Кодекси и закони

Изпрати статията по email

КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Утвърден със Заповед № РД-01-102 от 11 май 2015 г. на министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.45 от 19 Юни 2015г.

Въведение

Професията на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти по здравни грижи (медицинските лаборанти, рентгеновите лаборанти, лекарските асистенти, рехабилитаторите, фелдшерите, ортопедичните техници и масажистите), обединени под названието "професионалисти по здравни грижи", се свързва със следните фундаментални отговорности: промоция на здравето; профилактика на заболяванията; възстановяване на здравето и облекчаване на страданието.

Присъщо за изпълнителите на тази професия е уважението към правата на човека, всеотдайност и чувство за отговорност. Професионалистът по здравни грижи е длъжен да упражнява своята професия по съвест и да оправдава доверието, което му се предоставя.

Етиката на професионалистите по здравни грижи е съвкупност от норми на поведение, които служат изцяло на живота и здравето на индивида и обществото.

Етичните норми регулират поведението на професионалистите по здравни грижи и отношенията им с пациента и неговите близки, колегите, лекарите и обществото.

Правилата на професионалната етика, регламентирани чрез този кодекс, са задължителни за всички професионалисти по здравни грижи.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. Професията на професионалистите по здравни грижи може да се упражнява само от лице със съответната професионална квалификация, призната в Република България.

Чл. 2. Професията на професионалистите по здравни грижи се основава на:

1. професионална квалификация, компетентност и отговорност;

2. хуманност, честност и милосърдие;

3. добросъвестност и добронамереност;

4. тактичност в отношенията с пациентите, колегите, личността и обществото;

5. вежливост към пациента и неговите близки;

6. толерантност към религиозните убеждения, етническите традиции и политическата принадлежност на пациентите;

7. безпристрастност към болните с различно обществено, социално и материално положение.

Чл. 3. Със своята специфична роля и професионална отговорност, компетентност и умения професионалистът по здравни грижи допринася за изпълнение на основните задачи на здравеопазването:

1. укрепване и подобряване здравето на пациента и общественото здраве;

2. предотвратяване на заболяванията, преждевременната неработоспособност и смърт;

3. лечение на заболелите и възможно най-пълно възстановяване на физическото и душевното състояние на болния по време и след заболяването;

4. увеличаване продължителността на активния и творческия живот на човека;

5. осигуряване на качествен живот без болка и достойна смърт.

Чл. 4. (1) Професионалистът по здравни грижи трябва да служи като пример на честност и почтеност и по този начин да защитава достойнството на професията.

(2) Професионалистите по здравни грижи трябва да спазват научните принципи, принципите на етиката и деонтологията и правилата на този кодекс.

Чл. 5. Професионалистът по здравни грижи трябва да спазва изискванията за работно облекло, външен вид и приветливост при изпълнението на професионалните си задължения, като по този начин защитава авторитета на професията.

Чл. 6. Професионалистът по здравни грижи е длъжен да познава и спазва своите професионални права и задължения, произтичащи от Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, нормативните актове в областта на здравеопазването, Устава на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и този кодекс.

Чл. 7. Професионалистът по здравни грижи има право да откаже изпълнение на професионални задължения в случаи на пряка заплаха за здравето и живота му.

Раздел II.
Отношения между професионалистите по здравни грижи, пациента и неговите близки

Чл. 8. (1) Професионалистите по здравни грижи, като осигуряващи здравни грижи, са преди всичко заинтересовани от посрещането и удовлетворяването на нуждите на хората като био-психо-социални и интелектуални личности.

(2) Професионалистът по здравни грижи трябва да използва всички научни и професионални познания, умения, опит и квалификация в полза на пациентите с цел превенция и лечение на болести, рехабилитация и облекчаване на болката, без да компрометира собствената си научна и професионална независимост.

Чл. 9. (1) Задължение на професионалиста по здравни грижи е да се грижи за пациента, като създава лечебна среда, която подобрява колкото е възможно повече физическото и психо-социалното му състояние.

(2) При предоставянето на здравните грижи трябва да се вземат предвид личността и желанието на пациентите, особено на тези, ненавършили 12 години, преди изпълнението на медицински манипулации с цел намаляване на чувството за тревожност и снижаване на стреса.

Чл. 10. При изпълнение на задълженията си професионалистът по здравни грижи трябва да се въздържа от всякакви действия, които могат да доведат до предположението, че:

1. незаконно практикува професията;

2. сътрудничи с непрофесионалисти;

3. цели лична публичност или друга облага;

4. извършва измама или манипулира пациентите;

5. участва в нелоялна конкуренция.

Чл. 11. Професионалистът по здравни грижи оказва пълно уважение на личността, честността и почтеността на пациента. Той трябва да предприема всякакви действия, които спомагат, но и да се въздържа от всякакви действия, които могат да засегнат чувството на лична свобода на пациента.

Чл. 12. Професионалистът по здравни грижи се въздържа от всякакви действия, които могат да застрашат живота на пациента.

Чл. 13. Професионалистът по здравни грижи трябва да предоставя услугите си изключително в интерес на пациента и в рамките на задълженията и компетентността си, в съответствие с научните принципи, медицинските стандарти, Наредба № 1 от 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно и другите нормативни актове, които регламентират професионалните му задължения. За тази цел той трябва да бъде информиран и да подобрява уменията си чрез продължаващо обучение.

Чл. 14. Професионалистът по здравни грижи трябва да помага на пациента с всички законни средства и да го защитава от всякакви вреди при изпълнение на професионалните си задължения.

Чл. 15. Професионалистът по здравни грижи осигурява на пациента и неговите близки информация от своята компетентност преди всяка лечебно-диагностична процедура.

Чл. 16. Професионалистът по здравни грижи избягва всяка злоупотреба поради привилегированите си взаимоотношения с пациентите и поради привилегирования достъп до тяхната личност, имущество, дом и работно място.

Чл. 17. Професионалистът по здравни грижи отказва подаръци, услуги или гостоприемство от пациентите, за които се грижи в момента, тъй като те могат да бъдат изтълкувани като възможност за упражняване на влияние за получаване на преференциално внимание или други ползи.

Чл. 18. (1) Предоставянето на здравни грижи изисква уважение към човешкия живот при всякакви обстоятелства, както и към достойнството и свободния избор на пациента.

(2) В случаите на нелечими болести в последен стадий професионалистите по здравни грижи могат да се ограничат до облекчение на физическата и душевната болка на пациента, като осигурят подходяща подкрепа за него и неговите близки.

Чл. 19. Професионалистът по здравни грижи съблюдава конфиденциалността по отношение на личната информация за пациента и преценява внимателно предоставянето на тази информация съгласно нормативната уредба.

Раздел III.
Отношения между професионалистите по здравни грижи

Чл. 20. (1) Професионалистите по здравни грижи си дължат морална и професионална помощ.

(2) Забранява се оклеветяването на колега, злословенето и разпространяването на неверни и недоказани обвинения срещу него.

(3) Лични разногласия между професионалисти по здравни грижи не могат да бъдат предмет на публични полемики.

Чл. 21. Недопустимо е професионалист по здравни грижи да злепоставя колегата си чрез преценка и критика на неговата професионална дейност или чрез изказвания срещу неговата личност.

Чл. 22. Интересът на пациента, както и колегиалността изискват доверие в отношението между членовете на терапевтичния екип.

Чл. 23. Професионалистът по здравни грижи трябва да е в коректни отношения с колегите си, като оставя настрана различията си с тях в името на интересите на пациента. Той трябва да уважава и да отдава внимание на колегите си независимо от ранга, образованието или квалификацията им и да уважава йерархията.

Чл. 24. (1) Споровете от етичен и деонтологичен характер между професионалисти по здравни грижи се отнасят към комисиите по професионална етика към регионалните колегии на БАПЗГ.

(2) Професионалистът по здравни грижи трябва да информира своевременно регионалните комисии по професионална етика и когато установи злоупотреба с обема на работа и натовареността на своите колеги.

Раздел IV.
Отношения между професионалистите по здравни грижи и лекарите

Чл. 25. Професионалистът по здравни грижи трябва да следва с точност лекарските предписания и да поддържа едновременно с това професионалната си компетентност.

Чл. 26. Професионалистът по здравни грижи е равнопоставен член на терапевтичния екип.

Чл. 27. Професионалистът по здравни грижи трябва да се въздържа от действия или коментари, които биха уронили честта и достойнството на терапевтичния екип.

Чл. 28. Професионалистът по здравни грижи трябва да уведомява своевременно лекарите и съответно другите отговорни лица и институции за всякакви промени и обстоятелства, които могат да поставят живота на пациента в опасност.

Раздел V.
Отношения между професионалистите по здравни грижи и обществото

Чл. 29. Професионалистът по здравни грижи е активен член на обществото и съдейства за популяризирането на здравословен начин на живот и обществената хигиена.

Чл. 30. Професионалистът по здравни грижи осигурява промотивни профилактични, диагностични, терапевтични и здравни грижи с цел опазване на общественото здраве.

Чл. 31. Професионалистите по здравни грижи съдействат за развитието на професията, прилагат и повишават стандартите на здравните грижи.

Чл. 32. Професионалистът по здравни грижи не трябва с поведението и действията си, с думи или публикации да уронва престижа на професиите, на съсловната организация и на колегите си.

Чл. 33. Обществото дължи на професионалистите по здравни грижи уважение при изпълнение на професионалните им задължения и опазване на достойнството им.

Заключителни разпоредби

§ 1. Изпълнението на нормите на професионалната етика по този кодекс се контролира от БАПЗГ, като нарушенията се санкционират по реда на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, Устава на БАПЗГ и Правилника за дейността на комисиите по професионална етика на БАПЗГ.

§ 2. Кодексът е приет на Първия конгрес на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 от Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.


Извадка от Неофициален раздел бр. 45 от 19.06.2015 г. на ДВ

Промени настройката на бисквитките