Новини

Изпрати статията по email

Ново тълкувателно решение № 1 от 25.07.2023 по тълк. д. № 1/2023, ОСНК на ВКС - в

Ново тълкувателно решение № 1 от 25.07.2023 по тълк. д. № 1/2023, ОСНК на ВКС - в "Сиела Практика"

28 юли 2023

 

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) е сезирал Общото събрание на наказателна колегия (ОСНК) с искане на основание чл. 125 вр. чл. 124, ал. 1, т. 1, пр. 1 от Закона за съдебната власт за приемане на тълкувателно решение, което да даде отговор на следния въпрос: Какъв е обхватът на дължимия според чл. 243, ал. 5 вр. ал. 1, т. 1 вр. чл. 24, ал. 6 вр. ал. 5, т. 1 НПК съдебен контрол за законосъобразност и обоснованост на постановлението на прокурора, с което наказателното производство се прекратява на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, пр. 2 вр. чл. 24, ал. 6 вр. ал. 5, т. 1 от НПК и съответно, това постановление следва ли да съдържа изводи по фактите и правото относно деянието/деянията, съпътстващ тези изводи доказателствен анализ и посочване на ползваните доказателства?

Анализът на приложените към искането съдебни актове сочи на противоречива съдебна практика по поставения въпрос, като изразените становища могат да се разделят на две групи. Една част от съдилищата приемат, че не е необходимо в постановлението по чл. 243, ал. 1, т. 1, пр. 2 вр. чл. 24, ал. 6 вр. ал. 5, т. 1 от НПК представителят на държавното обвинение отново да излага своите изводи по фактите и правото и да анализира доказателствата, след като е сторил това в постановлението за спиране на наказателното производство на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 вр. чл. 25, ал. 1, т. 6 от НПК, а съдебният контрол за законосъобразност е лимитиран единствено до констатациите на прокурора.

Друга част от съдилищата поддържат, че не е достатъчно в постановлението за прекратяване на наказателното производство на разглежданото основание да бъде направена преценка за наличие на формалните предпоставки по чл. 24, ал. 6 вр. ал. 5, т. 1 от НПК. В него следва да бъдат обективирани както изводите на прокурора, че има извършено 3 престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, така и анализът на доказателствата, обосноваващ тези изводи, защото те също са предмет на съдебния контрол за законосъобразност и обоснованост на прокурорския акт. ОСНК на ВКС приема, че правилно е второто становище.

Необходимостта прокурорът да изложи в постановлението за прекратяване на наказателното производство своите изводи по фактите произтича и от принципа nе bis in idem.

На следващо място, въпреки спецификите на коментираното основание за прекратяване на наказателното производство не са предвидени специални правила, които да въвеждат различен ред и основания за атакуване на постановлението по чл. 243, ал. 1, т. 1, пр. 2 вр. чл. 24, ал. 6 вр. ал. 5, т. 1 от НПК.

Аргумент в подкрепа на извода, че предмет на съдебния контрол са не само изводите на прокурора за наличие на формалните предпоставки за прекратяване на наказателното производство, но и тези по фактите, доказателствата и приложимия материален закон, може да бъде изведен и от чл. 29, ал. 1, т. 1, б. "в" от НПК.

По изложените съображения и на основание чл. 124, ал. 1 от Закона за съдебната власт Общото събрание на наказателна колегия решава: Съдебният контрол върху постановлението на прокурора за прекратяване наказателното производство на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, пр. 2 вр. чл. 24, ал. 6 вр. ал. 5, т. 1 от НПК обхваща не само законосъобразността на констатацията за наличие на предпоставките по чл. 24, ал. 6 вр. ал. 5, т. 1 от НПК, но и обосноваността и законосъобразността на изводите на прокурора има ли извършено деяние и съставлява ли то престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия. Това постановление следва да съдържа както изводите на прокурора за наличие на формалните предпоставки за прекратяване на наказателното производство по чл. 24, ал. 6 вр. ал. 5, т. 1 от НПК, така и 10 констатациите му по фактите и правото относно деянието/деянията, съпътстващ тези изводи доказателствен анализ и посочване на ползваните доказателства относно установените обстоятелства.

С пълния текст на решението можете да запознаете в "Сиела Практика" - продукт, който включва практика на Конституционния съд, тълкувателни решения и постановления на върховните съдилища, съдебните решения на всички съдилища и други юрисдикции в Република България.

 

 

тълкувателно решение

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките