Услуги

Изпрати статията по email

Сиела обедини усилия с ITCE за повишаване квалификацията и производителността на персонала си

  • 23 февруари 2010 - 23 октомври 2010

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“ 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: 
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" – приоритетна ос 2: „Квалификационни услуги и обучения за заетите лица – фаза 2”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
„Повишаване на производителността и адаптивността на заетите” – област на превенция 2.1 
„Подобряване адаптивността на заетите лица” по схема № BG 051PO 001-2.1-02 

„Сиела софт енд паблишинг” АД - София като Водеща Организация и „АЙ ТИ СИ И” ООД- София - Партньор обединиха своите усилия за повишаване квалификацията и производителността на персонала на „Сиела Софт енд паблишинг” АД. Израз на тези усилия е съвместният им проект: 

„Развитие на човешкия капитал в областта на информационните технологии“, рег. № ЕSF – 2102- 01- 07034
 

Срок на изпълнение на проекта е 8 месеца 
От 23.02.2010 г. до 23.09.2010 г. 

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН: 
Министерство на труда и социалната политика 

МЕЖДИННО ЗВЕНО: 
Агенция по заетостта 

ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: 
„Сиела софт енд паблишинг” АД - гр. София 
Управител: Веселин Тодоров 

ПАРТНЬОР: 
„АЙ ТИ СИ И” ООД- гр. София 
Управител: Нина Проданова 

ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО ПРОЕКТА 
В обучението за повишаване квалификацията и производителността на персонала по проекта са включени 123 лица заети по трудов договор в „Сиела софт енд паблишинг" АД - гр. София. 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

Обща цел: Проектът цели да повиши квалификацията и производителноста на персонала на „Сиела софт енд паблишинг" АД, като по този начин ще се постигне професионално израстване на участниците и ще се повиши тяхната гъвкавост и възможности. 

Специфични цели: 
• развитие на уменията и знанията на разработчици на Сиела за изграждане, поддържане и оптимизиране на увеличаващия се брой софтуерни продукти на компанията с оглед развиващия се пазар и изискванията на клиентите; 
• повишаване компетентността на системни администратори, заети в Сиела за справяне с новите софтуерни приложения и операционни системи, използвани в ежедневната работа; 
• създаване на предпоставки за придобиване на професионална квалификация в ИТ умения с оглед оптимизиране на производителността в рамките на компанията и подобряване на работата с клиенти и партньори на 108 представители на административния и търговски отдели на организацията; 
• повишаване на ключовите компетенции на 123 заети лица на трудов договор към „Сиела софт енд паблишинг" АД, чрез придобиване на умения за боравене с Мюгозой Outlook. 

ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО 

Ще бъдат проведени обучения, включващи обучения по професионална квалификация. 
• Обучение на Microsoft Office Word, Excel и PowerPoint - обучението има за цел да даде на участниците знания за възможности на Microsoft Office Word, Excel и PowerPoint, така че завършилите обучението да могат на практика да приложат усвоените инструменти в ежедневната си работа. Паралелно с опознаването на инструментариума за работа с продуктите, се развиват уменията на участниците да могат да изберат съответния подходящ продукт и инструмент от него за получаване на търсения бизнес резултат. След завършване на обучението, участниците ще могат да прилагат знанията си на практика в съответствие с бизнес средата, в която работят. 
• Web програмиране - Това обучение е насочено към група разработчици на софтуер, наети в Сиела. То цели подобряването на професионалните компетенции за разработване, поддържане и оптимизиране на увеличаващия се брой софтуерни продукти на компанията с оглед развиващия се пазар и изисквания на клиентите. Обучението ще даде на участниците знания за работа с Microsoft.NET 2.0 Development и Microsoft C#, ASP.NET и Web-приложения. След завършване на обучението участниците ще са напълно подготвени да прилагат знанията си в реална среда. 
• Операционни системи - Системни администратори, които отговарят за поддръжката на операционните системи в различните офиси на Сиела. Целта на обучението е системните администратори да имат познания по последните развития на операционните системи, които са от особена важност в тяхната ежедневна работа. По време на курса те ще се запознаят с работата с Windows, както и свързаното с това конфигуриране на BIOS, TCP/IP адресация и резолюция на имена, конфигуриране на Windows ХР да работи в Microsoft -ска мрежа, конфигуриране на Windows ХР за мобилни устройства и т.н. 

Ще бъдат проведени курсове за придобиване на ключови компетенции: 
• Работа с Microsoft Office Outlook 2007. Всички служители на Сиела, включени в обученията по професионална квалификация ще преминат и обучение по ключови компетенции, чрез което ще придобият познания за работа с Microsoft Outlook, което е необходимо за по-доброто справяне с ежедневната им работа. 

ФОРМА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО 
Обученията са разделени от една страна на присъствени и дистанционни часове за обучение и от друга на часове по теория и практика. Практиката на провеждане на обученията, която обучаващата организация прилага при организирането на труда на преподавателите е в рамките на всички присъствени часове (теория и практика), обучаваните да работят заедно с преподавател. Що се отнася до дистанционните часове, при тях часовете отделени за теоретична подготовка се прилагат без намеса на преподавател. Обучаемите получават достъп до системата за дистационно обучение, където са качени електронните курсове, материали, достъп до обучителния материал самостоятелно, без прекия контрол на преподавателите. Лицата от целевата група са включени в различни обучения съобразно заеманите от тях позиции. 

Учебният процес е с продължителност 8 месеца 

Обучението завършва с полагане на тестове и придобиване на сертификат за преминато обучение. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси» съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от «Сиела софт енд паблишинг АД» - гр. София и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 

17 Март 2010 г. 

Промени настройката на бисквитките