Услуги

Изпрати статията по email

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0399 ДОГОВОР № ESF-2302-01-07003 „Подобряване условията на труд в СИЕЛА НОРМА АД”

  • 22 юни 2012 - 20 март 2013

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

На 22.06.2012 г. „Сиела Норма“ АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-01-07003 с Агенцията по заетостта за изпълнението на проект „Подобряване на условията на труд в Сиела Норма АД“ по схема BG 051PO001-2.3.02 “Безопасен труд” по приоритетна ос 2 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013.

Основната цел на проекта е повишаване на производителността на труда чрез подобряване на условията на труд. Постигането на тази цел ще се осъществи чрез следните специфични цели:

• Повишаване на трудовата дейност чрез оптимизиране на работните процеси и внедряване на стандарти за безопасни условия на труд;

• Подобряване на условията на труд чрез модернизация.

Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта са:

1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност

2. Модернизация на помещение в обект „Печатна база”

3. Разработване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване

4. Информиране и публичност

5. Управление на проекта

6. Провеждане на процедури по ПМС 55

Продължителността на проекта е 6 месеца за периода от 22.06.2012 г. до 22.12.2012 г. Размерът на общата стойност на проекта е 51480,00 лева, което е 100% безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. СИЕЛА НОРМА АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.” 

Инвестира във вашето бъдеще!

 

НОВИНИ: 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ДЕЙНОСТ4: ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ

Информация за сключен договор № РЧР 01/09.07.2012 г. след проведена процедура за определяне на изпълнител чрез събиране на 1 оферта с обект: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТИ  ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ за целите на проект:„Подобряване условията на труд в Сиела Норма АД”, договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-01-07003. На 09.07.2012 г. се сключи договор за изпълнение с „ИНТЕРКЪНЕКШЪН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с адрес: Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Красно село, п.код 1612, ЖК. ЛАГЕРА, ЦАР БОРИС ІІІ 100, вх. А, ет. 4, ап. 15.

 

09.07.2012 г.

 

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ЗА СТАРТ НА ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В СИЕЛА НОРМА АД”

 

На официално събитие утре ще бъде обявено началото на изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-01-07003, „Подобряване условията на труд в Сиела Норма АД” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-2.3.02 “Безопасен труд”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Събитието ще бъде открито от Веселин Тодоров, изпълнителен директор на Сиела Норма АД, след което проектът ще бъде представен на кратко от Дарина Неделчева, ръководител на проекта.

Мероприятието ще се проведе на 13 юли 2012 г., петък, от 12,00 часа в Печатна база Сиела (град София, район Слатина, ул. Гео Милев № 158).

Целева група по проекта са 211 служители на Сиела Норма АД, а продължителността му е 6 месеца.

За въпроси и допълнителна информация, моля, свържете се с: Дарина Неделчева на телефон: 02 903 00 35 или e-mail: darina@ciela.net

 

10.07.2012 г.

 

 

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В СИЕЛА НОРМА АД”

 

Информационното събитие с цел анонсиране на стартиралия проект премина при висока посещаемост на лица от целевата група, партньори на бенефициента и представители на Управляващия орган.


 ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО:

12.00 ч. – 12.30 ч. – Регистрация на участниците и получаване на материали;

12.30 ч. – 12.40 ч. – Приветствие на изпълнителния директор на СИЕЛА НОРМА АД;

12.40 ч.– 12.50 ч. – Представяне на проекта от Ръководителя;

12.50 ч. – 13.30 ч. – Коктейл.

 

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО:

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ДЕЙНОСТ 2: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПОМЕЩЕНИЕ В ОБЕКТ ПЕЧАТНА БАЗА

Информация за сключен договор № РЧР 03/20.07.2012 г. след проведена процедура за определяне на изпълнител чрез събиране на 1 оферта с обект: ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ВЛОЖЕНИ ЗА РЕМОНТ НА ОКАЧЕН ТАВАН (ДЕЙНОСТ: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПОМЕЩЕНИЕ В ОБЕКТ ПЕЧАТНА БАЗА СИЕЛА”) за целите на проект:„Подобряване условията на труд в Сиела Норма АД”, договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-01-07003. На 20.07.2012 г. се сключи договор за изпълнение с „АБАТИ” ООД, с адрес: Област София (столица), общ. Столична, гр. София 1784, ж.к. Младост 1, блок 64, вх. 1, ап. 2. 

21.07.2012 г.

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ДЕЙНОСТ1: АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ 

Информация за сключен договор № РЧР 02/25.07.2012 г. след проведена процедура за определяне на изпълнител чрез събиране на 1 оферта с обект: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ПО АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ В СИЕЛА НОРМА АД за целите на проект: „Подобряване условията на труд в Сиела Норма АД”, договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-01-07003. На 25.07.2012 г. се сключи договор за изпълнение с ИМИДЖ КОНСУЛТИНГ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика“, ул. Пере Тошев 9, вх. Б, ет. 1, ап. 19.

26.07.2012 г. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ДЕЙНОСТ3: РАЗРАБОТВАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВО РАБОТНО ОБОРУДВАНЕ 

Информация за сключен договор № РЧР 06/20.08.2012 г. след проведена процедура чрез избор на подходяща оферта между 3 оферти за определяне на изпълнител по условията на ПМС № 55 / 2007 г. с обект: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВО РАБОТНО ОБОРУДВАНЕ за целите на проект:„Подобряване условията на труд в Сиела Норма АД”, договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-01-07003. На 25.07.2012 г. се сключи договор за изпълнение с ИМИДЖ КОНСУЛТИНГ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика“, ул. Пере Тошев 9, вх. Б, ет. 1, ап. 19.

21.08.2012 г. 

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В СИЕЛА НОРМА АД”

 

На официално събитие утре ще бъде обявено началото на изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-01-07003, „Подобряване условията на труд в Сиела Норма АД” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-2.3.02 “Безопасен труд”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Събитието ще бъде открито от Веселин Тодоров, изпълнителен директор на Сиела Норма АД, след което резултатите по проектът ще бъдат представен от Дарина Неделчева, ръководител на проекта.

Мероприятието ще се проведе на 20 март 2013 г., сряда, от 10,00 часа в Печатна база Сиела (град София, район Слатина, ул. Гео Милев № 158).

Сиела Норма АД ще продължи да следи за условията на работа на своите служители и ще се стреми да осигурява висока степен на безопасност и опазване на здравето. 

За въпроси и допълнителна информация, моля, свържете се с: Дарина Неделчева на телефон: 02 903 00 35 или e-mail: darina@ciela.net

15.03.2013 г.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В СИЕЛА НОРМА АД”

 

Информационното събитие с цел представяне на резултатите по приключилия проект премина при висока посещаемост на лица от целевата група.

 ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО:

10.00-10.30 ч.                        Регистрация на участниците

10.30-10.40 ч.                        Приветствие на изпълнителния директор на СИЕЛА НОРМА АД

10.40-11.00 ч.                        Представяне на резултатите по проекта от Ръководителя

 

СНИМКА ОТ СЪБИТИЕТО:

20.03.2013 г.

 

Промени настройката на бисквитките