Новини

Изпрати статията по email

Вижте новото тълкувателно решение на ВКС в

Вижте новото тълкувателно решение на ВКС в "Сиела Практика"

30 януари 2024

 

Върховният касационен съд излезе с решение по тълкувателно дело № 1 по описа от 2021 г., образувано с разпореждане от 10.03.2021 г. на председателя на ВКС и допълнително разпореждане от 21.07.2021 г. на основание чл. 124, ал. 1, т. 1 и чл. 128, ал. 1 ЗСВ по следните въпроси, по които е налице противоречива практика: 1. Допустимо ли е ненавършило пълнолетие дете да направи отказ от наследство и представлява ли той отказ от права по смисъла на чл. 130, ал. 4 СК? 2. При издаването на разрешение от районния съд по реда на чл. 130, ал. 3 СК за извършване на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, необходимо ли е да се изисква представяне на доказателства за приемане на наследството по опис и представлява ли молбата за издаване на това разрешение конклудентно действие, с което може да се приеме наследството от непълнолетно лице.

Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе по първия поставен въпрос, съобрази следното: В едни съдебни актове е прието, че е допустимо да бъде направен отказ от наследство от името на малолетен наследник, респективно непълнолетен наследник да се откаже от наследство със съгласието на своя родител или попечител, тъй като отказът от наследство не представлява отказ от права по смисъла на чл. 130, ал. 4 СК. В други съдебни актове е изразено обратното становище - отказът от наследство се включва в понятието "отказ от права" по смисъла на чл. 130, ал. 4 СК и затова районният съд не може да уважи молба за вписване на отказ от наследство, направен от името на малолетен или непълнолетен наследник.

Отговорът на поставения въпрос се съдържа в нормите на чл. 130, ал. 3 и ал. 4 СК. Общото правило е, че разпоредителни действия с посочени в закона имуществени права на детето (върху недвижими имоти, движими вещи чрез формална сделка, влогове и ценни книги) се допуска с разрешение на районния съд, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето.

Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе по втория поставен въпрос, съобрази следното: Според едни съдебни актове при издаването на разрешение от районния съд по реда на чл. 130, ал. 3 СК, за извършване на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, е необходимо да се изисква представяне на доказателства за приемане на наследството по опис от непълнолетното лице. При положение, че приемането по опис се разглежда като форма на приемане на наследството от непълнолетния, в производството по чл. 130, ал. 3 СК е необходимо да се изискват доказателства за приемането на наследството по опис. Според други съдебни актове при издаването на разрешение от районния съд по реда на чл. 130, ал. 3 СК, за извършване на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, не е необходимо да се изисква представяне на доказателства за приемане на наследството по опис от непълнолетното лице. Извършването на описа има единствено защитна функция – да ограничи отговорността на непълнолетния, поради което в производството по чл. 130, ал. 3 СК не е необходимо да се изискват доказателства за приемането на наследството по опис.

По изложените съображения Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд реши: 1. Отказ от наследство, извършен от ненавършило пълнолетие дете, е недопустим. Същият представлява отказ от права по смисъла на чл. 130, ал. 4 СК. 2. При издаването на разрешение от районния съд по реда на чл. 130, ал. 3 СК, за извършване на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, включени в наследството, е необходимо да се изисква представяне на доказателства за приемане на наследството по опис. Непълнолетният не може да приеме наследство с конклудентни действия. Молбата за издаване на разрешение по реда на чл. 130, ал. 3 СК не представлява конклудентно действие за приемане на наследството.

Прочетете цялото решение на съда в "Сиела Практика" - правноинформационна система, която съдържа постановяваните от всички съдилища и други юрисдикции в Република България актове. Поръчай онлайн от тук!

 

 

Решение на ВКС

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките