Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 72 от 17.IX

КУЛТУРНА СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИМПЕРСКО ПРАВИТЕЛСТВО НА ИРАН (РАТИФИЦИРАНА ОТ ПРЕЗИДИУМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ С УКАЗ 1019 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 1967 Г. ВЛЯЗЛА В СИЛА НА 27 АВГУСТ 1968 Г.)

 

КУЛТУРНА СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИМПЕРСКО ПРАВИТЕЛСТВО НА ИРАН (РАТИФИЦИРАНА ОТ ПРЕЗИДИУМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ С УКАЗ 1019 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 1967 Г. ВЛЯЗЛА В СИЛА НА 27 АВГУСТ 1968 Г.)

Обн. ДВ. бр.72 от 17 Септември 1968г.

Член 1


Двете страни ще съдействуват за установяване и развитие на връзки между научните институти и висшите учебни заведения и за установяване и развитие на сътрудничеството между научните работници за обмен на идеи в различните области на културата, както и за обмяна на научни материали, списания и други публикации по официален път.


Член 2


Двете договарящи страни, в рамките на своите възможности, ще насърчават и подпомагат груповите и индивидуалните посещения на научни работници, професори, художници, учители и спортисти. Двете страни ще предоставят също така всички възможни улеснения за тяхната научна работа и изследване в областта на тяхната специалност, съобразно с действуващото право на съответната страна.


Член 3


Всяка от договарящите страни ще предоставя, в рамките на своите възможности, краткосрочни стипендии за научноизследователска работа и проучване на научни работници и специалисти на другата страна, които се учат в нейните университети и научноизследователски институти.


Член 4


Двете договарящи страни ще улесняват в зависимост от своите възможности:

а) обмяната на артистична информация;

б) обмяна на музикални плочи и магнетофонни записи, както и на новини и литература в областта на културата, изкуството и науката.


Член 5


Двете договарящи страни ще си сътрудничат съобразно своите със възможности в областта на:

а) киното;

б) спорта;

в) радиото и телевизията;

г) музейното и библиотечното дело.


Член 6


Всяка от договарящите страни ще зачита равнището на образователните свидетелства, дипломи и научни степени, издавани от компетентните власти на другата страна.


Член 7


Двете договарящи страни ще изработват годишни планове за прилагане на настоящата спогодба.


Член 8


Настоящата спогодба ще бъде ратифицирана в съответствие с конституционните закони на всяка от двете договарящи се страни и ще влезе в сила от датата на размяната на ратификационните книжа, която ще стане в София.


Член 9


Настоящата спогодба ще бъде валидна за срок от 2 години и ще остане в сила дотогава, докато която и да е от страните изяви с тримесечно предизвестие своето намерение за нейното прекратяване.


Член 10


Изготвена в Техеран на 26 ноември 1967 година на персийски, български и английски езици. В случай на различие в тълкуването, английският текст ще бъде автентичен.

В удостоверение на това гореспоменатите пълномощници подписаха настоящата спогодба и поставиха своите печати.


Промени настройката на бисквитките