Новини

Изпрати статията по email

Влезе в сила Регламент 2018/848 на ЕС относно биологичното производство

Влезе в сила Регламент 2018/848 на ЕС относно биологичното производство

25 юни 2018

 

На 17.06.2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета.

 

Регламентът ще се прилага от 01.01.2021 г., като с него се установяват принципите и правилата за биологичното производство, свързаното с него сертифициране и използването на обозначения, отнасящи се за биологичното производство при етикетиране и реклама, както и правилата за контрол в допълнение към предвидените в Регламент (ЕС) 2017/625.

 

В Регламента са определени целите на биологичното производство, както и принципите, на които то следва да се основава.

 

Дефинирани са понятия като "биологично производство", "биологичен продукт", "биологичен сорт", "генетично модифициран организъм" и т.н.

 

Определят се правила за биологично производство, които са задължителни за операторите - физически или юридически лице, отговорни за спазването на настоящия регламент в рамките на всички контролирани от него етапи на производство, обработка и разпространение.

 

Предвидена е и забрана за използване на ГМО в биологичното производство.

 

Повече информация ще откриете в правно-информационната система Сиела Евро.

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките