Новини

Изпрати статията по email

Измененията в Закона на здравето влизат в сила днес

Измененията в Закона на здравето влизат в сила днес

14 май 2020

 

Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето, приет от Народното събрание на 12 май 2020 г., е обнародван в извънреден брой на"Държавен вестник" днес.

Болни от силно заразни болести или заразоносители подлежат на задължителна изолация (включително в домашни условия) и/или болнично лечение, а контактните лица, както и хората, влезли на територията на страната от други държави - на задължителна карантина.

Извънредна епидемична обстановка може отново да бъде обявена при непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването и въз основа на извършена оценка на съществуващия епидемичен риск от главния държавен здравен инспектор.

Нови текстове дават определение за "непосредствена опасност за живота и здравето", при които влизат в сила ограничителните мерки.

Временни противоепидемични мерки може да се въвеждат и със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция съгласувано с главния държавен здравен инспектор за територията на отделна област, община или населено място.

Измененият закон запазва наказанията за нарушителите на противоепидемичните мерки - глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 2000 лв.

Лице, болно от заразна болест, както и заразоносител, който откаже или не изпълнява задължителната изолация и/или лечение, се наказва с глоба в размер на 5000 лв. Същият е размерът на санкцията при влизане в страната от друга държава и нарушаването на карантината. При отказ от доброволна или задължителна изолация и лечение се предприемат действия за принудителното им налагане със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи, по искане на органите на държавния здравен контрол, на ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ или на лекуващия лекар.

До два месеца след отмяната на извънредното положение се спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители, след което се насрочват наново, като не се дължат такси и разноски. За същия период не се налагат запори на банкови сметки на общини. При забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране, предоставени от финансови институции, с изключение на дъщерните дружества на банките, не се начисляват лихви за забава и неустойки. Задълженията не може да бъдат обявени за предсрочно изискуеми, а договорите не може да бъде разваляни поради неизпълнение.

С направените измененения и допълнения в Закона за здравето се обнародват промени в актуалното законодателство с отражения върху икономиката, социалната сфера, туризма и културата. Извънредният брой 44 на "Държавен вестник" от 14 май 2020 г. е публикуван в свободната зона на нашия сайт.

За да потърсите подходящия продукт за Вашия бизнес, чрез който да получавате навременна информация за българското и европейско законодателство, може да разгледате електронния ни магазин.

 

Обратно