Кодекси и закони

Изпрати статията по email

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 27 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 27 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ДВ, БР. 64 ОТ 2003 Г.)

В сила от 29.01.2016 г.

Обн. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 4, ал. 1, т. 4 буква "б" се изменя така:

"б) списък на организациите в повече от една четвърт от дейностите, определени с код до втори знак от Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт, с актуални данни за членския състав във всяка икономическа дейност."

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Численият състав по чл. 4, ал. 1, т. 3 на организациите на работниците и служителите в съответното предприятие се удостоверява чрез единен протокол - по образец съгласно приложението, съставен по официални данни, установени с организационни документи, изготвен от комисия, в която участват председателите или секретарите на съответните синдикални организации, участващи в процедурата по установяване на критериите. Единният протокол се подписва и от ръководителя на предприятието или от упълномощено от него длъжностно лице и се предоставя в оригинал на всяка от страните - синдикалните организации и предприятието."

2. Създават се ал. 6 и 7:

"(6) Когато ръководителят на предприятието или упълномощеното от него длъжностно лице откаже да подпише единния протокол по ал. 1, организациите на работниците и служителите уведомяват за това съответните териториални дирекции "Инспекция по труда". В срок до 15 дни от уведомяването контролните органи извършват проверка, за което съставят протокол. С протокола от проверката се установява достоверността на данните от единния протокол по ал. 1 и се изготвя в толкова екземпляра, в колкото екземпляра е съставен единният протокол.

(7) Протоколът от проверката на контролните органи на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" се прилага към документите по чл. 4, ал. 1, т. 3."

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) точка 3 се изменя така:

"3. документи, с които се установява наличието на необходимия членски състав на организацията по чл. 35, ал. 1, т. 1, букви "а" или "б" КТ;"

б) в т. 5 думите "националния ръководен орган" се заменят с "представляващия организацията";

в) точка 7 се отменя.

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Документите, с които се установява наличието на необходимия по чл. 35, ал. 1, т. 1, буква "а" или буква "б" КТ членски състав на организацията на работодателите, са:

1. списък, заверен от представляващия организацията, съобразно нейния устав, в който се посочват:

а) пълното наименование и ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на работодателите - членове на организацията;

б) броят на наетите по трудов договор работници и служители във всички членове на работодателската организация;

2. справка по работодатели с данни за броя на лицата със сключени, регистрирани и непрекратени трудови договори към датата на издаване на справката, изготвена и заверена от Националния осигурителен институт по писмено искане на представляващия работодателската организация, към което се прилага в електронен вид ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на работодателите."

3. Алинея 4 се изменя така:

"(4) Списъкът по ал. 3, т. 1 или 2 се заверява от представляващия организацията съобразно нейния устав. Списъкът по ал. 3, т. 1 се представя заедно със справка по работодатели с данни за броя на лицата със сключени, регистрирани и непрекратени трудови договори към датата на изготвяне на справката, разпределени по икономически дейности съобразно кода на икономическа дейност на работодателя по данни от Агенцията по вписванията или от Националния статистически институт. Справката се изготвя и заверява от Националния осигурителен институт по писмено искане на представляващия работодателската организация, към което се прилага в електронен вид ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на работодателите."

§ 4. В глава пета се създава чл. 7а:

"Чл. 7а. (1) В срок 10 работни дни от обявяването в "Държавен вестник" на началото на процедурата по чл. 36, ал. 3 КТ управителят на Националния осигурителен институт предоставя на министъра на труда и социалната политика в електронен вид данни за:

1. броя на осигурените по трудови и служебни правоотношения лица през месеца, предхождащ с два месеца датата на началото на процедурата по чл. 36, ал. 3 КТ, по икономически дейности, определени с код до втори знак от Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт, съобразно кода на икономическата дейност на осигурителя по данни от Агенцията по вписванията или от Националния статистически институт;

2. броя на лицата със сключени, регистрирани и непрекратени трудови договори към датата на началото на процедурата по чл. 36, ал. 3 КТ по икономически дейности, определени с код до втори знак от Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт, съобразно кода на икономическата дейност на работодателя по данни от Агенцията по вписванията или от Националния статистически институт.

(2) Информацията по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика.

(3) Информацията по ал. 1, т. 1 се използва при установяване наличието на критериите за представителност по чл. 34, т. 2 КТ на организациите на работниците и служителите, а информацията по ал. 1, т. 2 - при установяване наличието на критериите за представителност по чл. 35, ал. 1, т. 2 КТ на организациите на работодателите, подали искане да бъдат признати за представителни."

§ 5. В чл. 9 ал. 2 се отменя.

§ 6. Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 се изменя така:

"Приложение към чл. 5, ал. 1


Единен протокол

по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите

 

I. Данни за предприятието:

(Попълва се от ръководителя или от упълномощено от него длъжностно лице)

1. Област …………………………………….. Община ……………………...……..…….

Населено място …………………………………………………………………………......…..

2. Икономическа дейност съгласно КИД - 2008

 

Код по КИД - 2008

Наименование на икономическата дейност

 

 

 

3. Предприятие ……………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………….

(наименование, ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК)

4. Брой на персонала (списъчен състав) ………………………………………….…….

………………………………………………………………………………………..……

(включително в отпуск по майчинство, временна

неработоспособност и др.)

II. Организации на работниците и служителите:

(Попълва се от председателя или от секретаря на съответната организация. Посочва се националното обединение/конфедерацията на работниците и служителите, към която принадлежат)

 

1. ......................

2. ......................

3. ......................

4. ......................

5. ......................

6. ......................

7. ......................

 

 

III. Численост на организациите:

(Попълва се от председателя или от секретаря на съответната организация в предприятието)

 

№ по ред

Национално

Обединение

(конфедерация)

Национално отраслово браншово обединение - федерация, синдикат,

съюз

Брой на синдикалните членове

1

2

3

4

1.

…….................……………

конфедерация или др.

………................................………

федерация, синдикат, съюз

 

2.

…….................……………

конфедерация или др.

………................................………

федерация, синдикат, съюз

 

3.

…….................……………

конфедерация или др.

………................................………

федерация, синдикат, съюз

 

4.

…….................……………

конфедерация или др.

………................................………

федерация, синдикат, съюз

 

5.

…….................……………

конфедерация или др.

………................................………

федерация, синдикат, съюз

 

6.

…….................……………

конфедерация или др.

………................................………

федерация, синдикат, съюз

 

7.

…….................……………

конфедерация или др.

………................................………

федерация, синдикат, съюз

 

 

Страните, участващи при съставянето на протокола, взаимно признават достоверността на данните, посочени в него.

Всяка от страните получава по един екземпляр от протокола в оригинал.

 

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

 

1. Председател/секретар

……………………………..……….

(име, фамилия)

 

……………...………

(организация)

 

............………………

(подпис и печат)

2. Председател/секретар

……………………………..……….

(име, фамилия)

 

……………...………

(организация)

 

............………………

(подпис и печат)

3. Председател/секретар

……………………………..……….

(име, фамилия)

 

……………...………

(организация)

 

............………………

(подпис и печат)

4. Председател/секретар

……………………………..……….

(име, фамилия)

 

……………...………

(организация)

 

............………………

(подпис и печат)

5. Председател/секретар

……………………………..……….

(име, фамилия)

 

……………...………

(организация)

 

............………………

(подпис и печат)

6. Председател/секретар

……………………………..……….

(име, фамилия)

 

……………...………

(организация)

 

............………………

(подпис и печат)

7. Председател/секретар

……………………………..……….

(име, фамилия)

 

……………...………

(организация)

 

............………………

(подпис и печат)

 

Ръководител/упълномощено длъжностно лице:…………………………............………….

………………………………………………………………………………………….......…..

(име, фамилия, подпис и печат)

 

Забележка. Единният протокол се прилага и в случаите, когато се отчита членство в синдикална организация на държавни служители и на работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, включително в Министерството на вътрешните работи и в Министерството на отбраната.

Печат върху единния протокол поставят председателите/секретарите на синдикалните организации, които имат право на собствен печат съгласно устава на синдикалната организация."

 Заключителни разпоредби

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките