Услуги

Изпрати статията по email

Проект "Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал в Сиела Норма АД"

  • 29 март 2016 - 29 октомври 2016

ЕС

 

На 29.03.2016 г. „Сиела Норма“ АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1203-C01 / 29.03.2016 с Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” за изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал в Сиела Норма АД“ по схема BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, приоритетна ос Предприемачество и капацитет за растеж на МСП на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.

 

Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Сиела Норма“ АД, чрез първоначална инвестиция в материални и нематериални активи, свързана със създаване на нов стопански обект в гр. Плевен. Дружеството ще инвестира в изграждането на високотехнологичен производствен център, където да се пренесе производството на три от продуктите (правноинформационни системи), а именно: Сиела Инфо, Сиела Евро и Ciela LAW, които имат най-голям потенциал за пазарен ръст, както и за излаз на външни пазари, поради естеството на съдържанието си.

 

Предвидените резултати ще подобрят конкурентоспособността и пазарното присъствие на регионалния и вътрешноевропейския пазар - чрез внедрени производствени технологии за подобряване на производствения процес на продуктите, които фирмата предлага.

 

Продължителността на проекта е 7 месеца за периода от 29.03.2016 г. до 29.10.2016 г.

 

Общият размер на разходите за изпълнение на проекта е 751 596.00 лева. Предоставената от договарящият орган безвъзмездна финансова помощ е в размер на 450 957.60 лв. или 60% от допустимите разходи по проекта.

 


 

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

„СИЕЛА НОРМА“ АД обявява процедура за определяне на изпълнител – "Избор с публична покана" по чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, с обект: „Закупуване, доставка, внедряване и въвеждане в експлоатация на: Сторидж – устройство за управление и съхранение на данни - 1 бр., Суичове за сториджа - 2 бр. и Сървъри за виртуализация - 2 бр., в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1203-C01/29.03.2016 г., изпълняван от „Сиела Норма“ АД, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Документацията за участие се предоставя на всеки, заявил интерес кандидат, по някой от следните способи:
- чрез предоставянето й на ръка, на адрес: гр. София 1510, район Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бул. Владимир Вазов № 9;
- чрез изпращане по електронна поща,
всеки работен ден през дните от 09.06.2016 до 16.06.2016 г. от 08:30 ч. до 17:30 ч.

Кандидатите могат да се запознаят със съдържанието на документацията, от ТУК.

 

09 Юни 2016 г.

 


 

Информация за сключен договор № BG16RFOP002-2.001-1203-C01 / Su-01

 

Информация за сключен договор след проведена процедура за определяне на изпълнител – "Избор с публична покана" по чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, с обект: „Закупуване, доставка, внедряване и въвеждане в експлоатация на: Сторидж – устройство за управление и съхранение на данни - 1 бр., Суичове за сториджа - 2 бр. и Сървъри за виртуализация - 2 бр., в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1203-C01/29.03.2016 г., изпълняван от „Сиела Норма“ АД, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
На 29.06.2016 г. се сключи договор за изпълнение с класирания участник - „СИЕНСИС“ АД, с ЕИК: 121708078, с адрес на управление – гр. София, п.к. 1680, район Красно село, ж.к. Бели брези, ул. „Лерин“ № 44-46.

 

30 Юни 2016 г.

  

 

 

--------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------
Проект „Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал в Сиела Норма АД“, Договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-1203-C01/29.03.2016 г., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Промени настройката на бисквитките