Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 54 от 17.VII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-15-94 от 1 юли 2015 г.

Във връзка с възникнала необходимост от изграждане на пътен надлез в железопътната отсечка Пазарджик – Стамболийски и пътни връзки „Стамболийски“ на територията на гр. Стамболийски, област Пловдив, на основание § 52, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ПРЗЗИДЗУТ – ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.), чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4 (в редакцията му преди изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.) и чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 64, ал. 5 и чл. 75, ал. 1 ЗУТ, предвид обстоятелството, че обектът е част от реализирането на обект: „Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив – част от Трансевропейската железопътна мрежа“. Позиция 2 „Модернизация на железопътната отсечка Пазарджик – Стамболийски в границите от край стрелка № 5 (км 119+624) по път № 1 и край стрелка № 1 (км 119+692) по път № 2 на източната гърловина гара Пазарджик до край стрелка № 3 (км 138+755) по път № 1 и начало стрелка № 1 (км 138+810) по път № 2 на западната гърловина на гара Стамболийски, включително гарите Огняново и Стамболийски“, и е част от жп линията София – Пловдив, обявена за обект с национално значение съгласно Решение № 509 от 8.07.2011 г. на Министерския съвет; заявление на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с изх. № ЖИ-13689 от 14.04.2015 г. (вх. № АУ13-4 от 14.04.2015 г.), допълнено с писмо вх. № АУ13-4 от 23.06.2015 г.; Заповед № РД-02-15-136 от 15.10.2014 г. за изработване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на гр. Стамболийски; извършено съобщаване на изработения проект по реда на чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ, в т. ч. със съобщение в „Държавен вестник“, бр. 4 от 16.01.2015 г., Констативен акт от 17.02.2015 г., че не са постъпили възражения, и становище с изх. № 1747 от 12.05.2015 г. на Община Стамболийски, съгласуване с Протокол № 2 от 24.02.2015 г. на ОЕСУТ – Стамболийски, и писмо с № 0703 от 26.02.2015 г. на кмета на община Стамболийски; писма № 04-00-1302 от 11.05.2015 г., № ЕО-16 от 5.06.2014 г. и Решение № 12-ПР от 2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение „Модернизация на жп линия София – Пловдив – Първи етап – ЛОТ 1: Изграждане на равнинен участък Септември – Пловдив и изграждане на пътни надлези“ на Министерството на околната среда и водите (МОСВ); Здравно заключение изх. № 1975 от 24.03.2015 г. на Регионалната здравна инспекция – Пловдив, при Министерството на здравеопазването; становище с рег. № 83 от 12.02.2015 г. и писмо № 264 от 13.05.2015 г. на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стамболийски, съгласие с писмо № 33-00-25 от 9.07.2014 г. и № 04-05-164 от 12.05.2015 г. на Министерството на културата; съгласуване със: Областното пътно управление – Пловдив, при АПИ с писмо № 53-00-815 от 3.06.2015 г., „Енергиен системен оператор“ – ЕАД, с писмо № ЦУ-ПМС-914(4) от 6.03.2015 г., „ЕВН България Електроснабдяване“ – АД – КЕЦ Стамболийски, с Протокол № 14299290 от 25.02.2015 г. и писмо № 4768 от 11.05.2015 г., „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Пловдив, с писмо № 213 от 9.02.2015 г., „Булгартрансгаз“ – ЕАД, с писмо № БТГ 24-00-585 от 6.02.2015 г., „Ситигаз България“ – ЕАД, със становище № 02-52 от 23.02.2015 г. и „БТК“ – АД, с писмо № 95-Д-14 от 9.02.2015 г.; писмо № 1104 от 6.04.2015 г. на Община Стамболийски относно картотекираната растителност; решение от Протокол № УТНЕ-01-02-04 от 13.05.2015 г. на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) и Заповед № РД-02-15-43 от 17.03.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне изпълнението на функции по ЗУТ, одобрявам проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, одобрен със Заповед № 413 от 18.07.1996 г. на кмета на община „Родопи“ и изменен със заповеди на кмета на община Стамболийски: № 233 от 23.11.2011 г., № 180 от 1.08.2007 г., № 164 от 2.08.2005 г., № 52 от 5.04.2005 г., № 408 от 23.12.2003 г. и № 24 от 17.02.2003 г., във връзка с изграждането на пътен възел и пътни връзки „Стамболийски“, както следва: план за улична регулация на улични отсечки в обхват: о.т. 533-710-709-701-699-698-697-696-695, о.т. 410-410а-421-420, о.т. 708-707-478-702-703-704-705-471, о.т. 481-708-709 и създаване на нов тупик от о.т. 703 до о.т. 706 с улични кръстовища при: о.т. 410а, о.т. 698, о.т. 699-701, о.т. 420, о.т. 421, о.т. 702-703, о.т. 709, о.т. 708 и о.т. 533-710; ПРЗ на урегулирани поземлени имоти (УПИ): УПИ V-3317 от кв. 62а „за стопанска и обслужваща дейност“, УПИ I-3380, 3397 „за производствени, складови и обслужващи дейности“, УПИ II-3443, 3378 „за производствени, складови и обслужващи дейности“, УПИ IV-3398, 3445 „за производствени, складови и обслужващи дейности“ от кв. 35а и УПИ II-3425, 3442 от кв. 35в „за производствени, складови и обслужващи дейности“ в устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп) с устройствени показатели: Пл. – 80 %, Кинт. – 2,5, височина Н – до 10 м (до 3 етажа), с начин на застрояване – свободно (е), и минимално озеленяване – 20 %; план за регулация за: УПИ I от кв. 104а „за техническа инфраструктура“ в „устройствена зона за техническа инфраструктура“ (Тти) и УПИ II от кв. 120 „за озеленяване“ и схема на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на проект: „Модернизация на железопътната линия Септември – Пловдив – част от Трансевропейската железопътна мрежа. Позиция 2 „Модернизация на железопътната отсечка Пазарджик – Стамболийски в границите от край стрелка № 5 (км 119+624) по път № 1 и край стрелка № 1 (км 119+692) по път № 2 на източната гърловина гара Пазарджик до край стрелка № 3 (км 138+755) по път № 1 и начало стрелка № 1 (км 138+810) по път № 2 на западната гърловина на гара Стамболийски, включително гарите Огняново и Стамболийски“, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от заповедта.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването є чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

За министър: Н. Нанков

4631

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 3383-П от 7 юли 2015 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 6 от устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1533 от 21.08.2012 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 68 от 2012 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 3620 от 7.07.2015 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Разград, представляващ поземлен имот с идентификатор 32874.201.204 с площ 8577 кв. м, намиращ се в гр. Исперих, община Исперих, област Разград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-16 от 6.06.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 75 000 лв. (без включен ДДС); цената се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация;

2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 10 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната документация, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения;

2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок до 10-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“; цената на тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС) или равностойността им в евро и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка на лицата;

2.5. тръжната документация се получава след представяне на документ, от който да е видно лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от българския, същият следва да бъде придружен с превод на български език;

2.6. срок за подаване на предложения за участие в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или които са в производство за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за които със закон е установено, че нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република България;

2.8. посещения и оглед на имота могат да се извършват всеки работен ден до началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

3. Утвърждава тръжната документация за продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 ЗПСК.

Изпълнителен директор: Е. Караниколов

4614

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД № 1525 от 23 юни 2015 г.

На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и решение на Общинския съвет – гр. Бургас, от 28.04.2015 г. (протокол № 51, т. 58) нареждам:

1. Преобразувам Целодневна детска градина № 19 „Ален мак“, кв. Сарафово, намираща се в кв. Сарафово, ул. Антон Иванов 24, в Обединено детско заведение № 18 „Ален мак“, кв. Сарафово, ул. Антон Иванов 24 и ул. Рибарска 32, считано от 1.09.2015 г.

2. Разкривам в Обединено детско заведение № 18 „Ален мак“, кв. Сарафово, 1 яслена група за деца на възраст от 10 месеца до 3 години считано от 1.09.2015 г. и 1 група – детска градина.

3. Персоналът, обслужващ детското заведение, да се увеличи считано от 1.09.2015 г., както следва:

педагогически – 2 щатни бр.;

непедагогически – 4 щатни бр.;

медицински – 2 щатни бр.

4. Задължавам общинската администрация – „Здравеопазване и социални дейности“, да направи постъпки пред Министерството на здравеопазването за осигуряване необходимия за функционирането на яслената група щат (среден медицински персонал).

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на X.X. – заместник-кмет „Култура и образование“.

Кмет: Д. Николов

4633

 

ОБЩИНА ВАРНА

РЕШЕНИЕ № 2149-7 от 13 май 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение № 1662-9/34 от 21.07.2014 г. за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 9, ет. 13, по АОС № 250 от 9.09.1997 г., представляващ ателие № 3, Общинският съвет – гр. Варна, реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 9, ет. 13, по АОС № 250 от 9.09.1997 г., представляващ ателие № 3 със застроена площ 46,83 кв. м (100 % тераси), заедно с 0,1266 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 47 000 лв. без включен ДДС.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер 2000 лв. без включен ДДС.

9. Депозит в размер 4700 лв. без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община Варна срещу представяне на документ за платени 500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00, и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

13. Търгът да се проведе на 18-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 11,30 ч. в сградата на Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, подали следните документи:

14.1. заявление за участие;

14.2. удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал) или документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер 4700 лв. без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3262 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни данъци“ (оригинал);

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите (оригинал);

14.7. декларация за извършен оглед на обекта;

14.8. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.9. декларация за конфиденциалност;

14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна;

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);

14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица (оригинал);

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал).

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“;

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т. 14 документи.

16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за приватизация:

16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите за дейността на всеки от членовете на комисията в размер 200 лв.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни в 20-дневен срок от датата на провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в нея спечелилият търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните по декларацията за произход на средствата в съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни преди подписване на приложения към тръжната документация договор.

VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – гр. Варна, да подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга цена.

Председател: И. Луков

4546

 

РЕШЕНИЕ № 2150-7 от 13 май 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение № 1663-9/34 от 21.07.2014 г. за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 9, ет. 13, по АОС № 255 от 9.09.1997 г., представляващ ателие № 1, Общинският съвет – гр. Варна, реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 9, ет. 13, по АОС № 255 от 9.09.1997 г., представляващ ателие № 1 със застроена площ 61,36 кв. м (100 % тераси), ведно с изба с полезна площ 9,61 кв. м, заедно с 0,1792 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 70 000 лв. без включен ДДС.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер 2000 лв. без включен ДДС.

9. Депозит в размер 7000 лв. без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община Варна срещу представяне на документ за платени 500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00, и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

13. Търгът да се проведе на 18-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 14 ч. в сградата на Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, подали следните документи:

14.1. заявление за участие;

14.2. удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал) или документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер 7000 лв. без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3262 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни данъци“ (оригинал);

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите (оригинал);

14.7. декларация за извършен оглед на обекта;

14.8. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.9. декларация за конфиденциалност;

14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна;

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);

14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица (оригинал);

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал).

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“;

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т. 14 документи.

16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за приватизация:

16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите за дейността на всеки от членовете на комисията в размер 200 лв.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни в 20-дневен срок от датата на провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в нея спечелилият търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните по декларацията за произход на средствата в съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда и органите за контрол на декларираните данни преди подписване на приложения към тръжната документация договор.

VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – гр. Варна, да подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга цена.

Председател: И. Луков

4547

 

РЕШЕНИЕ № 2151-7 от 13 май 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свои решения № 1664-9/34 от 21.07.2014 г. и № 1770-8/36 от 11 и 12.11.2014 г. за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 5, ет. 13, по АОС № 253 от 8.09.1997 г., представляващ ателие № 3, Общинският съвет – гр. Варна, реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 5, ет. 13, по АОС № 253 от 8.09.1997 г., представляващ ателие № 3 със застроена площ 46,83 кв. м (100 % тераси), заедно с 0,1266 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 53 000 лв. без включен ДДС.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер 2000 лв. без включен ДДС.

9. Депозит в размер 5300 лв. без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община Варна срещу представяне на документ за платени 500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00, и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

13. Търгът да се проведе на 18-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 16 ч. в сградата на Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, подали следните документи:

14.1. заявление за участие;

14.2. удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал) или документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер 5300 лв. без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3262 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 500 лв., с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни данъци“ (оригинал);

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите (оригинал);

14.7. декларация за извършен оглед на обекта;

14.8. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.9. декларация за конфиденциалност;

14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна;

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);

14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица (оригинал);

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал).

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“;

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т. 14 документи.

16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за приватизация:

16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите за дейността на всеки от членовете на комисията в размер 200 лв.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни в 20-дневен срок от датата на провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в нея спечелилият търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните по декларацията за произход на средствата в съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната документация договор.

VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – гр. Варна, да подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга цена.

Председател: И. Луков

4548

 

РЕШЕНИЕ № 2152-7 от 13 май 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение № 1768-8/36 от 11 и 12.11.2014 г. за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот във Варна, ул. Капитан I ранг X.X. 37, по АОС № 6683 от 29.12.2011 г., представляващ част от сграда, Общинският съвет – гр. Варна, реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, ул. Капитан I ранг X.X. 37, по АОС № 6683 от 29.12.2011 г., представляващ част от сграда с идентификатор 10135.5510.789.5, състояща се от СОС с идентификатор 10135.5510.789.5.2 със застроена площ 230 кв. м на втори етаж, ведно с изба № 4, представляваща СОС с идентификатор 10135.5510.789.5.6 с площ 10,40 кв. м на минус първи етаж, заедно с 57,62 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 146 000 лв. без включен ДДС.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер 3000 лв. без включен ДДС.

9. Депозит в размер 14 600 лв. без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община Варна срещу представяне на документ за платени 500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00, и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

13. Търгът да се проведе на 19-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9,30 ч. в сградата на Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, подали следните документи:

14.1. заявление за участие;

14.2. удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал) или документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер 14 600 лв. без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3262 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни данъци“ (оригинал);

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите (оригинал);

14.7. декларация за извършен оглед на обекта;

14.8. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.9. декларация за конфиденциалност;

14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна;

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);

14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица (оригинал);

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал).

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“;

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т. 14 документи.

16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за приватизация:

16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите за дейността на всеки от членовете на комисията в размер 200 лв.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни в 20-дневен срок от датата на провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в нея спечелилият търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните по декларацията за произход на средствата в съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни преди подписване на приложения към тръжната документация договор.

VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – гр. Варна, да подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга цена.

Председател: И. Луков

4556

 

РЕШЕНИЕ № 2153-7 от 13 май 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение № 1957-3/20 от 17.02.2010 г. за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 1, ет. 13, по АОС № 5927 от 16.11.2009 г., представляващ ателие № 1, Общинският съвет – гр. Варна, реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 1, ет. 13, по АОС № 5927 от 16.11.2009 г., представляващ ателие № 1 със застроена площ 88,50 кв. м, ведно с изба с полезна площ 11,47 кв. м, заедно с 0,019318 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 72 000 лв. без включен ДДС.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер 2700 лв. без включен ДДС.

9. Депозит в размер 7200 лв. без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община Варна срещу представяне на документ за платени 500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

13. Търгът да се проведе на 19-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 11,30 ч. в сградата на Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, подали следните документи:

14.1. заявление за участие;

14.2. удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал) или документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер 7200 лв. без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни данъци“ (оригинал);

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите (оригинал);

14.7. декларация за извършен оглед на обекта;

14.8. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.9. декларация за конфиденциалност;

14.10. декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна;

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);

14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица (оригинал);

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал);

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“;

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т. 14 документи.

16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за приватизация:

16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите за дейността на всеки от членовете на комисията в размер 200 лв.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни в 20-дневен срок от датата на провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в нея спечелилият търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните по декларацията за произход на средствата в съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни преди подписване на приложения към тръжната документация договор.

VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – гр. Варна, да подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга цена.

Председател: И. Луков

4549

 

РЕШЕНИЕ № 2154-7 от 13 май 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение № 3084-4/32 от 9 и 10.03.2011 г. за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 9, ет. 13, по АОС № 251 от 9.09.1997 г., представляващ ателие № 2, Общинският съвет – гр. Варна, реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 9, ет. 13, по АОС № 251 от 9.09.1997 г., представляващ ателие № 2, със застроена площ 58,91 кв. м, ведно с изба с полезна площ 6,75 кв. м, заедно с 0,1681 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 54 900 лв. без включен ДДС.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер 2250 лв. без включен ДДС.

9. Депозит в размер 5490 лв. без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община Варна срещу представяне на документ за платени 500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

13. Търгът да се проведе на 19-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 14 ч. в сградата на Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, подали следните документи:

14.1. заявление за участие;

14.2. удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал) или документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер 5490 лв. без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни данъци“ (оригинал);

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите (оригинал);

14.7. декларация за извършен оглед на обекта;

14.8. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.9. декларация за конфиденциалност;

14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна;

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);

14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица (оригинал);

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал).

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“;

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т. 14 документи.

16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за приватизация:

16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите за дейността на всеки от членовете на комисията в размер 200 лв.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни в 20-дневен срок от датата на провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в нея спечелилият търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните по декларацията за произход на средствата в съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни преди подписване на приложения към тръжната документация договор.

VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – гр. Варна, да подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга цена.

Председател: И. Луков

4550

РЕШЕНИЕ № 2155-7 от 13 май 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение № 1873-5/19 от 9.12.2009 г. за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот във Варна, ул. Охрид 25, по АОС № 218 от 28.07.1997 г., представляващ магазин и земя, Общинският съвет – гр. Варна, реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, ул. Охрид 25, по АОС № 218 от 28.07.1997 г., представляващ магазин с идентификатор 10135.1506.744.1.5, намиращ се в партера на триетажна жилищна сграда със застроена площ 21,60 кв. м, заедно с 23 % идеални части от общите части на сградата и от дворното място, представляващо поземлен имот с идентификатор 10135.1506.744, цялото с площ 244 кв. м, при начална тръжна цена 26 100 лв. без включен ДДС.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер 1350 лв. без включен ДДС.

9. Депозит в размер 2610 лв. без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община Варна срещу представяне на документ за платени 500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

13. Търгът да се проведе на 19-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 16 ч. в сградата на Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, подали следните документи:

14.1. заявление за участие;

14.2. удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал) или документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер 2610 лв. без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни данъци“ (оригинал);

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите (оригинал);

14.7. декларация за извършен оглед на обекта;

14.8. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.9. декларация за конфиденциалност;

14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна;

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);

14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица (оригинал);

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал).

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“;

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т. 14 документи.

16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за приватизация:

16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите за дейността на всеки от членовете на комисията в размер 200 лв.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни в 20-дневен срок от датата на провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в нея спечелилият търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните по декларацията за произход на средствата в съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни преди подписване на приложения към тръжната документация договор.

VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – гр. Варна, да подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга цена.

Председател: И. Луков

4551

 

РЕШЕНИЕ № 2156-7 от 13 май 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение № 1874-5/19 от 9.12.2009 г. за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот във Варна, ул. Дрин 65, бл. 4, по АОС № 7296 от 21.01.2013 г., представляващ магазин, Общинският съвет – гр. Варна, реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, ул. Дрин 65, бл. 4, по АОС № 7296 от 21.01.2013 г., представляващ магазин с идентификатор 10135.1503.645.1.33 и застроена площ 24,74 кв. м, заедно с 3,56 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж при начална тръжна цена 31 500 лв. без включен ДДС.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер 1350 лв. без включен ДДС.

9. Депозит в размер 3150 лв. без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община Варна срещу представяне на документ за платени 500 лв. с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

13. Търгът да се проведе на 20-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9,30 ч. в сградата на Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, подали следните документи:

14.1. заявление за участие;

14.2. удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал) или документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер 3150 лв. без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни данъци“ (оригинал);

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите (оригинал);

14.7. декларация за извършен оглед на обекта;

14.8. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.9. декларация за конфиденциалност;

14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна;

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);

14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица (оригинал);

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал).

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“;

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т. 14 документи.

16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за приватизация:

16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите за дейността на всеки от членовете на комисията в размер 200 лв.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни в 20-дневен срок от датата на провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в нея спечелилият търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните по декларацията за произход на средствата в съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни преди подписване на приложения към тръжната документация договор.

VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – гр. Варна, да подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга цена.

Председател: И. Луков

4552

 

РЕШЕНИЕ № 2157-7 от 13 май 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение № 3081-4/32 от 9 и 10.03.2011 г. за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот във Варна, бул. Цар Освободител 88, бл. 1, вх. А, ет. 6, по АОС № 6113 от 20.07.2010 г., представляващ ателие № 1, Общинският съвет – гр. Варна, реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, бул. Цар Освободител 88, бл. 1, вх. А, ет. 6, по АОС № 6113 от 20.07.2010 г., представляващ ателие № 1, с идентификатор 10135.2556.1.4.20 и застроена площ 92,60 кв. м, заедно с 1,2826 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж при начална тръжна цена 81 000 лв. без включен ДДС.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер 2700 лв. без включен ДДС.

9. Депозит в размер 8100 лв. без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община Варна срещу представяне на документ за платени 500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

13. Търгът да се проведе на 20-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 11,30 ч. в сградата на Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, подали следните документи:

14.1. заявление за участие;

14.2. удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал) или документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер 8100 лв. без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни данъци“ (оригинал);

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите (оригинал);

14.7. декларация за извършен оглед на обекта;

14.8. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.9. декларация за конфиденциалност;

14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);

14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица (оригинал);

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал).

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“;

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14 документи.

16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за приватизация:

16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите за дейността на всеки от членовете на комисията в размер 200 лв.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни в 20-дневен срок от датата на провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в нея спечелилият търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните по декларацията за произход на средствата в съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни преди подписване на приложения към тръжната документация договор.

VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – гр. Варна, да подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга цена.

Председател: И. Луков

4553

 

РЕШЕНИЕ № 2158-7 от 13 май 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение № 3082-4/32 от 9 и 10.03.2011 г. за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот във Варна, бул. Цар Освободител 88, бл. 2, вх. Б, ет. 6, по АОС № 6131 от 20.07.2010 г., представляващ ателие № 1, Общинският съвет – гр. Варна, реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, бул. Цар Освободител 88, бл. 2, вх. Б, ет. 6, по АОС № 6131 от 20.07.2010 г., представляващ ателие № 1, с идентификатор 10135.2556.1.5.16 и застроена площ 135,60 кв. м, заедно с 1,8782 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 115 200 лв. без включен ДДС.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер 3150 лв. без включен ДДС.

9. Депозит в размер 11 520 лв. без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община Варна срещу представяне на документ за платени 500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

13. Търгът да се проведе на 20-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 14 ч. в сградата на Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, подали следните документи:

14.1. заявление за участие;

14.2. удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал) или документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер 11 520 лв. без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни данъци“ (оригинал);

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите (оригинал);

14.7. декларация за извършен оглед на обекта;

14.8. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.9. декларация за конфиденциалност;

14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна;

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);

14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица (оригинал);

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал).

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“;

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т. 14 документи.

16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за приватизация:

16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите за дейността на всеки от членовете на комисията в размер 200 лв.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни в 20-дневен срок от датата на провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в нея спечелилият търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните по декларацията за произход на средствата в съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни преди подписване на приложения към тръжната документация договор.

VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – гр. Варна, да подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга цена.

Председател: И. Луков

4554

 

РЕШЕНИЕ № 2159-7 от 13 май 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение № 3083-4/32 от 9 и 10.03.2011 г. за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот във Варна, бул. Цар Освободител 88, бл. 3, вх. В, ет. 6, по АОС № 6150 от 20.07.2010 г. и представляващ ателие № 1, Общинският съвет – гр. Варна, реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, бул. Цар Освободител 88, бл. 3, вх. В, ет. 6, по АОС № 6150 от 20.07.2010 г. и представляващ ателие № 1, с идентификатор 10135.2556.1.6.16 и застроена площ 156 кв. м, заедно с 2,1607 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 117 900 лв. без включен ДДС.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер 3150 лв. без включен ДДС.

9. Депозит в размер 11 790 лв. без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община Варна срещу представяне на документ за платени 500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ет. 12 в сградата на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

13. Търгът да се проведе на 20-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 16 ч. в сградата на Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, подали следните документи:

14.1. заявление за участие;

14.2. удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал) или документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер 11 790 лв. без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни данъци“ (оригинал);

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите (оригинал);

14.7. декларация за извършен оглед на обекта;

14.8. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.9. декларация за конфиденциалност;

14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна;

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);

14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица (оригинал);

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал).

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“;

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т. 14 документи.

16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за приватизация:

16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите за дейността на всеки от членовете на комисията в размер 200 лв.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни в 20-дневен срок от датата на провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в нея спечелилият търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните по декларацията за произход на средствата в съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни преди подписване на приложения към тръжната документация договор.

VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – гр. Варна, да подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга цена.

Председател: И. Луков

4555

 

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

РЕШЕНИЕ № 1226 от 23 юни 2015 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, одобрява план за изменение на ПУП – ПР на к.к. Слънчев бряг-запад, в частта му за УПИ І в кв. 4501 по ПУП на к.к. Слънчев бряг-запад, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.519 по КК на гр. Несебър.

В частта план за регулация УПИ І с площ 12 112 кв. м с предназначение „За обществена пералня и трафопост“ се разделя на новообразувани:

УПИ І за сгради 2, 3, 9, 10 и 11 и западната част на сграда 12 с площ 7818 кв. м, като отреждането му се запазва, а именно „За обществена пералня и трафопост“;

УПИ VІ за сгради 5, 6, 7 и 8 с площ 1851 кв. м и се отрежда „За складове и търговия“;

УПИ VІІ за източната част от сграда 12 с площ 1163 кв. м и се отрежда „За складове и търговия“;

УПИ VІІІ за сграда 1 с площ 1280 кв. м и се отрежда „За складове и търговия“.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател: Бл. Филипов

4597

РЕШЕНИЕ № 1228 от 23 юни 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, заявление вх. № Н2-УТ-1261 от 14.01.2015 г., Заповед № 43 от 6.02.2015 г. на кмета на община Несебър, становище изх. № Н2-УТ-249 от 19.02.2015 г. на главния архитект на община Несебър, протоколно решение по т. 2 от протокол № 4 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 20.03.2015 г., и становище изх. № 8786/2014 г. от РИОСВ – Бургас, Общинският съвет – гр. Несебър, одобрява:

Изменение на ПУП – ПЗ за УПИ ІІІ-542 с идентификатор по КК 61056.501.473 в кв. 65 по плана на с. Равда, като се повишават градоустройствените показатели, както следва: Кпл. – от 30 % на 55 %, Кинт. – от 0,85 на 1,80, максимална височина на застрояване – от 2 етажа + тавански на максимална височина Нкорниз=13 м, и минимално озеленена площ – от 50 % на 40 %, устройствена зона „Жс“.

Изменение на ПУП – ПЗ за УПИ І-556 с идентификатор по КК 61056.501.474 в кв. 66 по плана на с. Равда, като се повишават градоустройствените показатели, както следва: Кпл. – от 30 % на 55 %, Кинт. – от 0,85 на 1,80, максимална височина на застрояване – от 2 етажа + тавански на максимална височина, устройствена зона „Жс“.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател: Бл. Филипов

4598

 

РЕШЕНИЕ № 1235 от 23 юни 2015 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, одобрява ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно кабелно ел. захранване от ТНН-1 на БКТП „Бостанлъка-2“, изграден в ПИ 51500.17.29 до КРШ, комбиниран с ел. табло в ПИ 51500.14.5“, по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Бостанлъка, община Несебър. Трасето за полагане на кабела е с дължина 272 м и преминава през имоти с идентификатори 51500.17.29 (частна собственост), 51500.21.39 (селскостопански общински път) и 51500.16.20 (селскостопански общински път) по КК на гр. Несебър, м. Бостанлъка.

Определен е сервитут по 0,60 м от страна на сградите и 1,5 м от другата страна на кабела, като площта на сервитутната зона е 570 кв. м и засяга имоти: ПИ 51500.16.20 (селскостопански общински път), ПИ 51500.17.29 (урбанизирана територия, частна собственост) и ПИ 51500.21.39 (селскостопански общински път), по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Бостанлъка, община Несебър.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател: Бл. Филипов

4599

 

РЕШЕНИЕ № 1237 от 23 юни 2015 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ VІ-330 в кв. 4004 по ПУП на к.к. Слънчев бряг-запад, идентичен с имот с идентификатор 51500.507.19 по КК на гр. Несебър.

В частта план за застрояване се променя номерът на имота от УПИ VІ-330 на УПИ VІ-19 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, като същият се отрежда „За курортно и жилищно строителство“ и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване=30 %, Нкорниз=15 м, Кинт.=1,5 и минимално озеленена площ от 50 % в устройствена зона „Ок“.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател: Бл. Филипов

4600

 

РЕШЕНИЕ № 1239 от 23 юни 2015 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външни В и К връзки“, за поземлен имот с идентификатор 51500.77.28 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу, община Несебър. Трасето започва от съществуваща мрежа в ПИ 51500.77.37 (полски общински път, собственост на Община Несебър), преминава през ПИ 51500.77.37 (полски общински път, собственост на Община Несебър) и достига до ПИ 51500.77.28 (урбанизирана територия, частна собственост). Дължината на трасето е 210 м. Определен е сервитут по 3 м от двете страни на съоръженията, като площта на сервитутната зона е 1622 кв. м и засяга имоти: ПИ 51500.77.37 (полски път, собственост на Община Несебър), ПИ 51500.77.30 (урбанизирана територия, частна собственост), ПИ 51500.77.40 (частна собственост), ПИ 51500.77.41 (частна собственост), ПИ 51500.77.42 (частна собственост), ПИ 51500.77.43 (частна собственост), ПИ 51500.77.38 (полски път, собственост на Община Несебър), ПИ 51500.78.22 (полски път, собственост на Община Несебър) и ПИ 51500.54.16 (полски път, собственост на Община Несебър) по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу, община Несебър.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател: Бл. Филипов

4601

 

ОБЩИНА ОМУРТАГ

РЕШЕНИЕ № 415 от 14 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Омуртаг, реши:

Одобрява частично изменение на подобен устройствен план – план за регулация за част от кв. 30 и част от кв. 41 по плана на гр. Омуртаг, община Омуртаг.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Омуртаг пред Административния съд – Търговище.

Председател: М. Исмаил

4634

 

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

РЕШЕНИЕ № 702 от 29 юни 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 60, ал. 1 АПК Общинският съвет – гр. Приморско, реши:

1. Одобрява подробния устройствен план ПУП (парцеларен план) за битова канализация на с. Веселие, община Приморско, попадащ в ПИ с идентификатор № 10731.20.41 по КК на с. Веселие – участък от о.т. 1 до о.т. 112 по плана за регулация на с. Веселие.

Посочените изменения са съгласно червените и черните надписи и линии на приложения към решението проект.

2. На основание чл. 60, ал. 1 АПК Общинският съвет – гр. Приморско, допуска предварително изпълнение на решението.

Председател: М. Барцулева

4615

 

РЕШЕНИЕ № 703 от 29 юни 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Приморско, реши:

1. Одобрява подробния устройствен план ПУП (парцеларен план) за битова канализация на с. Веселие, община Приморско, попадащ в ПИ с идентификатор № 10731.23.8 и ПИ с идентификатор № 10731.23.20 по КК на с. Веселие – участък от о.т. 82 до о.т. 84 по плана за регулация на с. Веселие.

Посочените изменения са съгласно червените и черните надписи и линии на приложения към решението проект.

2. На основание чл. 60, ал. 1 АПК Общинският съвет – гр. Приморско, допуска предварително изпълнение на решението.

Председател: М. Барцулева

4616

 

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

РЕШЕНИЕ № 729 от 30 юни 2015 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Харманли, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелна линия НН от БКТП в ПИ І-001490, местност Юрена, землище на с. Овчарово, община Харманли, до ПС в ПИ 206041, местност Малката звезда, в землище с. Коларово, община Харманли. Кабелната линия преминава през земеделски имоти: ПИ 001496 – дере (собственост на Община Харманли), и ПИ 001491 и 001490 (собственост на възложителя) в землище с. Овчарово, и през имоти: ПИ 001536 – полски път (собственост на Община Харманли) и ПИ 206027 и 000228 (собственост на възложителя). Сервитутът на кабелната линия е по 2 м от двете страни спрямо оста на трасето съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти. Разположението на трасето и сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли пред Административния съд – Хасково.

Председател: П. Делчев

4605

17. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството обявява, че на основание чл. 154, ал. 5 във връзка с чл. 143, чл. 144, ал. 1 – 3, чл. 145, ал. 2, т. 2, букви „б“ и „в“, чл. 148, ал. 3, букви „б“ и „в“ и чл. 154, ал. 2, т. 5 и 8 ЗУТ и при условията на чл. 60, ал. 1 АПК е издал Заповед № РС-56 от 30.06.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за допълване на Разрешение за строеж № РС-7 от 12.02.2015 г. (ДВ, бр. 17 от 2015 г.), издадено на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, за строеж: ,,Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград“. Фаза 4.1: „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли (от км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите Димитровград и Симеоновград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 36 км“. Участък: Междугарие Димитровград – Симеоновград от км 254+240 до КС4 на км 255+011.28, гара Симеоновград от км 255+011.28 до км 255+720, намиращ се на територията на община Симеоновград, област Хасково, за изграждане на пешеходен надлез на км 254+644 и пешеходен надлез на км 255+504 на територията на община Симеоновград, област Хасково. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ.

4630

91. – Национална агенция за приходите, Териториална дирекция – Велико Търново, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № 1678/2011/000322 от 2.07.2015 г. възлага на X.X.X. с адрес: Велико Търново, ул. Тодор Иванов 1, вх. В, ет. 5, ап. 14, следния недвижим имот: самостоятелен обект – ателие за творческа дейност Б11 с идентификатор 10447.506.140.2.40, със ЗП 126,77 кв. м, състоящ се от: коридор, килер, две спални, две сервизни помещения, дневна със столова и южна тераса, както и с 2,8985 % ид. части от общите части на сградата и съответните на застроената площ на ателието ид. части от правото на строеж заедно с 1,5863 % ид. части от поземлен имот с идентификатор № 10447.506.140, целият с площ 1310 кв. м. Административен адрес на ателие Б11 е Велико Търново, ул. Стоян Михайловски 9, вх. Б, ет. 6, при съседи: 10447.506.140.2.41, 10447.506.140.2.28, 10447.506.140.2.27, 10447.506.140.2.39, 10447.506.140.2.38, 10447.506.140.2.29. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

4585

72. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 49 във връзка с чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата с решение по д.д. № 6/2015 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок три месеца.

4587

73. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д.д. № 48/2015 г. на Висшия дисциплинарен съд X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок осем месеца.

4588

154. – Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015 – 2016 г. в съответствие с Решение № 343 на Министерския съвет от 18.05.2015 г. Дата на обявяване на конкурса – 17 август 2015 г. В срок от 17.08.2015 г. до 16.10.2015 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки – в обучаващите организации или в БАН – администрация, ул. 15 ноември 1, стая 310, тел. 9795260.

Приложение

Списък на докторските програми, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия на науките, броя места по форма на обучение и обучаващи организации – конкурс 2015 – 2016 г.

Шифър

Научна специалност

Редовна форма

Задочна форма

Обучаваща организация

4.5.

Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика)

1

-

ИМИ

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)

1

-

ИМИ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

2

ИМИ

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)

1

-

ИМеханика

Математика (Механика на флуидите)

1

ИМеханика

Математика (Механика на деформируемото твърдо тяло)

1

ИМеханика

Математика (Приложна механика)

1

ИМеханика

Математика (Биомеханика)

1

ИМеханика

5.1.

Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)

1

-

ИМеханика

5.6.

Материали и материалознание (Технология на композитните материали)

1

-

ИМеханика

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника)

-

2

ИСИР

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на принципите и методите на кибернетиката в техническите науки)

2

-

ИСИР

5.1.

Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)

1

2

ИСИР

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)

1

-

ИИКТ

4.5.

Математика (Изчислителна математика)

1

-

ИИКТ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

1

ИИКТ

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление)

1

-

ИИКТ

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката)

1

1

ИИКТ

5.3.

Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи)

1

-

ИИКТ

5.3.

Комуникационна и компютърна техника (Компютърни системи, комплекси и мрежи)

1

-

ИИКТ

4.1.

Физически науки (Ядрена физика)

2

-

ИЯИЯЕ

4.1.

Физически науки (Неутронна физика и физика на ядрените реактори)

-

1

ИЯИЯЕ

4.2.

Химически науки (Радиохимия)

1

-

ИЯИЯЕ

4.2.

Химически науки (Електрохимия, вкл. химически източници на тока)

2

1

ИЕЕС

4.2.

Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология)

2

-

ИИХ

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

1

-

ЦЛСЕНЕИ

4.2.

Химически науки (Технология на полупроводникови материали и електронни елементи)

1

-

ЦЛСЕНЕИ

4.1.

Физически науки (Физика на кондензираната материя)

2

-

ИФТТ

4.1.

Физически науки (Математическо моделиране и приложение на математиката във физиката)

1

1

ИЕ

4.1.

Физически науки (Физика на вълновите процеси)

1

-

ИЕ

4.1.

Физически науки (Радиофизика и физическа електроника)

1

1

ИЕ

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

3

-

ИОМТ

4.1.

Физически науки (Физика на вълновите процеси)

1

-

ИОМТ

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация (Теория на кораба)

-

2

ИМСТ с ЦХА

5.6.

Материали и материалознание (Материалознание и технология на машиностроителните материали)

1

-

ИМСТ с ЦХА

5.13.

Общо инженерство (Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура)

2

2

ИМСТ с ЦХА

4.1.

Физически науки (Механика на флуидите)

1

-

ИМСТ с ЦХА

4.2.

Химически науки (Теоретична химия)

1

-

ИОНХ

4.2.

Химически науки (Неорганична химия)

1

-

ИОНХ

4.2.

Химически науки (Аналитична химия)

-

1

ИОНХ

4.2.

Химически науки (Органична химия)

1

-

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки (Нефтохимия и нефтохимичен синтез)

1

-

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки (Технология на природните и синтетичните горива)

1

-

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

1

-

ИФХ

4.2.

Химически науки (Електрохимия, вкл. химически източници на тока)

1

-

ИФХ

4.2.

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

2

-

ИКатализ

4.2.

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

-

ИКатализ

4.2.

Химически науки (Полимери и полимерни материали)

2

-

ИПолимери

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

1

-

ЦЛПФ-Пл

4.3.

Биологически науки (Молекулярна биология)

2

-

ИМолБ

3.2.

Психология (Психофизиология)

1

1

ИНевробиология

7.1.

Медицина (Фармакология)

-

1

ИНевробиология

4.3.

Биологически науки (Микробиология)

1

-

ИМикрБ

4.3.

Биологически науки (Имунология)

1

-

ИМикрБ

5.11.

Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества)

1

ИМикрБ

4.3.

Биологически науки (Физиология на животните и човека)

-

1

ИБФБМИ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

1

ИБФБМИ

4.3.

Биологически науки (Имунология)

1

-

ИБИР

6.3.

Животновъдство (Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването)

1

1

ИБИР

4.3.

Биологически науки (Антропология)

1

-

ИЕМПАМ

4.3.

Биологически науки (Морфология)

1

1

ИЕМПАМ

4.3.

Биологически науки (Вирусология)

1

-

ИЕМПАМ

6.4.

Ветеринарна медицина (Паразитология и инвазионни болести на животните и човека)

1

-

ИЕМПАМ

4.3.

Биологически науки (Ботаника)

2

1

ИБЕИ

4.3.

Биологически науки (Хидробиология)

1

-

ИБЕИ

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)

2

1

ИБЕИ

4.3.

Биологически науки (Зоология)

1

-

ИБЕИ

6.5.

Горско стопанство (Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания)

1

-

ИГората

6.5.

Горско стопанство (Горски култури, селекция и семепроизводство)

2

1

ИГората

4.3.

Биологически науки (Зоология)

1

-

НПНМ

4.4.

Науки за земята (Регионална геология)

1

-

Геологически и-т

5.6.

Материали и материалознание (Механика на деформируемото твърдо тяло)

1

-

НИГГГ

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия)

1

-

НИГГГ

4.4.

Науки за земята (Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство)

1

-

НИГГГ

4.4.

Науки за земята (Физическа география и ландшафтознание)

1

-

НИГГГ

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална география)

1

-

НИГГГ

4.4.

Науки за земята (Сеизмология и вътрешен строеж на земята)

1

1

НИГГГ

4.4.

Науки за земята (Климатология)

-

1

НИГГГ

4.1.

Физически науки (Метеорология)

1

-

НИМХ

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство)

1

1

НИМХ

4.1.

Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

1

-

ИА-НАО

4.1.

Физически науки (Хелиофизика)

1

-

ИА-НАО

4.1.

Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

-

1

ИКИТ

4.1.

Науки за земята (Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство)

2

-

ИКИТ

4.4.

Науки за земята (Дистанционни изследвания на Земята и планетите)

1

1

ИКИТ

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация (Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати)

2

-

ИКИТ

2.1.

Филология (Общо и сравнително езикознание)

2

-

ИБЕ

2.1.

Филология (Български език)

1

1

ИБЕ

2.1.

Филология (Българска литература)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Балкански литератури и култури)

1

-

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история)

1

1

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Стара история и тракология)

1

-

ИБалкЦТ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика)

2

-

ИЕФЕМ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Етнография)

2

-

ИЕФЕМ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Музеология)

1

ИЕФЕМ

8.1.

Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства – народни изкуства – обредно изкуство)

1

-

ИЕФЕМ

8.3

Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално и танцово изкуство)

1

-

ИЕФЕМ

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Теория и история на архитектурата)

1

-

ИИИЗК

8.3

Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство)

1

-

ИИИЗК

8.4.

Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия)

1

1

ИИИЗК

8.4.

Театрално и филмово изкуство (Театрознание и театрално изкуство)

1

-

ИИИЗК

2.1.

Филология (Теория и история на литературата)

1

-

КМНЦ

2.2.

История и археология (Археология)

2

-

НАИМ

3.8.

Икономика (Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство)

-

2

ИИконИ

3.8.

Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка)

-

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

-

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Световно стопанство и МИО)

-

2

ИИконИ

3.8.

Икономика (Икономика и управление (индустрия)

-

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Политическа икономия)

-

1

ИИконИ

3.6.

Право (Гражданско и семейно право)

1

-

ИДП

3.6.

Право (Стопанско/Търговско право)

-

1

ИДП

3.6.

Право (Наказателен процес)

-

1

ИДП

3.6.

Право (Международно и частно право)

-

1

ИДП

3.6.

Право (Международно публично право)

-

1

ИДП

2.2.

История и археология (История на България (Историческа демография)

1

-

ИИНЧ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

2

-

ИИНЧ

3.2.

Психология (Обща психология (Психология на личността)

-

2

ИИНЧ

3.2.

Психология (Социална психология)

1

-

ИИНЧ

3.2.

Психология (Педагогическа и възрастова психология)

1

-

ИИНЧ

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

1

-

ИИНЧ

2.3.

Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката )

1

-

ИИОЗ

2.3.

Философия (История на философията)

1

-

ИИОЗ

2.3.

Философия (Логика)

1

-

ИИОЗ

2.3.

Философия (Онтология)

1

-

ИИОЗ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

3

1

ИИОЗ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Наукознание)

1

-

ИИОЗ

 

4632

20. – Националната художествена академия обявява следните конкурси за 2015 г. по докторска програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства“ от професионално направление 8.2. Изобразително изкуство от област на висше образование 8. Изкуства – общо 24, в следните катедри:

За редовни докторанти – общо 19:

„Живопис“ – една; „Стенопис“ – една; „Скулптура“ – една; „Графика“ – една; „Плакат и визуална комуникация“ – една; „Изкуствознание“ – две; „Теория и практика на художественото образование – една; „Керамика“ – една; „Текстил, изкуство и дизайн“ – една; „Метал“ – една; „Индустриален дизайн“ – две; „Рекламен дизайн“ – една; „Дизайн на порцелан и стъкло“ – две; „Дизайн за детската среда“ – две; „Мода“ – една.

За задочни докторанти – общо 5:

„Стенопис“ – една; „Скулптура“ – една; „Графика“ – една; „Плакат и визуална комуникация“ – една; „Мода“ – една. Срок за подаване на документи за докторантурите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки – тел.: 988 17 02 – Учебно-методичен отдел.

4611

42. – Селскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2015/2016 г. по следните акредитирани докторски програми:

Докторска програма

Форма на обучение

Научна организация

Р

З

1.

Икономика и управление (по отрасли)

2

2

Институт по аграрна икономика, София

2.

Организация и управление на производството (по отрасли)

2

2

Институт по аграрна икономика, София

3.

Икономика и организация на труда

2

2

Институт по аграрна икономика, София

4.

Генетика

2

1

Агробиоинститут, София

5.

Физиология на животните и човека

1

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

6.

Механизация и електрификация на растениевъдството

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, София

7.

Механизация и електрификация на животновъдството

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, София

8.

Хидромелиоративно строителство

2

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, София

9.

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

1

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

10.

Технология на тютюна и тютюневите изделия

1

-

Институт по тютюна и тютюневите изделия, Марково

11.

Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)

-

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

12.

Общо земеделие

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, София

3

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

-

1

Институт по полски култури, Чирпан

13.

Почвознание

2

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, София

14.

Агрохимия

1

1

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, София

15.

Селекция и семепроизводство на културните растения

1

-

Институт по полски култури, Чирпан

3

1

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

1

-

Земеделски институт, Шумен

3

1

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

1

1

Институт по земеделие, Карнобат

2

-

Институт по фуражните култури, Плевен

1

-

Институт по тютюна и тютюневите изделия, Марково

16.

Растениевъдство

2

-

Институт по фуражните култури, Плевен

1

-

Институт по полски култури, Чирпан

17.

Овощарство

2

-

Институт по овощарство, Пловдив

1

-

Институт по земеделие, Кюстендил

1

-

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

18.

Декоративни растения

1

-

Институт по декоративни растения, София

19.

Зеленчукопроизводство

1

-

Институт по зеленчукови култури „Марица“, Пловдив

20.

Фуражно производство, ливадарство

1

-

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

21.

Растителна защита (вкл. фито- патология, вирусология, хербология и др.)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, София

1

-

Институт по зеленчукови култури „Марица“, Пловдив

1

-

Институт по тютюна и тютюневите изделия, Марково

1

-

Агробиоинститут, София

22.

