Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 105 от 2.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

Обн. ДВ. бр.103 от 22 Декември 1992г., изм. ДВ. бр.34 от 22 Април 1994г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 1995г., изм. ДВ. бр.55 от 18 Юни 1999г., отм. ДВ. бр.105 от 2 Декември 1999г.

Отменено с § 1, т. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 221 на Министерския съвет от 30 ноември 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на външните работи - ДВ, бр. 105 от 2 декември 1999 г., в сила от 02.12.1999 г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Утвърждава Правилник за устройството и дейността на Агенцията за българите в чужбина съгласно приложението.


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1994 г., бр. 54 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 1999 г., в сила от 1.01.1999 г.) Определя обща численост на персонала на Агенцията за българите в чужбина 22 щатни бройки, включително един зам.-председател и един главен секретар, считано от 1 януари 1994 г.


Чл. 3. Министерството на финансите да осигури необходимите средства за дейността на Агенцията за българите в чужбина по държавния бюджет за 1993 г.


Промени настройката на бисквитките