Новини

Изпрати статията по email

Актуални формуляри и процедури, свързани с екостикерите на МПС - в

Актуални формуляри и процедури, свързани с екостикерите на МПС - в "Сиела Процедури"

14 юли 2021

 

От началото на седмицата на всяко превозно средство до 3 тона и половина, което подлежи на регистрация, се издава екостикер за степента на замърсяване на въздуха. Според категорията, в която попада, ще има или няма ограничения за преминаване през централната част на големи градове като София, Пловдив, Варна и Бургас.

От 12 юли 2021 г. влязоха в сила текстове на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (последни промени в бр. 80 на "Държавен вестник" от 11 септември 2020 г.). С пълното и актуално съдържание на Наредбата можете да се запознаете в продукт "Сиела Норми".

В правно-информационната система "Сиела Процедури" имате достъп до актуалното съдържание на всички образци на документи по Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, както актуалните процедури.

Сред тях са  актуализираният образец на Удостоверение за техническа изправност на пътно превозно средство, новите образци на Протокол от извършена проверка на емисиите от отработили газове на МПС и Удостоверение за техническа изправност на пътно превозно средство, с което се извършват превози с атракционна цел.

Процедурата за Издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства също е приведена в съответствие с новите изменения, които влязоха в сила тази седмица.

С промените в Наредбата следват електронно персонализиране на знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС и на знака за екологична група. Моторните превозни средства от категории М1 и N1 се определят в пет екологични групи във връзка със степента на отрицателното им въздействие върху околната среда и качеството на атмосферния въздух. Те зависят от екологичната им категория (EURO) или от датата на първата им регистрация (ако нямат екологична категория - EURO). Категоризирането зависи от съдържанието на въглероден оксид в отработилите газове на МПС с двигатели с принудително възпламеняване на работната смес или стойността на коефициента на поглъщане на светлината (димност) за МПС с двигатели със самозапалване чрез сгъстяване на работната смес, установени чрез измерване в контролно-технически пункт.

Считано от 12.07.2021 г. лицата, извършващи първоначален или последващ контрол съгласно Закона за измерванията, трябва да изпращат до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" информация за всеки уред или средство, вписани в регистъра по чл. 15, и информация за всяка извършена първоначална или последваща проверка.

 

 

еко стикер

 

Обратно