Новини

Изпрати статията по email

Ново определение на КС - в

Ново определение на КС - в "Сиела Практика"

11 април 2023

 

Конституционният съд излезе с определение № 4 от 4 април 2023 година.

Производството e по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България във фазата по допустимост по чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд.

Делото е образувано на 25.01.2023 г. по искане на Министерския съвет за задължително тълкуване на чл. 59, ал. 2 във връзка с ал. 1, изр. 1 от Конституцията с оглед на въпроса: "Допуска ли чл. 59, ал. 2 във вр. с ал. 1, изречение първо от Конституцията на Република България въвеждане на законова възможност за задължителна подготовка за защита на отечеството в мирно време на българските граждани със статус на запасни по смисъла на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, за придобиване, поддържане и усъвършенстване на способностите им за изпълнение на задълженията им във военните формирования?".

Министерският съвет твърди, че разпоредбата на чл. 59, ал. 2 във връзка с ал. 1, изр. 1 от Конституцията е лаконична и не дава еднозначен отговор на поставения тълкувателен въпрос.

Според Министерството на отбраната няма конституционна пречка за въвеждане на "задължителна подготовка за защита на отечеството в мирно време на българските граждани със статус на запасни по смисъла на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, за придобиване, поддържане и усъвършенстване на способностите им за изпълнение на задълженията им във военните формирования, с оглед на изпълнение на дълга им за защита на отечеството", а според Министерството на правосъдието (становище, заявено на 12.01.2016 г.) "предложението за въвеждане на задължение за българските граждани да провеждат мобилизационна подготовка в мирно време, т.е. ще придобиват статус на запасни, без да са получили мобилизационно назначение при обявяване на положение на война или на военно положение, се явява в несъответствие с чл. 59, ал. 2 от Конституцията".

С наличието на повече от един възможен отговор за нормативното съдържание на конституционната разпоредба Министерският съвет обосновава правния интерес от исканото тълкуване. Сочи, че е необходимо "изясняване на конституционните граници" на разпоредбата, чрез което ще се постигне "конституционно значима цел" и ще се отговори на "конституционен въпрос" - "определянето на същността на подготовката на българските граждани със статус на запасни за защитата на отечеството - на доброволен или задължителен принцип в мирно време" следва да се осъществява? Намира отговора на поставения тълкувателен въпрос за значим с оглед "както на гарантиране на правата на субектите, така и за законосъобразното упражняване на държавната власт в правовата държава".

Според КС, от изложеното следва, че в настоящия случай не съществува неяснота на обсъжданата конституционна разпоредба, което изключва реален правен спор за нейния смисъл и съдържание. Става въпрос за избор на адекватен на средата за сигурност (и на заплахите) начин на подготовка на част от българските граждани за защита на отечеството. Този избор не принадлежи на Конституционния съд.

Съдът отклонява искането на Министерския съвет за задължително тълкуване на чл. 59, ал. 2 във връзка с ал. 1, изр. 1 от Конституцията. Прекратява производството по конституционно дело №2/2023 г. и връща искането на подателя заедно с препис от определението.

С пълния текст на определението можете да запознаете в "Сиела Практика" - продукт, който включва практика на Конституционния съд, тълкувателни решения и постановления на върховните съдилища, съдебните решения на всички съдилища и други юрисдикции в Република България.

Този месец можете да активирате "Сиела Практика" с 10% отстъпка в онлайн магазина ciela.com.

 

 

 

 

Конституционен съд

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките