Услуги

Изпрати статията по email

Информация за сключен договор № BG161PO003-2.1.11/3ТММ-02-19/Su-02

  • 27 януари 2012 - 24 октомври 2012

 „Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на колонаборна машина/линия в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № 3ТММ-02-19/20.10.2011, изпълняван от СИЕЛА НОРМА АД, осъществeн с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“ Операция BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.

 

Информация за сключен договор № BG161PO003-2.1.11/3ТММ-02-19/Su-02

 

Информация за сключен договор след проведена процедура за определяне на изпълнител „открит избор“ по условията на ПМС № 55 / 2007 г. с обект: „Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на колонаборна машина/линия в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № 3ТММ-02-19/20.10.2011, изпълняван от СИЕЛА НОРМА АД, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“ Операция BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ по проект: „Технологична модернизация в Сиела Норма АД” бе избран изпълнител. На 24.10.2012 г. се сключи договор за изпълнение с класирания участник - „АЛФАГРАФ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.”Витоша” № 63. Документ.

24 Октомври 2012 г.

 

 

Информация за сключен договор № BG161PO003-2.1.11/3ТММ-02-19/Se-02

Информация за сключен договор след проведена процедура чрез избор на подходяща оферта за определяне на изпълнител по условията на ПМС № 55 / 2007 г. с обект: „Извършване на одит по проект „Технологична модернизация в СИЕЛА НОРМА АД”, в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № 3ТММ-02-19/20.10.2011, изпълняван от СИЕЛА НОРМА АД, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“ Операция BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” бе избран изпълнител. На 18.10.2012 г. се сключи договор за изпълнение с класирания на първо място участник - ЕТ КРАМИ ДИМИТЪР КОДЖАНИКОЛОВ, със седалище и адрес на управление: Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Младост, п.код 1715, ЖК. МЛАДОСТ 4, бл. 420, вх. Г, ап. 16. Документ.

18 Октомври 2012 г.

 

 

СИЕЛА НОРМА АД обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:

„Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на колонаборна машина/линия в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № 3ТММ-02-19/20.10.2011, изпълняван от СИЕЛА НОРМА АД, осъществeн с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“ Операция BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Документацията за провежданата тръжна процедура може да бъде закупена на адрес: област София (столица), община Столична, гр. София 1510, район Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бул. „Владимир Вазов” № 9, всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 ч., през дните от 25.07.2012 до 09.08.2012 г. Кандидатите могат да се запознаят със съдържанието на пояснителния документ, от ТУК.

25 Юли 2012 г.

 

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР № 3ТММ-02-19/20.10.2011

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г., Бенефициентът Сиела Норма АД прекратява процедурата за определяне на изпълнител с предмет: „Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на колонаборна машина/линия в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № 3ТММ-02-19/20.10.2011, изпълняван от СИЕЛА НОРМА АД, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“ Операция BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, тъй като подадената оферта за участие не отговаря на предварително обявените условия.Документ.

20 Юли 2012 г.

 

 

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

СИЕЛА НОРМА АД обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:

„Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на колонаборна машина/линия в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № 3ТММ-02-19/20.10.2011, изпълняван от СИЕЛА НОРМА АД, осъществeн с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“ Операция BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Документацията за провежданата тръжна процедура може да бъде закупена на адрес: област София (столица), община Столична, гр. София 1510, район Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бул. „Владимир Вазов” № 9, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч., през дните от 21.06.2012 до 06.07.2012 г. Кандидатите могат да се запознаят със съдържанието на пояснителния документ, от ТУК.

21 Юни 2012 г.

 

 

Информация за сключен договор № BG161PO003-2.1.11/3ТММ-02-19/Su-01

Информация за сключен договор след проведена процедура за определяне на изпълнител „открит избор“ по условията на ПМС № 55 / 2007 г. с обект: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на цифрова монохромна производствена печатаща система и линия за автоматизирани довършителни операции, включително софтуерно управление на работните цикли и на колонаборна машина в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № 3ТММ-02-19/20.10.2011, изпълняван от СИЕЛА НОРМА АД, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“ Операция BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ по проект: „Технологична модернизация в СИЕЛА НОРМА АД” бе избран изпълнител. На 07.06.2012 г. се сключи договор за изпълнение с класирания на първо място участник - „ГЕД” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, обл. София (столица), общ. Столична, район Средец, ул.”Кузман Шапкарев” № 4. Документ 


07 Юни 2012 г.

 

 

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

СИЕЛА НОРМА АД обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на цифрова монохромна производствена печатаща система и линия за автоматизирани довършителни операции, включително софтуерно управление на работните цикли и на колонаборна машина в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № 3ТММ-02-19/20.10.2011, изпълняван от СИЕЛА НОРМА АД, осъществeн с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“ Операция BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: област София (столица), община Столична, гр. София 1510, район Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бул. „Владимир Вазов” № 9, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч., или да бъдат изтеглени от ТУК.

27 Януари 2012 г.
Промени настройката на бисквитките