) Протоколът на районната избирателна комисия е в два идентични екземпляра и е изработен на двупластова индигирана хартия. Протоколът е защитен с полиграфическа защита, определена с решение на Централната избирателна комисия. Преди попълване на протокола се съставя чернова, която по форма и съдържание е еднаква с него.

(3) Всеки екземпляр на протокола е на два листа с обособени страници.

(4) Протоколът на районната избирателна комисия съдържа наименованията на партиите, коалициите и инициативните комитети, така както са регистрирани за участие в изборите. Наименованията се отпечатват в протокола според поредния номер в бюлетината.


Вписване на данни в протокола

Чл. 292. (1) В протокола на районната избирателна комисия последователно се вписват броят на секционните избирателни комисии в изборния район, броят на секционните избирателни комисии, представили протоколи за гласуването, данните по чл. 275, ал. 1 и по чл. 281.

(2) Данните по ал. 1 се вписват в протокола с думи и числа.


Подписване на протокола

Чл. 293. (1) Протоколът на районната избирателна комисия се подписва от всички членове на комисията. След подписването на протокола председателят обявява резултатите от гласуването по кандидатски листи, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат на партия и коалиция.

(2) Член на комисията не може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с особено мнение, като посочва в какво се изразява особеното мнение. Мотивите се излагат в писмена форма на отделен лист и се прилагат като неразделна част от протокола.

(3) Когато член на комисията е възпрепятстван по уважителни причини да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините.

(4) Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.

(5) При установяване на очевидна фактическа грешка в протокола може да бъдат извършвани поправки. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише "поправка".

(6) Районната избирателна комисия незабавно след подписване на протокола го изпраща на Централната избирателна комисия в електронен вид, подписан с електронен подпис.

(7) Районната избирателна комисия поставя на видно място пред сградата, в която се помещава, копие от подписания протокол, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.


Получаване на копие от протокола

Чл. 294. Членовете на районната избирателна комисия, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават копие от подписания протокол по чл. 291, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в Централната избирателна комисия. Подписаният протокол се копира в районната избирателна комисия. Имената и единният граждански номер на лицето, получило копието, се вписват от районната избирателна комисия в списък на лицата, получили копие от подписания протокол, по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.


Създаване на база данни

Чл. 295. Районната избирателна комисия създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на секционните избирателни комисии в изборния район и от протокол-грамите от плавателните съдове под българско знаме.


Предаване на протокола, записващите технически устройства и другите книжа на Централната избирателна комисия

Чл. 296. (1) Председателят или заместник-председателят, секретарят и член на районната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции, предават на Централната избирателна комисия екземпляра на протокола на районната избирателна комисия, екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за Централната избирателна комисия, копия на разписките по чл. 287, ал. 6 и записващите технически устройства от машинното гласуване не по-късно от 48 часа след получаване на последния протокол на секционна избирателна комисия в района. Протоколите на районните избирателни комисии се предават в Централната избирателна комисия неразпластени.

(2) Районната избирателна комисия предава в Централната избирателна комисия и:

1. копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на районната избирателна комисия, списък на получените протоколи на секционните избирателни комисии с кодовете на разписките им и компютърното предложение за протокол и решение на районната избирателна комисия, предоставени от изчислителния пункт;

2. два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии.

(3) След проверка на книжата по ал. 1 и 2 Централната избирателна комисия издава разписка на районната избирателна комисия и се подписва протокол за предаването и приемането между представителите на Централната избирателна комисия и районната избирателна комисия в два идентични екземпляра.

(4) Изборните книжа и материали на районната избирателна комисия, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия, и екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за районната избирателна комисия, се предават на областната администрация, на чиято територия е разположена комисията.

(5) Изборните книжа и материали се съхраняват от областните администрации до следващите избори.


Раздел X.
Определяне на резултатите от изборите от Централната избирателна комисия

Определяне на мандатите

Чл. 297. (1) Общият брой мандати за всяка партия и коалиция се определя от Централната избирателна комисия въз основа на подадените за партията или коалицията действителни гласове в страната и извън страната по метода на Хеър-Ниимайер по методика съгласно приложение № 1.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Право на участие при разпределяне на мандатите на национално ниво имат партиите и коалициите, получили не по-малко от 4 на сто от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6.

(3) Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите по ал. 2, е равен на броя на народните представители в Народното събрание, намален с броя на избраните независими кандидати.

(4) Броят на мандатите на партиите и коалициите в многомандатните изборни райони се определя по метода на Хеър-Ниимайер по методика съгласно приложение № 1.


Определяне на избраните кандидати според получените валидни предпочитания (преференции) и подреждането в листата

Чл. 298. (1) Определянето на избраните кандидати от всяка кандидатска листа на партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 278, ал. 4 и 5 и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2019 г., в сила от 08.04.2019 г.) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.

(3) Кандидатите по ал. 2 се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се започне с кандидата, получил най-висок брой валидни предпочитания (преференции). Тези кандидати се изваждат от кандидатската листа на съответната партия или коалиция и образуват списък А. Останалите в кандидатската листа кандидати запазват първоначалното си подреждане в листата и образуват списък Б.

(4) Когато в списък А има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.

(5) Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа.

(6) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-малък от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък А. Останалите мандати на партията или коалицията се попълват с кандидатите от списък Б по реда на тяхното подреждане.

(7) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-голям от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са първите кандидати от списък А по реда на тяхното подреждане до попълване на всички мандати.

(8) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е равен на броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък А.


Последици при избиране на кандидат в два многомандатни изборни района

Чл. 299. (1) Когато кандидат е избран в два многомандатни изборни района, той е длъжен в еднодневен срок от узнаването писмено да заяви в Централната избирателна комисия в коя листа желае да остане избран.

(2) В случай че кандидатът не подаде писмено заявление в срока по ал. 1, Централната избирателна комисия го обявява за избран за народен представител от изборния район, в който първо е регистриран за народен представител.

(3) В случаите по ал. 1 Централната избирателна комисия обявява за избран първия по ред неизбран кандидат в листата, от която кандидатът за народен представител се е отказал.


Обявяване на резултатите от гласуването

Чл. 300. (1) Централната избирателна комисия обявява получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите не по-късно от 4 дни след изборния ден.

(2) Централната избирателна комисия обявява имената на избраните народни представители не по-късно от 7 дни след изборния ден.


База данни

Чл. 301. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Централната избирателна комисия създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на секционните избирателни комисии от страната и сканираните екземпляри от протоколите на секционните избирателни комисии извън страната.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) В Централната избирателна комисия се извършва повторно въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии по ал. 1. Извършва се компютърно сравняване на данните от протоколите на секционните избирателни комисии, въведени в районните избирателни комисии и в Централната избирателна комисия, и се разпечатват различията.

(3) В Централната избирателна комисия се извършва въвеждане и повторно въвеждане на постъпилите сканирани екземпляри от протоколите с резултатите от гласуването извън страната. Получените гласове за отделните кандидатски листи се прибавят към получените гласове за съответната листа от страната.

(4) При наличие на разлики, както и при установяване на очевидни фактически грешки, Централната избирателна комисия се произнася с решение за окончателните числови данни по всеки от случаите и актуализира базата данни.

(5) Резултатите от изборите се определят според актуализираната база данни.

(6) Когато разликите или грешките по ал. 4 са от естество да променят резултата от изборите, Централната избирателна комисия съобщава за тях на заинтересованите партии, коалиции и инициативни комитети.

(7) Бюлетинът на Централната избирателна комисия се публикува според актуализираната база данни.

(8) Актуализираната база данни на Централната избирателна комисия на технически носител се предоставя на президента на републиката, на председателя на Народното събрание, на Министерския съвет, на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, на социологически агенции, на библиотеки, на университети, на Българската академия на науките и на други организации.

(9) Базата данни по ал. 8 не може да се променя без разрешение на Централната избирателна комисия.


Раздел XI.
Действия при предсрочно прекратяване на пълномощията

Обявяване на избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощията. Незаето място

Чл. 302. (1) При предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител Централната избирателна комисия обявява за народен представител следващия в съответната листа кандидат.

(2) Когато народен представител, избран с кандидатска листа на партия или коалиция, бъде избран за министър, той се замества от следващия в листата кандидат за времето, през което изпълнява функциите на министър.

(3) Когато в листата няма повече кандидати, мястото остава незаето до края на пълномощията на Народното събрание.

(4) Когато има кандидат, получил валидни предпочитания (преференции) при условията на чл. 298, ал. 2, но не е обявен за избран, в случаите по ал. 1 или 2 той заема мястото на народния представител, чиито пълномощия са прекратени или прекъснати.

(5) При предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител, избран като независим кандидат, извън случаите по ал. 2, мястото му остава незаето до края на пълномощията на Народното събрание.


Предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител от Великото Народно събрание

Чл. 303. (1) Пълномощията на народен представител от Великото Народно събрание се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка пред Великото Народно събрание;

2. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, или когато изпълнението на наказанието лишаване от свобода не е отложено;

3. установяване на неизбираемост или несъвместимост;

4. смърт.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 решението се приема от Великото Народно събрание, а в случаите по ал. 1, т. 3 - от Конституционния съд.


Раздел XII.
Оспорване на резултатите от изборите

Компетентен орган

Чл. 304. Споровете относно законността на изборите за народни представители и на избора на народен представител се решават от Конституционния съд.


Право на оспорване

Чл. 305. (1) Кандидатите за народни представители, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати в изборите, може да оспорят законността на изборите за народни представители и на избора на народен представител пред орган по чл. 150 ал. 1 от Конституцията в 7-дневен срок от обявяването на решението с резултатите от изборите от Централната избирателна комисия.

(2) В 15-дневен срок от обявяването на решението с резултатите от изборите от Централната избирателна комисия органът по чл. 150, ал. 1 от Конституцията въз основа на постъпилото оспорване по ал. 1 или по своя инициатива може да сезира Конституционния съд с мотивирано искане да се произнесе по законността на изборите за народни представители или на избора на народен представител.


Разглеждане на искането

Чл. 306. (1) Искането се разглежда при условията и по реда на Закона за Конституционен съд и правилника за организацията на дейността му.

(2) Конституционният съд разглежда искането и се произнася в двумесечен срок от постъпването му. Искането не спира изпълнението на решението на Централната избирателна комисия.

(3) Решението на Конституционния съд за незаконност на изборите за народни представители или на избора на народен представител се изпраща на Народното събрание, Централната избирателна комисия и на заинтересованите лица.

(4) При обявяване на незаконност на изборите за народни представители се произвежда нов избор за Народно събрание не по-късно от два месеца от постановяването на решението по ал. 3.

(5) При оспорване на незаконност на избора на народен представител и установяване на съществени нарушения, които са повлияли върху крайния резултат, Централната избирателна комисия по методика съгласно приложение № 1 с решение определя резултатите от изборите, като обявява разпределението на мандатите и имената на избраните народни представители. Решението на Централната избирателна комисия не подлежи на обжалване.


Глава шестнадесета.
ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА

Раздел I.
Избирателно право. Принципи

Право да избират

Чл. 307. Право да избират президент и вицепрезидент на републиката имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 42, ал. 1 от Конституцията.


Право да бъдат избирани

Чл. 308. Право да бъдат избирани за президент и вицепрезидент на републиката имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 93, ал. 2 от Конституцията.


Приложими разпоредби

Чл. 309. За изборите за президент и вицепрезидент на републиката се прилагат разпоредбите на тази глава и съответните разпоредби на част първа и на раздели VII, VIII и IX от глава петнадесета.


Раздел II.
Изборна система. Правомощия на Централната избирателна комисия. Методика

Изборна система

Чл. 310. (1) Изборите за президент и вицепрезидент на републиката се произвеждат едновременно по мажоритарна изборна система с регистрирани национални кандидатски листи на:

1. партии и коалиции;

2. инициативни комитети.

(2) Президентът и вицепрезидентът се избират от една кандидатска листа.


Правомощия на Централната избирателна комисия по тази глава

Чл. 311. (1) (Предишен текст на чл. 311 - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Централната избирателна комисия:

1. констатира и обявява за недействителна регистрацията на кандидатите, които не отговарят на изискванията на чл. 317, ал. 1;

2. заличава регистрацията, когато се установи, че кандидатите не отговарят на условията по чл. 93, ал. 2 от Конституцията, както и когато подписката в подкрепа на независимите кандидати не отговаря на изискванията на чл. 320, ал. 1;

3. обявява резултатите от изборите и датата за произвеждане на нов избор, ако няма избран кандидат съгласно чл. 93, ал. 3 от Конституцията;

4. обявява имената на кандидатите, между които ще се произведе новият избор, в срок не по-късно от 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен;

5. обявява резултатите от изборите и имената на избраните президент и вицепрезидент на републиката, обнародва ги в "Държавен вестник" незабавно след обявяването им и издава удостоверения на избраните президент и вицепрезидент на републиката.

(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 1 и 2 може да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.


Методика

Чл. 312. Определянето на резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент на републиката се извършва по методика съгласно приложение № 2.


Раздел III.
Изборни райони

Определяне на изборните райони

Чл. 313. (1) За произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката територията на страната, включително секциите извън страната, представлява един едномандатен изборен район.

(2) За организационно-техническата подготовка на изборите територията на страната се разделя на райони, които съвпадат с изборните райони по чл. 249, ал. 1 при последните избори за народни представители.


Раздел IV.
Избирателни списъци

Вписване в списъците

Чл. 314. В избирателните списъци се вписват всички български граждани, които отговарят на условията по чл. 42, ал. 1 от Конституцията.


Искане за вписване в списъците

Чл. 315. (1) Български гражданин, който живее извън Република България, но е в страната в изборния ден, може да гласува по постоянния си адрес.

(2) Когато лицето по ал. 1 е било заличено от избирателния списък, то се вписва в списъка по реда на чл. 39 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии след представяне на декларация по образец, че няма да гласува на друго място.

(3) Когато искането е направено в изборния ден, лицето се дописва в списъка от секционната избирателна комисия по реда на чл. 40.


Раздел V.
Регистриране на кандидатските листи

Кандидатски листи

Чл. 316. Партиите, коалициите и инициативните комитети подреждат кандидатите в обща национална кандидатска листа.


Правила при регистрацията

Чл. 317. (1) Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката може да бъдат предложени за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет.

(2) Когато кандидатите бъдат регистрирани от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация.


Документи и срок за регистрация

Чл. 318. (1) Регистрирането на кандидатските листи се извършва от Централната избирателна комисия след представяне на:

1. предложение от партията или коалицията с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите; предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица;

2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите; предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет, че е живял през последните 5 години в страната и че отговаря на условията по чл. 93, ал. 3 и чл. 95, ал. 1 от Конституцията и по чл. 317, ал. 1;

4. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

6. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред Централната избирателна комисия, в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.

(2) Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката се регистрират от Централната избирателна комисия не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

(3) Документите по ал. 1 се завеждат в отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на Централната избирателна комисия.


Действителност на регистрацията

Чл. 319. (1) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на чл. 317, ал. 1. Решението се обявява незабавно и се уведомяват съответните кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети.

(2) Решението на Централната избирателна комисия за обявяване недействителността на регистрацията на кандидатите по ал. 1 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.


Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат

Чл. 320. (1) Независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката се регистрират, когато кандидатурата им е подкрепена най-малко от 2500 избиратели.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Избирател, който подкрепя участието в изборите на независимите кандидати, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателят посочва имената и единния граждански номер. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената и единния граждански номер на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Членът на инициативния комитет по ал. 2 обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Списъкът се предава на Централната избирателна комисия заедно с документите по чл. 318, ал. 1, т. 2 и 3 не по-късно от 32 дни преди изборния ден.


Условия за регистрация. Отказ за регистрация

Чл. 321. (1) Централната избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията на този Раздел и взема решение за регистрацията на кандидатските листи.

(2) При установяване на непълноти или несъответствия Централната избирателна комисия дава незабавно указания и срок за отстраняването им. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, Централната избирателна комисия отказва регистрация.

(3) Отказът по ал. 2 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.

(4) При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция партията или коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден да предложи за регистриране друг кандидат.

(5) Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

(6) В случаите по ал. 4 или 5, когато партията или коалицията не предложи друг кандидат, Централната избирателна комисия отказва регистрацията, съответно заличава регистрацията на кандидатската листа.


Проверка на списъците. Служебно заличаване на регистрация

Чл. 322. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Списъците по чл. 320, ал. 2 в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно от Централната избирателна комисия на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството извършва проверката не по-късно от 27 дни преди изборния ден.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) За резултата от проверката Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на Централната избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 320, ал. 2 въз основа на извършената от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверка. При поискване от инициативния комитет Централната избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола по ал. 3 и установения резултат за представените от инициативния комитет списъци по чл. 320, ал. 2.

(5) Когато Централната избирателна комисия установи, че независимите кандидати не са подкрепени от необходимия брой избиратели, регистрацията им се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.

(6) Решението на Централната избирателна комисия по ал. 5 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.


Справка в списъка по чл. 320, ал. 2

Чл. 323. Централната избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по чл. 320, ал. 2 по единен граждански номер, включително на безплатен телефонен номер.


Обнародване на листите

Чл. 324. Централната избирателна комисия обнародва в "Държавен вестник" не по-късно от 30 дни преди изборния ден кандидатските листи, като посочва техните имена, дата на раждане, партиите, коалициите или инициативните комитети, които ги предлагат.


Раздел VI.
Бюлетина за гласуване

Съдържание

Чл. 325. (1) Бюлетината за гласуване е обща и на лицевата страна съдържа:

1. наименованието и номера на района по чл. 313, ал. 2;

2. пълното или съкратеното наименование на партията или коалицията, посочено в заявлението ѝ за регистрация, или наименованието на инициативния комитет, като абревиатурата за партия се изписва с "ПП", за коалиция - с "КП", а за инициативен комитет - с "ИК";

3. квадратче за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията, коалицията или инициативния комитет;

4. имената на кандидата за президент и имената на кандидата за вицепрезидент, изписани на отделни редове в съответната кандидатска листа;

5. (нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) квадратче за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ волята на избирателя, в което е изписано "Не подкрепям никого".

(2) Редовете на отделните партии, коалиции и инициативни комитети се отделят един от друг с празен ред и плътна черна хоризонтална линия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Наименованието и номерът на района по чл. 313, ал. 2 се изписват на най-горния ред в бюлетината. Реквизитите по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 се изписват последователно от ляво на дясно на отделен хоризонтален ред за всяка партия, коалиция или инициативен комитет. След имената на независимите кандидати се изписва означението "независим". В бюлетината за гласуване извън страната наименованието и номерът на района се заместват с текста "Бюлетина за гласуване извън страната".

(4) На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., в сила от 22.07.2016 г.) Извън страната се гласува с бюлетини за партии, коалиции и инициативни комитети, които съдържат реквизитите по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5.


Жребий за определяне на номер в бюлетината

Чл. 326. (1) Поредните номера в бюлетината на партиите, коалициите и инициативните комитети се определят от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на представители на партиите, коалициите и инициативните комитети не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него може да присъстват и регистрираните кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Определеният пореден номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната. Резултатът от жребия се обявява от Централната избирателна комисия с решение по реда на чл. 57, ал. 2.

(2) Партиите, коалициите и инициативните комитети, които не са регистрирали кандидатски листи, не участват в жребия и за тях не се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината.


Раздел VII.
Гласуване

Прилагане на раздел VII от глава петнадесета

Чл. 327. За гласуването в изборния ден се прилагат съответните разпоредби на раздел VII от глава петнадесета и разпоредбите на този раздел.


Произвеждане на гласуването с хартиена бюлетина

Чл. 328. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) След като бъде допуснат до гласуване, избирателят получава хартиена бюлетина от член на секционната избирателна комисия, който я откъсва от кочана с бюлетините непосредствено преди предаването ѝ и я подпечатва с печата на комисията. С получената бюлетина избирателят отива зад паравана да гласува.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Зад паравана може да има само един избирател.

(3) Избирателят гласува, като:

1. поставя в квадратчето с номера на избраната от него кандидатска листа знак "Х" или "V", който изразява по еднозначен начин неговия вот;

2. сгъва бюлетината по начин, който не позволява да се вижда поставения знак за партия, коалиция или инициативен комитет;

3. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) излиза пред паравана и подава сгънатата бюлетина на член на комисията.

(4) Членът на комисията сверява дали номерът върху бюлетината съответства на номера върху кочана и при съответствие подпечатва повторно бюлетината с печата на комисията и откъсва отрязъка с номера от бюлетината, който се пуска в отделна кутия.

(5) При несъответствие бюлетината се обявява за недействителна и това обстоятелство се отбелязва върху бюлетината и в графа "Забележки" на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване.

(6) След повторно подпечатване на бюлетината избирателят я пуска в избирателната кутия, полага подпис в избирателния списък, получава обратно документите си, включително удостоверението по чл. 263, ал. 1, изречение второ или ал. 2, и напуска помещението.

(7) Вписването в бюлетината на специални символи, като букви, цифри или други знаци, прави гласа недействителен.

(8) Забранява се върху кочана да се вписват специални символи, като букви, цифри или други знаци.


Машинно гласуване

Чл. 329. При машинно гласуване избирателят гласува, като отбелязва по еднозначен начин своя вот за кандидатска листа.


Раздел VIII.
Преброяване на гласовете

Прилагане на раздел VIII от глава петнадесета

Чл. 330. За преброяването на гласовете се прилагат съответните разпоредби на раздел VIII от глава петнадесета и разпоредбите на този раздел.


Протокол на секционната избирателна комисия

Чл. 331. Всеки екземпляр на протокола е на един лист с обособени страници.


Действителен и недействителен глас

Чл. 332. (1) При установяване на резултатите от гласуването една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен.

(2) Гласът е действителен, когато:

1. бюлетината е по установения образец за района по чл. 313, ал. 2;

2. в бюлетината няма вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци;

3. бюлетината съдържа два броя печати на съответната секционна избирателна комисия;

4. само в едно от квадратчетата за гласуване има поставен знак "Х" или "V" с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, който изразява по еднозначен начин вота на избирателя;

5. поставеният от избирателя знак "Х" или "V" с химикал, пишещ със син цвят, излиза извън квадратчето на съответната кандидатска листа, но не навлиза в квадратчето на друга листа;

6. в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания;

7. (нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) в бюлетината има поставен знак "Х" или "V" с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето "Не подкрепям никого".

(3) Гласът е недействителен, когато:

1. бюлетината не е по установения образец за района по чл. 313, ал. 2;

2. в бюлетината има вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци;

3. бюлетината не съдържа два броя печати на съответната секционна избирателна комисия;

4. в бюлетината не е отбелязан със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя;

5. в бюлетината не е отбелязан вотът на избирателя;

6. в бюлетината е отбелязан вот със знак "Х" или "V" или с друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или с поставен знак "Х" или "V", който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя.


Подреждане на бюлетините и бюлетините от машинно гласуване (Загл. доп. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.)

Чл. 333. (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) След отваряне на избирателната кутия и на специалната кутия за машинно гласуване и изваждането им бюлетините и бюлетините от машинно гласуване се подреждат на купчинки, както следва:

1. купчинка от бюлетини, които не са по установения образец за съответния район по чл. 313, ал. 2;

2. купчинка от бюлетини с вписани в тях специални символи, като букви, цифри или други знаци;

3. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отбелязан със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя;

4. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отбелязан вотът на избирателя;

5. купчинка от бюлетини по установения образец:

а) с отбелязан вот със знак "Х" или "V" или с друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или с поставен знак "Х" или "V", който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя, или

б) които не съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия; тези бюлетини се унищожават с надпис "унищожена" върху всяка бюлетина;

6. купчинка от бюлетини по установения образец:

а) с отбелязан вот със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа;

б) които съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия;

7. (нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) купчинка от бюлетини по установения образец:

а) с отбелязан вот със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето "Не подкрепям никого";

б) които съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия.

(2) Когато действителността или недействителността на някой глас бъде оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол. Протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението, основанието за недействителност и се подписва от председателя и секретаря.


Общ брой на действителните и недействителните гласове

Чл. 334. (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Секционната избирателна комисия преброява подадените в секцията с хартиена бюлетина и бюлетина от машинно гласуване гласове.

(2) Броят на недействителните гласове е равен на сумата от броя на бюлетините по чл. 333, ал. 1, т. 1 - 5.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по чл. 333, ал. 1, т. 6 и 7.


Вписване на данни в протокола

Чл. 335. (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) След отварянето на избирателната кутия и специалната кутия за машинно гласуване и преброяването на гласовете в протокола на секционната избирателна комисия последователно се вписват:

1. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) броят на намерените в избирателните кутии бюлетини;

2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г.) броят на недействителните гласове;

3. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) броят на действителните гласове за всички кандидатски листи;

3а. (нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) броят на действителните гласове по чл. 333, ал. 1, т. 7;

4. броят на гласовете, подадени за всяка кандидатска листа;

5. броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., отм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., отм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.)

(4) Данните по ал. 1 се вписват в протокола с думи и числа.


Подписване на протокола

Чл. 336. Протоколът на секционната избирателна комисия след съставянето му се подписва от всички членове на комисията. След подписването председателят обявява резултатите от гласуването по партии, коалиции и независими кандидати.


Изпращане на резултатите от гласуването извън страната

Чл. 337. Изборните книжа и материали от гласуването на плавателните съдове под българско знаме се изпращат на Централната избирателна комисия и се съхраняват до следващите избори.


Раздел IX.
Определяне на резултатите от изборите от районната избирателна комисия

Прилагане на раздел IX от глава петнадесета

Чл. 338. За определяне на резултатите от изборите от районната избирателна комисия се прилагат съответните разпоредби на раздел IX от глава петнадесета и разпоредбите на този раздел.


Отчитане на резултатите от гласуването

Чл. 339. (1) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Въз основа на данните от протоколите на секционните избирателни комисии районната избирателна комисия отчита резултатите от гласуването в района по чл. 313, ал. 2 и съставя протокол.

(2) Гласовете от плавателните съдове, на които е образувана избирателна секция, се прибавят с решение на районната избирателна комисия към гласовете за кандидатски листи на района по чл. 313, ал. 2.


Вписване на данни в протокола

Чл. 340. (1) В протокола на районната избирателна комисия последователно се вписват броят на секционните избирателни комисии в района по чл. 313, ал. 2, броят на секционните избирателни комисии, представили протоколи за гласуването, данните по чл. 275, ал. 1 и чл. 281.

(2) Данните по ал. 1 се вписват в протокола с думи и числа.


Създаване на база данни

Чл. 341. Районната избирателна комисия създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на секционните избирателни комисии в района по чл. 313, ал. 2 и от протокол-грамите от плавателните съдове под българско знаме.


Раздел X.
Определяне на резултатите от изборите от Централната избирателна комисия

Обявяване на резултатите от изборите

Чл. 342. (1) Централната избирателна комисия обявява резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката веднага след тяхното определяне, но не по-късно от 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен.

(2) Когато никой от кандидатите не е избран, Централната избирателна комисия определя първите двама кандидати по листи, получили най-много действителни гласове, и произвежда нов избор в срока по чл. 93, ал. 4 от Конституцията.

(3) Предизборната кампания по ал. 2 започва от определяне на кандидатите и продължава до 24 часа преди изборния ден.


Отказ от участие в нов избор

Чл. 343. (1) Когато един от кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, получили най-много действителни гласове, се откаже в срок до 24 часа от обявяването на резултатите от изборите да участва в новия избор, в избора участват кандидатите от следващата по броя на действителни гласове листа, определени от Централната избирателна комисия.

(2) При смърт или тежко заболяване на някой от кандидатите от листите, получили най-много действителни гласове, Централната избирателна комисия отлага избора и насрочва нов избор не по-късно от 14 дни след датата на втория избор. В срок до три дни от датата на решението на Централната избирателна комисия съответната партия или коалиция може да регистрира нов кандидат по реда на раздел V от тази глава.


Обявяване на окончателните резултати

Чл. 344. (1) Окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката се обявяват от Централната избирателна комисия в срок до три дни след изборния ден и се обнародват в "Държавен вестник" не по-късно от 7 дни след изборния ден.

(2) Обявяването на резултатите се извършва по листи за всички кандидати. Когато е произведен нов избор, обявяват се и резултатите от първия избор.


Полагане на клетва

Чл. 345. Новоизбраните президент и вицепрезидент полагат клетва по чл. 76, ал. 2 от Конституцията три дни преди изтичането на пълномощията на действащите президент и вицепрезидент. Те встъпват в длъжност от деня на изтичане на пълномощията на действащите президент и вицепрезидент.


База данни

Чл. 346. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Централната избирателна комисия създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на секционните избирателни комисии от страната и сканираните екземпляри от протоколите на секционните избирателни комисии извън страната.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) В Централната избирателна комисия се извършва повторно въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии по ал. 1. Извършва се компютърно сравняване на данните от протоколите на секционните избирателни комисии, въведени в районните избирателни комисии и в Централната избирателна комисия, и се разпечатват различията.

(3) В Централната избирателна комисия се извършва въвеждане и повторно въвеждане на постъпилите сканирани екземпляри от протоколите с резултатите от гласуването извън страната. Получените гласове за отделните кандидатски листи се прибавят към получените гласове за съответната листа от страната.

(4) При наличие на разлики, както и при установяване на очевидни фактически грешки, Централната избирателна комисия се произнася с решение за окончателните числови данни по всеки от случаите и актуализира базата данни.

(5) Резултатите от изборите се определят според актуализираната база данни.

(6) Когато разликите или грешките по ал. 4 са от естество да променят резултата от изборите, Централната избирателна комисия съобщава за тях на заинтересованите кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети.

(7) Бюлетинът на Централната избирателна комисия се публикува според актуализираната база данни.

(8) Актуализираната база данни на Централната избирателна комисия на технически носител се предоставя на президента на републиката, на председателя на Народното събрание, на Министерския съвет, на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, на социологически агенции, на библиотеки, на университети, на Българската академия на науките и на други организации.

(9) Базата данни по ал. 8 не може да се променя без разрешение на Централната избирателна комисия.


Раздел XI.
Оспорване на резултатите от изборите

Компетентен орган

Чл. 347. Споровете относно законността на избора на президент и вицепрезидент на републиката се решават от Конституционния съд.


Право на оспорване

Чл. 348. (1) Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати, може да оспорят законността на избора на президент и вицепрезидент пред орган по чл. 150, ал. 1 от Конституцията в 7-дневен срок от обявяването на решението с резултатите от изборите от Централната избирателна комисия.

(2) В 15-дневен срок от обявяването на решението с резултатите от изборите от Централната избирателна комисия органът по чл. 150, ал. 1 от Конституцията въз основа на постъпилото оспорване по ал. 1 или по своя инициатива може да сезира Конституционния съд с мотивирано искане да се произнесе по законността на избора на президент и вицепрезидент на републиката.


Разглеждане на искането

Чл. 349. (1) Искането се разглежда при условията и по реда на Закона за Конституционен съд и правилника за организацията на дейността му.

(2) Искането не спира изпълнението на решението на Централната избирателна комисия.

(3) Решението за незаконност на избора на президент и вицепрезидент на републиката се изпраща на Народното събрание, Централната избирателна комисия и заинтересованите лица.

(4) При обявяване на незаконност на избора на президент и вицепрезидент на републиката се произвежда нов избор не по-късно от два месеца от постановяването на решението по ал. 3.


Глава седемнадесета.
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Раздел I.
Избирателно право. Принципи

Право да избират

Чл. 350. (1) Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

(2) Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат и всички граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, и не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани.


Право да бъдат избирани

Чл. 351. (1) Право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 21 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат постоянен адрес в Република България и са живели най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз.

(2) Право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България имат и всички граждани на държава - членка на Европейския съюз, които са навършили 21 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, не са лишени от правото да бъдат избирани в държавата членка, на която са граждани, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България и са живели най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз.


Приложими разпоредби

Чл. 352. За изборите за членове на Европейския парламент от Република България се прилагат разпоредбите на тази глава и съответните разпоредби на част първа и на раздели VII, VIII и IX от глава петнадесета.


Раздел II.
Изборна система. Правомощия на Централната избирателна комисия. Разпределение на мандатите

Пропорционална изборна система

Чл. 353. (1) Изборите за членове на Европейския парламент от Република България се произвеждат по пропорционална изборна система с национални кандидатски листи на:

1. партии и коалиции;

2. инициативни комитети.

(2) При гласуване за кандидатска листа на партия или коалиция избирателят може да отбележи едно предпочитание (преференция) за кандидат в кандидатската листа, като по този начин изрази своето предпочитание (преференция) относно реда на подреждане на кандидатите от кандидатската листа, за която гласува.


Правомощия на Централната избирателна комисия извън посочените в чл. 57

Чл. 354. (1) (Предишен текст на чл. 354 - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Централната избирателна комисия:

1. изпраща незабавно до компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, списък на гражданите на тези държави, които са вписани в част II на избирателния списък, както и извлечение от регистъра по чл. 365, ал. 3 за гражданите, които са регистрирани като кандидати;

2. при поискване от компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, извършва проверка на обстоятелствата, посочени в декларациите на българските граждани, подадени в съответната държава, и изпраща информацията до 5 работни дни от получаване на искането;

3. констатира и обявява за недействителна регистрацията на кандидатите, които не отговарят на изискванията на чл. 364, ал. 1 или 3;

4. заличава регистрацията:

а) когато се установи, че кандидатът не отговаря на условията по чл. 351, ал. 1 или 2;

б) когато подписката в подкрепа на независимия кандидат не отговаря на изискванията на чл. 367, ал. 1;

в) в случаите по чл. 368, ал. 5;

5. организира и провежда чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин разяснителна кампания относно условията, при които гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, може да избират и да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България; разяснителната кампания започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, във връзка с изборите;

6. обявява резултатите от изборите и издава удостоверения на избраните членове на Европейския парламент от Република България;

7. обнародва в "Държавен вестник" резултатите от изборите незабавно след обявяването им;

8. предоставя информация за резултатите от изборите на президента на републиката, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя.

(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 3 и 4 може да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.


Разпределение на мандатите

Чл. 355. Определянето на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите по кандидатски листи се извършва по методика съгласно приложение № 3.


Раздел III.
Изборни райони

Определяне на изборните райони

Чл. 356. (1) За произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България територията на страната, включително секциите извън страната, представлява един многомандатен изборен район.

(2) За организационно-техническата подготовка на изборите територията на страната се разделя на райони, които съвпадат с изборните райони по чл. 249, ал. 1 при последните избори за народни представители.


Раздел IV.
Избирателни списъци

Съставяне на списъците

Чл. 357. (1) Част I на избирателните списъци се съставя по постоянния адрес на гражданите на Република България.

(2) Част II на избирателните списъци се съставя по заявените от гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, адреси на пребиваване в Република България.


Ред за съставяне на част I и II на избирателните списъци

Чл. 358. (1) В част I на списъците се вписват всички български граждани, които отговарят на условията по чл. 350, ал. 1.

(2) Част II на избирателните списъци се съставя въз основа на подадените по чл. 359 декларации от гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз. В част II на списъците се вписват по азбучен ред имената на избирателите, данните за гражданството им и адресът на пребиваване в Република България. Графите за вписване на личния номер, на номера на личната карта или паспорта и на номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, остават празни и не се попълват и се обособява графа "Забележки".


Декларация от гражданин от друга държава членка

Чл. 359. (1) Гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който отговаря на условията по чл. 350, ал. 2 и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България не по-късно от 40 дни преди изборния ден, в която декларира:

1. гражданството и адреса на пребиваване в Република България;

2. населеното място или района, в който името му е било вписано за последен път в държава - членка на Европейския съюз;

3. че ще упражни правото си на глас единствено в Република България;

4. че не е лишен от право да избира в държавата членка, на която е гражданин;

5. данните от личната карта или паспорта и личен номер;

6. датата, от която пребивава в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз.

(2) Гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който веднъж е подал декларация по ал. 1 и е бил включен в избирателния списък част II, при следващи избори за членове на Европейския парламент от Република България се вписва служебно в част II на избирателния списък, без да подава нова декларация. Нова декларация по ал. 1 се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.

(3) Декларациите по ал. 1 се съхраняват за следващите избори за членове на Европейския парламент от Република България от съответната общинска администрация.


Заличаване от избирателните списъци. Вписване или дописване отново в избирателния списък

Чл. 360. (1) От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които имат настоящ адрес към датата на съставяне на избирателните списъци в държава, която не е членка на Европейския съюз.

(2) Лицата по ал. 1 се вписват отново в избирателния списък по тяхно искане от органите по чл. 23, ал. 1 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии или се дописват в изборния ден от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност, решение по чл. 39 или удостоверение по чл. 40 и на декларация по образец, че:

1. са живели най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз;

2. не са гласували в същите избори за членове на Европейския парламент - в случаите, когато искането се прави, след като изборният период, определен от Съвета на Европейския съюз, е започнал;

3. няма да гласуват на друго място в същите избори за членове на Европейския парламент.


Вписване или дописване в списъците на български граждани, които живеят в друга държава - членка на Европейския съюз

Чл. 361. (1) Български гражданин, който живее в друга държава - членка на Европейския съюз, но е в страната в изборния ден, може да гласува по постоянния си адрес.

(2) Когато лицето по ал. 1 е било заличено от избирателния списък, то се вписва в списъка по негово искане от органите по чл. 23, ал. 1 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии или се дописва в изборния ден - от секционната избирателна комисия, след представяне на документ за самоличност, решение по чл. 39 или удостоверение по чл. 40 и на декларация по образец, че:

1. е живяло постоянно най-малко през последните три месеца в друга държава - членка на Европейския съюз;

2. не е гласувало в същите избори за членове на Европейския парламент - в случаите, когато искането се прави, след като изборният период, определен от Съвета на Европейския съюз, е започнал;

3. няма да гласува на друго място в същите избори за членове на Европейския парламент.


Изпращане на копие от част II. Извършване на проверка

Чл. 362. (1) Органите по чл. 23, ал. 1 не по-късно от 30 дни преди изборния ден изпращат копие от част II на избирателните списъци на Централната избирателна комисия, която уведомява компетентните органи на съответните държави членки за включени в избирателните списъци техни граждани. Прилага се и списък с имената на избирателите на съответния език, така както са изписани в личната карта или паспорта.

(2) Проверка на обстоятелствата по чл. 350 се извършва от Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на органите по чл. 23, ал. 1. За гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, искането се придружава с копие от декларациите по чл. 359.


Раздел V.
Регистриране на кандидатските листи

Кандидатски листи

Чл. 363. Партиите, коалициите и инициативните комитети подреждат кандидатите в обща национална кандидатска листа. Кандидатите на партиите и коалициите се вписват в регистъра на кандидатските листи и се регистрират с номера, под които са подредени в кандидатската листа.


Правила при регистрацията

Чл. 364. (1) Всеки кандидат има право да се кандидатира в изборите само в една държава - членка на Европейския съюз.

(2) Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля броя на членовете на Европейския парламент от Република България.

(3) Кандидат за член на Европейския парламент от Република България може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет.

(4) Когато кандидат бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация.


Документи и срок за регистрация

Чл. 365. (1) Регистрирането на кандидатските листи се извършва от Централната избирателна комисия след представяне на:

1. предложение от партията или коалицията с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (адрес на пребиваване) на кандидатите; предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица;

2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (адрес на пребиваване) на кандидата; предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 351, ал. 1 или 2, като посочва постоянен адрес и единен граждански номер, и по чл. 364, ал. 1 или 3;

4. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

6. кандидатът - гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец, в която декларира:

а) гражданство, дата и място на раждане;

б) адрес на пребиваване в Република България;

в) че не е поставен под запрещение;

г) че не се кандидатира в същите избори за Европейски парламент в друга държава - членка на Европейския съюз;

д) населено място или район в държавата членка, на която е гражданин, в чийто избирателен списък за последен път е било вписано името му;

е) адрес в държавата членка, на която е гражданин, на който за последен път е регистриран;

ж) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

з) че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин, с акт, подлежал на съдебен контрол;

7. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред Централната избирателна комисия, в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.

(2) Регистрирането на кандидатските листи се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

(3) Документите по ал. 1 се завеждат в отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на Централната избирателна комисия.

(4) Централната избирателна комисия изпраща извлечение от регистъра по ал. 3 за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, които са граждани на държава - членка на Европейския съюз, но не са български граждани, на компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз. В случай че в срок до 5 работни дни от получаване на извлечението от регистъра по ал. 3 компетентният орган на съответната държава - членка на Европейския съюз, не отговори, Централната избирателна комисия регистрира кандидата, ако отговаря на условията по чл. 351, ал. 2 и са представени документите по ал. 1.

(5) Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на Централната избирателна комисия извършват проверка на обстоятелствата по чл. 351.


Действителност на регистрацията

Чл. 366. (1) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на чл. 364, ал. 1 или 3. Решението се обявява незабавно и се уведомяват съответните кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети.

(2) Решението на Централната избирателна комисия за обявяване недействителността на регистрацията на кандидатите по ал. 1 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.


Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат

Чл. 367. (1) Независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България се регистрира, когато кандидатурата му е подкрепена най-малко от 2500 избиратели.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателят - български гражданин, посочва имената и единния граждански номер, а гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи - имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената и единния граждански номер (личен номер) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Членът на инициативния комитет по ал. 2 обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Списъкът се предава на Централната избирателна комисия заедно с документите по чл. 365, ал. 1, т. 2, 3 и 6 не по-късно от 32 дни преди изборния ден.


Условия за регистрация. Отказ за регистрация

Чл. 368. (1) Централната избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията на този раздел и взема решение за регистрацията на кандидатските листи.

(2) При установяване на непълноти или несъответствия Централната избирателна комисия дава незабавно указания и срок за отстраняването им. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, Централната избирателна комисия отказва регистрация.

(3) Отказът по ал. 2 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.

(4) При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция партията или коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден да предложи за регистриране друг кандидат.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) В случаите по ал. 4 или 5 новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.

Проверка на списъците. Служебно заличаване на регистрация

Чл. 369. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Списъците по чл. 367, ал. 2 в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно от Централната избирателна комисия на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството извършва проверката не по-късно от 27 дни преди изборния ден.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) За резултата от проверката Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на Централната избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 367, ал. 2 въз основа на извършената от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверка. При поискване от инициативния комитет Централната избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола по ал. 3 и установения резултат за представените от инициативния комитет списъци по чл. 367, ал. 2.

(5) Когато Централната избирателна комисия установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.

(6) Решението на Централната избирателна комисия по ал. 5 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.


Справка в списъка по чл. 367, ал. 2

Чл. 370. Централната избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател - български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, имащ статут на постоянно или продължително пребиваващ, да може да прави справка в списъка по чл. 367, ал. 2 по единен граждански номер или личен номер, включително на безплатен телефонен номер.


Раздел VI.
Бюлетина за гласуване

Съдържание

Чл. 371. (1) Бюлетината за гласуване е обща и на лицевата страна съдържа:

1. наименованието и номера на района по чл. 356, ал. 2;

2. пълното или съкратеното наименование на партията или коалицията, посочено в заявлението ѝ за регистрация, или наименованието "Инициативен комитет", като абревиатурата за партия се изписва с "ПП", а за коалиция - с "КП";

3. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) квадратче за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията, коалицията или инициативния комитет, който може да е до 100;

4. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2014 г., в сила от 22.04.2014 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) кръгчета с изписани в тях поредни номера, броят на които отговаря на броя на членовете на Европейския парламент от Република България, за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ предпочитанието (преференцията) на избирателя за кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция; номерът, изписан във всяко отделно кръгче, означава поредния номер, с който е регистриран кандидатът в кандидатска листа на партия или коалиция плюс 100;

5. (нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) квадратче за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ волята на избирателя, в което е изписано "Не подкрепям никого".

(2) Редовете на отделните партии, коалиции и инициативни комитети се отделят един от друг с плътна черна хоризонтална линия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Наименованието и номерът на района по чл. 356, ал. 2 се изписват на най-горния ред в бюлетината. Реквизитите по ал. 1, т. 2, 3 и 5 се изписват в лявата част на бюлетината последователно от ляво надясно на отделен хоризонтален ред за всяка партия, коалиция или инициативен комитет. След имената на независимите кандидати се изписва означението "независим". В бюлетината за гласуване извън страната наименованието и номерът на района се заместват с текста "Бюлетина за гласуване извън страната".

(4) Реквизитът по ал. 1, т. 4 се изписва в дясната част на бюлетината.

(5) На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., в сила от 22.07.2016 г.) Извън страната се гласува с бюлетини за партии, коалиции и инициативни комитети, които съдържат реквизитите по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5.


Жребий за определяне на номер в бюлетината

Чл. 372. (1) Поредните номера в бюлетината на партиите, коалициите и инициативните комитети се определят от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на представители на партиите, коалициите и инициативните комитети не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него може да присъстват и регистрираните кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Определеният пореден номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната. Резултатът от жребия се обявява от Централната избирателна комисия с решение по реда на чл. 57, ал. 2.

(2) Партиите, коалициите и инициативните комитети, които не са регистрирали кандидатски листи, не участват в жребия и за тях не се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината.


Раздел VII.
Гласуване

Прилагане на раздел VII от глава петнадесета

Чл. 373. За гласуването в изборния ден се прилагат съответните разпоредби на раздел VII от глава петнадесета и разпоредбите на този раздел.


Идентифициране на избирателя, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз

Чл. 374. Избирателят, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, удостоверява самоличността си с лична карта или паспорт и с удостоверение за пребиваване.


Декларация от български гражданин, живеещ в друга държава - членка на Европейския съюз

Чл. 375. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Български гражданин, който живее в друга държава - членка на Европейския съюз, когато гласува в дипломатическо или консулско представителство на Република България или в място по чл. 14, т. 2 - 4, представя декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в същите избори за членове на Европейския парламент.


Вписване на данните на избирателя, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, в избирателния списък

Чл. 376. (1) Избирателят, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, се допуска до гласуване след вписване в избирателния списък на личния му номер, номера на личната му карта или паспорт и на номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него. Избирателят представя декларация по образец, че не е гласувал в същите избори за членове на Европейския парламент.

(2) Когато се установи разлика в някое от имената на избирателя, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, и според личната карта или паспорта, съответно удостоверението за пребиваване, при съвпадане на адреса за пребиваване данните от личната карта или паспорта, съответно от удостоверението за пребиваване, се записват в графата "Забележки" на избирателния списък.

(3) Удостоверението за пребиваване на гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, остава при председателя, съответно при члена на секционната избирателна комисия, до полагането на подпис от избирателя в избирателния списък (списъка).

(4) След полагане на подпис в избирателния списък избирателят получава удостоверението си за пребиваване.


Гласуване от гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз

Чл. 377. Избирателят, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, гласува, като отбелязва по еднозначен начин своя вот за кандидатска листа и ако желае, изразява своето предпочитание (преференция) за кандидат от избраната от него кандидатска листа на партия или коалиция.


Раздел VIII.
Преброяване на гласовете

Прилагане на раздел VIII от глава петнадесета

Чл. 378. За преброяването на гласовете се прилагат съответните разпоредби на раздел VIII от глава петнадесета, с изключение на чл. 278, ал. 5, и разпоредбите на този раздел.


Вписване на данни в протокола според части I и II на избирателния списък преди отваряне на избирателната кутия

Чл. 379. Преди отваряне на избирателната кутия в протокола се вписва и броят на избирателите според части I и II на избирателния списък. Данните се вписват с думи и числа.


Изпращане на резултатите от гласуването извън страната

Чл. 380. Изборните книжа и материали от гласуването на плавателните съдове под българско знаме се изпращат на Централната избирателна комисия и се съхраняват до следващите избори.


Раздел IX.
Определяне на резултатите от изборите от районната избирателна комисия

Прилагане на раздел IX от глава петнадесета

Чл. 381. За определяне на резултатите от изборите от районната избирателна комисия се прилагат съответните разпоредби на раздел IX от глава петнадесета и разпоредбите на този раздел.


Отчитане на резултатите от гласуването

Чл. 382. (1) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Въз основа на данните от протоколите на секционните избирателни комисии районната избирателна комисия отчита резултатите от гласуването в района по чл. 356, ал. 2 и съставя протокол.

(2) Гласовете от плавателните съдове, на които е образувана избирателна секция, се прибавят с решение на районната избирателна комисия към гласовете за кандидатски листи на района по чл. 356, ал. 2.


Вписване на данни в протокола

Чл. 383. (1) В протокола на районната избирателна комисия последователно се вписват броят на секционните избирателни комисии в района по чл. 356, ал. 2, броят на секционните избирателни комисии, представили протоколи за гласуването, данните по чл. 275, ал. 1, чл. 281 и чл. 379.

(2) Данните по ал. 1 се вписват в протокола с думи и числа.


Създаване на база данни

Чл. 384. Районната избирателна комисия създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на секционните избирателни комисии в района по чл. 356, ал. 2 и от протокол-грамите от плавателните съдове под българско знаме.


Раздел X.
Определяне на резултатите от изборите от Централната избирателна комисия

Определяне на мандатите

Чл. 385. (1) Броят на членовете на Европейския парламент от Република България се определя съгласно процедурата, предвидена в чл. 14, параграф 2 от Договора за Европейския съюз.

(2) Общият брой мандати за всяка партия и коалиция се определя от Централната избирателна комисия въз основа на подадените за партията или коалицията действителни гласове в страната и извън страната по метода на Хеър-Ниимайер по методика съгласно приложение № 3.

(3) Право на участие при разпределяне на мандатите имат партиите, коалициите и независимите кандидати, получили действителни гласове не по-малко от националната избирателна квота.

(4) Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите по ал. 3, е равен на броя на членовете на Европейския парламент от Република България, намален с броя на избраните независими кандидати.


Определяне на избраните кандидати според получените валидни предпочитания (преференции) и подреждането в листата

Чл. 386. (1) Определянето на избраните кандидати от всяка кандидатска листа на партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2019 г., в сила от 08.04.2019 г.) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от 5 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.

(3) Кандидатите по ал. 2 се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се започне с кандидата, получил най-висок брой валидни предпочитания (преференции). Тези кандидати се изваждат от кандидатската листа на съответната партия или коалиция и образуват списък А. Останалите в кандидатската листа кандидати запазват първоначалното си подреждане в листата и образуват списък Б.

(4) Когато в списък А има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.

(5) Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа.

(6) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-малък от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък А. Останалите мандати на партията или коалицията се попълват с кандидатите от списък Б по реда на тяхното подреждане.

(7) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-голям от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са първите кандидати от списък А по реда на тяхното подреждане до попълване на всички мандати.

(8) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е равен на броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък А.


Обявяване на резултатите от гласуването

Чл. 387. (1) Централната избирателна комисия обявява получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите при избори за членове на Европейския парламент от Република България не по-късно от три дни след изборния ден.

(2) Централната избирателна комисия обявява имената на избраните членове на Европейския парламент от Република България не по-късно от 5 дни след изборния ден.

(3) Резултатите от гласуването се обявяват след обявяване приключването на изборния ден във всички държави - членки на Европейския съюз, в рамките на изборния период, определен от Съвета на Европейския съюз.


Уведомяване на председателя на Европейския парламент

Чл. 388. След отчитането и официалното обявяване на резултатите от изборите председателят на Народното събрание уведомява председателя на Европейския парламент за избраните членове на Европейския парламент от Република България.


Несъвместимост

Чл. 389. Не може да бъде член на Европейския парламент лице, което:

1. е народен представител в национален парламент;

2. е член на правителство на държава - членка на Европейския съюз;

3. е член на Европейската комисия;

4. е съдия, генерален адвокат или секретар на Съда на Европейския съюз;

5. е член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка;

6. е член на Сметната палата на Европейския съюз;

7. е Европейски омбудсман;

8. е член на Икономическия и социален комитет на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия;

9. е член на Комитета на регионите;

10. е член на комитети или други органи, учредени въз основа на Договорите за създаване на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия, с цел да управляват фондовете на Европейския съюз или с оглед изпълнението на постоянни административни задължения;

11. е член на Съвета на директорите, на Управителния комитет или служител на Европейската инвестиционна банка;

12. е служител или работещ в институциите на Европейския съюз или в специализираните органи, прикрепени към тях, или в Европейската централна банка;

13. изпълнява друга служба или извършва дейност, която е несъвместима с положението на народен представител.


База данни

Чл. 390. (1) Централната избирателна комисия създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на секционните избирателни комисии от страната, данните от машинното гласуване и сканираните екземпляри от протоколите на секционните избирателни комисии извън страната.

(2) В Централната избирателна комисия се извършва повторно въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии по ал. 1. Извършва се компютърно сравняване на данните от протоколите на секционните избирателни комисии и данните от машинното гласуване, въведени в районните избирателни комисии и в Централната избирателна комисия, и се разпечатват различията.

(3) В Централната избирателна комисия се извършва въвеждане и повторно въвеждане на постъпилите сканирани екземпляри от протоколите с резултатите от гласуването извън страната. Получените гласове за отделните кандидатски листи и предпочитанията (преференциите) за кандидатите от всяка листа се прибавят към получените гласове за съответната листа и предпочитанията (преференциите) за отделни кандидати от страната.

(4) При наличие на разлики, както и при установяване на очевидни фактически грешки Централната избирателна комисия се произнася с решение за окончателните числови данни по всеки от случаите и актуализира базата данни.

(5) Резултатите от изборите се определят според актуализираната база данни.

(6) Когато разликите или грешките по ал. 4 са от естество да променят резултата от изборите, Централната избирателна комисия съобщава за тях на заинтересованите кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети.

(7) Бюлетинът на Централната избирателна комисия се публикува според актуализираната база данни.

(8) Актуализираната база данни на Централната избирателна комисия на технически носител се предоставя на президента на републиката, на председателя на Народното събрание, на Министерския съвет, на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, на социологически агенции, на библиотеки, на университети, на Българската академия на науките и на други организации.

(9) Базата данни по ал. 8 не може да се променя без разрешение на Централната избирателна комисия.


Раздел XI.
Предсрочно прекратяване на пълномощия

Предсрочно прекратяване на пълномощията на член на Европейския парламент

Чл. 391. Пълномощията на член на Европейския парламент от Република България се прекратяват предсрочно при подаване на оставка пред Европейския парламент, при смърт, при установяване на неизбираемост или при несъвместимост по чл. 389.


Действия на Централната избирателна комисия

Чл. 392. (1) При предсрочно прекратяване на пълномощията на член на Европейския парламент от Република България, избран от листата на партия или коалиция, Централната избирателна комисия обявява за член следващия в листата кандидат.

(2) Когато в листата няма повече кандидати, мястото остава незаето до края на мандата на Европейския парламент.

(3) Когато има кандидат, получил валидни предпочитания (преференции) при условията на чл. 386, ал. 2, но не е обявен за избран, в случаите по ал. 1 той заема мястото на члена на Европейския парламент от Република България, чиито пълномощия са прекратени.

(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на член на Европейския парламент от Република България, избран като независим кандидат, мястото му се заема от кандидат на партията или коалицията, представена в Европейския парламент с най-голям неоползотворен остатък. При еднакви остатъци кандидатът се определя чрез жребий.


Раздел XII.
Оспорване на резултатите от изборите

Компетентен орган

Чл. 393. Споровете относно законността на избора на член на Европейския парламент от Република България се решават от Конституционния съд.


Право на оспорване

Чл. 394. (1) Кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати в изборите, може да оспорят законността на избора на член на Европейския парламент от Република България пред орган по чл. 150, ал. 1 от Конституцията в 7-дневен срок от обявяването на решението с резултатите от изборите от Централната избирателна комисия.

(2) В 15-дневен срок от обявяването на решението с резултатите от изборите от Централната избирателна комисия органът по чл. 150, ал. 1 от Конституцията въз основа на постъпилото оспорване по ал. 1 или по своя инициатива може да сезира Конституционния съд с мотивирано искане да се произнесе по законността на избора на член на Европейския парламент от Република България.


Разглеждане на искането

Чл. 395. (1) Искането по чл. 394, ал. 2 се разглежда при условията и по реда на Закона за Конституционен съд и правилника за организацията на дейността му.

(2) Конституционният съд разглежда искането и се произнася в двумесечен срок от постъпването му. Искането не спира изпълнението на решението на Централната избирателна комисия.

(3) Решението за незаконност на избора на член на Европейския парламент от Република България се изпраща на Народното събрание, Централната избирателна комисия и заинтересованите лица.

(4) При оспорване на незаконност на избора на член на Европейския парламент от Република България и установяване на съществени нарушения, които са повлияли върху крайния резултат, Централната избирателна комисия по методика съгласно приложение № 3 с решение определя резултатите от изборите, като обявява разпределението на мандатите и имената на избраните членове на Европейския парламент от Република България. Решението на Централната избирателна комисия не подлежи на обжалване.


Глава осемнадесета.
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

Раздел I.
Избирателно право

Право да избират

Чл. 396. (1) Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

(2) Всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да избира общински съветници и кметове, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин.


Право да бъдат избирани

Чл. 397. (1) Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

(2) Право да бъде избиран за общински съветник има и всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, навършил е 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.


Приложими разпоредби

Чл. 398. За изборите за общински съветници и кметове се прилагат разпоредбите на тази глава и съответните разпоредби на част първа и на раздел VII от глава петнадесета.


Раздел II.
Изборни системи. Правомощия на Централната избирателна комисия. Методика

Пропорционална изборна система за общински съветници

Чл. 399. (1) Изборите за общински съветници се произвеждат по пропорционална изборна система с регистрирани в многомандатни изборни райони кандидатски листи на:

1. партии и коалиции;

2. инициативни комитети.

(2) При гласуване за кандидатска листа на партия или коалиция избирателят може да отбележи едно предпочитание (преференция) за кандидат в кандидатската листа за общински съветници, като по този начин изрази своето предпочитание (преференция) относно реда на подреждане на кандидатите от кандидатската листа, за която гласува.

(3) В разпределението на мандатите участват партиите, коалициите и независимите кандидати, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота.


Изборна система за кметове

Чл. 400. Изборите за кметове се произвеждат по мажоритарна изборна система с регистрирани в едномандатни изборни райони кандидатски листи на:

1. партии и коалиции;

2. инициативни комитети.


Право на глас

Чл. 401. (1) Всеки избирател има право на един глас за кмет на община и един глас за кандидатска листа за общински съветници.

(2) В градовете с районно деление избирателите имат право и на един глас за кмет на района.

(3) В кметствата избирателите имат право и на един глас за кмет на кметство, ако се произвежда такъв избор.


Правомощия на Централната избирателна комисия по тази глава

Чл. 402. (1) (Предишен текст на чл. 402 - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Централната избирателна комисия:

1. упражнява контрол върху регистрацията на партиите, коалициите, инициативните комитети и кандидатите в общинската избирателна комисия;

2. констатира и обявява за недействителна регистрацията на кандидатите, които не отговарят на изискванията на чл. 413, ал. 1 - 4;

3. организира и провежда чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин разяснителна кампания относно условията, при които гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, може да избират общински съветници и кметове и да бъдат избирани за общински съветници; разяснителната кампания започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, във връзка с изборите;

4. при поискване от компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, извършва проверка на обстоятелствата, посочени в декларациите на българските граждани, подадени в съответната държава, и изпраща информацията до 5 работни дни от получаване на искането;

5. предлага на президента на републиката да насрочи в 14-дневен срок от получаване на предложението избори за общински съветници или кметове:

а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) в случаите по чл. 465, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7;

б) при предсрочно прекратяване пълномощията на кмет.

(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 2 и 5 може да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.


Методика

Чл. 403. Резултатите от гласуването и разпределението на мандатите по кандидатски листи се извършва по методика съгласно приложения № 4 и № 5.


Раздел III.
Изборни райони. Брой на мандатите

Определяне на изборните райони

Чл. 404. (1) За произвеждане на избори за общински съветници територията на общината представлява един многомандатен изборен район.

(2) За произвеждане на избори за кмет на община, район или кметство територията на общината, района или кметството представлява един едномандатен изборен район.


Определяне броя на мандатите

Чл. 405. Броят на мандатите, които се разпределят при пропорционалната изборна система между партиите и коалициите, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, е равен на броя на членовете на общинския съвет, намален с броя на избраните независими кандидати.


Раздел IV.
Избирателни списъци

Проверка на адресни регистрации

Чл. 405а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Кметовете на общини и областните управители извършват 6 месеца преди общи избори за общински съветници и за кметове проверка по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация на всички адресни регистрации, извършени в последните 12 месеца. Проверката приключва не по-късно от три месеца преди произвеждането на общите избори.

Съставяне на списъците

Чл. 406. (1) Част I на избирателните списъци се съставя по постоянния адрес на гражданите на Република България.

(2) Част II на избирателните списъци се съставя по заявените от гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, адреси на пребиваване в Република България.


Ред за съставяне на части I и II на избирателните списъци

Чл. 407. (1) В част I на списъците се вписват всички български граждани, които отговарят на условията по чл. 396, ал. 1.

(2) Част II на избирателните списъци се съставя въз основа на подадените по чл. 408 декларации от гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз. В част II на списъците се вписват по азбучен ред имената на избирателите, данните за гражданството им на друга държава - членка на Европейския съюз, и адресът на пребиваване на територията на съответното населено място. Графите за вписване на личния номер, на номера на личната карта или паспорта и на номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, остават празни и не се попълват и се обособява графа "Забележки".


Декларация от гражданин от друга държава членка

Чл. 408. (1) Гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място не по-късно от 40 дни преди изборния ден, в която декларира:

1. гражданството;

2. адреса на пребиваване през последните 6 месеца преди изборния ден на територията на съответната община или кметство;

3. данните от личната карта или паспорта и личен номер.

(2) Гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който веднъж е подал декларация по ал. 1 и е бил включен в избирателния списък част II, при следващи избори за общински съветници и кметове се вписва служебно в част II на избирателния списък, без да подава нова декларация. Нова декларация по ал. 1 се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.

(3) Декларациите по ал. 1 се съхраняват за следващите избори за общински съветници и за кметове от съответната общинска администрация.


Заличаване от избирателните списъци

Чл. 409. От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които имат настоящ адрес през последните 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите извън Република България.


Изпращане на копие от част II. Извършване на проверка

Чл. 410. (1) Органите по чл. 23, ал. 1 не по-късно от 30 дни преди изборния ден изпращат копие от част II на избирателните списъци на Централната избирателна комисия.

(2) Проверка на обстоятелствата по чл. 396 се извършва от Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на органите по чл. 23, ал. 1. За гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, искането се придружава с копие от декларациите по чл. 408.


Вписване в списък при втори тур

Чл. 411. При произвеждане на втори тур на изборите за кмет в избирателните списъци се вписват и имената на гражданите, които в периода между двата тура са придобили избирателно право.


Раздел V.
Регистриране на кандидатските листи

Кандидатски листи

Чл. 412. (1) Партиите, коалициите и инициативните комитети подреждат кандидатите в кандидатски листи по едномандатни и многомандатни изборни райони. Кандидатите за общински съветници на партии и коалиции се вписват в регистъра на кандидатските листи и се регистрират с номера, под които са подредени в кандидатската листа.

(2) Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен едномандатен и многомандатен изборен район.

(3) Броят на кандидатите в една кандидатска листа за общински съветници на партии или коалиции не може да надхвърля броя на членовете на общинския съвет.


Действителност на регистрацията

Чл. 413. (1) Кандидат за общински съветник може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район.

(2) Кандидат за кмет може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район. Кандидат за кмет на община не може да бъде и кандидат за кмет на кметство или кмет на район.

(3) Кандидат за кмет от инициативен комитет не може да бъде кандидат за общински съветник от партия или коалиция, а кандидат за общински съветник от инициативен комитет не може да бъде кандидат за кмет от партия или коалиция.

(4) Кандидат за кмет от партия или коалиция може да бъде и кандидат за общински съветник само от същата партия или коалиция. В случай че бъде избран за кмет, той отпада от кандидатската листа за общински съветници.

(5) Когато кандидат за общински съветник или кмет бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет или в повече от един изборен район или в нарушение на изискванията на ал. 3 или 4, действителна е първата по време регистрация.

(6) Нарушаването на изискванията по ал. 1 - 4 води до недействителност на регистрацията, а когато то бъде открито след произвеждането на изборите - до недействителност на избора, ако кандидатът е избран.

(7) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на ал. 1, 2, 3 или 4. Решението се обявява незабавно и се уведомяват общинската избирателна комисия и съответните кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети.

(8) Решението на Централната избирателна комисия за обявяване недействителността на регистрацията на кандидатите по ал. 7 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.


Документи и срок за регистрация

Чл. 414. (1) Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

1. предложение от партията или коалицията с имената, единния граждански номер и постоянния адрес - настоящ адрес или адрес на пребиваване, на кандидатите; предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица;

2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес - настоящ адрес или адрес на пребиваване, на кандидата; предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4;

4. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

6. кандидатът за общински съветник - гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя и декларация по образец, в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

7. кандидатът по т. 6 представя удостоверение от компетентните органи на държавата членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права; в случай че кандидатът не може да представи удостоверението, в декларацията по т. 6 декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин;

8. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

(2) Общинската избирателна комисия проверява служебно и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.

(3) Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

(4) Документите по ал. 1 се завеждат в отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на общинската избирателна комисия.

(5) Общинската избирателна комисия извършва проверка на заявения от кандидата - гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, адрес на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи.

(6) Проверка на обстоятелствата по чл. 397 се извършва от Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на Централната избирателна комисия.

(7) Общинската избирателна комисия изпраща незабавно на Централната избирателна комисия извлечение от регистъра по ал. 4 за кандидати за общински съветници, които са граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, но не са български граждани.


Ограничение при регистриране на листи или кандидати

Чл. 415. Партиите или коалициите, които участват в състава на местни коалиции за определен вид избор, не може да регистрират самостоятелно свои кандидатски листи или кандидати за същия вид избор.


Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат

Чл. 416. (1) Право да посочват и регистрират независим кандидат за общински съветник или кмет имат:

1. за общински съветник в общини с население:

а) до 10 000 жители - най-малко 100 избиратели от общината;

б) до 20 000 жители - най-малко 200 избиратели от общината;

в) до 50 000 жители - най-малко 250 избиратели от общината;

г) до 100 000 жители - най-малко 500 избиратели от общината;

д) над 100 000 жители - най-малко 1000 избиратели от общината;

2. за кмет на община с население:

а) до 10 000 жители - най-малко 200 избиратели от общината;

б) до 20 000 жители - най-малко 400 избиратели от общината;

в) до 50 000 жители - най-малко 500 избиратели от общината;

г) до 100 000 жители - най-малко 1000 избиратели от общината;

д) над 100 000 жители - най-малко 2000 избиратели от общината;

3. за кмет на кметство - една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500;

4. за кмет на район - една пета от избирателите на района, но не повече от 500;

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателите български граждани посочват имената, постоянния си адрес в общината, съответно в кметството или района, единния си граждански номер, а гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас - имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община, кметство или район. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Членът на инициативния комитет по ал. 2 обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Списъкът се предава на общинската избирателна комисия заедно с документите по чл. 414, ал. 1, т. 2, 3, 6 и 7 не по-късно от 32 дни преди изборния ден.


Условия за регистрация. Отказ за регистрация

Чл. 417. (1) Общинската избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията на този раздел и взема решение за регистрацията на кандидатските листи.

(2) При установяване на непълноти или несъответствия общинската избирателна комисия дава незабавно указания и срок за отстраняването им. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, общинската избирателна комисия отказва регистрация.

(3) Отказът по ал. 2 може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88.

(4) При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция партията или коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден да предложи за регистриране друг кандидат.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) В случаите по ал. 4 или 5 новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.

Проверка на списъците. Служебно заличаване на регистрация

Чл. 418. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Списъците по чл. 416, ал. 2 в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно от общинската избирателна комисия на съответното териториално звено на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Съответното териториално звено на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството извършва проверката не по-късно от 27 дни преди изборния ден.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) За резултата от проверката съответното териториално звено на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на общинската избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Общинската избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 416, ал. 2 въз основа на извършената от съответното териториално звено на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверка. При поискване от инициативния комитет общинската избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола по ал. 3 и установения резултат за представените от инициативния комитет списъци по чл. 416, ал. 2.

(5) Когато общинската избирателна комисия установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.

(6) Решението на общинската избирателна комисия по ал. 5 може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88.


Справка в списъка по чл. 416, ал. 2

Чл. 419. Общинската избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател - български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, имащ статут на постоянно или продължително пребиваващ, може да прави справка в списъка по чл. 416, ал. 2 по единен граждански номер или личен номер, включително на безплатен телефонен номер.


Раздел VI.
Бюлетини за гласуване

Видове бюлетини

Чл. 420. (1) Гласуването се извършва с общи бюлетини за:

1. общински съветници;

2. кмет на община;

3. кмет на район;

4. кмет на кметство, ако се произвежда такъв избор.

(2) Отделните видове бюлетини са с различни размери.


Бюлетина за общински съветници

Чл. 421. (1) Бюлетината за гласуване за общински съветници на лицевата страна съдържа:

1. името на общината и номера на изборния район;

2. наименованието "Бюлетина за общински съветници";

3. пълното или съкратеното наименование на партията или коалицията, посочено в заявлението ѝ за регистрация, или наименованието "Инициативен комитет", като абревиатурата за партия се изписва с "ПП", а за коалиция - с "КП";

4. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) квадратче за поставяне на знак "Х" или "V", отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията, коалицията или инициативния комитет, който може да е до 100;

5. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2014 г., в сила от 22.04.2014 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) кръгчета с изписани в тях поредни номера, броят на които отговаря на броя на членовете на общинския съвет, за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ предпочитанието (преференцията) на избирателя за кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция; номерът, изписан във всяко отделно кръгче, означава поредния номер, с който е регистриран кандидатът в кандидатска листа на партия или коалиция плюс 100;

6. (нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) квадратче за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ волята на избирателя, в което е изписано "Не подкрепям никого".

(2) Редовете на отделните партии, коалиции и инициативни комитети се отделят един от друг с плътна черна хоризонтална линия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Името на общината и номерът на изборния район се изписват най-отгоре на бюлетината над наименованието "Бюлетина за общински съветници". Реквизитите по ал. 1, т. 3, 4 и 6 се изписват в лявата част на бюлетината последователно от ляво надясно на отделен хоризонтален ред за всяка партия, коалиция или независим кандидат. След имената на независимия кандидат се изписва означението "независим".

(4) Реквизитът по ал. 1, т. 5 се изписва в дясната част на бюлетината.

(5) На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия.


Бюлетина за кмет

Чл. 422. (1) Бюлетината за гласуване за кмет на лицевата страна съдържа:

1. името на общината, района или кметството и номера на съответния изборен район;

2. наименованието "Бюлетина за кмет на община", "Бюлетина за кмет на кметство" или "Бюлетина за кмет на район";

3. пълното или съкратеното наименование на партията или коалицията, посочено в заявлението ѝ за регистрация, или наименованието на инициативния комитет, като абревиатурата за партия се изписва с "ПП", за коалиция - с "КП", а за инициативен комитет - с "ИК";

4. квадратче за поставяне на знак "Х" или "V", отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията, коалицията или независимия кандидат;

5. имената на кандидата за кмет;

6. (нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) квадратче за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ волята на избирателя, в което е изписано "Не подкрепям никого";

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) празен ред между имената на кандидатите.

(2) Редовете на отделните партии, коалиции и инициативни комитети се отделят един от друг с празен ред и плътна черна хоризонтална линия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Името на общината и номерът на изборния район се изписват най-отгоре на бюлетината над наименованието "Бюлетина за кмет на община", "Бюлетина за кмет на район" или "Бюлетина за кмет на кметство". Реквизитите по ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 се изписват последователно от ляво надясно на отделен хоризонтален ред за всяка партия, коалиция или независим кандидат. След имената на независимия кандидат се изписва означението "независим".

(4) На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия.


Жребий за номер в бюлетините

Чл. 423. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите се определят от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на представители на партиите и коалициите не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него може да присъстват и регистрираните кандидати и представители на средствата за масово осведомяване. Резултатът от жребия се обявява от Централната избирателна комисия с решение по реда на чл. 57, ал. 2. При идентичност партиите и коалициите, регистрирали кандидати за общински съветници или кметове в общинската избирателна комисия, имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид избор, за който са регистрирали кандидати.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Номерата на местните коалиции и инициативните комитети следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите съгласно поредността на регистрацията на местната коалиция и на независимия кандидат от общинската избирателна комисия.

(3) В бюлетината не се изписва номерът на и не се оставя празен ред за партия или коалиция, която не е регистрирала кандидатска листа в съответния изборен район.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Партиите и коалициите, които не са регистрирали кандидатски листи, не участват в жребия и за тях не се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината. На местните коалиции и инициативните комитети, които не са регистрирали кандидатски листи на територията на общината, не се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината.


Раздел VII.
Гласуване

Прилагане на раздел VII от глава петнадесета

Чл. 424. За гласуването в изборния ден се прилагат съответните разпоредби на раздел VII от глава петнадесета и разпоредбите на този раздел.


Идентифициране на избирателя, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз

Чл. 425. Избирателят, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, удостоверява самоличността си с лична карта или паспорт и с удостоверение за пребиваване.


Вписване на данните на избирателя, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, в избирателния списък

Чл. 426. (1) Избирателят, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, се допуска до гласуване след вписване в избирателния списък на личния му номер, на номера на личната му карта или паспорт и на номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него.

(2) Когато бъде установена разлика в някое от имената на избирателя, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, и съгласно личната карта или паспорта, съответно удостоверението за пребиваване, при съвпадане на адреса за пребиваване данните от личната карта или паспорта, съответно от удостоверението за пребиваване, се записват в графата "Забележки" на избирателния списък.

(3) Удостоверението за пребиваване на гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, остава в председателя, съответно в члена на секционната избирателна комисия до полагането на подпис от избирателя в избирателния списък (списъка).


Произвеждане на гласуването с хартиени бюлетини

Чл. 427. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) След като бъде допуснат до гласуване, избирателят получава хартиена бюлетина за всеки вид избор от член на секционната избирателна комисия, който я откъсва от кочана с бюлетините непосредствено преди предаването ѝ и я подпечатва с печата на комисията. С получените бюлетини избирателят отива зад паравана да гласува.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Зад паравана може да има само един избирател.

(3) Избирателят гласува за общински съветници, като:

1. поставя в квадратчето с номера на избраната от него кандидатска листа знак "Х" или "V", който изразява по еднозначен начин неговия вот;

2. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2014 г., в сила от 22.04.2014 г.) ако желае, поставя в кръгчето с номера, с който е регистриран избраният от него кандидат от избраната от него листа на партия или коалиция, знак "Х" или "V", който показва по еднозначен начин неговото предпочитание (преференция) за съответния кандидат;

3. сгъва бюлетината по начин, който не позволява да се вижда поставеният знак за партия, коалиция или инициативен комитет или предпочитание (преференция);

4. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) излиза пред паравана и подава сгънатата бюлетина на член на комисията.

(4) Избирателят гласува за кмет, като:

1. поставя в квадратчето с номера на избраната от него кандидатска листа знак "Х" или "V", който изразява по еднозначен начин неговия вот;

2. сгъва бюлетината по начин, който не позволява да се вижда поставеният знак за партия, коалиция или инициативен комитет;

3. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) излиза пред паравана и подава сгънатата бюлетина на член на комисията.

(5) Членът на комисията сверява дали номерът върху бюлетината съответства на номера върху кочана и при съответствие подпечатва повторно бюлетината с печата на комисията и откъсва отрязъка с номера от бюлетината, който се пуска в отделна кутия.

(6) При несъответствие бюлетината се обявява за недействителна и това обстоятелство се отбелязва върху бюлетината и в графа "Забележки" на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване.

(7) След повторното подпечатване на бюлетината избирателят я пуска в избирателната кутия, полага подпис в избирателния списък, получава обратно документите си, включително удостоверението по чл. 263, ал. 1, изречение второ или ал. 2 и удостоверението за пребиваване на гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, и напуска помещението.

(8) Вписването в бюлетината на специални символи, като букви, цифри или други знаци прави гласа недействителен.

(9) Забранява се върху кочана да се вписват специални символи, като букви, цифри или други знаци.


Машинно гласуване

Чл. 428. При машинно гласуване избирателят гласува за общински съветници и за кметове, като отбелязва по еднозначен начин своя вот.


Раздел VIII.
Преброяване на гласовете

Действия преди отваряне на избирателната кутия

Чл. 429. (1) След края на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия обявява гласуването за приключило.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Неизползваните и сгрешените бюлетини се преброяват преди отваряне на избирателната кутия, опаковат се поотделно, запечатват се с хартиена лента и се отстраняват от масата за броене. Отрязъците с номерата от бюлетините се опаковат и се запечатват с хартиена лента. Хартиената лента се подпечатва с печата на комисията и се подписва от членове на комисията.


Отчитане на машинното гласуване

Чл. 430. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) След приключване на гласуването секционната избирателна комисия отчита резултатите от машинното гласуване, като преброява бюлетините от машинното гласуване.


Лица, които имат право да присъстват в изборното помещение

Чл. 431. (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) При отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение може да присъстват кандидати, застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1, наблюдатели - при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция и представители на средствата за масово осведомяване, като им се осигурява пряка видимост, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни, при преброяване на гласовете. От една и съща партия, коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.


Протоколи на секционната избирателна комисия

Чл. 432. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Секционната избирателна комисия установява резултатите от гласуването с хартиените бюлетини и от машинното гласуване и съставя протоколи.

(2) Секционната избирателна комисия съставя следните протоколи за отчитане резултатите от гласуването:

1. за избиране на общински съветници;

2. за избиране на кмет на общината;

3. за избиране на кмет на район;

4. за избиране на кмет на кметство, ако се произвежда такъв избор.

(3) Всеки протокол на секционната избирателна комисия е в три идентични екземпляра и е изработен на трипластова индигирана хартия. Протоколът е защитен с полиграфическа защита, определена с решение на Централната избирателна комисия. Протоколът съдържа наименованията на партиите, коалициите и инициативните комитети, така както са регистрирани за участие в изборите. Наименованията се отпечатват в протокола според поредния номер в бюлетината на съответната партия, коалиция и инициативен комитет.

(4) Всеки екземпляр на протоколите по ал. 2, т. 2, 3 и 4 е на един лист с обособени страници.

(5) Всеки екземпляр на протокола по ал. 2, т. 1 е на два листа с обособени страници. На първия лист се вписват общите данни за гласуването в секцията и гласовете за партиите, коалициите и независимите кандидати. На втория лист се вписват предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат на партия и коалиция.

(6) Преди попълването на протоколите по ал. 2 се съставя чернова, която по форма и съдържание е еднаква с тях.


Сгрешен протокол

Чл. 433. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) Ако при попълването на протокола бъде допусната грешка, секционната избирателна комисия унищожава сгрешения протокол, като се поставя надпис "сгрешен" и се подписват всички членове на секционната избирателна комисия. Секционната избирателна комисия връща на общинската избирателна комисия сгрешения протокол, като фабричният номер се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 215, ал. 4.

(2) В случаите по ал. 1 секционната избирателна комисия получава нов протокол. Това обстоятелство се описва в протокол за предаването и приемането, в който се вписва фабричният номер на новия протокол. Протоколът за предаването и приемането се подписва от всички членове на секционната избирателна комисия.

(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Ако при попълването на данните за установените резултати от изборите в протокола по ал. 2 бъде допусната грешка, грешката се поправя, като сгрешеното се задрасква, а над него се вписват действителните данни. Възможно най-близо до поправката в полето на протокола отстрани се пише "поправка" и се подписват всички членове на секционната избирателна комисия.


Вписване на данни в протокола преди отваряне на избирателната кутия

Чл. 434. (1) Преди отваряне на избирателната кутия в протокола последователно се вписват:

1. данните за избирателната секция, включително имената на членовете на комисията и на присъствалите други лица;

2. часът на откриване на изборния ден и на приключване на гласуването;

3. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) броят на избирателите според части I и II на избирателния списък;

4. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г., нова - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) броят на избирателите, вписани в допълнителната страница на избирателния списък;

5. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

6. броят на гласувалите избиратели според положените в избирателния списък подписи;

7. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г., нова - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) броят на неизползваните бюлетини;

8. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г.) общият брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 427, ал. 6, сгрешените бюлетини и унищожените от секционната комисия бюлетини;

9. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г.)

10. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г.)

11. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г.)

12. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г.)

13. броят на получените бюлетини по реда на чл. 215;

14. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г.)

15. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Данните в протокола по ал. 1, т. 3 - 14 се вписват с думи и числа.


Отстраняване на вещи преди отваряне на избирателната кутия

Чл. 435. (1) Преди отваряне на избирателната кутия от масата се отстраняват всички вещи с изключение на черновите.

(2) Само един член по решение на комисията има достъп до бюлетините под наблюдението и контрола на останалите членове.


Отваряне на избирателната кутия

Чл. 436. (1) Избирателната кутия се отваря, бюлетините се изваждат една по една, поставят се с лицевата страна надолу и се броят.

(2) Когато в гласуването е била включена втора избирателна кутия, тя се отваря заедно с първата кутия.

(3) Бюлетините от подвижната избирателна кутия се изваждат на масата в помещението по чл. 8, ал. 3 и преброяването на гласовете, включително съставянето на протокола, се извършват по реда на този раздел.


Действителен и недействителен глас

Чл. 437. (1) При установяване на резултатите от гласуването една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен.

(2) Гласът е действителен, когато:

1. бюлетината е по установения образец за съответния изборен район;

2. в бюлетината няма вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци;

3. бюлетината съдържа два броя печата на съответната секционна избирателна комисия;

4. в бюлетината за общински съветници само в едно от квадратчетата за гласуване за партия, коалиция или независим кандидат има поставен знак "Х" или "V" с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, който изразява по еднозначен начин вота на избирателя; гласът е действителен за кандидатската листа, независимо че не е отбелязано предпочитание (преференция) за кандидат от листата на партията или коалицията, за която е гласувано;

5. в бюлетината за общински съветници само в едно от квадратчетата за гласуване за партия или коалиция има поставен знак "Х" или "V" с химикал, пишещ със син цвят, независимо че е отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), отбелязано със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят - приема се, че бюлетината не съдържа предпочитание (преференция) и гласът се смята за подаден само за избраната кандидатска листа;

6. в бюлетината за общински съветници само в едно от квадратчетата за гласуване за партия или коалиция има поставен знак "Х" или "V" с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, и е отбелязано само едно предпочитание (преференция), отбелязано със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят;

7. поставеният от избирателя знак "Х" или "V" с химикал, пишещ със син цвят, излиза извън квадратчето на съответната кандидатска листа, но не навлиза в квадратчето на друга листа;

8. в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания;

9. (нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) в бюлетината има поставен знак "Х" или "V" с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето "Не подкрепям никого".

(3) Гласът е недействителен, когато:

1. бюлетината не е по установения образец за съответния изборен район;

2. в бюлетината има вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци;

3. бюлетината не съдържа два печата на съответната секционна избирателна комисия;

4. в бюлетината не е отбелязан със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя;

5. в бюлетината не е отбелязан вотът на избирателя;

6. в бюлетината е отбелязан вот със знак "Х" или "V" или с друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или с поставен знак "Х" или "V", който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да бъде установена еднозначно волята на избирателя;

7. в бюлетината за общински съветници са отбелязани предпочитания (преференции) със знак, различен от "Х" или "V", и с химикал, който не пише със син цвят.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2014 г., в сила от 22.04.2014 г.) Избирателят има право на едно предпочитание (преференция) за кандидат за общински съветник в избраната от него кандидатска листа на партия или коалиция. Предпочитанието (преференцията) се зачита само когато е отбелязано със знак "Х" или "V", с химикал, пишещ със син цвят, както и когато знакът "Х" или "V" в кръгчето с номера, с който е регистриран кандидатът, излиза извън очертанията му, без да засяга другите кръгчета.

(5) Когато избирателят не е отбелязал предпочитание (преференция) за кандидат в избраната от него кандидатска листа, се зачита предпочитание (преференция) за кандидата, посочен на първо място в листата.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Броят на гласувалите избиратели с хартиени бюлетини и бюлетини от машинно гласуване е равен на броя на намерените в избирателните кутии бюлетини и бюлетини от машинно гласуване.


Подреждане на бюлетините и бюлетините от машинно гласуване (Загл. доп. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.)

Чл. 438. (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) След отваряне на избирателната кутия и на специалната кутия за машинно гласуване и изваждането им бюлетините и бюлетините от машинно гласуване за всеки вид избор се подреждат на купчинки, както следва:

1. купчинка от бюлетини, които не са по установения образец за съответния изборен район;

2. купчинка от бюлетини с вписани в тях специални символи, като букви, цифри или други знаци; при избори за общински съветници и с отбелязани предпочитания (преференции) със знак, различен от "Х" или "V", и с химикал, който не пише със син цвят;

3. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отбелязан със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя;

4. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отбелязан вотът на избирателя;

5. купчинка от бюлетини по установения образец:

а) с отбелязан вот със знак "Х" или "V" или с друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или с поставен знак "Х" или "V", който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да бъде установена еднозначно волята на избирателя;

б) с отбелязани предпочитания (преференции) за кандидат за общински съветник със знак, различен от "Х" или "V", и с химикал, който не пише със син цвят;

в) в които не е отбелязан със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя, или

г) които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия; тези бюлетини се унищожават с надпис "унищожена" върху всяка бюлетина;

6. купчинка от бюлетини по установения образец:

а) с отбелязан вот със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа за общински съветници, без предпочитание (преференция) или с едно или повече от едно предпочитание (преференция);

б) с отбелязан вот със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа за кмет;

в) които съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия;

7. (нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) купчинка от бюлетини по установения образец:

а) с отбелязан вот със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето "Не подкрепям никого";

б) които съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Бюлетините и бюлетините от машинно гласуване се преглеждат една по една за преброяване на предпочитанията (преференциите), включително по чл. 437, ал. 5, за кандидатите за общински съветници на партиите и коалициите.

(3) Когато действителността или недействителността на някой глас бъде оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол. Протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението, основанието за недействителност и се подписва от председателя и секретаря.


Общ брой на действителните и недействителните гласове

Чл. 439. (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) Секционната избирателна комисия преброява подадените в секцията с хартиена бюлетина и бюлетините от машинно гласуване гласове за всеки вид избор и предпочитанията (преференциите) за кандидатите за общински съветници на партиите и коалициите.

(2) Броят на недействителните гласове за общински съветници е равен на сумата от броя на бюлетините по чл. 438, ал. 1, т. 1 - 5.

(3) Броят на недействителните гласове за кмет е равен на сумата от броя на бюлетините по чл. 438, ал. 1, т. 1 - 4 и т. 5, букви "а", "в" и "г".

(4) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Броят на действителните гласове за общински съветници е равен на броя на бюлетините по чл. 438, ал. 1, т. 6, букви "а" и "в" и 7.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Броят на действителните гласове за кмет е равен на броя на бюлетините по чл. 438, ал. 1, т. 6, букви "б" и "в" и 7.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2014 г., в сила от 22.04.2014 г.) Броят на предпочитанията (преференциите) за кандидат за общински съветник на партия или коалиция е равен на общия брой на отбелязванията със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят, в кръгчето с номера, с който е регистриран кандидатът в кандидатската листа, включително на тези по чл. 437, ал. 5.


Вписване на данни в протокола

Чл. 440. (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) След отварянето на избирателната кутия и специалната кутия за машинно гласуване и преброяването на гласовете на първия лист в протокола за всеки вид избор на секционната избирателна комисия последователно се вписват:

1. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) броят на намерените в избирателните кутии бюлетини;

2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г.) броят на недействителните гласове;

3. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) броят на действителните гласове за всички кандидатски листи;

3а. (нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) броят на действителните гласове по чл. 438, ал. 1, т. 7;

4. броят на гласовете, подадени за всяка кандидатска листа;

5. броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения.

(2) На втория лист в протокола за избиране на общински съветници се вписва общият брой на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат за общински съветник на партия и коалиция.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., отм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., отм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.)

(5) Данните по ал. 1 се вписват в протоколите с думи и числа.


Подписване на протокола. Поправка

Чл. 441. (1) Протоколът на секционната избирателна комисия за всеки вид избор след съставянето му се подписва от всички членове на комисията. След подписването председателят обявява резултатите от гласуването за всеки вид избор по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат за общински съветник на партия или коалиция.

(2) Поправки в протокол след подписването му може да се правят преди обявяване на резултатите от гласуването. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише "поправка". Очевидни фактически грешки може да се поправят и след обявяване на резултата.

(3) Член на комисията не може да откаже да подпише протокола за съответния вид избор. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с особено мнение, като посочва в какво се изразява особеното мнение. Мотивите се излагат в писмена форма на отделен лист и се прилагат като неразделна част от протокола.

(4) Когато член на комисията е възпрепятстван по уважителни причини да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините.

(5) Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.

(6) Секционната избирателна комисия поставя на видно място пред сградата, в която се помещава, копие от подписания протокол за всеки вид избор, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.


Получаване на копие от протокола

Чл. 442. Членовете на секционната избирателна комисия, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават копие от подписаните протоколи за всеки вид избор, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря преди предаването в общинската избирателна комисия. Подписаните протоколи се копират в избирателната секция. Имената и единният граждански номер на лицето, получило копията, се вписват от секционната избирателна комисия в списък на лицата, получили копие от подписаните протоколи, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.


Опаковане на изборните книжа и материали

Чл. 443. След преброяването на гласовете изборните книжа и материали се опаковат и запечатват с хартиена лента. Хартиената лента се подпечатва с печата на комисията и се подписва от членове на комисията.


Предаване на протокола на секционната избирателна комисия и записващото техническо устройство в общинската избирателна комисия

Чл. 444. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Председателят или заместник-председателят, секретарят и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции, предават на общинската избирателна комисия екземплярите от протоколите за всеки вид избор, предназначени за общинската избирателна комисия и за Централната избирателна комисия и записващото техническо устройство от машинното гласуване.

(2) Протоколите на секционната избирателна комисия за всеки вид избор се предават в общинската избирателна комисия неразпластени.


Раздел IX.
Определяне на резултатите от изборите от общинската избирателна комисия

Приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и останалите книжа и материали

Чл. 445. (1) Общинската избирателна комисия приема и проверява протоколите за всеки вид избор на секционните избирателни комисии.

(2) При приемане на протоколите на секционната избирателна комисия общинската избирателна комисия сверява фабричните им номера с номерата, вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по чл. 215, ал. 4 или в протокола по чл. 433, ал. 2.

(3) Когато общинската избирателна комисия установи несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол от секционната избирателна комисия за съответния вид избор или съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от секционната избирателна комисия, секционната избирателна комисия заедно с общинската избирателна комисия извършват ново преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички секционни избирателни комисии.

(4) Членовете на секционната избирателна комисия по чл. 444, ал. 1 проследяват точността на въвеждане на данните от протоколите в изчислителния пункт на общинската избирателна комисия.

(5) Когато общинската избирателна комисия установи очевидни ф