Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 103 от 13.XII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 723 от 6 ноември 2014 г.

В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Е-46 от 9.09.2009 г. от „Миркат“ – ООД, и „Аутотехника“ – ООД – искане за изработване на план за регулация, план за застрояване и план-схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ в обхвата на ПИ № 070002, 070003, 069033 и 069034, попадащи в м. Прогоно, землище Горни Лозен, район „Панчарево“. Имотите попадат в територия, отредена съгласно общия устройствен план на Столичната община (ОУП на СО) за далекоперспективна по смисъла на чл. 15 ЗУЗСО. Към заявлението са приложени скици на имотите, документи за собственост и задание.

Заданието е направено въз основа на опорен план и съдържа допълнителна информация за устройството на съответната територия. В заданието е обоснована необходимостта от изработването на плана и се съдържа обосновка относно териториалния му обхват, сроковете и етапите на изработване. В заданието се съдържа и необходимата информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия устройствени схеми и планове.

С Решение № 673 по протокол № 78 от 2.12.2010 г. Столичният общински съвет е допуснал изработването на подробен устройствен план – план за регулация, план за застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на далекоперспективната територия в м. Прогоно, землище Долни Лозен, район „Панчарево“, на основание чл. 15 ЗУЗСО в обхват на ПИ с № 069001, 069032, 069033, 069009, 069010, 069034, 069031, 069030, 069026, 069029, 069028, 069015, 069016, 069017, 069018 и 069019, № 070001, 070002, 070003, 070004, 070026, 070006, 070005, 070016, 070007, 070309, 070031, 070008, 070011 и 070010 от м. Прогоно.

Заданието е разгледано от Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-94 от 2.11.2010 г., т. 22. Заданието е съобразено с ОУП на СО. Заявителят е пожелал въз основа на заданието да му бъде разрешено да възложи за негова сметка изработването на проекта за подробен устройствен план, като е декларирал, че желае да изпълни условията на чл. 15 ЗУЗСО – да финансира за своя сметка изграждането на необходимата за реализация на проекта обществена инфраструктура в обхвата на далекоперспективната зона.

Със Заповед № РД-09-50-67 от 19.01.2011 г. главният архитект на Столичната община е одобрил заданието за изработване на проект на план за застрояване и регулация, а със Заповед № РД-09-50-144 от 2.01.2011 г. е допуснал изработването на проекта по реда на чл. 16 ЗУТ при задължително спазване указанията на отделите в Направление „Архитектура и градоустройство“ и Заповед № РД-09-50-228 от 28.03.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка относно погрешно изписан номер на поземлен имот № 070309 вместо № 070030.

Изработеният проект на план за регулация, план за застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за квартали 1, 2, м. Автомагистрала Тракия – м. Прогоно, район „Панчарево“, е внесен в Направление „Архитектура и градоустройство“ със заявление № ГР-94-Е-46/09 от 19.10.2011 г. Проектът е изработен върху одобрената със Заповед № РД-18-46 от 18.08.2011 г. на изпълнителния директор на СГКК и влязла в сила кадастрална карта и е придружен от: обяснителна записка; схема по част „ВиК“ със становище от „Софийска вода“ – АД, с изх. № ТУ-2938 от 28.04.2014 г.; схема по част „Електроснабдяване“, съгласувана от „ЧЕЗ“ – АД, на 3.12.2010 г. и НЕК с писмо № 26-1035-1(1) от 10.05.2011 г.; ПТКП, придружено от становище на АПИ – Областно пътно управление, № 1000-1324 от 9.08.2011 г.; становище от „Виваком“ с писмо № 95-А-210 от 10.12.2010 г.

Представено е заснемане на високата дървесна растителност, заверено от дирекция „Зелена система“ – СО, с изх. № 7000-СП-610 от 15.07.2011 г. Представени са оценки във връзка с изпълнение на чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 210 ЗУТ, приети с решение по протокол на ОЕСУТ № ЕС-О-014 от 30.05.2014 г. и решение от РИОСВ относно преценка на необходимостта от извършване на ОВОС с № 26-00-6370 от 11.08.2011 г. Представени са и становища на отделите в НАГ.

Комисията по чл. 210 ЗУТ е приела с решение по протокол на ОЕСУТ № ЕС-О-014 от 30.05.2014 г. пазарни оценки на имотите – предмет на плана, преди и след предвиденото им урегулиране с проекта на подробен устройствен план, като е приела за доказано, че с проекта е спазено изискването на чл. 16, ал. 4, изр. трето ЗУТ.

Представеният проект и решението на комисията по чл. 210 ЗУТ по протокол № ЕС-О-014 от 30.05.2014 г. към него са съобщени чрез обнародване в „Държавен вестник“, бр. 49 от 13.06.2014 г., на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ и са изпратени с писмо изх. № ГР-94-Е-46/09 от 6.06.2014 г. заедно с придружаващите ги план-схеми и други материали в район „Панчарево“.

Въз основа на Заповед № РД-09-175 от 27.06.2014 г. на кмета на район „Панчарево“ е проведено обществено обсъждане на проекта.

С писмо изх. № 6602-40/4 от 25.08.2014 г. кметът на район „Панчарево“ е удостоверил, че в законоустановения срок и при проведеното обществено обсъждане е постъпило 1 брой възражение с вх. № 9400-2140 от 17.07.2014 г. от X.X.X. и е оттеглено със заявление вх. № 9400-2140 от 30.09.2014 г.

Проектът с придружаващите материали е разгледан и приет в заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-71 от 30.09.2014 г., т. 14, и е предложено на главния архитект на Столичната община да внесе проекта за одобряване от Столичния общински съвет.

С оглед изложената фактическа обстановка от правна страна се установи следното:

Допускането на изработването на проекта със Заповед № РД-09-50-144 от 2.01.2011 г. на главния архитект на Столичната община преди влизане в сила на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 82 от 26.11.2012 г., поради което на основание § 124 ПЗРЗИДЗУТ (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.) производството следва да се довърши по реда, действал преди 26.11.2012 г.

Производството по изработване на подробен устройствен план е започнало по искане на заинтересованото лице по смисъла на чл. 124, ал. 2 ЗУТ.

Доказано е наличието на предпоставките по чл. 15 ЗУЗСО за допускане изработването на подробен устройствен план за далекоперспективна територия съгласно ОУП на СО. Допускането на изработването на подробен устройствен план за далекоперспективната територия е направено от компетентен орган – Столичния общински съвет.

Одобряването на заданието, допускането на изработването на проекта и разрешаване то да бъде възложено от заявителя е направено от компетентен орган – главния архитект на Столичната община, оправомощен за това от кмета на Столичната община на основание § 1, ал. 3 ДРЗУТ със Заповед № РД-09-3345 от 29.05.2008 г. (изм. и доп. със заповеди № РД-09-4338 от 2.12.2008 г., № РД-09-1020 от 10.07.2009 г., № РД-09-660 от 19.04.2010 г., № РД-09-2018 от 23.11.2010 г. и № РД-09-816 от 26.04.2011 г.) на кмета на Столичната община.

Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта. Проектът е съобщен на заинтересуваните лица по предвидения в закона ред. Извършено е изискуемото съгласуване на плана за регулация и застрояване, план-схемите на техническата инфраструктура и съпътстващите ги материали със заинтересуваните централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества. Проведено е обществено обсъждане. Проектът на подробен устройствен план и план-схемите към него са разгледани и приети от ОЕСУТ.

Спазени са материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им. Доказано е спазването на изискването на чл. 16, ал. 4, изр. трето ЗУТ – проектът предвижда повишаване стойността на всеки един от урегулираните имоти и на цялата територия.

Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Проектът е в обхват до три квартала и предвижда придобиване от страна на общината на части от чужди поземлени имоти за публични общински нужди по чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 7 ЗОС компетентен да го одобри е Столичният общински съвет.

С проекта на план за застрояване не се допускат намалени отстояния към съседни имоти и сгради, включително през улица.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 15 ЗУЗСО, § 124 ПЗРЗИДЗУТ (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.), Решение № 673 по протокол № 78 от 2.12.2010 г. на Столичния общински съвет, чл. 16, ал. 1, чл. 31, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 14 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-71 от 30.09.2014 г., т. 14, Столичният общински съвет реши:

Одобрява проект за:

1. План за регулация за квартали 1, 2, м. Автомагистрала Тракия – м. Прогоно, в граници: улица от о.т. 1 до о.т. 6; улица от о.т. 6 до о.т. 7; улица от о.т. 7 до о.т. 9; улица от о.т. 9 до о.т. 1А. Създаване на УПИ в кв. 1: II-29, за обществено обслужване и трафопост, III-11, за обществено обслужване и трафопост, IV-12, за обществено обслужване и трафопост, V – за задържателен резервоар и озеленяване, VI-30, 31, за обществено обслужване и трафопост, VII-15, за обществено обслужване и трафопост, VIII-17, за обществено обслужване и трафопост, IX-23, за обществено обслужване и трафопост, Х-27, за обществено обслужване и трафопост, XI-16, за обществено обслужване и трафопост, XII-14, за обществено обслужване и трафопост, XIII-13, за обществено обслужване и трафопост, XIV-25, за обществено обслужване и трафопост, XV-26, за обществено обслужване и трафопост, XVI-28, за обществено обслужване и трафопост, XVII – за задържателен резервоар и озеленяване, XVIII – за пречиствателно съоръжение, XIX – за трафопост, ХХ – за озеленяване и колектор отводнител. Създаване на УПИ в кв. 2: I-31, за обществено обслужване и трафопост, II-32, 34, за обществено обслужване и трафопост, III – за задържателен резервоар и озеленяване, IV-37, за обществено обслужване и трафопост, V-36, за обществено обслужване и трафопост, VI-35, за обществено обслужване и трафопост, VII-56, за обществено обслужване и трафопост, VIII-40, за обществено обслужване и трафопост, XI-39, за обществено обслужване и трафопост, Х-38, за обществено обслужване и трафопост, XI-61, за обществено обслужване и трафопост, XII-60, за обществено обслужване и трафопост, XIII-46, за обществено обслужване и трафопост, XIV-41, за обществено обслужване и трафопост, по червените и сините линии, цифри и текст съгласно приложения проект.

2. План за застрояване за УПИ: II-29, за обществено обслужване и трафопост, III-11, за обществено обслужване и трафопост, IV-12, за обществено обслужване и трафопост, V – за задържателен резервоар и озеленяване, VI-30, 31, за обществено обслужване и трафопост, VII-15, за обществено обслужване и трафопост, VIII-17, за обществено обслужване и трафопост, IX-23, за обществено обслужване и трафопост, Х-27, за обществено обслужване и трафопост, XI-16, за обществено обслужване и трафопост, XII-14, за обществено обслужване и трафопост, XIII-13, за обществено обслужване и трафопост, XIV-25, за обществено обслужване и трафопост, XV-26, за обществено обслужване и трафопост, XVI-28, за обществено обслужване и трафопост, XVII – за задържателен резервоар и озеленяване, XVIII – за пречиствателно съоръжение, XIX – за трафопост, ХХ – за озеленяване и колектор отводнител, кв. 1; УПИ: I-31, за обществено обслужване и трафопост, II-32, 34, за обществено обслужване и трафопост, III – за задържателен резервоар и озеленяване, IV-37, за обществено обслужване и трафопост, V-36, за обществено обслужване и трафопост, VI-35, за обществено обслужване и трафопост, VII-56, за обществено обслужване и трафопост, VIII-40, за обществено обслужване и трафопост, XI-39, за обществено обслужване и трафопост, Х-38, за обществено обслужване и трафопост, XI-61, за обществено обслужване и трафопост, XII-60, за обществено обслужване и трафопост, XIII-46, за обществено обслужване и трафопост, XIV-41, за обществено обслужване и трафопост, кв. 2, м. Автомагистрала Тракия – м. Прогоно, район „Панчарево“, съгласно приложения проект.

3. План-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на разработката.

Въз основа на одобрения план за застрояване не може да се издава виза за проектиране, да се одобрява или съгласува инвестиционен проект и да се издава разрешение за строеж с допускане на намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица.

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

Председател: Е. Герджиков

8652

 

ОБЩИНА АКСАКОВО

РЕШЕНИЕ № 50.18 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за регулация за изменение на действащия план на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта му относно улична отсечка между ОТ 167/266/ – ОТ 265.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

Председател: Св. Добрева

8647

 

РЕШЕНИЕ № 50.19 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „кабелна линия 20 kV“ за захранване на ПИ № 044010 по КВС на з-ще гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с дължина на трасето 108,29 м и териториален обхват поземлени имоти № 000279 – полски път, и № 000282 – дере, собственост на община Аксаково.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

Председател: Св. Добрева

8648

 

РЕШЕНИЕ № 50.20 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „водопровод и канализация“ за захранване на ПИ № 044010 по КВС на з-ще гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, и териториален обхват:

за водопровод с обща дължина 18,66 м: имоти – публична общинска собственост: ПИ № 000195 и 000204 – полски пътища по КВС на з-ще гр. Игнатиево, ПИ № 000315 по КВС на з-ще гр. Игнатиево, представляващ път IV клас, собственост на община Аксаково, и ПИ № 044010 по КВС на з-ще гр.Игнатиево – „Складов терен“, собственост на „Мания Тийм“ – АД;

за канализация с обща дължина 33 м: имоти – публична общинска собственост: ПИ № 000195 и 000204 – полски пътища по КВС на з-ще гр. Игнатиево, ПИ № 000315 по КВС на з-ще гр. Игнатиево, представляващ път IV клас, собственост на община Аксаково, ПИ № 043024 по КВС на з-ще гр. Игнатиево – „Складов терен“, собственост на „Софарма Трейдинг“ – АД, и ПИ № 044010 по КВС на з-ще гр. Игнатиево – „Складов терен“, собственост на „Мания Тийм“ – АД.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

Председател: Св. Добрева

8649

 

РЕШЕНИЕ № 50.21 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „кабелна линия“ за захранване на ПИ № 129003 по КВС на з-ще с. Долище, община Аксаково, област Варна, с дължина на трасето 54 м, засягащ поземлен имот № 000269 – местен път, собственост на община Аксаково.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

Председател: Св. Добрева

8650

 

РЕШЕНИЕ № 50.22 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 201008 с площ 3,001 дка по КВС на з-ще с. Долище, община Аксаково, област Варна, с цел отреждане на имота за жилищно строителство, така както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи с показатели: Устр. зона – Пп; Е/H – 3(10); Пл – 20 %; Кинт. – 0,6; Озел. – 40 %.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

Председател: Св. Добрева

8651

 

ОБЩИНА ГР. БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 164 от 28 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 – 3 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Бяла, област Русе, реши:

I. Приема анализа на правното състояние (информационен меморандум) за продажба на УПИ І-2208 в кв. Ханища по регулационния план на гр. Бяла с площ 7639 кв. м, с построените в него сервизна работилница с площ 1125 кв. м, баня с площ 61 кв. м и диспечерна с площ 42 кв. м при граници на имота: от север – път „Русе – София“ и обслужваща улица; от изток – площадка на „Модул“ – АД; от юг – напоителен канал, и от запад – УПИ II-2208, от имуществото на „БЕСКУ“ – ЕООД, гр. Бяла, съгласно АЧОС № 15 от 5.01.1996 г.

II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 23-тия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“, ако този ден е неприсъствен – на първия следващ работен ден, в 10 ч. в зала в административната сграда на „БЕСКУ“ – ЕООД, гр. Бяла, област Русе, ул. Бунар Хисар 9, за продажба на УПИ І-2208 в кв. Ханища по регулационния план на гр. Бяла с площ 7639 кв. м, с построените в него сервизна работилница с площ 1125 кв. м, баня с площ 61 кв. м и диспечерна с площ 42 кв. м при граници на имота: от север – път „Русе – София“ и обслужваща улица; от изток – площадка на „Модул“ – АД; от юг – напоителен канал, и от запад – УПИ II-2208, от имуществото на „БЕСКУ“ – ЕООД, гр. Бяла, съгласно АЧОС № 15 от 5.01.1996 г. при следните условия:

1. Определя начална тръжна цена – 200 000 лв. без ДДС.

2. Определя стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена по т. 1.

3. Определя депозит в размер 10 % от началната тръжна цена по т. 1 и определя краен срок за внасянето му – до 19-ия ден (включително) считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ по сметка на „БЕСКУ“ – ЕООД, IBAN: BG79STSA93000016317754, BIC код: STSABGSF, Банка „ДСК“ – ЕАД, клон Бяла.

4. Тръжната документация може да бъде получена от деловодството на „БЕСКУ“ – ЕООД, гр. Бяла, област Русе, ул. Бунар Хисар 9, срещу заплащане на цена в размер 200 лв. без ДДС, предварително внесени по набирателна сметка на „БЕСКУ“ – ЕООД: IBAN: BG79STSA93000016317754, BIC код: STSABGSF, Банка „ДСК“ – ЕАД, клон Бяла, до 19-ия ден (включително) считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

5. Място и срок за подаване на предложенията за участие в търга – в деловодството на „БЕСКУ“ – ЕООД, гр. Бяла, област Русе, ул. Бунар Хисар 9, до 16 ч. на 20-ия ден (включително) считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Документите, оформени съгласно изискванията на условията за провеждане на процедурата, се депозират лично или чрез представител.

6. Оглед на обекта – всеки работен ден до 19-ия ден (включително) считано от обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 9 до 16 ч., с предварително подадена писмена заявка и представен документ за закупена тръжна документация.

7. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга – няма.

8. Назначава комисия по чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите определя по 50 лв. възнаграждение на председателя и членовете на комисията.

9. Утвърждава тръжна документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване за продажба на УПИ І-2208 в кв. Ханища по регулационния план на гр. Бяла с площ 7639 кв. м, с построените в него сервизна работилница с площ 1125 кв. м, баня с площ 61 кв. м и диспечерна с площ 42 кв. м при граници на имота: от север – път „Русе – София“ и обслужваща улица; от изток – площадка на „Модул“ – АД; от юг – напоителен канал, и от запад – УПИ II-2208, от имуществото на „БЕСКУ“ – ЕООД, гр. Бяла, съгласно АЧОС № 15 от 5.01.1996 г.

10. Начин и срок на плащане: Достигнатата на търга цена се заплаща съгласно условията и в сроковете на договора в левове по банкови сметки, както следва:

а) от продажната цена без ДДС се прихваща размерът на задълженията на „БЕСКУ“ – ЕООД, към НАП и този размер се внася по специална сметка на нотариус по чл. 25, ал. 3 ЗННД във връзка с чл. 264, ал. 4 ДОПК (към момента на подписване на договора размерът на задълженията на „БЕСКУ“ – ЕООД, към НАП се удостоверява със съответен документ, издаден от НАП);

б) остатъкът от продажната цена без ДДС се внася по сметка на Община Бяла IBAN: BG31STSA93003111181800, BIC код: STSABGSF, Банка „ДСК“ – ЕАД, клон Бяла;

в) данък добавена стойност върху продажната цена се внася по сметка на „БЕСКУ“ – ЕООД, гр. Бяла: IBAN: BG79STSA93000016317754, BIC код: STSABGSF, Банка „ДСК“ – ЕАД, клон Бяла.

11. Възлага на управителя на „БЕСКУ“ – ЕООД, гр. Бяла, да организира провеждането на процедурата по публичен търг с явно наддаване, да постанови решение за определяне на спечелилия търга участник и да сключи договор.

Председател: А. Александрова-Тюркеджиева

8682

 

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД № 3183 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и решение на Общинския съвет – гр. Бургас, от 28.10.2014 г. (протокол № 42, т. 32) нареждам:

1. Преобразувам Целодневна детска градина № 28 „Детелина“, намираща се в Бургас, ж.к. П. Р. Славейков, до Учителския институт, в Обединено детско заведение № 16 „Детелина“, Бургас, ж.к. П. Р. Славейков, до Учителския институт, считано от 1.09.2015 г.

2. Преобразувам Целодневна детска градина № 31 „Веселушко“, намираща се в Бургас, ж.к. Изгрев, до бл. 20, в Обединено детско заведение № 17 „Веселушко“, Бургас, ж.к. Изгрев, до бл. 20, считано от 1.01.2015 г.

3. Разкривам в ОДЗ № 17 „Веселушко“ една яслена група за деца на възраст от 10 месеца до 3 години считано от 1.01.2015 г.

4. Разкривам в ОДЗ № 16 „Детелина“ една яслена група за деца на възраст от 10 месеца до 3 години считано от 1.09.2015 г.

5. Персоналът, обслужващ детските заведения, да се увеличи, както следва:

• непедагогически – 2 щатни бройки в ОДЗ № 17 „Веселушко“ считано от 1.01.2015 г. и 2 щатни бройки в ОДЗ № 16 „Детелина“ считано от 1.09.2015 г.;

• медицински – 2 щатни бройки в ОДЗ № 17 „Веселушко“ считано от 1.01.2015 г. и 2 щатни бройки в ОДЗ № 16 „Детелина“ считано от 1.09.2015 г.

6. Задължавам общинската администрация – „Здравеопазване и социални дейности“, да направи постъпки пред Министерството на здравеопазването за осигуряване на необходимия за функционирането на яслената група щат (среден медицински персонал).

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на X.X. – заместник-кмет „Култура и образование“.

Кмет: Д. Николов

8643

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РЕШЕНИЕ № 414 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 2, чл. 17, ал. 2, т. 2 и чл. 16 ЗУТ във връзка с Решение № 2 на ЕСУТ, взето с протокол № 8 от 26.11.2014 г., Общинският съвет – Велинград, реши:

Одобрява ПУП – нов план за улична и дворищна регулация на част от Велинград (в цифров и графичен вид) за кадастрални райони 507 и 508 по плана на Велинград, като образува нови квартали, с нови урегулирани поземлени имоти, попадащи в тях, и нови улици за обслужване на същите, както следва: за район 508: 76, 77, 78, 82, 83, 84, 99, 101, 117, 120, 761, 763, 771, 831, 991, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016; за район 507: 389, 391, 392, 395, 427, 428, 3981, 3911.

Председател: Д. Кехайова

8713

 

РЕШЕНИЕ № 415 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11, чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 2, § 8, ал. 2, т. 3 ЗУТ във връзка с Решение № 1 на ЕСУТ, взето с протокол № 8 от 26.11.2014 г. Общинският съвет – Велинград, реши:

Одобрява ПУП – нов план за регулация на Велинград, включващ кадастрални райони 505, 506 по плана на гр. Велинград. С плана за регулация дворищнорегулационните линии на имотите, попадащи в тези кадастрални райони, се поставят в съответствие с имотните граници на имотите. Уличнорегулационният план не се изменя.

Председател: Д. Кехайова

8714

 

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

РЕШЕНИЕ № 120 от 4 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение № 7 по т. 6, взето с протокол № 2 от 11.07.2014 г. на ОЕСУТ – гр. Долна баня, и докладна записка с вх. № 108 от 23.10.2014 г. от кмета на общината Общинският съвет – гр. Долна баня, реши:

Одобрява проект на ПУП – ПРЗ на УПИ І – Лятна къпалня, и част от УПИ с ново отреждане, а именно: УПИ І-289, УПИ ІІ-288, УПИ ІІІ-287, УПИ ІV-286, УПИ V-285, УПИ VІ-237, УПИ VІІ-323 и УПИ VІІІ-324 в новообразуван кв. 12а и УПИ І, УПИ ІV-282, УПИ V-270, УПИ VІ-275, УПИ VІІ-269, УПИ VІІІ-268, УПИ ІХ-266, 267 и УПИ Х-234 в кв. 12 по плана на Курорт Долна баня.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от датата на обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – София област.

Председател: Л. Драганова

8641

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РЕШЕНИЕ № 863 от 9 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:

Одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ИПР) за:

кв. 294 по плана за регулация на ЦГЧ на гр. Кюстендил за УПИ XIV, при което се променя начинът на трайно ползване на имота от „За картинна галерия, младежки дом, парк и експониране на археология“ на „За картинна галерия, младежки дом, парк, експониране на археология и паркинг“;

кв. 297а по плана за регулация на ЦГЧ на гр. Кюстендил в обхвата на ПИ 503.751 от одобрената кадастрална карта (КК) на гр. Кюстендил с ЕКАТТЕ 41112, при което се изменя уличната регулация на улица с О.Т. 80 – О.Т. 94 и се образува нов УПИ V в кв. 297а с конкретно предназначение „За паркинг и озеленяване“;

за ПИ 503.754 от КК, върху терена на който попада „Дервиш баня“ се отрежда нов УПИ I- 754 с конкретно предназначение „За обществени дейности“ в нов кв. 294б и се променя уличната регулация от О.Т. 43 до О.Т. 108.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Кюстендил, пред Административния съд – Кюстендил.

Председател: Ив. Андонов

8663

 

ОБЩИНА СВОГЕ

РЕШЕНИЕ № 198 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Своге, одобрява проекта за ПУП – ПП за изграждане на съоръжение за укрепване на свлачище в поземлен имот (ПИ) № 000094 с начин на трайно ползване: пътна мрежа по картата на възстановена собственост (КВС) на с. Редина, община Своге, Софийска област, като част от КППИ за обект: „Укрепване на свлачище на път ІV гр. Своге – с. Лесков дол, на км 3+500“.

Председател: Ал. Манолов

8642

Промени настройката на бисквитките