Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 54 от 17.VII

  • НАРЕДБА № РД 07-8 ОТ 13 ЮЛИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ ПО ЧЛ. 114А, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА ПРЕД ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 ОТ 13 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ДВ, БР. 64 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ Виж повече
  • УКАЗ № 124 ОТ 09.07.2015 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА (ДВ, БР. 26 И 27 ОТ 1986 Г.) Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1008 ОТ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА СЪПРОВОЖДАНЕ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ОТ ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 106 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА (ДВ, БР. 106 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ ГР. СОФИЯ (ДВ, БР. 14 ОТ 2013 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "ВРАЧАНСКИ БАЛКАН" (ДВ, БР. 12 ОТ 2012 Г.) Виж повече
  • СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ (Утвърдено с Решение № 350 от 21 май 2015 Виж повече
Промени настройката на бисквитките