Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 65 от 14.VIII

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА УКАЗА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА ТЪРГОВИЯ

 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА УКАЗА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА ТЪРГОВИЯ

УТВЪРДЕН ОТ МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНАТА ТЪРГОВИЯ

Обн. ДВ. бр.65 от 14 Август 1959г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 1961г., изм. ДВ. бр.72 от 11 Септември 1964г., отм. ДВ. бр.89 от 12 Октомври 1999г.

Отменен с § 1 от Правилника за отменяне на Правилника за прилагане на Указа за уреждане на вътрешната търговия - ДВ, бр. 89 от 12 октомври 1999 г., в сила от 12 октомври 1999 г.


I

1. Вътрешната търговия в страната се осъществява под ръководството на Министерството на търговията съгласно държавния народостопански план.


II

2. Търговията на едро е дейност, чрез която се извършват покупко-продажби на стоки, предназначени за по-нататъшно препродаване чрез търговските предприятия и организации за търговия на дребно, и се упражнява от държавни предприятия, на които е възложено това от Министерския съвет.

Те придобиват това право с възлагането им на тази дейност от Министерския съвет и не се снабдяват с позволително за търговия и патент.

(Нова - ДВ, бр. 72 от 1964 г.) Предприятията и организациите, на които е възложено да извършват търговия на едро, осъществяват такава търговия по правила, издадени от Министерството на вътрешната търговия.

(Нова - ДВ, бр. 72 от 1964 г.) Министърът на вътрешната търговия може да допуска изключения от тия правила.


3. Частни лица не могат да извършват търговия на едро.


III

4. Търговията на дребно е дейност, която има за предмет продажбата на стоки непосредствено на населението и се извършва от:

а) държавни търговски предприятия;

б) други държавни предприятия и организации, на които е възложено това от Министерския съвет;

в) потребителни кооперации;

г) ТКЗС и ТПК само със собственото си производство;

д) частни лица.


5. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 1964 г.) Държавните предприятия за търговия на дребно и други държавни предприятия или организации, на които е разрешено от Министерския съвет да търгуват на дребно, не се снабдяват с позволително за търговия и патент.


6. (Изм. - Дв, бр. 72 от 1964 г.) Държавните производствени предприятия и ТПК след съгласуване с управленията и отделите "Търговия и изкупуване" при окръжните народни съвети с разрешение на Министерството на вътрешната търговия могат да откриват показни магазини и заведения за обществено хранене, в които да продават собствените си произведения в определен по съответния ред процент от производството.

В градовете, където хлебопроизводството и търговията се извършват само от ТПК, магазини за продажба на собственото си производство ТПК откриват с разрешение на председателя на изпълнителния комитет на съответния народен съвет.


7. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 1964 г.) Държавните предприятия за търговия на дребно и потребителните кооперации извършват отседнала и подвижна търговия по правила, издадени от Министерството на вътрешната търговия.

Министърът на вътрешната търговия може да допуска изключения от тия правила.


IV

8. Частни лица, за да извършват отседнала или подвижна търговия и патент.


9. (Изм. - Изв., бр. 1 от 1961 г. и ДВ, бр. 72 от 1964 г.) Позволителните за отседнала или подвижна търговия на частни лица се издават от градските и селските общински народни съвети и районните народни съвети в София по решение на съответния член на изпълнителния комитет, отговарящ за търговията, за срок от една календарна година.

(Изм. - Изв., бр. 1 от 1961 г.) Позволителните за търговия важат за територията на съответния народен съвет, а за градовете Пловдив и Варна - за населеното място, указано в позволителното.


10. Молбата за издаване на позволително се подава до отдела, групата, службата и пр. по търговия при съответния изпълнителен комитет. В нея се посочва каква търговия (отседнала или подвижна) иска да извършва молителят, и групите стоки, с които желае да търгува.

Търговските позволителни за отседнала и подвижна търговия се издават за групите стоки, указани в издавания от Министерството на търговията списък.

При издаване на позволително органът по търговията при народния съвет събира за всяка група стоки съответни такси, определени в тарифата за местни такси.

Патентите за търговия се издават от отдел "Финанси, пенсии и обществено осигуряване" на съответния народен съвет след представяне на търговското позволително и плащане на определена такса.


11. Позволително за търговия - отседнала или подвижна търговия - се издава на лице, което установи:

а) че е жител на населеното място, за което иска да му се издаде позволително;

б) (изм. - ДВ, бр. 72 от 1964 г.) че не е осъждан за престъпления от общ характер по Наказателния кодекс;

в) че не е засегнат от Закона за национализация на частни индустриални и минни предприятия, Закона за отчуждаване на едрата градска собственост, Закона за банките, Закона за конфискуване на придобити чрез спекула и по незаконен начин имоти;

г) че не е бивш вносител, износител или търговец на едро;

д) че не страда от някоя заразна, прилепчива или вдъхваща отвращение болест;

е) че е изплатил дължимите данъци и други вземания на държавата;

ж) че е навършил 18 години;

з) какво е материалното и семейното му положение.


12. На лица, които са на работа в учреждения, държавни предприятия и кооперативни обществени организации, не се издават търговски позволителни.


13. Лице, което поради недъгавост има нужда от помощник, трябва да заяви това в молбата си за издаване на позволително и да представи медицинско свидетелство.

(Изм. - ДВ, бр. 72 от 1964 г.) Ако съответният член на изпълнителния комитет на народния съвет, който издава търговското позволително, намери искането за основателно, разрешава използуването на помощник. Това обстоятелство с името на помощника и номера на паспорта се отбелязват в позволителното.

Помощникът трябва да е навършил най-малко 18-годишна възраст и да отговаря на условията на 0x15 11 от настоящия правилник.


14. Регламентирани занаятчии, за да продават произведените от тях стоки извън мястото на производството (работилницата), трябва да се снабдят с търговско позволително и патент по общия ред.


15. Лице, което получи позволително и патент за отседнала търговия, трябва в тримесечен срок от получаването им да открие магазина и да съобщи за това на органа по търговията при народния съвет, който е издал позволителното.

Частни търговци могат да откриват магазини и други търговски обекти само в помещения, които по плана за търговската мрежа са определени за такива.


16. Издаденото позволително за търговия дава право за търгуване само с тези стоки, за които е издадено.

През календарната година не може да става подменяване на групите стоки, упоменати в позволителното.


17. Търговското позволително е лично и дава право само на притежателя му да извършва търговска дейност.


18. Частните търговци не могат да дават стоки на други частни търговци за продажба на консигнация.

Частни лица не могат да извършват посредничество (комисионерство) при покупко-продажби.


19. Частният търговец е длъжен да постави на външната страна над главния вход фирма (надпис) на заведението.


20. Частните търговци не могат да продават стоки от жилищни помещения.


21. На частни лица позволителни за подвижна търговия се издават по реда на 0x15 10 и 11 от настоящия правилник.

(Изм. - ДВ, бр. 72 от 1964 г.) Такава търговия може да се извършва само на определените от местните органи по търговията места и райони.

Лица, получили търговски позволителни за подвижна търговия, при упражняването на своята дейност спазват изискванията на санитарните правила за подвижна търговия.


22. На отседнали търговци и регламентирани занаятчии не се разрешава подвижна търговия.


23. Частни производители на селскостопански продукти и живи цветя, за да продават своите произведения на други места освен на кооперативните пазари, следва да се снабдят с позволително за търговия и патент по общия ред.


24. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 1964 г.) Решенията на членовете на изпълнителните комитети на народните съвети по издаване на търговските позволителни могат да бъдат отменени по реда, предвиден в Указа за жалбите.


25. Наследниците на починал търговец могат да продължат търговията с позволителното на наследодателя до изтичане на срока, за който е издадено.


26. Органите по търговията при народните съвети водят отделни регистри за вписване на издадените позволителни за отседнала и подвижна търговия.


V

27. Частният търговец, за да продължи търговската си дейност през следната календарна година, трябва да подаде молба до органа по търговията при съответния изпълнителен комитет най-късно до 1 декември на текущата година, като приложи изискваните от настоящия правилник документи.

(Изм. - ДВ, бр. 72 от 1964 г.) Този който вече е установил, че не спада към категорията лица, изброени в 0x15 11, букви "в" и "г" от настоящия правилник, не установява наново тези факти при вадене на търговско позволително за следващата година.


28. Търговец, на който е отказано издаването на позволително за следващата година, представя в седмичен срок на органа по търговията при народния съвет, издал търговското позволително, подробен списък на наличните си стоки.

Органът по търговията при народния съвет в зависимост от вида на търговията (отседнала или подвижна), вида на стоките и тяхното количество определя ликвидационния срок за продажбата им - не по-дълъг от три месеца.

Седем дни след изтичането на този срок лицето представя на органа по търговията при съответния народен съвет нов списък на останалите непродадени стоки, които с негово разрешение могат да се дадат за продажба на консигнация на частни търговци. Когато в населеното място няма други частни търговци, непродадените стоки се предават на частни търговци от друго населено място, определени от органа по търговията при окръжния народен съвет. Частните търговци, определени да продават стоки на преустановили дейността си частни търговци, не могат да откажат приемането на стоките.


28а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 1964 г.) Членовете на изпълнителните комитети на окръжните народни съвети и членът на ИК на градския народен съвет в София, отговарящи за търговията, могат по тяхна преценка да:

а) обезсилват позволителните за търговия на частни търговци, които през течение на годината са престанали да отговарят на някое от условията по 0x15 11 от правилника, или разрешават издаването на позволителни за търговия на частни лица, които не отговарят на някое от условията по 0x15 11;

б) разрешават на частни търговци от окръга да търгуват временно до 3 месеца в други населени места в територията на окръга;

в) увеличават ликвидационния срок за продажбата на наличните непродадени стоки по 0x15 28, ал. 2 от правилника, но не за по-дълго време от 6 месеца.


VI

29. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 1964 г.) откриването на кооперативни пазари се разрешава от изпълнителния комитет на съответния окръжен народен съвет.


30. На кооперативните пазари ТКЗС, техните членове и частните производители на селскостопански произведения и живи цветя продават своето производство на дребно непосредствено на потребителите, а държавните и кооперативните търговски предприятия - стоките, предмет на тяхната търговска дейност.

ТКЗС, техните членове и частните стопани могат да продават своите селскостопански произведения през всички дни на седмицата на кооперативните пазари, а в селищата, гарите и пристанищата, където няма кооперативни пазари - на определени за целта места от изпълнителните комитети на народните съвети.


31. ТКЗС продават на кооперативните пазари селскостопанските си произведения само чрез упълномощени техни членове.

Безусловно се забранява участието в пазарите на прекупчици на селскостопански произведения с цел за продажба.


32. При откриване на кооперативни пазари трябва да са налице изискванията на Санитарните правила за кооперативно-пазарната търговия.


33. Местните панаири са големи периодически пазари за покупко-продажба на селскостопански произведения и промишлени стоки на дребно, в които участвуват жители от околните селища и цялата страна.


34. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 1964 г.) откриването на местни панаири се разрешава от изпълнителния комитет на съответния окръжен народен съвет.


35. В искането за откриване на местен панаир трябва да се посочи:

а) датата на откриването и продължителността на панаира;

б) мястото, където ще се състои панаирът;

в) управлението на панаира.


36. На местните панаири участвуват с павилиони, магазини, будки, сергии, колички и други държавни и кооперативни търговски предприятия и организации от града и селата, ТКЗС и частни производители на селскостопански произведения.


37. (Изм. - Дв, бр. 72 от 1964 г.) Циркове, панорами, въртележки и други развлечения се допускат на местните панаири с разрешение на члена на изпълнителния комитет на народния съвет, отговарящ за търговията, на чиято територия се урежда панаирът.


38. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 1964 г.) На местните панаири могат да участвуват и частни търговци, които имат позволителни за отседнала или подвижна търговия, издадени от народния съвет в окръга, на чиято територия е панаирът, само след разрешение от органите по търговията при народния съвет, на чиято територия се провежда панаирът.


39. Министерството на търговията води регистър на местните панаири в страната.


VIII

40. Сборовете са народни тържества, които се уреждат по традиция.

По сборовете държавните и кооперативните търговски предприятия и организации организират бараки, палатки, павилиони и др. за продажба на стоки.

ТКЗС също могат да участвуват на сборовете за продажба на собствените си произведения.


41. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 1964 г.) На сборовете могат да участвуват и частни търговци, които имат позволителни за отседнала или подвижна търговия, издадени от народния съвет в окръга, на чиято територия е сборът, само след разрешение от органите по търговията при народния съвет, на чиято територия се провежда сборът.


VIII

Настоящият правилник отменя Правилника за приложение на Указа за уреждане на вътрешната търговия (Изв., бр. 23 от 1952 г.) и Правилника за изменение и допълнение на Правилника за приложение на Указа за уреждане на вътрешната търговия (Изб., бр. 83 от 1955 г.).


Промени настройката на бисквитките