Новини

Изпрати статията по email

Публична покана за избор на изпълнител за подготовка на чуждоезикови обучения

Публична покана за избор на изпълнител за подготовка на чуждоезикови обучения

30 юли 2013

 

СИЕЛА НОРМА АД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура за определяне на изпълнител чрез публична покана по реда на чл. 7, ал. 1 от ПМС 69/2013 г., с предмет: „Избор на изпълнител за подготовка, организиране и провеждане на чуждоезикови обучения по ключови компетенции - английски, немски, френски, италиански и испански език, в дистанционна форма чрез единна електронна платформа, в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2116-01-07024/29.01.2013 г., „Повишаване на езиковите компетенции на служителите на Сиела Норма АД” изпълняван от Сиела Норма АД, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от националния бюджет на Република България“, Схема BG051PO001-2.1.16 „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3“. Офертите могат да бъдат предоставяни на адрес: област София (столица), община Столична, гр. София 1510, район Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бул. „Владимир Вазов” № 9, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч., през дните от 30.07.2013 до 12.08.2012 г. Срокът за подаване на офертите е 12.08.2013 г., 17:00 часа. Кандидатите могат да се запознаят със съдържанието на публичната покана, от тук

 

Обратно