Новини

Изпрати статията по email

Важни актове в

Важни актове в "Сиела Практика"

21 октомври 2022

 

Ново решение на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) дава отговор на въпроса: "Кой е началният момент, от който започва да тече давностният срок за вземания за главница и/или за договорни лихви по погасителни вноски по договор за банков кредит, за който не е обявена и респективно, настъпила предсрочна изискуемост?".

С Решение № 50173 от 13.10.2022 г. ВКС отменя решенията на предходните инстанции, свързано с давностния срок при поръчителството по кредит, и връща делото за ново разглеждане от друг състав на Разградския окръжен съд.

 

Можете да се запознаете с мотивите на върховните съдии в "Сиела Практика".

В правноинформационната система е обнародвано ново тълкувателно решение на ВКС, свързано с прекъсване на давността по чл. 116, б. "а" от Закона за задълженията и договорите.

 

Тълкувателното дело разглежда въпроса: "До кого следва да бъде адресирано изявлението на длъжника за признаване на вземането му, за да е налице прекъсване на давността на основание чл. 116, б. "а" от Закона за задълженията и договорите?".

 

С Тълкувателно решение № 4 от 14.10.2022 г. по тълк. д. № 4/2019 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на ВКС се приема, че "за да е налице прекъсване на давността по чл. 116, б. "а" от Закона за задълженията и договорите, изявлението или действието на длъжника, в което се обективира признаването на вземането, следва да е адресирано до кредитора или до негов представител по начин, по който с оглед обстоятелствата е нормално признаването да достигне до знанието на кредитора."

В "Сиела Практика" тази седмица е публикувано и решение, свързано с защита на личните данни – Решение № ППН-01-460/2021 г. от 03.08.2022  г. на Комисията за защита на личните данни.

То е по повод жалба от физическо лице с изложени твърдения за неправомерно обработване на лични данни при видеонаблюдение в сграда в режим на етажна собственост. Жалбоподателят твърди, че в обхвата на монтираната във входа камера попадат общи площи на етажната собственост и изисква преустановяване на видеонаблюдението заради нарушена лична неприкосновеност.

Със свое решение Комисията за защита на личните данни остава без уважение жалбата като неоснователна, но отбелязва, че има вероятност операции по обработване на данни да нарушат разпоредбите на чл. 6, § 1 от ОРЗД и чл. 5, § 1, буква "в" от ОРЗД предвид характеристиките на камерата и насоченост в обхвата на изградената система за видеонаблюдение върху зони от етажната собственост.

Следете в "Сиела Практика" постановяваните от всички съдилища и други юрисдикции в Република България актове, включително тълкувателните решения на върховните съдилища.

 

 

Сиела Практика

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките