Новини

Изпрати статията по email

Нови указания на КЗЛД за обработване на лични данни - в

Нови указания на КЗЛД за обработване на лични данни - в "Сиела GDPR Справочник"

31 март 2023

 

В Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) постъпи сигнал относно наложена практика по публикуване на интернет страниците на общините на обявления за наложени административни наказания "обществено порицание” на непълнолетни лица. Чрез тях се оповестяват публично, до неограничен брой лица и за неограничен срок, имената на непълнолетните лица, данни за точния им адрес и извършеното от тях нарушение. Отчитайки високата обществена значимост на сигнала, както и необходимостта от привеждане на изпълнението на административното наказание "обществено порицание”, съгласно действащия Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН), в съответствие с нормативните изисквания за защита на личните данни, КЗЛД счита, че се налага да бъдат дадени навременни и конкретни указания към ангажираните с тази дейност администратори на лични данни (административни органи) – административнонаказващите органи, общините и създадените към тях местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.  
 

В изпълнение на чл. 12 от ЗАНН административните наказания се налагат с цел да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и да се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани. Наказанието "обществено порицание” се изразява в публично порицание на нарушителя пред трудовия колектив, където работи, или пред организацията, в която членува (чл. 14 ЗАНН). Когато е наложено наказанието "обществено порицание”, препис от наказателното постановление или решението на съда следва да се изпраща на съответната обществена организация, в която наказаният членува, или на ръководството на предприятието, учреждението или организацията, където той работи, съобразно указаното в наказателното постановление или решението на съда (чл. 75 ЗАНН). Изпълнението на наказанието става чрез прочитане на наказателното постановление или решението на съда пред събрание на обществената организация или трудовия колектив, на което се поканва да присъства и нарушителят (чл. 76 ЗАНН).

Тъй като обявяването на информация за наложеното административно наказание "обществено порицание”, само́ по себе си, представлява операция по обработване на лични данни, приложение намират принципите, прогласени в чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. В конкретния случай, личните данни следва да се оповестяват за конкретни, изрично указани и легитимни цели (изпълнение на въпросното наказание) и не трябва да се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Личните данни, които се оповестяват при изпълнение на наложено наказанието "обществено порицание”, трябва да бъдат подходящи, свързани с и ограничени до строго необходимото за постигане на целите на наказанието, съответно могат да бъдат:
   - собствено, бащино и фамилно име на наказаното лице;
   - общината/населеното място по постоянен/настоящ адрес на наказания, без да се обявява информация за точния му адрес;
   - описание на извършеното нарушение, включително правната му квалификация;
   - информация за административнонаказващия орган.

Според новите указания на Комисията, когато наложено административно наказание "обществено порицание” се изпраща за изпълнение на общините/МКБППМН към общините, последните, в качеството им на администратори на лични данни, не трябва да го обявяват на своите интернет страници. Информация за наложено административно наказание се обявява единствено на определените за това места (напр. информационни табла) в сградите на общините. Като и в тези случаи следва да се спазват правилата за минимизиране на личните данни, съгласно текущите насоки на КЗЛД.

Пълните указания на Комисията можете да видите в "Сиела GDPR Справочник" – продукт, който съдържа указанията, становищата и насоките на националните и международните органи в областта на защита на данните.

 

 

 

 

КЗЛД Лични данни

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките