Новини

Изпрати статията по email

Ново тълкувателно решение на ВКС - в

Ново тълкувателно решение на ВКС - в "Сиела Практика"

26 април 2023

 

ВКС излезе с ново тълкувателно решение по дело № 1/2022 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) на Република България е образувано с разпореждане от 27.01.2022 г. на И. Ф. Председателя на ВКС (съгласно Заповед № 49/25.01.2022 г.) на основание чл. 124, ал. 1, т. 2 ЗСВ за постановяване на тълкувателно решение по следния правен въпрос: Какво е правното основание на предявен срещу Държавата иск за заплащане на сума - платена (удържана и внесена в държавния 3 бюджет) такса по силата на чл. 35а ЗЕВИ, предвид обявяването на нормата за противоконституционна и неизпълнение на задължението на Народното събрание по чл. 22, ал. 4 ЗКС да отстрани настъпилите от приложението на тази разпоредба неблагоприятни правни последици - непозволено увреждане или неоснователно обогатяване?

По поставения правен въпрос съществува противоречива практика на различни съдебни състави на ВКС. Според едно от становищата правното основание на предявен срещу Държавата иск за заплащане на сума - платена (удържана и внесена в държавния бюджет) такса по силата на чл. 35а от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), предвид обявяването на нормата за противоконституционна и неизпълнение на задължението на Народното събрание по чл. 22, ал. 4 от Закона за Конституционен съд (ЗКС) да отстрани настъпилите от приложението на тази разпоредба неблагоприятни правни последици, e непозволено увреждане - чл. 49 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Според другото становище вземането относно таксата, събрана (удържана) от частноправния субект и постъпила в държавния бюджет по закон, обявен за противоконституционен с решение на Конституционния съд, не може да се реализира с деликтен иск срещу Държавата, тъй като таксата, внесена без основание в държавния бюджет, не е вреда, която се обезщетява от Държавата, а е имуществото, излязло от патримониума на частно-правния субект, което подлежи на връщане като пряк резултат от обратното действие на решението на Конституционния съд за обявяване на противоконституционността на закона на основание чл. 55, ал. 1, предл. 1 ЗЗД.

По изложените съображения на основание чл. 124, ал. 1, т. 2 ЗСВ Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на Върховния касационен съд решава: Правното основание на предявен срещу Държавата иск за заплащане на сума - платена (удържана и внесена в държавния бюджет) такса по силата на чл. 35а ЗЕВИ, предвид обявяването на нормата за противоконституционна и неизпълнение на задължението на Народното събрание по чл. 22, ал. 4 ЗКС да отстрани настъпилите от приложението на тази разпоредба неблагоприятни правни последици, e непозволено увреждане - чл. 49 ЗЗД.

С пълния текст на решението можете да се запознаете в "Сиела Практика" - правноинформационна система, която съдържа постановяваните от всички съдилища и други юрисдикции в Република България актове, обособена в структури.

 

До края на месец април можете да активирате "Сиела Практика" с 10% отстъпка в онлайн магазина ciela.com.

 

 

ВКС решение

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките