Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 54 от 17.VII

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР (ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР (ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г.)

Обн. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2015г.

§ 1. В чл. 3 се създава ал. 5:

"(5) За осъществяване на функциите си агенцията има право на безплатен достъп до данните в регистъра на населението, поддържан на национално ниво - Национална база данни "Население"."

§ 2. В чл. 19, ал. 3 се създава ново изречение първо: "Заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в търговския регистър, като произнасянето се извършва незабавно след разглеждане на заявлението, освен в случаите по чл. 22, ал. 5.", а досегашното изречение първо става изречение второ.

§ 3. В чл. 22, ал. 5 се създава ново изречение трето: "В случаите, когато заявителят е посочил електронна поща, указанията се изпращат и на нея в срока по изречение второ.", а досегашните изречения трето и четвърто стават съответно изречения четвърто и пето.

Заключителни разпоредби

§ 4. Агенцията по вписванията привежда дейността си в съответствие с този закон не по-късно от 4 месеца от влизането му в сила.

-------------------------

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 3 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Промени настройката на бисквитките