Новини

Изпрати статията по email

Ново тълкувателно решение на ВКС - в

Ново тълкувателно решение на ВКС - в "Сиела Практика"

04 април 2023

 

Върховният касационен съд излезе с тълкувателно решение № 3 от 28.03.2023 г. по тълк. д. № 3/2020 г., ОСГTК на ВКС, образувано от председателя на съда с разпореждане от 20.02.2020 г. на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ по искане на председателя на Висшия адвокатски съвет за постановяване на тълкувателно решение по следния правен въпрос: "Прилага ли се нормата на чл. 115, ал. 1, б. "ж" ЗЗД в изпълнителния процес по изпълнителни дела за събиране на вземания, образувани до приемането на 26.06.2015 г. на Тълкувателно решение № 2/26.06.2015 г. по т.д. № 2/2013 г., ОСГТК, ВКС?"

По този въпрос е налице противоречива практика на отделни състави на Върховния касационен съд. В някои от посочените в искането на председателя на Висшия адвокатски съвет влезли в сила съдебни решения се приема, че нормата на чл. 115, ал. 1, б. "ж" ЗЗД се прилага в изпълнителния процес по изпълнителни дела за събиране на вземания, образувани до приемането на 26.06.2015 г. на Тълкувателно решение № 2/26.06.2015 г. по т.д. № 2/2013 г. Според мотивите в тези актове задължителното тълкуване по ППВС № 3/1980 г. отпада едва от момента на обявяване на Тълкувателното решение, с което Постановлението е счетено за загубило сила.

Други състави застъпват разбирането, че разпоредбата на чл. 115, ал. 1, б. "ж" ЗЗД не се прилага и по изпълнителни дела, образувани за принудително събиране на вземания преди 26.06.2015 г. Според тях Тълкувателно решение № 2/26.06.2015 г. по т.д. № 2/2013 г., ОСГТК, ВКС, с което е обявено за загубило сила ППВС № 3/1980 г., изрично приема в мотивите си, че от момента на влизане в сила на Конституцията на Република България /13.07.1991 г./ изпълнителният процес не може да се счита за "процес относно вземането" по смисъла на чл. 115, ал. 1, б. "ж" ЗЗД. Поради това от посочения момент давността по образуваните за принудително събиране на вземания изпълнителни дела не спира да тече и с изтичане на съответния предвиден в материалния закон срок тези вземания се погасяват.

Общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховния касационен съд приема за правилно първото становище.

Отговорът на поставения за тълкуване въпрос се предпоставя от принципното разрешение за действието на акта, с който предходно задължително тълкуване е обявено за изгубило сила, без тълкуваните закони да са отменени или съществено изменени. В правната теория се приема, че задължителните тълкувателни актове не съставляват правила за поведение, а само изясняват действителното съдържание на правна норма, по чието прилагане има противоречия или неясноти. Приема се също, че съдържанието на тълкуваната разпоредба е било такова, каквото е изяснено със задължителното тълкуване, още от момента на приемането й. Така се обосновава ретроактивното действие на даденото задължително тълкуване.

Решението на съда е, че погасителната давност не тече докато трае изпълнителният процес относно вземането по изпълнителни дела, образувани до приемането на 26.06.2015 г. на Тълкувателно решение № 2/26.06.2015 г. по т.д. № 2/2013 г., ОСГТК, ВКС.

Прочетете цялото решение на съда в "Сиела Практика" - правноинформационна система, която съдържа постановяваните от всички съдилища и други юрисдикции в Република България актове.

До края на месец април ще можете да поръчате "Сиела Практика" с 10% отстъпка в онлайн магазина - ciela.com.

 

 

ВКС

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките