Информация за подаване на сигнали

Изпрати статията по email

Информация за подаване на сигнали

Информация за подаване на сигнали за нарушения и защита на сигнализиращите лица по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушенияСъс Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), се предоставя възможност служители на "Сиела Норма" АД (Дружеството), както и други лица, посочени в чл. 5 на ЗЗЛПСПОИН, да подават сигнали във връзка с извършени нарушения. Последните следва да са им станали известни в работен контекст, да попадат в предметния обхват на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, да засягат обществен интерес, като не трябва да са свързани с междуличностни конфликти. В тази връзка и в изпълнение на чл. 13 от ЗЗЛПСПОИН е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали, чрез който може да подадете Вашия сигнал. Долупосочената информация ще Ви послужи за по-лесно запознаване с правилата за подаване на сигнали в Дружеството. При възникнали въпроси може да се свържете със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, както и да получите допълнителна информация на интернет страницата на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД): https://www.cpdp.bg/.

Кой може да подаде сигнал?
Сигнал по реда на ЗЗЛПСПОИН може да подаде:

 • работник, служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането
 • доброволец или стажант
 • самостоятелно заето лице, включително лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност
 • съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие
 • лице, което работи за физическо или юридическо лице, изпълнители, негови подизпълнители или доставчици
 • лице, чието трудово или служебно правоотношение предстои да започне в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения
 • работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване
 • всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст


За какво може да бъде подаден сигнал?
Сигнал може да бъде подаден за всякакви нарушения и неправомерни практики в Дружеството, на които сигнализиращото лице е станало пряк или непряк свидетел, в работен контекст, като например:

 • данни за престъпления
 • данни за нарушения на принципите и/или процедурите на дружеството/организацията, които водят до неправомерни практики и закононарушения
 • данни за тормоз, дискриминация или злоупотреба с вещества
 • данни за нарушения на правилата, свързани със защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни и сигурността на мрежовите и информационните системи
 • данни за заплахи за здравето и/или безопасността на хората
 • данни за увреждане на околната среда
 • нарушения на други законови задължения
 • неправомерни практики и злоупотреби
 • корупционни практики, нелоялни практики, както и всякакви опити за прикриване на информация относно някое от гореизброените

В чл. 3 и 4 от ЗЗЛПСПОИН са посочени приложното поле на ЗЗЛПСПОИН и изключенията от него, а в приложението към ЗЗЛПСПОИН се съдържа списък с актове, чието нарушаване също Ви дава право да подадете сигнал по този ред.

ВАЖНО!
Към сигнала могат да се предоставят всякакви доказателства за извършено нарушение, но не сте задължени да предоставяте такива. При образувани проверки длъжностното лице има право да изисква от Вас и трети лица допълнителни сведения, да изслушва засегнатото лице, което, от своя страна, има право на възражение и на представяне на доказателства в защита на твърденията си. При необходимост от предприемане на действия със съдействието на държавен орган, сигналът може да бъде препратен на КЗЛД след предварителното Ви уведомяване. Сигналът Ви не следва бъде анонимен – в такъв случай той не се разглежда! Достъп до Вашите данни има единствено лицето, което разглежда сигнала. Вашата самоличност може да бъде разгласена само с Вашето изрично писмено съгласие или само когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице. Сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс, като е предвидена и глоба в чл. 45 от ЗЗЛПСПОИН в размер от 3000 до 7000 лв.

В кои случаи не можете да подадете сигнал по реда на ЗЗЛПСПОИН?
По реда на ЗЗЛПСПОИН не можете да подадете сигнали, които:

 • касаят оплакване за нередности или неудовлетвореност на клиенти
 • не отговарят на изискванията на ЗЗЛПСПОИН и са извън приложното му поле, включително случаите, посочени в чл. 4 от ЗЗЛПСПОИН
 • се отнасят за нарушения, които са извършени преди повече от 2 години


Къде може да подадете Вашия сигнал?
Може да подадете Вашия сигнал:

 • в канала за вътрешно подаване на сигнали на адрес: https://www.signals.bg/relafp. Инструкция за подаване на сигнала чрез системата може да откриете на следния линк: https://www.signals.bg/relafp/help/UsersGuideSignalsSubmission.pdf
 • устно, в рамките на работния ден на телефон: 02/903 00 38. В този случай подаденият устен сигнал се документира
 • при предварително уговорена лична среща със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали: Мирослава Божилова, тел.: 02/903 00 38, e-mail: signals.ciela@ciela.com
 • с писмо до адрес: гр. София, п. к. 1510, бул. "Владимир Вазов" № 9. В този случай моля да обозначите писмото като "Поверително" и да посочите като получател служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали


Как да подадете Вашия сигнал?
Може да използвате образеца, достъпен на интернет страницата "Сиела Сигнали". Това е и официално одобреният от КЗЛД формуляр за подаване на сигнал по ЗЗЛПСПОИН.

В какъв срок се разглежда Вашият сигнал?
В 7-дневен срок от получаване на сигнала ще получите потвърждение, че сигналът е приет. Ще бъдете уведомени за предприетите действия в 3-месечен срок след потвърждаването на получаването на сигнала.

Кога може да се ползвате от защитата на ЗЗЛПСПОИН?
Може да се ползвате от защитата на ЗЗЛПСПОИН, когато като сигнализиращо лице:

 • сте имали основателна причина да считате, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването ѝ и че тази информация попада в обхвата на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН
 • сте подали сигнал за нарушение при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН


Какви ответни действия не могат да бъдат извършени спрямо Вас, когато подадете сигнал:
В случай че подадете сигнал, спрямо Вас не могат да бъдат извършени следните ответни действия:

 • временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на правоотношението, по което полагате наемен труд
 • понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност
 • изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението
 • отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната Ви квалификация
 • отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа
 • прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания
 • принуда, отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия или действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел накърняване на достойнството Ви и създаване на враждебна професионална среда
 • пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно третиране
 • отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов договор за неопределено време, когато сте имали законно право да Ви бъде предложена постоянна работа
 • предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ за повторно сключване, когато такова е допустимо по закон
 • вреди, включително за Вашата репутация, по-специално в социалните мрежи, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход
 • включване в списък, изготвен въз основа на официално или неофициално споразумение, в сектор или в отрасъл, което може да доведе до това да не може да постъпите на работа или да не може да доставите стока или услуга в този сектор или отрасъл (черен списък)
 • предсрочно прекратяване или разваляне на договор за доставка на стоки или услуги, когато сте доставчик;
 • прекратяване на лиценз или разрешение
 • насочването Ви към извършване на медицински преглед


Какви мерки за защита могат да Ви бъдат предоставени?
В случай че са предприети ответни действия от работодателя, Вие имате право:

 • на обезщетение за вреди на основание чл. 34 от ЗЗЛПСПОИН
 • да подадете молба до съда за прекратяване на ответните действия на основание чл. 34а от ЗЗЛПСПОИН
 • да получите мерки за подкрепа, изразяващи се в:
 1. изчерпателна, независима, безплатна и достъпна информация и съвети, които се предоставят индивидуално и поверително относно процедурите и мерките за защита
 2. помощ пред всеки орган, необходима за Вашата защита срещу ответни действия, включително чрез надлежно съобщаване на факта, че имате право на защита по ЗЗЛПСПОИН
 3. правна помощ в наказателни, граждански, административни и международни спорове по граждански дела, свързани със защитата Ви като сигнализиращо лице във връзка с подадения от Вас сигнал или оповестената информация, в съответствие със Закона за правната помощ
 4. извънсъдебно разрешаване на презгранични спорове чрез медиация в съответствие със Закона за медиацията

Мерките по т. 1 и 2 се предоставят от КЗЛД, мерките по т. 3 - от Националното бюро за правна помощ, а мерките по т. 4 - от медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите.

 

Промени настройката на бисквитките