Новини

Изпрати статията по email

GDPR - инструмент за превенция на киберрисковете

GDPR - инструмент за превенция на киберрисковете

09 ноември 2022

 

Правилното съхраняване и използване на данни, включително защитата на чувствителна информация, събирана в работния процес, стават все по-ключови в условията на зачестили кибератаки. Информационната сигурност заема все по-водеща роля за всяка институция/компания от една страна заради законодателната рамка, а от друга страна – заради нарастващото значение на управлението на риска при използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Киберсигурността е ключова, за да може едно предприятие да достигне своите стратегически, оперативни и имиджови цели.

Изготвените от експерти в "Сиела Норма" и предоставени в съдържанието на продукт "GDPR и защита на личните данни" документи допринасят за привеждането на дейността на предприятията в съответствие с тенденциите и най-добрите практики в тази област. Политиката за информационна сигурност трябва да осигури необходимото адекватно ниво за защита на информацията в рамките на организацията. С GDPR софтуера на "Сиела Норма" тя се прилага съвместно с Криптографската политика, включително чрез използването на криптографски методи и управлението на криптираните файлове.

Вече е обичайна практика задълженията на служителите по отношение употребата на служебни активи и информация, както и на всякакви средства за обработка на информация, да се подчиняват на институционална/корпоративна политика. Софтуерните продукти на "Сиела Норма", свързани с GDPR и защита на личните данни, улесняват прилагането на тези политики в съответствие със законодателната рамка. От друга страна те съдържат база данни с нормативни документи, процедури и бланки. В този смисъл софтуерът е инструмент, чрез които се прилагат добри практики и се улеснява спазването на процедурите за защита на данните.

В резултат от пандемията и дистанционната работа в много компании, навлязоха нови практики за вътрешна и външна комуникация – между служители и между служители и клиенти/партньори/доставчици. Новите модели за изпълнение на служебни задължения и обмен на информация изискват още по-големи усилия за гарантиране на информационната сигурност.

С продукта "GDPR Помощник" се улеснява работата на длъжностното лице по защита на данните, които могат да ползват 4 регистъра съгласно Общия регламент за защита на данните, както и структура "Моите документи". Регистрите се водят като списъци със записи, създадени от потребителите. Записът се създава чрез зареждане на динамична бланка, в която се попълва информация. Регистрите са индивидуални за всеки потребител с различно ниво на достъп.

За всеки потребител се инсталира на работното му място сертификат, който гарантира криптиране на информацията, попълвана в регистрите и съдържаща се в прикачените файлове. Файловете може да се декриптират единствено чрез сертификатите и само и единствено от клиента. Това дава допълнителни гаранции за информационната сигурност на размяната на данни между физически, юридически лица и администрации.

Вторият продукт, разработен в съответствие със законодателството - "GDPR Справочник", съдържа указанията, становищата и насоките на националните и международните органи в областта на защита на данните, както и примерни образци на документи, изисквани от Комисията за защита на личните данни.

Двете правноинформационни системи могат да бъдат ползвани както поотделно, но могат да бъдат закупени и активирани като GDPR пакет. За повече информация и поръчки: тел. 02 903 0000.

 

 

 

GDPR продукти Сиела

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките