Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 103 от 13.XII

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОТ 2013 Г.

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОТ 2013 Г.

В сила от 03.09.2013 г.
Приет с ПМС № 188 от 29.08.2013 г.

Обн. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 18 Октомври 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 21 Април 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.41 от 31 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 9 Август 2016г., изм. ДВ. бр.71 от 13 Септември 2016г., отм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

Отменен с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 130 от 29 юни 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите - ДВ, бр. 55 от 7 юли 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Министерството на земеделието и храните, наричано по-нататък "министерството".


Чл. 2. (1) Министерството на земеделието и храните е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и с адрес: бул. "Христо Ботев" № 55.

(2) Министерството е организирано в главна дирекция и в дирекции, които подпомагат министъра на земеделието и храните при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица.


Чл. 3. Дейността на министерството се осъществява на основата на принципите: законност; откритост и достъпност; отговорност и отчетност; ефективност; субординация и координация; предвидимост; обективност и безпристрастност.


Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Раздел I.
Общи положения

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Министърът на земеделието и храните, наричан по-нататък "министърът", е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който ръководи, координира и контролира прилагането на държавната политика в областта на земеделието, селските райони, горите, риболова и аквакултурите и провежда държавната политика за безопасност на храните в съответствие с действащото законодателство.

(2) Министърът контролира цялостната дейност на специализираните териториални структури - областните дирекции "Земеделие".

(3) Министърът ръководи и представлява Министерството на земеделието и храните.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2016 г., в сила от 25.05.2016 г.) При осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от четирима заместник-министри.

(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.

(3) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.


Раздел II.
Правомощия на министъра на земеделието и храните

Чл. 6. В съответствие с Конституцията на Република България и в изпълнение на нормативните актове министърът:

1. провежда националната политика за развитие на растениевъдството и животновъдството и на свързаните с тях дейности;

2. провежда държавната политика в областта на зърнопроизводството, търговията и съхраняването на зърно и зърнопреработката, производството, търговията и употребата на фуражи;

3. провежда държавната политика за развитие на поливното земеделие, преструктуриране на хидромелиоративния фонд и насърчаване формирането на сдружения на водоползвателите;

4. провежда държавната политика за безопасност на храните съобразно действащото законодателство;

5. провежда държавната политика в областта на горското и ловното стопанство;

6. организира, координира и контролира дейностите, свързани с опазването на земеделските и горските земи, както и с изработването, поддържането, съхраняването и ползването на кадастралната информация от картата на възстановената собственост;

7. прилага политиката за финансиране от държавния бюджет чрез специални фондове и чрез фондовете на Европейския съюз (ЕС) на проекти и програми в областта на земеделието и селските райони;

8. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

9. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) осъществява контрол върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджет, в това число взаимодейства, финансира и контролира дейността на Селскостопанската академия, както и на професионалните учебни заведения в областта на земеделието и свързаните с него дейности;

10. отговаря за прилагане достиженията на правото на ЕС в областта на своите правомощия;

11. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) организира, координира и контролира дейността по прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП), Политиката по безопасност на храните и Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) на ЕС;

12. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) ръководи, организира и контролира дейността по акредитиране на разплащателна агенция за администриране на плащанията от европейските земеделски фондове и Европейския фонд за морско дело и рибарство;

13. организира, ръководи и контролира дейността по създаването и прилагането на Интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК);

14. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) организира и ръководи дейностите по разработване, изготвяне и разпространение на статистическа информация в областта на земеделието и на Системата за земеделска счетоводна информация;

15. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) е компетентен орган по:

а) одобряване на типа и орган по надзор на пазара по смисъла на чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (ОВ, L 60/1 от 2 март 2013 г.);

б) одобряване на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника;

в) национално одобряване на типа и контрол на пазара;

16. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) е орган по издаването и отнемането на свидетелство за правоспособност за работа с техника и по изпитване и оценка за съответствие с националните и международните изисквания за безопасност на техниката;

17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) ръководи разработването и координира политиката за развитие на селскостопанския пазар в Република България;

18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) създава необходимата организация, осигурява финансирането и прави предложения за предоставяне на концесии;

19. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., предишна т. 18 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) координира и контролира дейностите по управление на недвижимите имоти, предоставени за управление на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

20. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) организира дейността по провеждането и възлагането на процедурите по Закона за обществените поръчки в рамките на своята компетентност;

21. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) упражнява правата на държавата като собственик на капитала в търговски дружества с държавно участие в капитала и в държавните предприятия в областта на земеделието, както и осъществява правомощията като орган по чл. 6 от Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ);

22. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) ръководи дейността по извършването на лицензионна, разрешителна и регистрационна дейност, както и последващ контрол в предвидените от закона случаи;

23. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация в министерството и утвърждава вътрешни правила за работа с класифицирана информация;

24. (предишна т. 23 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) организира и ръководи дейността по управление при кризи и дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка (ОМП);

25. (предишна т. 24 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) изпълнява и други функции, определени със закон или с акт на Министерския съвет.


Чл. 7. (1) За постигане целите на аграрната политика министърът разработва стратегия за развитието на селското стопанство на основата на съвременните научни методи и информационна система, съдържаща данни за:

1. състоянието на аграрния сектор;

2. състоянието и тенденциите на развитие на земеделието и безопасността на храните на европейско и световно равнище;

3. влиянието и резултатите от държавната политика в аграрния отрасъл и в икономиката като цяло.

(2) Стратегията по ал. 1 се формулира ежегодно в аграрния доклад на министъра и се одобрява от Министерския съвет.


Чл. 8. (1) Министърът осигурява разработването и предлага на Министерския съвет проекти на законови и подзаконови нормативни актове за осъществяване на държавната политика в областите от своята компетентност.

(2) При упражняване на правомощията си министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.


Раздел III.
Политически кабинет

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) При формулиране и разработване на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на земеделието, както и при представянето на тази политика пред обществото министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който включва началника на кабинета, заместник-министрите, парламентарния секретар и директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол".

(2) Политическият кабинет има съвещателни, контролни и информационно-аналитични функции, обобщава оценките за състоянието и перспективите за развитие на селското стопанство, предлага програми за постигане целите на селскостопанската политика и дава насоки за разработване на прогнози и стратегии за успешното развитие на тази политика.

(3) Политическият кабинет:

1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработване на политически решения;

2. обменя информация с политическите кабинети на другите министри;

3. осъществява връзките на министъра и на министерството с обществеността.

(4) Министърът със заповед определя функциите на членовете на политическия кабинет.

(5) В състава на политическия кабинет се включват и съветници, експерти и технически сътрудници, които се назначават по трудов договор. Техните правоотношения се прекратяват по преценка на органа по назначаването им или с прекратяване на пълномощията му.


Чл. 10. (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на общата селскостопанска политика и общата политика в областта на рибарството, при разработване на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му.


Чл. 11. Началникът на политическия кабинет:

1. организира работата на политическия кабинет на министъра, участва в съвещанията, ръководени от началника на кабинета на министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;

2. информира министъра за хода на ежедневната работа в министерството и за текущата кореспонденция, която получава, преглежда и насочва по компетентност, и съгласува с главния секретар текущата дейност на администрацията;

3. изготвя седмичната работна програма на министъра по повод на негови посещения, срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали за срещите и международните участия на министъра;

4. организира и контролира работата на експертните и на техническите сътрудници към политическия кабинет;

5. осъществява връзките с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани;

6. отговаря за изготвянето на годишния доклад за дейността на министерството и подчинените му административни структури, в който се отчита постигането на поставените стратегически цели и приоритети от програмата на Министерския съвет.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Директорът на дирекция "Връзки с обществеността и протокол":

1. планира дългосрочната медийна политика за изграждане на публичния имидж на министъра и на министерството;

2. възлага проучвания на общественото мнение с цел планиране на адекватна медийна политика по дадена проблематика;

3. координира организирането на семинари, дискусии и кръгли маси;

4. координира връзките с медиите с цел осигуряване на редовна информация за дейността на министъра и на министерството в публичното пространство;

5. съгласува с началника на кабинета медийните изяви на членовете на политическия кабинет;

6. участва в организирането на посещенията на министъра и на заместник-министрите в чужбина и предоставя информация за отразяването им от медиите;

7. участва в подготовката на отговорите на министъра за парламентарен контрол;

8. координира постъпването на информация на страницата на министерството в интернет;

9. организира архив на медийните изяви на членовете на политическия кабинет.


Чл. 13. (1) Парламентарният секретар:

1. организира връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и с политическите партии и го представлява пред тях;

2. изпълнява основните си функции, като:

а) осигурява материалите от дейността на Народното събрание и на неговите комисии;

б) предоставя необходимата информация на народните представители и на парламентарните групи;

в) координира, участва и контролира подготовката на отговорите на министъра за парламентарния контрол;

г) проследява законопроектите от стадий на работна група до внасянето им в Народното събрание, като информира министъра за всички предложения за промени в текстовете на законопроектите, отнасящи се до отрасъла, и съдейства за разрешаване на възникнали въпроси;

д) осъществява размяна на информация между народните представители и министъра за конкретни случаи в определени райони на страната.

(2) Парламентарният секретар координира работата си с парламентарния секретар на Министерския съвет.


Раздел IV.
Отношения на министъра с другите държавни органи и със структурите на гражданското общество

Чл. 14. При осъществяване на правомощията си министърът:

1. взаимодейства с другите министри и с органите на изпълнителната власт за провеждане на единна държавна политика и отговаря за дейността си пред Министерския съвет и Народното събрание;

2. издава актове сам или съвместно с други министри и внася за приемане от Министерския съвет документи и проекти на актове;

3. поддържа взаимоотношения с неправителствени организации, с представителите на гражданското общество и със синдикатите;

4. разработва и внася за приемане от Министерския съвет проекти на международни договори и участва в провеждането на преговори за сключването им;

5. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на министерството.


Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО

Раздел I.
Общи положения

Чл. 15. (1) Министерството е структурирано в дирекции, инспекторат и финансови контрольори.

(2) Общата численост на персонала и числеността на отделните административни звена в министерството е посочена в приложението.


Чл. 16. Министърът утвърждава структурата на административните звена и длъжностните разписания по предложение на главния секретар.


Раздел II.
Главен секретар

Чл. 17. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство, осигурява организационната връзка между политическия кабинет и звената в администрацията, координира оперативната дейност на министерството в изпълнение на законовите разпореждания на министъра, работи под негово ръководство и се отчита за своята дейност пред него.

(2) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията на министерството, като:

1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена в министерството;

2. създава условия за нормална и ефективна работа в министерството и осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи;

3. ръководи, координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет;

4. ръководи процеса по въвеждането на автоматизирани системи в работата на администрацията;

5. координира и осъществява общ контрол върху дейността по стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена на министерството;

6. организира подготовката на проекта на бюджет на администрацията;

7. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;

8. осъществява взаимодействие с главния секретар на Министерския съвет и с главните секретари на другите министерства и административни структури;

9. изпълнява и други задачи, определени със заповед на министъра.

(3) Главният секретар отговаря за изготвянето на ежегодния доклад на министерството за състоянието на администрацията.


Раздел III.
Инспекторат

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението на контролните му функции върху дейността на администрацията и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра без посредничеството на членовете на политическия кабинет и главния секретар.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) Инспекторатът извършва цялостни и тематични проверки на административните структури в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, включително по сигнали или при случаи с обществен отзвук. Проверките се извършват въз основа на писмена заповед на министъра.

(3) При осъществяване на функциите инспекторите имат право да изискват документи, данни, становища, справки и др. от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките. Служителите от системата на министерството са длъжни да оказват пълно съдействие при извършване на проверките.

(4) Инспекторатът има следните функции:

1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) извършва проверки по осъществяване на административната дейност в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, като може да извършва анализ на ефективността на дейността на администрацията;

2. подпомага министъра, като извършва проверки по постъпили сигнали за конфликт на интереси или за корупционни действия във връзка с прилагането на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР);

3. по заповед на министъра може да извършва и други контролни дейности по прилагането на ПРСР и ОПРСР;

4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) осъществява контролни дейности по декларациите, предвидени в чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), подавани от служителите в министерството, и контролира второстепенните разпоредители с бюджет към министъра по прилагането на ЗПУКИ;

5. представя необходимата информация и документи на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 ЗПУКИ;

6. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) извършва проверки по постъпили сигнали, съдържащи данни за корупционни действия на служители в администрацията на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

7. контролира спазването на етичните правила съгласно Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Етичния кодекс за поведение на служителите в министерството;

8. извършва проверки и изготвя писмени отговори по постъпили в министерството заявления и сигнали срещу действия или бездействия на служители от администрацията;

9. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) контролира спазването на предписанията, дадени от компетентните органи при извършени проверки, одити, инспекции и ревизии, като при извършване на контролната дейност в инспектората се представят копия от докладите на Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, дирекция "Вътрешен одит" към министерството, както и от други органи, касаещи дейността на административните структури в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

10. анализира причините и условията за констатираните нарушения и предлага мерки за отстраняването им;

11. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) участва в разработването на проекти на нормативни актове, както и на вътрешни актове, уреждащи дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

12. може да предлага на министъра образуване на дисциплинарни производства при констатирани нарушения на трудовите или служебните задължения, предвидени в Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

13. изготвя годишен доклад до министъра за резултатите от дейността си;

14. осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.

(5) Организацията на дейността на инспектората се определя в утвърден от министъра вътрешен правилник.


Раздел IV.
Финансови контрольори

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) Финансовите контрольори осъществяват предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност; осъществяват проверки и преди вземането на решения за поемане на задължения и извършване на разход. При осъществяването на предварителния контрол финансовите контрольори изразяват мнение за законосъобразност преди поемане на задължения или за извършване на разходи.

(2) Финансовите контрольори са на пряко подчинение на министъра.


Раздел V.
Дирекция "Вътрешен одит"

Чл. 20. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешния одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Дирекцията по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на ЕС и на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен към министъра, в търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон и в държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон в системата на министерството, в които няма изградено самостоятелно звено за вътрешен одит в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(3) Директорът на дирекцията по ал. 1 докладва пряко на министъра.

(4) Дирекцията по ал. 1 осъществява следните дейности:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;

3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент за даване на увереност, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вид и обем на проверките;

4. дава независима и обективна оценка на министъра за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;

6. проверява и оценява: съответствието на дейността със законовите и подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнения и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;

8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;

10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

11. предлага на министъра план за повишаване квалификацията на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики;

12. разработва и прилага програма за осигуряване на качеството на одитната дейност, която включва вътрешни и външни оценки;

13. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) осъществява наблюдение и координация на дейността на звената за вътрешен одит при второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните.


Раздел VI.
Дирекция "Сигурност"

Чл. 21. (1) Дирекция "Сигурност" е на пряко подчинение на министъра и осъществява следните функции:

1. подпомага министъра по осигуряване на готовността за работа в условия на кризи от военен и невоенен характер и защита на класифицираната информация;

2. разработва плана за привеждане от мирно във военно положение и организира изпълнението на мероприятията по подготовката за работа във военно време;

3. разработва плана на министерството за действия при бедствия;

4. разработва плана на министерството за управление при кризи вследствие на терористична дейност;

5. организира разработването на военновременния план и осъществява неговото поддържане и коригиране в съответствие с утвърдена методология за военновременно планиране;

6. организира и осигурява поддържането на пунктове за управление в техническа готовност за използване;

7. контролира изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно време;

8. организира денонощно дежурство за поддържане на готовност за оповестяване на министерството и подведомствените му структури при привеждане на страната от мирно във военно положение;

9. организира и осигурява взаимодействието с Министерството на отбраната и с другите министерства и ведомства в процеса на отбранителното планиране по отношение на поддържането, използването и осигуряването на необходимите граждански ресурси за отбраната на страната и управлението при бедствия;

10. организира и осигурява взаимодействието с другите министерства и ведомства по отношение на ранното предупреждение и оповестяване при бедствия;

11. планира, разпределя и отчита бюджетните средства по изграждането и експлоатацията на комуникационно-информационна система за управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка;

12. осигурява организационно и финансово дейностите на министерството по участието на Република България в НАТО;

13. участва в разработването на проекти на нормативни актове за работа в условия на бедствия;

14. организира спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ);

15. осъществява контрол относно определяне нивото на класификация, регистрация, движението, съхраняването и опазването от нерегламентиран достъп на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;

16. издава и съответно отнема в определените от закона случаи разрешения за достъп до класифицирана информация - държавна тайна, до ниво "Поверително" и води регистър на проучените лица;

17. взаимодейства и предоставя информация на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) съгласно ЗЗКИ и отговаря за изпълнението на задължителните указания на комисията;

18. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;

19. организира и провежда обучението на служителите в министерството в областта на защитата на класифицираната информация, отбранително-мобилизационната подготовка и защитата при бедствия;

20. периодично и при поискване дава отчет пред министъра и пред председателя на ДКСИ за изпълнението на дейностите по защита на класифицираната информация;

21. регистрира, получава, изпраща, разпределя, изработва, размножава, предоставя и съхранява класифицираната и чуждестранната класифицирана информация в съответствие с изискванията на ЗЗКИ, другите нормативни актове и международни договори в тази област;

22. отговаря за правилното отчитане, приемане, използване, раздаване, събиране, съхраняване и опазване на материалите, съдържащи класифицирана информация;

23. периодично извършва проверки за наличността и начина на съхраняване на материалите, съдържащи класифицирана информация;

24. предлага конкретни мерки и организира изпълнението им за отстраняване на съществуващите слабости и нарушения по отношение на регистратурата и опазването от нерегламентиран достъп до класифицирана информация;

25. осигурява взаимодействие с органите по сигурността на информацията;

26. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) извършва дейност по проектиране, разработване, внедряване и експлоатация на автоматизираната система за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война;

27. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) предлага конкретни мерки и организира изпълнението им самостоятелно или във взаимодействие с дирекция "Електронно управление" за отстраняване на съществуващи слабости и нарушения за опазването от нерегламентиран достъп на информация от служебен характер;

28. (предишна т. 27 - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) разработва план за охрана на министерството чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;

29. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., предишна т. 28 - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) организира, осигурява и контролира вътрешния ред, охранителния и пропускателния режим по отношение на служителите, имащи достъп, или външни лица, получили достъп до сградата на министерството, пожарната безопасност, както и поддържането на системите за видеонаблюдение в сградата на министерството.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Директорът на дирекцията по ал. 1 е и служител по сигурността на информацията.

Раздел VII.
Звено за наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция (Загл. изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

Раздел VII.
Дирекция "Наблюдение, координация и контрол на Разплащателната агенция"

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Звеното за наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция е на пряко подчинение на министъра със статут на отдел и осъществява следните функции:

1. подготвя процесите на акредитация и сертификация на Разплащателната агенция; упражнява контрол и мониторинг на Разплащателната агенция за изпълнение на критериите за акредитация;

2. подпомага дейността на министъра по наблюдение и контрол за съответствие на дейността на Разплащателната агенция с критериите за акредитация;

3. наблюдава изпълнението на ангажиментите на организациите, избрани да осъществяват акредитационните и сертификационните одити на Разплащателната агенция;

4. подпомага дейността на министъра по контрол и мониторинг за адекватност и ефективност на системите за управление и контрол на средствата по Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);

5. контролира, проверява и наблюдава дейността на Разплащателната агенция в съответствие с приетите международни одиторски стандарти и вземайки предвид всички приложими насоки, утвърдени от Европейската комисия;

6. дава препоръки за отстраняване на съществуващи слабости, закононарушения и отклонения от установените критерии за акредитация;

7. проверява Разплащателната агенция с цел проследяване изпълнението на препоръките, направени от външни и вътрешни организации;

8. координира дейността на структурните звена на министерството по отношение на дейността на Разплащателната агенция;

9. контролира, проверява и наблюдава функционирането на елементите на ИСАК;

10. осъществява координация между министъра в качеството му на компетентен орган за акредитация на Разплащателната агенция, Разплащателната агенция, Сертифициращия орган и Европейската комисия;

11. подпомага министъра в качеството му на компетентен орган за акредитация на Разплащателната агенция при изготвянето и изпращането на всеки три години на доклад до Европейската комисия за съответствието на дейността на Разплащателната агенция с критериите за акредитация в съответствие с чл. 2, ал. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ, L 255, 28 август 2014 г.);

12. предоставя ежегодно на Европейската комисия докладите на Сертифициращия орган, както и информация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347, 20 декември 2013 г.).


Раздел VIII.
Обща администрация

Чл. 23. Общата администрация е организирана във:

1. дирекция "Човешки ресурси";

2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки";

3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) дирекция "Финансово управление";

4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) дирекция "Управление на собствеността";

5. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) дирекция "Административно и информационно обслужване";

6. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

7. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) дирекция "Връзки с обществеността и протокол".


Чл. 24. Дирекция "Човешки ресурси":

1. разработва и осъществява съвременна политика и стратегия по управлението на човешките ресурси в системата на министерството, основаваща се на: прозрачна система за наемане и подбор; система за въвеждане на новопостъпили служители; система за оценка на трудовото изпълнение и развитие на кариерата; програми за обучение и професионална квалификация и проектиране на работните места;

2. участва в планирането на потребности от нови служители за администрацията на министерството и методически подпомага дейността на звената по управление на човешките ресурси в системата на министерството;

3. участва в изграждането на оптимална организационна структура на министерството, осигуряваща най-ефикасна организация на дейностите по разработване на политики и стратегии, координация и контрол на изпълнението им от агенциите към министъра;

4. организира и участва в разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики и в процеса на атестиране на служителите от администрацията на министерството;

5. разработва длъжностното и поименното разписание на длъжностите и работните заплати на служителите в администрацията на министерството и подготвя съответните документи по назначаването, преназначаването и освобождаването на служителите съгласно действащото законодателство, образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите;

6. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) поддържа кадрова информационна система и картотека с личните и кадровите дела на служителите в министерството, а и при необходимост изисква информация от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра във връзка с информация по отношение на служебните и трудовите правоотношения в техните администрации;

7. издава и заверява служебни и трудови книжки и удостоверения за служебен и трудов стаж на служителите в министерството, както и съгласува удостоверения за доходи, необходими пред различни кредитни институции;

8. осъществява дейности в рамките на своята компетентност по привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни решения за възстановяване на работа на служители, на които прекратяването на трудовото или служебното правоотношение с министерството е било признато за незаконно;

9. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството в частта по численост на персонала и разходваните средства за работна заплата, включително за второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

10. прилага системата за заплащане и придобивки на служителите в администрацията;

11. организира провеждането на конкурси за държавни служители и набирането и подбора на служителите по трудово правоотношение;

12. изготвя проекти на граждански договори за нетрудови възнаграждения във връзка с подпомагане дейността на съответните дирекции след получено от тях одобрение по реда на вътрешните правила за организация на административното обслужване и води регистър на сключените договори;

13. координира организацията и обобщава информация относно проведените обучения на държавни служители в министерството.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки":

1. осигурява в правно-нормативно отношение дейността на министерството, като оказва правна помощ на министъра и на административните звена в структурата;

2. осъществява процесуалното представителство по дела, по които страна е министърът или министерството, както и представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и пред други административно решаващи органи;

3. участва в разработването на проекти на нормативни актове от компетентността на министъра или свързани с дейността на министерството;

4. изготвя и/или съгласува всички становища по проекти на нормативни актове, постъпили за съгласуване от министерства, от други структури на изпълнителната власт и от Народното събрание;

5. изготвя и/или съгласува всички подготвени от други административни звена на министерството или от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра проекти на постановления, разпореждания, решения и протоколни решения на Министерския съвет, свързани с дейността на министерството;

6. отговаря за окончателното оформяне на проектите по т. 5 преди внасянето им за разглеждане от Министерския съвет;

7. подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е министърът;

8. съгласува изготвените от компетентните дирекции становища по проекти на международни договори;

9. съгласува и дава становища по законосъобразност на административните актове, издавани от министъра или от упълномощено от него длъжностно лице;

10. съгласува по законосъобразност или дава становища по законосъобразността на граждански договори, които се сключват от министъра, както и по процедурите по Закона за обществените поръчки;

11. изразява становища при налагане на принудителни административни мерки;

12. изразява становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за държавната собственост, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за достъп до обществена информация и други, провеждани в министерството;

13. изразява становища във връзка с решаването на правни проблеми, свързани с лицензионна или регистрационна дейност от отрасловата компетентност на министерството;

14. анализира и обобщава състоянието на заведените от и срещу министерството дела;

15. изразява становища относно правните основания за изпълнението на влезли в сила съдебни решения и съгласува за законосъобразност издадените във връзка с това заповеди;

16. изготвя становища във връзка с участието на министъра в заседанията на колегиума на министерството и на Министерския съвет;

17. ръководи методически дейността на юрисконсултите и служителите със задължения в областта на нормотворчеството, процесуалното представителство и изготвянето на правни становища и индивидуални административни актове в другите административни звена в министерството, както и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

18. организира и изпълнява дейността по възлагане на обществените поръчки;

19. разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;

20. води регистър за сключените договори по реда на Закона за обществените поръчки;

21. организира подготвянето и изпращането на информацията, предвидена за вписване в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки;

22. отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки;

23. съхранява документацията по провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) Дирекция "Финансово управление":

1. организира процеса по разработване и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза и проектобюджета на системата на министерството;

2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) разпределя и представя за утвърждаване от министъра бюджета на министерството и бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) съвместно с компетентните административни звена от министерството изготвя разчетите и поименното разпределение на капиталовите разходи, включително за второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, и организира утвърждаването им по нормативно предвидения ред;

4. организира процеса по прилагането на системата на делегираните бюджети чрез разработването на формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти, между професионалните гимназии и училища, финансирани от министерството, осъществява мониторинг на изпълнението на делегираните бюджети в съответствие с действащата нормативна база;

5. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) предлага извършването на корекции и отразява утвърдените корекции по бюджета на министерството и по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

6. участва във формирането на бюджетните приоритети и насоки на министерството, изготвя анализи за финансовото състояние на системата на министерството;

7. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) заявява пред Министерството на финансите, разпределя в Системата за електронни бюджетни разплащания лимита за разходите между разпоредителите с бюджет в системата на министерството и одобрява плащанията в СЕБРА на неоторизираните разпоредители;

8. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) изготвя ежемесечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на администрацията на министерството, както и консолидираните за системата на министерството;

9. обобщава отчетите за изпълнение на програмния и ориентиран към резултати бюджет на структурите от системата на министерството;

10. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) изготвя анализи, свързани с изпълнението на приходите и разходите по бюджета на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, и участва при подготовката на становища до ръководството по финансови въпроси и по предложенията, свързани с приходната и разходната част на бюджета;

11. следи за изпълнението на утвърдените капиталови разходи и изготвя отчети и анализи;

12. анализира разходването на средствата за персонал в администрацията на министерството и предоставя информация на ръководството;

13. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) съдейства при определяне размера на такси и цени за услуги, предоставяни от министерството и от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

14. дава становища и отговаря текущо на писма и запитвания, свързани с бюджетния процес;

15. съгласува финансовите обосновки към проекти на нормативни актове и оказва помощ при разработването им;

16. организира и осъществява счетоводната дейност на министерството в съответствие със Закона за счетоводството и действащата нормативна уредба в бюджетната сфера;

17. изготвя периодичните оборотни ведомости и баланси на администрацията на министерството, както и консолидираните за системата на министерството;

18. съставя годишния финансов отчет на администрацията на министерството, както и консолидирания за системата на министерството;

19. участва в подготовката и извършването на годишните инвентаризации на администрацията на министерството и изготвя доклад до министъра за състоянието на активите и пасивите;

20. осигурява съхраняването и ползването на счетоводния архив на администрацията на министерството;

21. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) изготвя указания до второстепенните разпоредители с бюджет към министъра по въпроси, свързани с бюджетния процес;

22. осъществява взаимодействието с останалите дирекции в министерството по повод на изпълняваните от дирекцията функции;

23. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

24. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

25. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

26. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

27. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

28. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

29. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

30. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

31. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

32. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

33. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

34. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Дирекция "Управление на собствеността":

1. поддържа регистър на недвижимите имоти - държавна собственост, предоставени за управление на министерството;

2. предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти и движимите вещи - държавна собственост, предоставени за управление на министерството, с цел постигане на максимална ефективност;

3. изготвя становища за разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти и движимите вещи - държавна собственост, предоставени на професионалните гимназии и училища - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра;

4. осигурява разпределението на помещенията в сградата на министерството за ползване от служителите на съответното административно звено по изработена и одобрена от главния секретар план-схема;

5. участва в разработването и поддържането на правилата за пропускателния режим и на плана за охраната на министерството;

6. организира и осъществява цялостното техническо обслужване на министерството с транспорт, както и дейностите по регистрация на моторни превозни средства, застраховане, поддръжка и ремонт, годишни прегледи;

7. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности;

8. организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в административните сгради на министерството и прилежащите им терени, както и организира извършването на текущата поддръжка на административната сграда на министерството, инвентара и техниката;

9. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Дирекция "Административно и информационно обслужване":

1. изготвя и провежда секторна стратегия за електронното управление в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра в съответствие със Стратегията за електронно управление в Република България;

2. разработва програми за реализация на Секторната стратегия, включително ресурсното осигуряване на мерките по нея;

3. координира дейностите по прилагането на Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет;

4. отговаря за изменението на нормативни актове, регламентиращи предоставянето на административни услуги, с цел съобразяването им със Закона за електронното управление;

5. отговаря за изпълнението на решенията на Съвета по електронно управление в обхвата на структурите на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет;

6. отговаря за реинженеринга на процесите по предоставяне на административни услуги с цел преминаване към предоставянето им и по електронен път;

7. отговаря за реализирането на електронни административни услуги в съответствие със Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

8. отговаря за общосистемната интеграция на електронния документооборот и електронната идентификация в структурата на министерството в съответствие със Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

9. отговаря за въвеждането и внедряването на системи в структурата на министерството, свързани с електронното правителство, и за въвеждането на правила и технологии за информационна сигурност и оперативна съвместимост на документите и данните, обменяни между администрациите, в съответствие с действащата нормативна уредба;

10. отговаря за интеграцията на ИКТ системите на министерството с цел унификация на данни и е-услуги;

11. отговаря за интеграцията на ИКТ системите на министерството към централните системи на електронното правителство в съответствие с изискванията на наредбите за оперативна съвместимост и информационна сигурност;

12. осигурява съвместно с органите по сигурността на информацията защитата на класифицирана информация в електронен вид;

13. участва и съгласува дейностите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет по доставка на хардуер, софтуер и системни решения в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност;

14. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството;

15. организира и осигурява техническата поддръжка на информационно-комуникационната инфраструктура на министерството, системния софтуер и хардуера;

16. осигурява поддържането и функционирането на системата за електронен документооборот и организира издаването, използването, подновяването и прекратяването на удостоверения за електронен подпис;

17. поддържа служебните регистри на потребителите за достъп до компютърната мрежа на министерството и компютърната техника;

18. поддържа и актуализира вътрешната информационна система - интранет;

19. проучва, съгласува и контролира закупуването на нов хардуер, както и внедряването на регистри, база данни и нови съвременни технологии с цел повишаване на сигурността и ефективността на съществуващите информационни и комуникационни системи и въвеждането на нови софтуерни решения в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление;

20. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

21. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

22. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

23. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

24. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

25. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

26. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

27. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

28. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

29. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

30. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

31. организира и осъществява дейностите по регистрирането и движението на документалния фонд на министерството посредством Автоматизираната система за управление на документооборота;

32. класира в дела, систематизира и съхранява съгласно Номенклатурата на делата със срокове за съхраняването им всички документи, създадени от дейността на министерството;

33. организира и осъществява дейностите по използването на документите, съхранявани в деловодството и в учрежденския архив на министерството;

34. предоставя справки за състоянието и движението на документите, регистрирани в Автоматизираната система за управление на документооборота;

35. осигурява техническото обслужване на администрацията на министерството, като предоставя куриерски услуги и извършва размножаване на документи за нуждите на администрацията;

36. организира дейностите по предоставяне на информация и административни услуги на физически и юридически лица;

37. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) координира техническата дейност по подготовката и съгласуването на проекти на актове на министерството и организира внасянето им за разглеждане на заседания на Министерския съвет;

38. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) осигурява необходимата информация на членовете на политическия кабинет и на главния секретар на министерството относно провеждането на заседанията на Министерския съвет;

39. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) организира информирането на политическия кабинет и на служителите на министерството относно актове на Министерския съвет, които засягат или са свързани с дейността на министерството;

40. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) организира дейността по съгласуване, одобряване и изпращане за обнародване в "Държавен вестник" на нормативни актове, които се издават от министъра.


Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Дирекция "Връзки с обществеността и протокол":

1. осигурява провеждането на информационната политика на министерството, като планира и координира осъществяването ѝ;

2. отговаря за предоставяне на информацията в съответствие с конституционните права на гражданите след вземане на решение от компетентните и упълномощените лица по Закона за достъп до обществена информация;

3. информира обществеността за политиката на министерството и за осъществяваните от него програми и дейности;

4. организира публичните изяви на служителите на министерството и на административните структури към него;

5. отговаря за координацията на взаимоотношенията с браншовите организации, функциониращи в областта на земеделието и горите;

6. осъществява методическо ръководство и координация на връзките на административните структури към министерството с обществеността;

7. организира проучването и анализирането на общественото мнение преди, по време и след провеждането на определена политика на министерството и анализира публикациите в средствата за масово осведомяване за дейността на министерството;

8. работи в координация със звената за връзки с обществеността на Министерския съвет и на другите министерства и ведомства;

9. съгласува подготвените от парламентарния секретар отговори на министъра на въпроси и питания по време на парламентарния контрол в Народното събрание;

10. отговаря за дизайна, поддържането и ежедневното актуализиране на българската и английската версия на официалния интернет сайт на министерството, като публикува информация;

11. изготвя и координира програмата на министъра и на ръководството на министерството;

12. осъществява контакти с посолствата на чужди държави в Република България по повод уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на министерството;

13. изготвя и координира програмите за посещение в страната на официални гости на министъра и на ръководството на министерството;

14. осъществява протоколната кореспонденция на министъра и съдейства при осигуряването на преводи от и на български език;

15. подготвя необходимите документи и организира протоколно задграничните командировки на служителите на министерството, на ръководителите на второстепенните разпоредители в системата на министерството и на едноличните търговски дружества с държавно участие, в които правата на държавата като собственик на капитала се упражняват от министъра;

16. осигурява протоколната логистика при:

а) национални празници и мероприятия с церемониален характер на други организации с участието на министъра и на ръководството на министерството;

б) посещения на чужди делегации в страната на ниво министър и заместник-министър;

в) пътувания в страната и в чужбина на министъра и на ръководството на министерството;

г) работни и официални срещи на министъра и на ръководството на министерството;

17. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари и дискусии с участието на министъра и на ръководството на министерството;

18. отговаря за прилагането на протоколните стандарти на Република България в министерството.

Раздел IX.
Специализирана администрация

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) Специализираната администрация е организирана във:

1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Главна дирекция "Земеделие и регионална политика" с две териториални звена: Център за изпитване и сертифициране - Пловдив, и Център за изпитване и сертифициране - Русе, със статут на дирекции;

2. дирекция "Поземлени отношения и комасация";

3. дирекция "Търговски дружества и държавно участие";

4. дирекция "Развитие на горския сектор";

5. дирекция "Пазарни мерки и организации на производители";

6. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) дирекция "Директни плащания и идентификация на земеделски парцели";

7. дирекция "Анализ и стратегическо планиране";

8. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

9. дирекция "Държавни помощи и регулации";

10. дирекция "Европейска координация и международни отношения";

11. дирекция "Развитие на селските райони";

12. дирекция "Морско дело и рибарство";

12а. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) дирекция "Обща политика в областта на рибарството;

13. дирекция "Политики по агрохранителната верига";

14. дирекция "Биологично земеделие и растениевъдство";

15. дирекция "Животновъдство";

16. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) дирекция "Хидромелиорации, инвестиционна политика и концесии".


Чл. 31. (1) Главна дирекция "Земеделие и регионална политика":

1. подпомага министъра при провеждането на държавната политика в областта на земеделието, както и прилагането на ОСП на ЕС;

2. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) координира и подпомага контрола на министъра по отношение на цялостната дейност на специализираните териториални структури в системата на министерството, в това число на областните дирекции "Земеделие";

3. участва в разработването на ежегодния аграрен доклад;

4. (отм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.)

6. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.)

7. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.)

8. организира, координира и контролира дейностите, свързани с Интегрираната информационна система за управление и ползване на земеделските земи по чл. 10, ал. 1 ЗПЗП;

9. координира дейността по изпълнението на ЗОСИ;

10. участва в разработването на нормативни актове, регламентиращи обществените отношения в областта на земеделието;

11. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) в качеството си на орган за статистиката разработва, изготвя и разпространява статистическа информация в областта на земеделието;

12. провежда периодични и еднократни статистически изследвания, включени в Националната статистическа програма на Република България;

13. подготвя и провежда изчерпателни и извадкови изследвания на структурата на земеделските стопанства и на земеделските производствени методи съгласно Регламент (ЕО) 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи;

14. организира и провежда обучения на експертите от областните дирекции "Земеделие" за изпълнение на статистическите изследвания;

15. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) подготвя и изпраща в системата е-Damis на Евростат данни от проведените годишни и месечни изследвания, прогнозни данни, национални методологични доклади и доклади за качеството в съответствие с изискванията на действащото европейско законодателство;

16. поддържа и актуализира информационна система за въвеждане, контрол, валидиране и анализ на статистическа информация;

17. разработва и поддържа статистически регистър на земеделските стопанства;

18. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) изчислява за целите на земеделската статистика стандартната продукция от земеделски култури и категории селскостопански животни и определя типологията на земеделските стопанства по изискванията на европейското законодателство относно установяване типологията на земеделските стопанства;

19. изготвя статистически балансови таблици на определени земеделски продукти по методика на Евростат;

20. координира и оказва методическа помощ при събирането на данни за статистически цели от административните структури и службите на министерството;

21. подготвя статистическа информация по различни теми, с която подпомага министерството при изпълнение на националната политика в областта на земеделието и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;

22. осъществява взаимодействие и обмен на статистическа информация с Националния статистически институт и с други национални и международни организации;

23. осигурява функционирането на системата за земеделска счетоводна информация съгласно Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност чрез поддържане на извадка от стопанства, събиране, контролиране и обработване на информацията от системата;

24. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) в качеството си на орган за връзка с Европейската комисия относно системата за земеделска счетоводна информация осигурява и изпраща необходимите данни в системата RICA на ЕК в изисквания формат;

25. координира и подпомага дейността на Националния комитет за системата за земеделска счетоводна информация;

26. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) координира дейността на областните дирекции "Земеделие" по приемането и контрола за достоверност на подадените декларации от обектите за съхранение на зърно и зърнопроизводителите съгласно Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;

27. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) организира и извършва дейностите по одобряване на типа на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ) и по одобряване на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители;

28. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) организира дейността по издаването, изменението, отказа, отнемането и съхранението на ЕС сертификати за одобряване на типа, сертификати за национално одобряване на типа и сертификати за одобряване на типа на техниката по ЗРКЗГТ;

29. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) организира и извършва дейностите по осъществяването на надзора и контрола по чл. 15, ал. 2 - 5 ЗРКЗГТ;

30. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) осъществява обмена на информация с Европейската комисия и органите за типово одобрение на държавите - членки на ЕС;

31. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) организира и извършва дейностите по изпитване и оценка за съответствие с националните и международните изисквания за безопасност на техниката по ЗРКЗГТ;

32. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) организира дейността по регистрирането на учебните форми за обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника по ЗРКЗГТ;

33. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) организира дейността по издаването и подмяната и води регистър на свидетелствата за правоспособност за работа с техниката по ЗРКЗГТ;

34. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) създава и поддържа информационна база данни за регистрация, отчет и контрол на техниката по ЗРКЗГТ и на лицата, придобили правоспособност за работа с нея;

35. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) разработва образци на документи, методики и указания по ЗРКЗГТ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Териториалните звена Център за изпитване и сертифициране - Пловдив, и Център за изпитване и сертифициране - Русе, осъществяват функции по:

1. удостоверяване на безопасността на употребявана техника по ЗРКЗГТ;

2. изпитване, сертифициране и оценяване на съответствието на нова техника по ЗРКЗГТ;

3. изпитване и проверки във връзка с одобрение на типа на нови колесни трактори;

4. изготвяне на текуща информация по обмен с Европейската комисия и с органите за одобрение на типа на държавите - членки на ЕС;

5. изготвяне на предложения за издаване, изменение, отказ и отнемане на сертификати за одобрение на типа;

6. поддържане на база данни с информация за издадени, изменени, отказани, отнети и признати сертификати за одобрение на типа.

Чл. 32. Дирекция "Поземлени отношения и комасация":

1. подпомага министъра при провеждането на държавната политика в областта на поземлените отношения и комасацията;

2. координира дейността по изпълнението на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) и Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането им;

3. поддържа актуална база данни на картата на възстановената собственост (КВС) и регистрите към нея в цифров вид на централно ниво и дава методически указания;

4. организира и контролира ползването на земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ);

5. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) изготвя проекти и актуализира заповеди, с които на основание чл. 24б, ал. 1 ЗСПЗЗ се предоставя право на ползване върху земеделски земи от ДПФ на научни, научно-производствени и учебни заведения, включително на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на местата за лишаване от свобода, на семепроизводствени и племенни стопанства, на овощни разсадници, на горски разсадници и на ловни стопанства, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, доколкото са необходими за тяхната дейност;

6. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) разглежда постъпили преписки за определяне на площадки и трасета за изграждане на обекти върху земи от ДПФ и изготвя проекти на заповеди и договори за учредяване на ограничени вещни права върху земи от ДПФ;

7. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) подпомага министъра при продажба и замяна на прилежащи и застроени площи към сгради и съоръжения на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ и § 29 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (обн., ДВ, бр. 45 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 59 от 1995 г., бр. 79 от 1996 г. и бр. 98 и 124 от 1997 г.) по реда на чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ;

8. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) подпомага министъра при управлението и разпореждането със земеделските земи в бившите стопански дворове на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, намиращи се извън урбанизираните територии, останали след възстановяване правата на собствениците, и изготвя предварително писмено съгласие за обявяване на търг на имотите по чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ на основание чл. 56з, ал. 1, изречение второ от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), и предлага за одобряване протокола от проведения търг на министъра на земеделието и храните съгласно чл. 56н, ал. 3 ППЗСПЗЗ;

9. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) подготвя предложения до министъра по искания за обезщетения и оземляване със земи от ДПФ и от Държавния горски фонд (ДГФ);

10. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) оказва методическо ръководство при изработване на плановете за уедряване;

11. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) разглежда предложения за промяна на предназначението на земеделските земи и подготвя проекти на решения по тях, координира и контролира дейността на комисиите по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ;

12. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) подготвя методически указания и инструкции, свързани с поземлените отношения и комасацията;

13. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) участва в разработването на нормативни актове, регламентиращи поземлената собственост и поземлените отношения;

14. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) координира и контролира предаването на данните и материалите, получени в изпълнение на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по реда на § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър;

15. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) координира поддържането и контролира актуализацията на регистъра на трайно изоставените земеделски земи, обобщава и анализира данните от него;

16. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) изготвя годишен баланс на земеделските земи и горите;

17. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) координира поддържането на регистър на земите от ДПФ и ДГФ;

18. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) контролира създаването и поддържането на регистър по дейностите, свързани с промяна на предназначението на земеделските земи;

19. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) създава и поддържа специализирани карти за земеделските земи;

20. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) предоставя цифрова информация и услуги от КВС за територията на страната;

21. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) разглежда искания за финансиране на разработки и прилагане на проекти и технологии за възстановяване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи и рекултивация на нарушени терени;

22. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) изготвя становища и отговори на сигнали, предложения и жалби на физически и юридически лица по въпроси, свързани с поземлената собственост, поземлените отношения и комасацията.


Чл. 33. Дирекция "Търговски дружества и държавно участие":

1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) подпомага министъра при упражняване правата на държавата върху дялове или акции на търговски дружества, както и при упражняване на правата му като орган на управление на Държавно предприятие "Кабиюк" и на държавните предприятия по чл. 6, ал. 2 от Закона за Селскостопанската академия;

2. анализира финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които министърът представлява държавата в общото събрание или упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и прави предложения до министъра във връзка с тяхното преструктуриране, приватизация, ликвидация или несъстоятелност;

3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) следи за изпълнението на възложените задачи от страна на органите на управление и контрол на Държавно предприятие "Кабиюк" и едноличните търговски дружества, в които министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, като извършва проверки за изпълнението на поставените задачи; за резултатите от проверките информира министъра;

4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) организира работата по получаването, съхраняването и ползването на годишните счетоводни отчети на Държавно предприятие "Кабиюк" и търговските дружества, в които министърът представлява държавата в общото събрание или упражнява правата на едноличния собственик на капитала;

5. изготвя предложения до министъра във връзка с искания за съвместна дейност, ползване на банкови кредити и извършване на разпоредителни дейности от търговските дружества с държавно участие;

6. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) координира планирането и провеждането на възлаганите обществени поръчки от Държавно предприятие "Кабиюк" и от търговските дружества;

7. осъществява контакти и координация с Агенцията за държавна финансова инспекция във връзка с постъпващите в дирекцията доклади за извършени финансови инспекции и изготвя предложения за санкциониране на органите на управление на едноличните търговски дружества, в които министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и в търговските дружества с мажоритарно държавно участие в капитала;

8. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) подпомага министъра във връзка с осъществяването на всички негови правомощия съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г.; Решение № 8260 на Върховния административен съд от 2005 г. - бр. 79 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 103 от 2008 г., бр. 39 и 93 от 2009 г., бр. 22, 29 и 72 от 2010 г., бр. 68 от 2011 г. и бр. 49 от 2013 г.), и Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие "Кабиюк", приет с Постановление № 228 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 78 от 2004 г.);

9. предприема необходимите действия за обезщетяване на собствениците по реда на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти и по отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия във връзка с преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

10. подпомага контрола върху дейността на кооперациите, създадени по Схемата на земеделски капиталов фонд;

11. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

12. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

13. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

14. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

15. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

16. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

17. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

18. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

19. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

20. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

21. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

22. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

23. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

24. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

25. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

26. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

27. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)


Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) Дирекция "Развитие на горския сектор":

1. участва в разработването на нормативни актове в областта на горското и ловното стопанство;

2. разработва и осъществява контрол върху изпълнението на Националната стратегия за развитие на горския сектор;

3. подпомага министъра при координацията и контрола по изпълнението на Стратегическия план за развитие на горския сектор, годишни програми за изпълнение на приоритети и други документи, свързани с държавната политика в областта на горското стопанство;

4. подпомага министъра при упражняване на правата му като орган на управление и контрол на държавните предприятия по Закона за горите, в т. ч.:

а) при определяне на районите на дейност;

б) при създаване и закриване на териториални поделения и при определяне на техния район на дейност и седалище;

в) при подготовката и провеждането на конкурси за избор на директори;

г) осъществява контрол по прилагането на правилниците за организацията и дейността;

д) организира изготвянето, анализира, отчита и контролира изпълнението на годишните финансови планове;

е) контролира, обобщава и отчита изпълнението на инвестиционната политика и капиталовите разходи;

ж) при вземане на решение за разпределение на печалбата и за покриване загубата на държавните предприятия;

з) при вземане на решение за изразходване на средствата по фондовете, създавани и управлявани от държавните предприятия, и контролира тяхното изпълнение;

и) извършва анализ на годишните финансови отчети и/или годишните доклади за дейността на държавните предприятия и подготвя становище на министъра относно одобрението им;

к) изготвя становища и прави предложения до министъра за подобряване на организацията и дейността на държавните предприятия;

л) при вземане на решения за учредяване на вещни права и ипотеки и при съгласуване на искания за отдаване под наем на имоти - собственост на държавните предприятия, или предоставени им за управление, които не са горски територии;

м) при вземане на решение за отдаване под наем или под аренда на горски територии - държавна собственост, предоставени за управление на държавните предприятия по Закона за горите;

н) при закупуване, разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи с балансова стойност над 30 000 лв.;

о) изготвя анализи и становища до министъра, свързани с одобряване ползването на кредити от държавните предприятия;

п) организира и подпомага участието на държавните предприятия в проекти в Програмата за развитие на селските райони и по други програми, финансирани по Структурните фондове на Европейския съюз;

р) подпомага държавните предприятия за разработването на годишни програми за обучение на работниците и служителите им в областта на горското стопанство;

с) като координира и контролира дейността на държавните предприятия, свързана с маркетинга, търговията и реализацията на дървесина;

т) координира и контролира дейността на държавните предприятия, свързана с дългосрочното договаряне на добива и продажбата на дървесина;

у) координира и контролира ловностопанската дейност в държавните предприятия съгласно Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча;

5. подпомага участието на държавните предприятия по Закона за горите във връзка с изпълнението на европейските проекти, стратегии, планове за действие, регламенти, директиви и др., свързани с тяхната дейност;

6. координира и осъществява контакти със заинтересуваните страни във връзка с функциите на дирекцията и дейностите на държавните предприятия по Закона за горите;

7. събира, анализира и предоставя информация за състоянието и тенденцията на пазарите на дървесина и недървесни горски продукти;

8. координира и анализира изпълнението на горскостопанските планове за горските територии - държавна собственост;

9. анализира и контролира дейността на държавните предприятия по Закона за горите;

10. събира, обобщава и анализира информацията, получена от държавните предприятия, свързана с дейността им, в т. ч. за планираните и проведените обществени поръчки;

11. осъществява контакти и координация с Агенцията за държавна финансова инспекция във връзка с постъпващите в дирекцията доклади за извършени финансови инспекции;

12. изготвя становища по предложения за уедряване на поземлени имоти, когато се засягат горски територии - държавна собственост, включени в района на дейност на държавното предприятие;

13. организира дейността по предоставяне за управление от общините на поземлени имоти в горски територии, представляващи горски автомобилни пътища - държавна собственост;

14. подпомага министъра при упражняване на правомощията му за провеждане на конкурси за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1 - 6 от Закона за лова и опазване на дивеча на територията на държавните ловни стопанства, както и при провеждане на конкурси за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци;

15. изразява становище по предложения за промяна на границите на ловностопанските райони на държавните ловни стопанства, както и на дивечовъдните участъци, стопанисвани от държавни горски стопанства;

16. осъществява контрол по прилагането на наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите;

17. подпомага министъра при определяне на държавната политика в областта на горското и ловното стопанство;

18. организира създаването, координира и подпомага работата на Националния съвет по горите.


Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Дирекция "Пазарни мерки и организации на производители":

1. подпомага министъра при провеждане на националната политика по прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз в областта на пазарните мерки, схемите за качество и организациите на производители;

2. изготвя стратегии, планове за действие, оценки на прилагането и други програмни документи в областта на пазарните мерки, схемите за качество и организациите на производители;

3. разработва и съгласува проекти на нормативни и административни актове, свързани с прилагането на пазарни мерки, схемите за качество и организациите на производители;

4. изготвя и съгласува схемите и мерките за пазарна подкрепа на земеделските производители;

5. изготвя и съгласува предложения за финансиране на схемите и мерките за пазарна подкрепа на земеделските производители и в съответствие с правилата на Европейския фонд за гарантиране на земеделието;

6. оказва методическа помощ на дирекциите в министерството и на Разплащателната агенция при прилагане на пазарните мерки, схемите за качество и на политиката за създаване на организации на производители;

7. осъществява взаимодействието със съответните служби на Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент във връзка с политиката по прилагане на ОСП в областта на пазарните мерки, схемите за качество и организациите на производители;

8. организира и подпомага дейността по признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации;

9. упражнява контрол на признатите организации на производители за спазване на критериите за признаване и поддържа бази данни за тях;

10. подпомага министъра при прилагане на политиката на ЕС за регулиране веригата на доставките, борбата с нелоялните търговски практики и въвеждането на системи за договаряне в определени сектори на земеделието;

11. изпълнява функциите на национален компетентен орган за избор на оценяващи организации и прилагащи организации и за провеждане на групи за наблюдение на обикновените промоционални програми, както и за осъществяване на координация между ЕК и предлагащите организации в съответствие с изискванията на европейското законодателство;

12. изпълнява функциите на национален компетентен орган по схемите за качество съгласно европейското законодателство за земеделски продукти и храни със защитени географски означения и с традиционно специфичен характер;

13. подпомага министъра при провеждане на политиката, свързана с пазара на зърно;

14. обобщава и анализира информацията и изготвя справки за наличното зърно в страната, както и прегледи на състоянието и тенденциите на зърнения пазар в страната и в ЕС;

15. отговаря за ежемесечното изпращане на информация към Европейската комисия за наличните запаси по видове зърнени култури за включването им в Общата система за обмен на данни (AMIS - FAO) и за ежегодното обобщаване и изпращане на Европейската комисия на информацията, предвидена в Регламент (EO) № 1709/2003 на Комисията от 26 септември 2003 г. относно декларациите за реколтите и запасите от ориз;

16. осъществява методическо ръководство на областните дирекции "Земеделие" по приемането и контрола за достоверност на подадените декларации от обектите за съхранение на зърно и зърнопроизводителите съгласно Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;

17. подпомага министъра при провеждането на политиката за развитие на аграрната търговия на Република България по основни партньори и групи стоки;

18. поддържа и осигурява публичен достъп до актуална информация относно условията за износ на селскостопански и хранителни продукти по страни - потенциални търговски партньори на Република България, мита, фитосанитарни и ветеринарни изисквания, правила за произход и други, включително договарянето на образци на сертификати със съответните компетентни органи;

19. осъществява взаимодействие и координация с второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните, извършващи дейности и услуги, пряко свързани с вноса, износа и вътреобщностната търговия със земеделски и хранителни продукти, и поддържа контакти със заинтересованите браншови организации;

20. идентифицира възможности за увеличаване на българския износ на селскостопански и хранителни стоки въз основа на анализ на търсенето на световните пазари и експортните предимства на продуктите, произвеждани в страната;

21. чрез Министерството на икономиката си взаимодейства с търговско-икономическите съветници, командировани в Службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България, с оглед на делегираните им правомощия и компетентности;

22. участва в изпълнението на задълженията на Република България и на Европейския съюз в Световната търговска организация (СТО), свързани с договореностите по селското стопанство, и участва в подготовката и провеждането на преговорите за либерализация на търговията със селскостопански стоки между Европейския съюз и трети страни във връзка със съществуващи или сключване на нови споразумения;

23. организира и координира изпълнението на дейностите по прилагането на търговските механизми на ОСП и на режима на стоките извън Анекс 1 към Договора за функционирането на Европейския съюз


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) (1) Дирекция "Директни плащания и идентификация на земеделски парцели":

1. подпомага министъра при провеждане на националната политика по прилагане на ОСП в областта на директните плащания и системата за кръстосаното съответствие;

2. изготвя стратегии, планове за действие, анализи и оценки на прилагането и други програмни документи в областта на директното подпомагане на земеделските производители;

3. изготвя и съгласува схемите и мерките за директно подпомагане на земеделските производители съгласно законодателството на ЕС;

4. изготвя и съгласува предложения за финансиране на схемите и мерките за директно подпомагане на земеделските производители в съответствие с правилата на ЕФГЗ;

5. разработва и съгласува проекти на нормативни и административни актове, свързани с предоставянето на директни плащания и с прилагането на системата на кръстосаното съответствие;

6. разработва и съгласува ръководства и методики за прилагане на системата на кръстосаното съответствие;

7. разработва и съгласува ръководство (наръчник) за кандидатстване по схемите за директни плащания;

8. създава и поддържа в актуално състояние Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) и специализираните бази данни и регистри, свързани с нея, по начин, съобразен с целите на различните схеми и мерки по ОСП на ЕС, изискващи регистрация на площи и осигуряващи безпроблемното функциониране и развитие на ИСАК;

9. извършва ежегодно качествен контрол на СИЗП и докладва резултатите от него съгласно изискванията и методиките на Генерална дирекция "Обединен изследователски център" при ЕК;

10. организира, координира и контролира дейностите по актуализация на цифровата ортофотокарта (ЦОФК);

11. организира, координира и контролира дейността на Център "Поддържане на бази данни на СИЗП";

12. обучава служители от общинските служби по земеделие и от областните дирекции "Земеделие" за работа със СИЗП;

13. оказва методическа помощ на общинските служби по земеделие и на областните дирекции "Земеделие" във връзка с планирането и извършването на дейностите, свързани със СИЗП;

14. контролира провеждането на теренни проверки и обучава служителите от общинските служби за провеждането им;

15. предоставя данни и изготвя анализи при извършване на одитни мисии от Европейската комисия, свързани с плащането на площ, и участва в такива мисии;

16. поддържа информационна система за регистъра на земеделските стопани на централно ниво, координира и контролира поддържането ѝ на областно ниво, предоставя информация от нея и подготвя методически указания по прилагане на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20 от 2005 г., бр. 3 от 2007 г.; Решение № 2312 на Върховния административен съд от 2007 г. - бр. 23 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2008 г., бр. 3, 79 и 89 от 2011 г. и бр. 23 от 2012 г.);

17. оказва методическа помощ на Разплащателната агенция при прилагане на схемите за директно подпомагане на земеделските производители, както и на системата на кръстосаното съответствие;

18. оказва методическа помощ на дирекциите в министерството при прилагане на схемите и мерките за директно подпомагане;

19. осъществява взаимодействието със съответните служби на Европейската комисия и Съвета на ЕС във връзка с политиката на директното подпомагане на земеделските производители и нейното прилагане;

20. участва в работни групи и комитети към Европейската комисия и Съвета на ЕС в областта на директното подпомагане на земеделските производители.

(2) Центърът "Поддържане на бази данни на СИЗП" е със статут на отдел към дирекция "Директни плащания и идентификация на земеделски парцели" и осъществява следните функции:

1. дешифрира обновената ЦОФК, анализира необходимостта от актуализация и корекция в съществуващите физически блокове и извършва тези промени чрез дигитализация;

2. отразява констатациите от теренни проверки на физически блокове - промени в граници, формиране на нови или обединяване на съществуващи, изключване на трайно неподходящи за подпомагане площи, промяна в начина на трайно ползване и други характеристики на физически блокове;

3. контролира коректността на протоколите от теренни проверки, извършени от общинските служби по земеделие;

4. извършва анализ и обработка на дигитални модели на релефа за прилагане на програмите за необлагодетелствани райони и добри земеделски практики, Агроекология, НАТУРА 2000;

5. извършва интерпретиране на информацията от ортофотоизображения за други нужди на земеделието;

6. подпомага дирекция "Директни плащания и идентификация на земеделски парцели" при осъществяване на функциите ѝ по ал. 1, т. 11 - 14


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) Дирекция "Анализ и стратегическо планиране":

1. събира и обобщава информация от всички информационни масиви и бази данни, администрирани в системата на министерството, с цел разработване на анализи, стратегии и планове в областта на земеделието;

2. анализира макроикономическите показатели, състоянието на отрасъла и тенденциите в неговото развитие;

3. определя и анализира външни и вътрешни фактори на влияние върху системата на земеделието с цел улесняване вземането на оперативни решения и оценка на рисковете;

4. идентифицира и разработва стратегически цели, изискващи дългосрочно планиране в земеделието, предвижда тенденциите за развитие, както и интегрирането им в конкретен стратегически документ;

5. координира дейности за постигане на съгласуваност и обвързаност при формулирането на политики за развитие на аграрния сектор, приоритети, цели и мерки за тяхната реализация;

6. подпомага процеса на формиране на общата политическа рамка за аграрния сектор, обхващаща националните приоритети и цели в аспекта на прилагане на ОСП на Европейския съюз и инструментите ѝ за финансово въздействие;

7. подпомага дефинирането на ежегодните цели и приоритети на министерството в съответствие с програмата на правителството и с други стратегически документи;

8. изготвя ежегодния доклад за дейността на министерството и подчинените му структури;

9. разработва и разпространява ситуационно-перспективни анализи за основни селскостопански продукти с цел подпомагане при вземането на решения от стопанските субекти в аграрния сектор;

10. разработва годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад) съгласно чл. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители;

11. осъществява наблюдение и анализ на развитието на местния и международните пазари на земеделски продукти и предоставя информация на земеделските производители;

12. извършва анализ и оценка на структурата и изменението на цените на земеделската продукция;

13. осъществява наблюдение на движението на цените на основни хранителни продукти по веригата на предлагане;

14. докладва ценова информация на Европейската комисия в сроковете и по начина, определени в правото на Европейския съюз;

15. (нова - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) анализира аграрната търговия на Република България по основни партньори и групи стоки;

16. (нова - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) поддържа база данни за търговията на Република България със селскостопански продукти в рамките на Европейския съюз и с трети страни;

17. (нова - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) осъществява мониторинг на търговските потоци на земеделска продукция на международните пазари и изготвя анализи за двустранната и многостранната търговия с аграрни стоки.

18. (нова - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

19. (нова - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

20. (нова - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

21. (нова - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

22. (нова - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

23. (нова - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

24. (нова - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

25. (нова - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

26. (предишна т. 15 - ДВ, бр.68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

Чл. 37. Дирекция "Държавни помощи и регулации":

1. подпомага министъра при определяне и осъществяване на политиката за национално подпомагане в земеделието, рибарството и горското стопанство в съответствие със законодателството на ЕС за държавните помощи и във връзка с правомощията му по Закона за държавните помощи;

2. изготвя предложения за национално подпомагане чрез прилагане на минимални помощи de minimis в земеделието и рибарството;

3. осъществява взаимодействие, наблюдение и контрол при прилагането на схемите за държавни помощи от Държавен фонд "Земеделие", както и координация между министерството и други администратори на държавни помощи, имащи отношение към земеделието, рибарството и горското стопанство;

4. изготвя стратегии, планове за действие, анализ и оценка на прилагането на държавните помощи с оглед повишаване конкурентоспособността в земеделието, рибарството и горското стопанство;

5. осъществява взаимодействие със съответните служби на Европейската комисия и Съвета на ЕС във връзка с политиката за национално подпомагане чрез държавни помощи в земеделието, рибарството и горското стопанство;

6. изготвя становища за съвместимостта със законодателството на ЕС в областта на държавните помощи в случаи на предоставяне на публични средства в областта на земеделието, рибарството и горското стопанство;

7. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

8. (отм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.)

9. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) администрира системата на лицензиране на вноса на земеделски продукти от трети страни, обхванати от Общата организация на пазарите на земеделски продукти, в съответствие с европейското законодателство и Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС;

10. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) подпомага министъра при определяне и осъществяване на политиката за предотвратяване и управление на рисковете и кризите в земеделието;

11. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) осъществява взаимодействие и наблюдение при прилагането на Политиката за предотвратяване и управление на рисковете и кризите в земеделието, която се извършва от другите отговорни институции в системата на МЗХ и от браншовите организации в областта на земеделието;

12. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

13. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

14. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

15. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

16. извършва преглед на съществуващите административни режими в системата на земеделието в съответствие с разпоредбите на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност;

17. координира дейностите по оптимизиране на процедурите за прилагане на регулаторните режими в сътрудничество с бизнеса и с неправителствените организации с оглед създаване на оптимална бизнес среда;

18. прави предложения за облекчаване на регулаторните режими и намаляване на административната тежест за бизнеса в областта на земеделието и рибарството;

19. извършва преглед и анализ на определяне размера на административните такси и прави предложения за коригирането им.


Чл. 38. Дирекция "Европейска координация и международни отношения":

1. подпомага министъра при осъществяването на политиката в областта на международните отношения, двустранното и многостранното международно сътрудничество в областта на земеделието и храните, както и при участието му в работата на международни организации в областта на земеделието и храните;

2. координира и осъществява мониторинг на изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на земеделието като държава членка - подготовка на отчети, информации и доклади за изпълнението на плана за действие за съответната година с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС;

3. участва в работата на Съвета по европейските въпроси;

4. координира и ръководи работата на Работна група 7 "Земеделие" и Работна група 8 "Рибарство";

5. подпомага министъра при неговото участие в Съвета на ЕС по земеделие и рибарство и координира изготвянето и съгласуването на позицията за заседанията;

6. отговаря за участието на Република България в Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, в Комитета на постоянните представители и в Специалния комитет по селско стопанство, като координира изготвянето на позициите и указанията за заседанията и следи за последователността на изразяваната от българската страна позиция;

7. координира участието на българските експерти в заседанията на работните групи към Съвета и на комитетите и работните групи към Европейската комисия в областта на земеделието и рибарството;

8. поддържа база данни за проведените заседания, съдържащи позиции, указания, становища и отчетни доклади на участниците в заседанията на институциите на ЕС, и въвежда одобрените от Съвета по европейските въпроси позиции по съответните досиета в областта на земеделието и рибарството в компютърната информационна система на Министерския съвет;

9. извършва нотификация на директиви на ЕС в областта на земеделието;

10. изготвя правни становища за съответствието на проектите на нормативни актове с правото на ЕС и прилагането му в областта на земеделието;

11. отговаря за подготовката на междудържавните и междуведомствените споразумения, програми и протоколи и включването на страната в многостранни междуправителствени споразумения в областта на земеделието и храните;

12. отговаря за изпълнението на задълженията на министерството по двустранните и международните споразумения, протоколи и програми;

13. отговаря за и координира подготовката на посещенията на министъра, заместник-министрите и други представители на ръководството на министерството в чужбина, както и на чуждестранни министри на земеделието и делегации в България;

14. отговаря за цялостната подготовка на срещите в страната и в чужбина на министъра и заместник-министрите с техни чуждестранни колеги от министерства, посолства и други ведомства, както и с представители на международни организации в областта на земеделието и храните;

15. организира и участва в работата на смесени комисии за търговско, икономическо и научно-техническо сътрудничество и на смесени работни групи;

16. осъществява официалната кореспонденция на ръководството на министерството с чуждестранни министерства, посолства и други ведомства, както и с представители на международни организации в областта на земеделието и храните;

17. подготвя и участва в работата на международни организации в областта на земеделието и храните;

18. координира подготовката и участва в провеждането на международни конференции, семинари, кръгли маси и др., както и на международни панаири и изложения на селскостопански и хранителни стоки;

19. участва в съгласуването на проекти на финансови меморандуми и други споразумения в сферата на компетентност на министерството, с които се предоставя финансова помощ от ЕС и от други международни донори.

20. (нова - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

21. (нова - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

22. (нова - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

23. (нова - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

24. (нова - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

25. (нова - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

26. (нова - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) (1) Дирекция "Развитие на селските райони" е управляващ орган на ПРСР за периода 2014 - 2020 г. Управляващият орган отговаря за програмирането, управлението и изпълнението на програмата по ефикасен, ефективен и коректен начин, в т.ч.:

1. разработва ПРСР 2014 - 2020 г. и осъществява преговорния процес със службите на ЕК във връзка с одобрението на Програмата;

2. разработва националното законодателство за прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г.;

3. разработва политиките от Споразумение за партньорство за периода 2014 - 2020 в частта "Земеделие и селски райони" в синхрон с ЕСИФ и други инструменти и инициативи на ЕС през периода 2014 - 2020 г.;

4. гарантира, че изборът на дейности за финансиране по ПРСР съответства на приложимите критерии за подпомагане на Програмата съгласно законодателството;

5. организира и осъществява договорирането на мерките "Трансфер на знания и действия по осведомяване", "Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството", "Сътрудничество", "Водено от общностите местно развитие/Лидер" за подмерки 19.1, 19.3 и 19.4 и "Техническа помощ";

6. осъществява контрол на процеса по изпълнението на делегираните на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателната агенция, функции;

7. организира работата на Комитет за координация на многофондовото прилагане на ВОМР ("Водено от общностите местно развитие"), който включва представители на всички оперативни програми, участващи във ВОМР, Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, социално-икономическите партньори и други заинтересовани страни;

8. гарантира, че проектите на тематичната подпрограма се определят отделно за целите на мониторинг и оценка съгласно чл. 67 на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 346, 20.12.2013 г.);

9. програмира подходящи мерки и схеми за борба с климатичните промени, за опазване на почвите, биоразнообразието и водните ресурси, чрез които да осигури изпълнението на ангажиментите, свързани с околна среда и климат, произтичащи от приложимото европейско законодателство за Европейските структурни и инвестиционни фондове;

10. контролира създаването от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, и функционирането на подходяща електронна система за събиране и обработка на информация за мониторинг на ПРСР 2014 - 2020 г., която да следи всички показатели от Индикаторния план на ПРСР 2014 - 2020 г. и всички индикатори за мониторинг, съгласно Указанията за мониторинг на Европейската комисия;

11. събира информация за базовите индикатори, включително данни за икономическото развитие на отделните сектори в национален/регионален план, както и за социално-икономическите характеристики на селските райони;

12. гарантира, че бенефициентите и другите отговорни органи, ангажирани по изпълнението на ПРСР, са информирани за задълженията им, произтичащи от предоставянето на помощта, поддържат отделна счетоводна система, свързана с програмата, и са наясно с изискванията за предоставянето на данни на управляващия орган и записването на всички продукти и резултати;

13. изготвя и отговаря за изпълнението на Плана за оценка във връзка с чл. 56 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347, 20.12.2013 г.) и гарантира, че оценките на ПРСР 2014 - 2020 г. във връзка с чл. 55 и 57 на Регламент (EC) № 1303/2013 са изготвени в необходимите срокове и са в съответствие със системата за мониторинг и оценка;

14. осигурява необходимата информация за Разплащателната агенция за обезпечаване на ефективното изпълнение на Програмата за мерките и дейностите, прилагани от управляващия орган;

15. координира работата на Комитета по наблюдение на Програмата, организира и участва в провеждането на неговите заседания и подготвя нужните данни и анализи за работата му, в т.ч. на постоянните работни групи/подкомитети към него;

16. осигурява изпълнението на Комуникационен план, включващ популяризиране и информация относно ПРСР 2014 - 2020 г., информационни дейности за запознаване с възможностите, предоставяни от Програмата и правилата за получаване на финансиране, насочени към потенциалните бенефициенти, партньорските и заинтересованите организации и широката общественост;

17. изготвя годишните доклади за напредъка по прилагането на Програмата и след одобрение от Комитета по наблюдение ги предоставя на Европейската комисия;

18. организира и контролира работата на Националната селска мрежа за периода 2014 - 2020 г.;

19. изпълнява и всички други функции на управляващ орган на ПРСР, произтичащи от приложимото право на ЕС и националното законодателство, като:

а) организира и координира работата по изготвянето на програмни документи за развитие на земеделието и селските райони;

б) осъществява координация с програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на Европейския съюз през периода 2014 - 2020 г.

(2) Дирекцията по ал. 1 организира и координира и другите дейности на министерството по управление на средства от ЕЗФРСР, включително по наблюдението, оценката, отчета и публичността на ПРСР 2007 - 2013 г. до нейното приключване.


Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) (1) Дирекция "Морско дело и рибарство" изпълнява функциите на Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. (ПМДР). Управляващият орган е отговорен за управлението и изпълнението на програмата по прозрачен, ефективен и коректен начин в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство, в т. ч.:

1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) организира, координира и участва в изготвянето, актуализирането, изпълнението, наблюдението и оценката на Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. (ПМДР);

2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) дефинира и разработва критерии и методология за избор на операции по ПМДР;

3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) осъществява цялостния процес по провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПМДР, в това число проверки на място;

4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) гарантира, че бенефициентите и другите отговорни органи, ангажирани по изпълнението на ПМДР, са информирани за задълженията им, произтичащи от предоставянето на помощта;

5. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) при необходимост организира, координира и участва в процеса по изменение на ПМДР;

6. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) контролира изпълнението на делегираните на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, функции по програмата;

7. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) изпълнява функциите на секретариат, координира и подпомага работата на Комитета за наблюдение на ПМДР, организира и участва в провеждането на неговите заседания и обобщава нужните данни и анализи за работата му, в т.ч. на постоянните работни групи към него;

8. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) осигурява спазването на изискванията за информираност и публичност;

9. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) изготвя годишните доклади, свързани с изпълнението на програмата;

10. организира и координира работата по изготвянето на програмни документи в областта на морското дело и рибарството;

11. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) въвежда и актуализира информация в Информационните системи за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България (ИСУН 2020);

12. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) въвежда, преглежда и актуализира данните по реализирането на програмата в Компютризираната информационна система за обмен на данни на Европейската комисия - SFC 2014;

13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) осъществява координация с програмите, финансирани от Европейските фондове;

14. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) регистрира, отчита и докладва установените случаи на нередности по ПМДР;

15. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) осигурява провеждането на междинна и последваща оценка на ПМДР съгласно чл. 54 - 57 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

16. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) изпълнява и други присъщи на управляващ орган функции в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.)


Чл. 39б. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Дирекция "Обща политика в областта на рибарството" осъществява дейности по прилагането на Общата политика в областта на рибарството, като:

1. подпомага министъра при провеждане на държавната политика в областта на рибарството, прилагането на Общата политика в областта на рибарството и определяне на националните приоритети в тази област;

2. участва в разработването на нормативни актове, свързани с прилагането на Общата политика в областта на рибарството и прилагането на държавната политика в областта на рибарството, в съответствие със законодателството на Европейския съюз;

3. разработва и/или съгласува проекти на нормативни актове, свързани с управлението, ползването и опазването на рибните ресурси във водите на Република България;

4. участва в разработването на стратегии, програми и проекти за развитие на рибарството и опазване на рибните ресурси;

5. организира дейността на консултативните съвети, създадени към министъра на земеделието и храните;

6. подпомага дейността на министъра по контрол и мониторинг на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури с цел гарантиране на изпълнението на изискванията на европейското законодателство и прилагане на националната (държавната) политика в областта на рибарството;

7. контролира изготвянето и предоставянето на Европейската комисия на доклади относно баланса между риболовния капацитет на флота и възможностите за риболов и изпълнението на националната програма за събиране на данни съгласно изискванията на европейското законодателство;

8. участва в разработването на схемите за национално подпомагане в областта на рибарството в съответствие с европейското законодателство за държавните помощи;

9. подпомага министъра при осъществяването на дейността по управление на националните квоти за риболов, предоставени на Република България съгласно регламентите на Съвета за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Черно море;

10. координира дейностите на министерството с Министерството на околната среда и водите, както и с други ведомства и организации, имащи отношение към устойчивото развитие на рибните ресурси.


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Дирекция "Политики по агрохранителната верига":

1. подпомага министъра при разработването, координирането и прилагането на държавната политика в областта на качеството и безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал;

2. подпомага министъра при разработването, координирането и прилагането на държавната политика в областта на хранителната индустрия в обхвата на компетенциите на министерството;

3. разработва и/или съгласува проекти на нормативни актове, свързани с безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал;

4. координира изготвянето на единен многогодишен национален план за контрол в изпълнение на чл. 41 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните, и годишен доклад за изпълнение на единния многогодишен национален план за контрол;

5. подпомага методически структурите на министерството, имащи отношение към агрохранителната верига;

6. координира дейността на министерството с Министерството на здравеопазването, с други ведомства и с браншовите организации по отношение на качеството и безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал;

7. подпомага министъра при разработването на законодателството и политиката на министерството, свързана с дейността на лабораториите, извършващи официален контрол по хранителната верига;

8. осъществява функции на национална контактна точка по Кодекс Алиментариус и координира ефективното функциониране на дейностите по Кодекс Алиментариус в България;

9. приема заявления за предлагане на генетично модифицирани организми на пазара като продукти или съставка на продукти и участва в Комисията по генетично модифицирани организми;

10. води и поддържа в електронен вид публичен регистър на издадените от министъра разрешения за пускане на пазара на генетично модифицирани организми;

11. изгражда и поддържа Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) в Република България и изпълнява ролята на национално звено за контакт на системата;

12. изготвя анализи на технологиите на производство на храни и осъществява наблюдение при развитието на новите технологии в хранителната промишленост;

13. изготвя планове за действие в сектора на хранителната промишленост в случаи на затруднен достъп до пазара;

14. анализира законодателството на другите държави - членки на ЕС, в областта на агрохранителната верига;

15. организира и участва в работата на Националния консултативен съвет за по-добро функциониране на веригата на предлагане на храни;

16. подпомага министъра на земеделието и храните в диалога с представители на бизнеса от хранителния сектор по отношение на агрохранителната верига;

17. участва в осъществяване на съвместна дейност с Европейския орган по безопасност на храните, Световната здравна организация, Организацията за прехрана и земеделие, Кодекс Алиментариус, Световната организация за здравеопазване на животните и с други международни организации по безопасност на храните и фуражите, здравеопазване на животните, здраве на растенията и растителния репродуктивен материал;

18. участва в работата на работните групи към Съвета на ЕС в конфигурацията му "Селско стопанство и рибарство" и към Европейската комисия по въпросите от компетентността на дирекцията;

19. участва в работата на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи, Кодекс Алиментариус и на работните групи към него;

20. участва в изготвянето на становища и позиции за участие в работните органи към Съвета на Европа, Съвета на ЕС и Европейската комисия по въпросите от компетентността на дирекцията;

21. участва в работата на работна група 1 "Свободно движение на стоки", работна група 21 "Защита на потребителите", работна група 22 "Здравеопазване" и работна група 30 "Разширяване" по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз;

22. участва при разработването на държавната профилактична програма и на Списъка на заразните болести по чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и програмите за надзор върху заразните болести;

23. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) обменя информация с Центъра за оценка на риска по хранителната верига по отношение на рисковете, свързани с агрохранителната верига;

24. провежда обучения на експертите от звената за контакт по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи в Република България;

25. подпомага министъра при издаване на удостоверения за съответствие с качествените характеристики на млечните продукти по национални стандарти (БДС);

26. води и поддържа публичен регистър на издадените от министъра удостоверения за съответствие с качествените характеристики на млечните продукти по БДС;

27. извършва проверки по жалби и сигнали върху дейността на Българската агенция по безопасност на храните по въпросите на безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните, здраве на растенията и растителния репродуктивен материал;

28. изпълнява задълженията по Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара на друга държава членка (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм., бр. 91 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 48 от 2009 г. и бр. 52 от 2011 г.), като контактна точка за системата на Министерството на земеделието и храните по Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество, отговорна за нотификацията пред Министерството на икономиката;

29. извършва одит и верификация на официалния контрол, осъществяван от Българската агенция по безопасност на храните;

30. извършва одит на звената за контакт по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи;

31. изпълнява и други задачи, възложени от министъра или от ресорния заместник-министър.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) Дирекция "Биологично земеделие и растениевъдство":

1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) подпомага министъра при осъществяването и изпълнението на държавната политика в областта на растениевъдството, биологичното земеделие;

2. съвместно с областните дирекции "Земеделие" извършва обследване на земеделски култури за установяване на моментното им състояние съобразно агроклиматичните условия и изготвя доклад до министъра;

3. подпомага дейността на министъра при управление на дейността на риска и кризите, насочени към противодействие и компенсиране на щети при природни бедствия и приравнени към тях неблагоприятни климатични условия;

4. подпомага министъра при осъществяването на мониторинг върху дейността на изпълнителните агенции в областта на растениевъдството;

5. участва в състава на Държавната сортова комисия по приемане на нови сортове от земеделски култури, в Съвета по продукти за растителна защита, в Експертната комисия за регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, в Комисията по предоставяне на земи от ДПФ по чл. 24а, ал. 2, т. 1 и 2 ЗСПЗЗ и в Експертния съвет за издаване на лицензи за промишлена обработка на тютюн;

6. участва в дейността на Консултативния съвет по зърното;

7. участва в заседания на управителните комитети в секторите - влакнодайни култури, хмел, зърно, плодове и зеленчуци към Европейската комисия, и в работни групи към Съвета на ЕС;

8. участва в разработването, наблюдението, актуализирането и контрола върху Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;

9. участва и изготвя информация за ситуацията на българския пазар на растителни продукти чрез изготвени позиции за заседания на Управителния комитет на Европейската комисия и на работни групи към Съвета на ЕС;

10. изпраща на Европейската комисия информация чрез системата ISAMM;

11. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) изпълнява функциите на компетентно звено при провеждане на политиката на Европейския съюз и на националната политика в областта на биологичното земеделие, както и на надзора и контрола;

12. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) участва: в разработването и съгласуването на нормативни актове, в работни групи и комитети към Европейската комисия и Съвета в областта на биологичното земеделие;

13. изготвя годишни доклади до Европейската комисия в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91;

14. поддържа база данни на лицата, получили разрешение да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство, и на лицата, които с цел търговия произвеждат по биологичен начин или внасят в страната растения и/или животни, растителни и/или животински продукти и храни от растителен и/или животински произход;

15. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

16. участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на маркетинговите стандарти за качество на пресни плодове и зеленчуци;

17. обменя информация с Българската агенция по безопасност на храните относно контрола на качеството на пресни плодове и зеленчуци;

18. обработва постъпващата оперативна информация в областта на растениевъдството от областните дирекции "Земеделие" и изготвя бюлетин;

19. подпомага министъра при провеждането на националната политика и политиката на Европейския съюз в областта на тютюнопроизводството.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Дирекция "Животновъдство":

1. подпомага министъра при провеждане на държавната политика в областта на животновъдството, въвеждането и прилагането на пазарните механизми и режими на ОСП в животновъдството и определяне на националните приоритети в тази област;

2. участва в хармонизирането на законодателството в областта на животновъдството с цел привеждането му в съответствие с принципите на законодателството на ЕС;

3. актуализира и обобщава ежемесечно постъпилата от областните дирекции "Земеделие" информация за регистрираните развъдни ферми и стопанства по чл. 15 от Закона за животновъдството;

4. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) поддържа регистрите по чл. 15 и чл. 31, ал. 1 от Закона за животновъдството;

5. поддържа и актуализира публичен списък на лицата, регистрирани по чл. 19, ал. 7 от Закона за пчеларството;

6. организира и участва в работата на Съвета по животновъдство към министъра на земеделието и храните;

7. участва в работата на Държавната комисия за утвърждаване на нови породи животни;

8. подпомага министъра на земеделието и храните при осъществяването на контрола върху дейността на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството;

9. организира работата и участва в комисиите по чл. 29а от Закона за животновъдството за издаване или отказ за издаване на разрешения за развъдна дейност, както и дава становища по докладите за отнемане на разрешения за развъдна дейност;

10. участва в разработването на схемите за национално подпомагане в областта на животновъдството в съответствие с общностното законодателство за държавните помощи, на схемите за национални доплащания, в разглеждането и одобряването на проекти по кредитна схема за инвестиции в селското стопанство на Държавен фонд "Земеделие" и на мерките по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;

11. събира, обработва и изпраща на Европейската комисия информация за изкупните цени на червени и бели меса и яйца за консумация по начин и в срокове, определени от европейското законодателство;

12. докладва информация пред Европейската комисия за броя на производствените обекти за стокови кокошки-носачки според метода на отглеждане и максималния капацитет на предприятията съгласно Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца (ОВ, L 163, 24.06.2008 г.);

13. изготвя и актуализира годишни национални програми за подобряване условията на производство и маркетинг на пчелен мед и пчелни продукти в съответствие с организацията на пазара в ЕС и съдейства на Държавен фонд "Земеделие" при прилагането им;

14. докладва изпълнението на мерките по годишните национални програми по пчеларство пред Европейската комисия;

15. участва в междуведомствена работна група и комисии с Министерството на околната среда и водите за изготвяне на Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони за периода 2015 - 2018 г., на Правилата за добра земеделска практика за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, за изпълнение на Плана за действие към Стратегията за ВиК 2014 - 2023 г. и за издаване на лицензии за зоологически градини;

16. участва в изготвянето на доклад за изпълнението на Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони;

17. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

18. организира цялостната дейност по прилагане на Държавната помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия;

19. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) координира дейността по спазване на зоохигиенните и ветеринарномедицинските изисквания при отглеждането на селскостопанските животни;

20. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) участва в извършването на комплексни проверки на място в животновъдните обекти по жалби и сигнали на граждани за установяване на съответствие на дейността им с действащото законодателство;

21. извършва мониторинг на официалния контрол при производството на сурово краве мляко;

22. организира и участва в работата на Консултативния съвет по ветеринарномедицинска дейност към министъра на земеделието и храните;

23. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) методически ръководи дейността на обектите за съхранение и обезвреждане на странични животински продукти и продукти, получени от тях;

24. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) участва в извършването на проверки на обектите за съхранение и обезвреждане на странични животински продукти и продукти, получени от тях;

25. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) поддържа и актуализира публичен регистър по чл. 11е от Закона за животновъдството;

26. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) участва при извършването на мониторинг върху дейността на независимите акредитирани лаборатории относно изследването на сурово мляко;

27. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) участва в осъществяването на надзор върху вземането, транспортирането и приемането на проби сурово мляко с периодични проверки на място;

28. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) извършва проверки на място във ферми за производство на сурово краве мляко съвместно с органите на Българската агенция по безопасност на храните;

29. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

30. участва в разработването на законови и подзаконови нормативни актове, свързани с прилагането на Общата организация на пазара на животински продукти, разработва стратегии, програми и проекти за развитие на животновъдството;

31. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 13.04.2016 г.) изгражда и поддържа публичен регистър на одобрените изкупвачи на краве мляко;

32. събира, обработва и изпраща на Европейската комисия информация за изкупните цени на краве мляко съгласно Регламент (ЕС) № 479/2010 на Комисията от 1 юни 2010 г. относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на изпращаните от държавите членки нотификации до Комисията в сектора на млякото и млечните продукти (ОВ, L 135, 2.06.2010) и цените франко завода на млечни продукти съгласно Регламент (ЕС) № 479/2010 и информацията по приложения I и IIа от Регламент (ЕО) № 595/2004 на Комисията от 2004 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти;

33. участва в заседанията на управителните комитети към Европейската комисия и изготвя позиции за заседания на комитети към комисията, работни групи към Съвета и за Специалния комитет по земеделие, свързани с животновъдството и общата организация на пазарите на животински продукти;

34. (отм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.)

35. (отм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.)

36. приема месечните декларации на първите изкупвачи за общото доставено количество краве мляко и докладва информацията от декларациите на Европейската комисия съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1097/2014 на Комисията от 17 октомври 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 479/2010 по отношение на изпращаните от държавите членки нотификации в сектора на млякото и млечните продукти (ОВ, L 300, 18.10.2014 г.) и Регламент (ЕС) № 479/2010 г.;

37. поддържа регистър на кланиците, извършващи задължителна класификация съгласно чл. 58а, ал. 5 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООЗПЕС);

38. поддържа регистър на класификаторите, завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце, съгласно чл. 58б, ал. 7 ЗПООЗПЕС;

39. контролира дейностите по спазването на правилата за класификация и реда за събиране на данните за цените на кланичните трупове от говеда, свине и овце и докладването на цените;

40. изготвя и изпраща на Европейската комисия информация съгласно чл. 19 от Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията от 10 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на скалите на Общността за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и за отчитане на цените, свързани с тях (ОВ, L 337, 16.12.2008 г.);

41. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) подпомага министъра при разработването, координирането и прилагането на държавната политика в областта на хуманното отношение към животните;

42. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) разработва и/или съгласува проекти на нормативни актове, свързани с качеството на сурово мляко, хуманното отношение към животните и обезвреждане на странични животински продукти;

43. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) подпомага методически структурите на министерството и координира дейностите му с други ведомства и организации, имащи отношение към хуманното отношение към животните и обезвреждане на странични животински продукти;

44. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) участва в осъществяване на съвместната дейност със Световната организация за здравеопазване на животните и с други международни организации, свързани с хуманното отношение към животните и страничните животински продукти;

45. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) организира и участва в работата на Съвета за наблюдение производството на суровини и храни от краве мляко като постоянен консултативен орган към министъра на земеделието и храните.


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Дирекция "Хидромелиорации, инвестиционна политика и концесии":

1. контролира изпълнението на дейностите по напояване на земеделските земи;

2. представя на министъра доклад за резултатите от извършени проверки за нормалното провеждане на поливния сезон и извършването на услугата "водоподаване за напояване";

3. участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на хидромелиорациите и комплексното използване на водните ресурси;

4. организира и координира дейността по разработване на проекти и програми за развитие на хидромелиорациите, включително за изграждане, ремонт и поддържане на хидромелиоративния фонд, с цел ефективно използване на водите за напояване;

5. предлага за включване в инвестиционната програма на министерството за проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на хидромелиоративни обекти;

6. контролира упражняването на инвеститорски контрол върху обектите, включени в инвестиционната програма на министерството, както и върху обектите, финансирани от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;

7. създава и поддържа технически регистър на хидромелиоративните обекти за напояване, както и регистър на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите - публична държавна собственост;

8. участва в разработването на националния водностопански план и в съставянето на водните и водностопанските баланси на страната в частта им, свързана с напояването;

9. предлага възлагането на доклади за оценка на въздействието върху околната среда и други екологични анализи при изграждането и ремонта на хидромелиоративни обекти;

10. организира извършването на технико-икономически оценки за състоянието и използваемостта и участва при разработването на инвестиционни проекти и програми за развитие на хидромелиоративния фонд и при разглеждането им в експертния технико-икономически съвет;

11. организира провеждането на технико-икономически съвет за разглеждане, приемане и одобряване на предварителни (прединвестиционни) проучвания и проектни разработки от инвестиционното проектиране за обектите от хидромелиоративната инфраструктура;

12. подпомага министъра при упражняване на функциите му на надзорен орган съгласно Закона за сдружения за напояване (ЗСН);

13. създава и поддържа регистър на сдруженията за напояване по ЗСН;

14. дава становища по придобиването и отнемането от сдруженията за напояване на правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението, включена в имуществото на еднолични търговски дружества с държавно имущество;

15. контролира извършването на охраната на комплексните и значими язовири - публична държавна собственост на министерството;

16. предлага за включване в бюджетната прогноза на министерството средствата съгласно чл. 10, ал. 1 от Методиката за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от търговско дружество "Напоителни системи" - ЕАД, на което със закон е възложено задължението за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 94 от 2014 г.);

17. изпълнява дейностите по чл. 13, ал. 3 от Методиката за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от търговско дружество "Напоителни системи" - ЕАД, на което със закон е възложено задължението за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна;

18. изпълнява дейности по Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;

19. съдейства при издаване на актове за собственост на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите и на комплексните и значими язовири - публична държавна собственост на министерството;

20. изготвя два пъти в годината - за всяко шестмесечие, доклад за състоянието на язовирите, на съоръженията към тях, дигите на река Дунав, коригираните участъци на вътрешните реки, напоителните и отводнителни системи и съоръжения, включително отводнителните помпени станции, на територията на цялата страна;

21. събира и предоставя информация на комисията, определена със заповед на министъра, която съгласно изискванията на § 4б, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за водите приема ежегодно отчет за направените разходи при извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите от "Напоителни системи" - ЕАД;

22. участва при разработване на инструкция за одобряване на проекти за инвестиции в напоително оборудване по схемата на държавна помощ "Помощ за инвестиции в напоително оборудване чрез преотстъпване на корпоративен данък";

23. създава и поддържа регистър на язовирите от системата на министерството и подпомага дейностите по тяхното паспортизиране;

24. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) подпомага министъра при осъществяване на концесионната политика в областта на неговата компетентност;

25. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) подпомага министъра при организиране и осъществяване на подготвителните действия и провеждането на процедури за предоставяне на концесии по реда на Закона за концесиите, Правилника за прилагане на Закона за концесиите и/или друг закон за обекти, предоставени за управление на министерството или на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните, и/или за услуги от обществен интерес в областта на неговата компетентност;

26. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) изготвя становище по проекти на актове, свързани с прилагането на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите;

27. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) подпомага министъра при организирането и осъществяването на контрола по изпълнението на концесионните договори;

28. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) подготвя и представя в Националния концесионен регистър данните за сключените концесионни договори и документацията за архивното досие на концесията;

29. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) следи за спазването на нормативните актове при експлоатацията на обектите и/или на услугите, предоставени чрез концесия, и осигурява поддръжката на собствеността и на недвижимите имоти - държавна собственост, предоставени за управление на министерството.


Раздел X.
Организация на работата на министерството

Чл. 44. (1) В изпълнение на функциите и поставените конкретни задачи административните звена в министерството изготвят становища, отчети, доклади, докладни записки, анализи, програми, концепции, позиции, информации, паметни бележки, проекти на решения по конкретни въпроси, вътрешни актове, проекти на нормативни актове и други документи.

(2) Административните звена в министерството пряко си взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещото звено обобщава окончателното становище.


Чл. 45. Съгласуваността и оперативността по дейности, отнасящи се до две или повече административни звена, се осигуряват чрез спазването на следния ред на работа:

1. обща координация:

а) с резолюция на министъра, заместник-министър, главния секретар, началника на кабинета, парламентарния секретар и директорите на дирекции върху документите задължително се посочват водещото звено, конкретните задачи за изпълнение, указанието за съгласуване с други звена, изпълнителят и срокът;

б) водещото звено, посочено на първо място като адресат или в резолюция, е основен изпълнител по възложената задача и главен координатор, който осъществява необходимата съгласуваност между звената; другите звена задължително изпращат на водещото звено своето становище по въпроси от съвместна компетентност;

в) ръководителят на административното звено, изготвило и съгласувало съответния документ, задължително го подписва или парафира преди внасянето му за подпис от министъра, от заместник-министър или от главния секретар;

г) административни звена, получили документи с резолюция по въпроси, които не са в рамките на техните функции, ги изпращат на компетентното административно звено с копие до лицето, поставило резолюция върху съответния документ;

2. субординация:

а) ръководителите на административните звена докладват на ресорния заместник-министър или на главния секретар въпросите от своята компетентност, както и изпълнението на възложените им задачи;

б) ръководителите на административни звена или служители, които са пряко подчинени на министъра, докладват на него;

3. взаимна информираност:

а) аналитични доклади, информации, паметни бележки и други материали от общ характер се предоставят на заинтересуваните административни звена;

б) административни звена, получили информация и материали от компетентността и на други звена, съобщават това на заинтересуваните по съответния ред;

4. контрол по изпълнението:

а) общият контрол по изпълнението на поставените задачи се осъществява от главния секретар;

б) ръководителите на административните звена в министерството осъществяват цялостен контрол върху дейността на ръководеното звено, както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност.


Чл. 46. (1) Входящите и създадените в резултат от дейността на министерството документи се регистрират в автоматизираната информационна система.

(2) Изходящите документи се съставят в толкова екземпляра, колкото са получателите, и един екземпляр за класиране в дело. Екземплярът, предназначен за съхранение, съдържа длъжността, двете имена и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата на полагане на подписа. Всички екземпляри съдържат инициалите на служителя, изготвил документа, и на съответното структурно звено.


Чл. 47. (1) Гражданите, организациите и омбудсманът могат да отправят до министъра предложения и сигнали относно организацията и дейността на министерството. Предложенията относно усъвършенстване на организацията и дейността на министерството трябва да бъдат мотивирани и конкретни.

(2) Министърът или упълномощено от него длъжностно лице взема решение по предложението в срок до два месеца след неговото постъпване, освен ако този срок бъде удължен до 6 месеца поради необходимост от по-продължително проучване. Взетото решение по предложението се съобщава на подателя в 7-дневен срок. Направените предложения, както и взетите по тях решения могат да се публикуват на страницата на министерството в интернет.

(3) Гражданите могат да отправят писмено искане за среща с министъра до началника на кабинета. Началникът на кабинета съставя график за срещите на министъра с граждани само за приемното му време, като графикът се оповестява на страницата на министерството в интернет 7 дни предварително.


Чл. 48. Вътрешните правила за работа в министерството се утвърждават от министъра по предложение на главния секретар.


Чл. 49. Директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат се и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната дирекция в съответствие с определените с правилника и възлаганите допълнително от министъра функции.


Чл. 50. При изпълнение на възложените задачи всяка дирекция координира дейността си с други дирекции в съответствие с възложените им с правилника функции при спазване на административната йерархия.


Чл. 51. Освен определените с правилника функции дирекциите изпълняват и други задачи, възложени им от министъра в кръга на дейността му.


Чл. 52. Задачите на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение в администрацията, се възлагат само чрез преките им ръководители.


Чл. 53. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в министерството, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.


Чл. 54. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия при условията и по реда на чл. 88 от Закона за държавния служител.


Чл. 55. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници от 8,00 до 18,30 ч., с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 13,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч., при спазване правилата на чл. 10 от Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 47 и 64 от 2008 г., бр. 25 и 58 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г. и бр. 50 от 2012 г.).

(2) Продължителността и редът за отчитане на работното време по ал. 1 се определят със заповед на главния секретар.


Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Устройственият правилник се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2013 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 13.12.2014 Г.)


§ 29. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ 16 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2015 Г.)


§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 31 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 04.09.2015 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 12.02.2016 Г.)


§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 25 МАЙ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 25.05.2016 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от 25 май 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 3 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 09.08.2016 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2016 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 15, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2016 г., в сила от 25.05.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.)Обща численост на персонала в Министерството на земеделието и храните - 656 щатни бройки

 

Политически кабинет

17

в т.ч.:

 

експертни и технически сътрудници

11

Главен секретар

 1

Инспекторат

14

финансови контрольори

 2

дирекция "Вътрешен одит"

 11

дирекция "Сигурност"

 10

Звено за наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция

 7

Обща администрация

 151

в т.ч.:

 

дирекция "Човешки ресурси"

 13

дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"

 37

дирекция "Финансово управление"

 26

дирекция "Управление на собствеността"

 28

дирекция "Административно и информационно обслужване"

37

дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

 10

Специализирана администрация

443

в т.ч.:

 

Главна дирекция "Земеделие и регионална политика"

 53

в т.ч.:

 

Централно управление

 37

Център за изпитване и сертифициране - Пловдив

8

Център за изпитване и сертифициране - Русе

8

дирекция "Поземлени отношения и комасация"

 45

дирекция "Търговски дружества и държавно участие"

 14

дирекция "Развитие на горския сектор"

 17

дирекция "Пазарни мерки и организации на производители"

33

дирекция "Директни плащания и идентификация на земеделски парцели"

53

дирекция "Анализ и стратегическо планиране"

 16

дирекция "Държавни помощи и регулации"

 19

дирекция "Европейска координация и международни отношения"

 23

дирекция "Развитие на селските райони"

 50

дирекция "Морско дело и рибарство"

31

дирекция "Обща политика в областта на рибарството"

11

дирекция "Политики по агрохранителната верига"

 22

дирекция "Биологично земеделие и растениевъдство"

 16

дирекция "Животновъдство"

 22

дирекция "Хидромелиорации, инвестиционна политика и концесии"

 18
Промени настройката на бисквитките