Новини

Изпрати статията по email

Ново тълкувателно решение на ВКС - в

Ново тълкувателно решение на ВКС - в "Сиела Практика"

03 юли 2024

 

Тълкувателното дело е образувано въз основа на разпореждане на председателя на ВКС от 26.Х.2023 г., издадено на основание чл. 124, ал. 1, т. 1 ЗСВ и чл. 128, ал. 1 ЗСВ по предложение на състав на ІІІ г. о. на ВКС, направено с определение №2252 от 27.VІІ.2023 г. по гр. д. №2761/2023 г., за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос: "Приложими ли са разпоредбите на чл. 78 ГПК в производствата по спорна съдебна администрация, уредени в СК." Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе по поставения въпрос, съобрази следното: Поставеният въпрос се разрешава противоречиво от тричленни състави на ГК на ВКС като според едното становище производствата по спорна съдебна администрация на отношенията между родители и деца, в т.ч. и на лични отношения на близки с деца, не са изрично уредени в процесуалния закон, нито има специални норми относно отговорността за разноски по тези производства, поради което и при тях намират приложение общите правила на чл. 78 ГПК, според които отговорността за разноски почива на изискването за отговорност за вреди от неоснователни действия.

Според другото становище правилото за присъждане на разноски съобразно изхода на спора не може да намери приложение в делата по чл. 127, ал. 2 СК пред първата инстанция. Това разрешение следва от 3 характера на производството на спорна съдебна администрация, приложима при спор относно родителските права в случаите, когато родителите не могат да постигнат извънсъдебно споразумение. За разлика от исковото производство, в него не се решава със сила на пресъдено нещо спор за съществуването или несъществуването на едно материално право, а само се оказва съдействие относно начина на упражняване на родителските права, признати и гарантирани от закона, така че липсва типичната за исковото производство квалификация на страните като ищец и ответник.

По изложените съображения Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд реши: В производствата по спорна съдебна администрация, уредени в СК, разпоредбите на чл. 78 ГПК се прилагат съответно. При цялостно отхвърляне на молбата, въззивната жалба или касационната жалба, когато касационното обжалване не бъде допуснато, както и при прекратяване на производството по причина в поведението на молителя, отговорността за разноски се носи от подателя им. При пълно уважаване на молбата или жалбите, както и при прекратяване на производството по причина в поведението на ответника, разноските се възлагат на ответната страна. В останалите случаи разноските остават в тежест на страните така, както са направени от тях.

Прочетете цялото решение на съда в "Сиела Практика" - правноинформационна система, която съдържа постановяваните от всички съдилища и други юрисдикции в Република България актове.

 

 

ВКС

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките