Новини

Изпрати статията по email

Новите формуляри за данъчни облекчения за деца - вече в

Новите формуляри за данъчни облекчения за деца - вече в "Сиела Процедури"

25 ноември 2022

 

Утвърдени са новите образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2022 година. Това са: Декларацията за ползване на данъчните облекчения за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ и Декларация за ползване на данъчните облекчения за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ.

В правноинформационната система "Сиела Процедури" можете да откриете актуализираните формуляри, които да попълните и подадете в съответните данъчни поделения.

Данъчните облекчения са подробно описани в самостоятелна процедура в продукта, наречена "Данъчни облекчения съгласно ЗДДФЛ". Тя разглежда реда и предпоставките за ползване на данъчните облекчения, както кръга от лицата, които имат право да ги ползват.

Лицата, които имат правната възможност да ползват данъчно облекчение за деца съгласно чл. 22в и 22г ЗДДФЛ са: местните физически лица, както и чуждестранните физически лица, когато обаче те са установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Облекчението може да се ползва от родител, който не е лишен от родителски права и отглежда детето. Не се полагат, ако то е настанено извън семейството или е учредено настойничество/ попечителство.

Друга категория лица, които могат да ползват облекчението, са настойниците или попечителите.

В процедура са описани  в детайли различни казуси, свързани с правото на данъчно облекчение.

Съгласно българското законодателство, от годишните данъчни основи се приспада конкретна сума, а именно: 200 лв. при едно ненавършило пълнолетие дете, 400 лв. - за две и 600 лв. - при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Новите годишни размери са приети с § 18, т. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г (обн. ДВ. бр. 50 от 05.07.2022 г.). Размерът на облекчението за деца за 2022 г. е в зависимост от броя им, като за едно ненавършило пълнолетие дете е 6000 лв. (сума за получаване до 600 лв.), за две - 12000 (сума за получаване до 1200 лв.), а за три и повече - 18000 лв. (сума за получаване до 1800 лв.).

Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 12000 лв. (сума за получаване до 1200 лв.).

Актуализираната процедура в продукта "Сиела Процедури" описва законодателните особености за всички видове данъчни облекчения, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Правноинформационната система е в услуга както на физическите лица, потребители на различни услуги на държавната и общинска администрация, така и на самите администрации, компании и др.

 

 

 

данъчни облекчения за деца, формуляри

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките