Услуги

Изпрати статията по email

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕЧАТНА БАЗА СИЕЛА

  • 04 декември 2014 - 12 декември 2014

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдещеОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013


www.opcompetitiveness.bgНа 20.05.2014 г. „Сиела Норма“ АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.3.02-0351-C0001 с Министерство на икономиката и енергетиката, в чиято структура е Главна дирекция „Европейски фондове  за конкурентоспособност“, определена за Управляващ орган и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013. Проектът е с наименование „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕЧАТНА БАЗА СИЕЛА“ и се финансира по схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”.

Настоящият проект представя целта на „Сиела Норма” АД да инвестира в производствения парк на печатната си база, чрез внедряване на съвременни високотехнологични печатарски машини с ниска консумация на електрическа енергия и повишена производителност, както и нова енергоефективна осветителна инсталация. С обновените машини дружеството ще има възможност да предлага печатни услуги с по-високо качество и на по-високо ниво (ще има възможност да осъществява цветен печат) за обслужване на собствена продукция и външни поръчки при понижен разход на енергия и по-конкурентни цени за единица продукция. Настоящият проект ще даде възможност на Сиела да провежда последователно своята политика за природосъобразно развитие на бизнеса си.

Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта са:

Дейност 1: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност – преди подаване на проекта

Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на изпълнители за закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергийно ефективни машини и енергоспестяваща осветителна система в Печатната база на Сиела - преди подаване на проекта

Дейност 2.1.: Избор на изпълнител за закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на четирицветна офсетова печатна машина;

Дейност 2.2.: Избор на изпълнител за закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитална цветна печатна машина

Дейност 2.3.: Избор на изпълнител за закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прав книговезки нож

Дейност 2.4.: Избор на изпълнител за закупуване, доставка и монтаж на енергоспестяваща осветителна система, включена в Списъка на допустимите категории материали и оборудване

Дейност 3: Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на предвидените енергийно ефективни машини и енергоспестяваща осветителна система

Дейност 3.1.: Закупена и въведена в експлоатация на четирицветна офсетова печатна машина

Дейност 3.2.: Закупена и въведена в експлоатация на дигитална цветна печатна машина

Дейност 3.3.: Закупен и въведен в експлоатация прав книговезки нож

Дейност 3.4.: Закупена и монтирана енергоспестяваща осветителна система

Дейност 4: Визуализация на дейностите по проекта

Продължителността на проекта е 9 месеца за периода от 20.05.2014 г. до 20.02.2015 г. Общият размер на разходите за изпълнение на проекта е 2 812 188.00 лева. Предоставената от договарящият орган безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 406 094,00 лв. или 50% от допустимите разходи по проекта.

НОВИНИ:

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 3.2.: Закупена и въведена в експлоатация на дигитална цветна печатна машина

 

На 11.09.2014 г., изпълнителят по Дейност 3.2., фирма «АДЛ» ООД, внедри в експлоатация ДИГИТАЛНА ЦВЕТНА ПЕЧАТНА МАШИНА XEROX COLOUR C75 PRESS на мястото на изпълнение на проекта: Печатна база Сиела.Оборудването е предназначено за оперативно производство на висококачествена пълноцветна полиграфска продукция в малки, средни и високи тиражи.

 

Възможности за използване на Xerox C75:

А. Производство на книги и списания: пълноцветни списания, дигитални книги, корици, цветни вложки. Преимуществата при използването на технологията Xerox C75 за производство на книги и списания са:

  • Отпечатване на комплекти: не е необходимо да се използват допълнителни станции за подреждане на листата. При ползване на финишер готовите книжни блокове се подреждат с отместване върху изходния трей на устройството за подреждане. Това позволява да се изработват единични "пробни" екземпляри на книги и списания, както и да се отпечатват допълнителни тиражи "по заявка", като се спестява сгъване, сортиране, колиране.
  • Отпечатване върху различни видове хартия при изпълнението на една и съща задача: отпечатването на корицата и на книжното "тяло" се изпълнява като една задача. Премахната е допълнителната операция по подреждане на листата.
  • Увеличените до 330 х 488mm размери на формата на хартията и електронната система за разполагане на колоните с текст върху отпечатвания лист позволяват да се произвеждат цветни книжни блокове с маркери за обрязване с формат А5 в режим на работа 4-up (разполагане на четири страници върху един лист хартия), както и с формати малко над А4  в режим на работа 2-up (разполагане на две страници върху един лист хартия). Като следствие от това се получава икономия на хартия и многократно увеличаване на производителността.

 

Б. Производство на художествена, сувенирна и бизнес продукция: цветни отчети, фотографии, брошури, каталози, плакати. Както и визитни картички, календари, папки, поздравителни картички, дипломи, грамоти, покани. Преимуществата на технологията Xerox по отношение на художествената и сувенирната продукция са:

  • Офсетно качество на отпечатването от цифровата печатарска машина: физическа резолюция 2400х2400 dpi, растери от 150 до 600 cluster dot плюс линейни растер. Възпроизвеждане цветовата гама Pantone.
  • Възможност за използване на широк обхват от тегло на хартия (от 60 g/m2 до 300 g/m2) и видове хартия, без пренастройка на печатарската машина.
  • Форматът с размери 33x48.8cm разширява значително асортимента на произвежданата по формат продукция: папки с капак, календари, плакати.
  • Чрез използване на уникалните особености на технологията и различни алгоритми за растеризиране, може да се съдават "защитени" от подправяне или копиране документи: баркодове, микрошрифтове и др.
  • При изработването на двустранно отпечатани рекламно-полиграфски изделия са важни следните параметри: максимално тегло на хартията, формат, точност на регистрацията върху предната и задната страна. Технологията Xerox C75 позволява автоматично двустранно отпечатване с голяма точност.
  • Производителността на оборудването за отпечатване е важен фактор при изпълнението на поръчки със сложно полиграфско изпълнение като отпечатване на пълноцветни брошури с множество страници или производство на списания. От тази гледна точка технологията Xerox C75 може да се справя успешно c голямо натоварване поради високата скорост на печат. 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 3.4.: Закупена и монтирана енергоспестяваща осветителна система

 

На 09.09.2014 г., изпълнителят на Дейност 3.4., фирма „ЕЛСТРОЙ” ЕООД, монтира енергоспестяваща осветителна система. В рамките на дейността бе подменено осветлението в помещение Склад на Печатната база Сиела, чрез закупуване и монтиране на енергоспестяваща осветителна система.

Новата осветителна система се състои от 22 броя осветителни тела, монтирани в две светещи ленти под покривната конструкция на помещението. Използва се осветително тяло промишлен тип с разсейвател, с две енергоефективни тръбни луминесцентни лампи с мощност по 36 W и с електронна ПРА. Тези лампи осигуряват необходимата осветеност благодарение на значително по-големия им номинален светлинен поток и по-подходящото разположение.

Изпълнението на дейността допринесе за изпълнение на основната цел на проекта, а именно осъществяване на преход към „зелена икономика” в Печатна база Сиела, постигната посредством реализирането на специфичните цели на проекта, а именно: намаляване на потреблението на енергия спрямо първоначално установените нива и намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция.

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 3.3.: Закупен и въведен в експлоатация прав книговезки нож

 

На 02.10.2014 г., изпълнителят по Дейност 3.3., фирма «ВЪЛКАНОВ ТРЕЙД ЕКУИПМЪНТ» ООД, внедри в експлоатация ПРАВ КНИГОВЕЗКИ НОЖ GW Printing Machinery K115CD на мястото на изпълнение на проекта: Печатна база Сиела.Компанията инсталира един нов високопроизводителен прав книговезки нож с цел намаляване на консумацията на енергия и общо увеличаване обема на произвежданата продукцията,. Точността на този тип ножове се гарантира от прецизното управление, осъществено с програмируем логически контролер и двойно странично водене на ножа. Натискът на ножа може да се коригира в съответствие с технологичните изисквания на отрязваната хартия. Тези машини се характеризират с висока степен на автоматизация. Така се постига по-голяма производителност и по-ниска консумация на енергия за производството на единица продукция. Висококачественото и точно отрязване на хартията води до повишена производителност и намален брак при работата на печатните машини.

Технически параметри:

1) Пълно компютърно управление + CE стандарт

2) Panasonic PLC + FUJI servo motor позициониране с точност до 0.01 мм

3) USB порт + софтуер за програмиране

4) Два линейни водача (странични, без перфорация на масата)

5) 3 (три) Klingelberg HSS резеца + 20 специални меки подложки

6) 10.4 сензорен TFT дисплей – touch screen

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 3.1.: Закупена и въведена в експлоатация четирицветна офсетова печатна машина

 

На 24.11.2014 г., изпълнителят на Дейност 3.1., фирма ВЪЛКАНОВ ТРЕЙД ЕКУИПМЪНТ” ООД, внедри в експлоатация Четирицветна офсетова печатна машина PRESSTEK 52 DI.

 

PRESSTEK 52 DI е четирицветна офсетова печатна машина с формат до 52 см, която комбинира най-новите технологии в областта на експонирането и пластините с автоматизация и контрол на качеството на най-високо технологично ниво.

Тази забележителна печатна машина използва най-новите безпроцесни термални пластини, които не изискват химическа обработка, и така създава нови екологични стандарти в печатните технологии. С употребата на иновативната експонираща глава MALD (Multi Array Laser Diode), която може да експонира четири пластини едновременно в рамките на 4.5 минути, експонирането на пластини с PRESSTEK 52 DI е изключително бързо. Печатната машина PRESSTEK 52 DI може да отпечата до 10 000 листа за един час. Печатането посредством офсетов процес осигурява високо качество и гъвкавост на печата, както и икономия на разходи чрез употребата на традиционни мастила и хартии. Автоматичната настройка на подавача позволява на оператора да печата върху всичко от пощенски картички и пликове (минимален формат 100 х 110 мм) до хартия с формат 375 х 520 мм. PRESSTEK 52 DI AC е оборудвана и с Printing Density Control System (PDS-E), автоматична система за управление на качеството на печат, която подпомага контролирането на нивата на мастилото цветовия профил и експонацията, за да осигури постоянно високо качество с минимална намеса от страна на оператора.

PRESSTEK 52 DI AC е уникална машина, която използва традиционния сух (безводен) офсетов печатен процес, за да създава висококачествени отпечатъци върху широк обхват от материали. В допълнение, дигиталната експонация от първо поколение осигурява прехвърлянето на оптималното качество на отпечатъка директно върху пластината, като постига високо качество на цвета при печата и точност на регистъра. Всички характеристики на PRESSTEK 52 DI AC са проектирани така, че да посрещат нуждите на клиента, без да компрометират качеството на печат или да ограничават броя на типовете материали, които могат да бъдат използвани. Дружеството осъществи диверсификация на предлаганите услуги чрез производство на художествена, сувенирна и бизнес продукция: цветни отчети, фотографии, брошури, каталози, плакати, както и визитни картички, календари, папки с капак, поздравителни картички, дипломи, грамоти, покани, което позволи да се привлекат нови клиенти и да се задържат настоящите клиенти, чрез предлагане на нови и разнообразни услуги за печат. Изброените потенциални възможности ще разширят възможностите на компанията за участие и в конкурси за възлагане на обществени поръчки в областта на реализирането на специфични печатарски услуги. Допълнителна услуга е възможността за създаване на  „защитени“ от подправяне или копиране документи: баркодове, микрошрифтове и други, чрез използване на високотехнологични специализирани инструменти и различни алгоритми за растеризиране.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрезЕвропейския фонд за регионално развитиепо проект с договор № BG161PO003-2.3.02-0351-C0001„Оптимизиране на енергийната ефективност в Печатна база Сиела”.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сиела Норма“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 

Промени настройката на бисквитките