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

1

-

Земеделски институт, Ст. Загора

2

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

23.

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

2

-

Институт по фуражните култури, Плевен

24.

Говедовъдство и биволовъдство

1

-

Земеделски институт, Шумен

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

25.

Овцевъдство и козевъдство

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

26.

Свиневъдство

1

-

Земеделски институт, Шумен

27.

Специални отрасли (коне)

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска 30, стая № 102, от 9 до 17 ч.; телефони за контакти: 028127560, 028127580. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Такса за кандидатстване – 30 лв.

4610

48. – Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, обявява конкурс за прием на докторанти държавна поръчка – редовна форма на обучение, и платено обучение за учебната 2015/2016 г., както следва: Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научна специалност „Методика на обучението по изобразително изкуство“ – един редовно обучение; професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, научна специалност: „Музикознание и музикално изкуство“ (музикално-сценична режисура, полифония, солфеж, пиано и акордеон и поп и джаз) – петима редовно обучение, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в АМТИИ, ул. Т. Самодумов 2, ет. 3, стая 34, тел.: 032/601 477, 0877665701.

4169

10. – Националният център по радиобиология и радиационна защита обявява конкурси за доцент за секция „Радиационна защита при медицинско облъчване“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Медицинска радиологична физика“ и за редовен докторант за секция „Радиационен контрол“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и научната специалност „Радиационна хигиена“ със срок на приемане на документите – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи: НЦРРЗ, 1606 София, ул. Св. X.X. 3, сграда 7, стая № 105, тел.: +3592 8621123; факс: +3592 8621059; e-mail: sdo@ncrrp.org.

4609

13. – Институтът по рибни ресурси – Варна, към ССА – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ (морски зообентос), професионално направление 4.3. Биологически науки със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в секретариата на института, гр. Варна 9000, бул. Приморски 4, ПК 72, тел. 052 63 20 66.

4595

14. – Институтът по рибни ресурси – Варна, към ССА – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ (хидрохимия), професионално направление 4.2. Химически науки със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в секретариата на института, гр. Варна 9000, бул. Приморски 4, ПК 72, тел. 052 63 20 66.

4596

6. – Община Ветово на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за трасе на ел. кабел от съществуващ стълб ЖР – 87 на ЕП – Писанец, преминаващ през ПИ 000366 и ПИ 000342 до МТТ – 100/20/0,4, монтирано на границата на ПИ 163005 в землището на гр. Ветово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Ветово.

4635

80. – Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП), за електропровод ,,ВЛ 110 kV п/ст ,,Каварна“ до стълб 12 от ВЛ 110 kV ,,Нектар“ от п/ст ,,Варна север“, разположен на територията на общините Варна и Аксаково, област Варна, и общините Балчик и Каварна, област Добрич, със засегнати имоти на територията на община Каварна, както следва: имоти с идентификатори 05009.11.3, 05009.11.40, 05009.11.41, 05009.11.47, 05009.11.104, 05009.11.124, 05009.11.201 в землище с. Божурец, община Каварна; 66113.11.3, 66113.11.4, 66113.11.6, 66113.11.39, 66113.11.60, 66113.11.79, 66113.11.80, 66113.11.81, 66113.11.139, 66113.11.146, 66113.11.147, 66113.12.8, 66113.12.23, 66113.12.34, 66113.12.35, 66113.12.36, 66113.12.43, 66113.12.58, 66113.12.59, 66113.12.76, 66113.12.77, 66113.12.80, 66113.12.85, 66113.12.86, 66113.12.138, 66113.12.144, 66113.12.145, 66113.12.170, 66113.12.171, 66113.13.52, 66113.14.165, 66113.18.5, 66113.18.7, 66113.18.13, 66113.19.24, 66113.19.25, 66113.19.27, 66113.19.29, 66113.19.30, 66113.19.31, 66113.19.32, 66113.19.33, 66113.19.34, 66113.19.41, 66113.19.42, 66113.19.49, 66113.19.52, 66113.19.53, 66113.19.63, 66113.19.64, 66113.19.67, 66113.19.68, 66113.19.70, 66113.19.117, 66113.19.123, 66113.19.124 и 66113.19.129 в землище с. Селце, община Каварна; 35064.12.98, 35064.16.2, 35064.16.4, 35064.16.9, 35064.16.10, 35064.16.20, 35064.16.21, 35064.16.22, 35064.16.25, 35064.16.26, 35064.16.27, 35064.16.28, 35064.16.29, 35064.16.40, 35064.16.41, 35064.16.103, 35064.16.107, 35064.17.14, 35064.17.31, 35064.17.39, 35064.17.40, 35064.17.42, 35064.17.51, 35064.17.52, 35064.17.53, 35064.17.63, 35064.17.134, 35064.20.12, 35064.20.13, 35064.20.19, 35064.20.20, 35064.20.26, 35064.20.46, 35064.20.79, 35064.20.80, 35064.20.131, 35064.20.132, 35064.20.133, 35064.20.137, 35064.20.138, 35064.20.139, 35064.112.19, 35064.112.25, 35064.112.42, 35064.112.43, 35064.112.53, 35064.112.74, 35064.112.75, 35064.112.76, 35064.112.129, 35064.112.131, 35064.112.132 и 35064.112.134 в землище гр. Каварна, община Каварна, област Добрич. Проектът се намира в отдел ,,ТУС“ при Община Каварна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник“ заинтересованите могат да се запознаят с проекта и да направят писмени искания, предложения и възражения по него до общинската администрация – Каварна.

4602

5. – Община гр. Котел, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПР (план за регулация) за ПИ пл. № 220 в кв. 53 по плана на с. Градец, област Сливен. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4608

71. – Община Твърдица на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване за учредяване право на строеж върху поземлен имот в горска територия без промяна предназначението на територията – частна държавна собственост, ПИ № 196011, местност Домуз дере, землище с. Оризари, община Твърдица, област Сливен. Изработеният проект е на разположение всеки работен ден в стая № 17, ет. 3, в сградата на Община Твърдица, пл. Свобода 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до общинската администрация.

4607

 

СЪДИЛИЩА

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от фондация „Макове за Мери“ на § 1, т. 17 на Наредба № 19 от 22.12.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ на министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 106 от 2014 г.), по което е образувано адм. д. № 6275/2015 г. по описа на Върховния административен съд.

4586

Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на X.X.X. против Заповед № 827 от 4.05.2015 г. на кмета на община Благоевград, с която е одобрен подробен устройствен план – изменение на ПР за УПИ IX (читалище), кв. 8а по плана на с. Бело поле, община Благоевград, за делба и образуване на 3 броя нови урегулирани поземлени имота: УПИ XIII-260, общ., с предназначение за „жилищно строителство“; УПИ XIV-260 с предназначение за „жилищно строителство“ и УПИ IX-260 с предназначение за „жилищно строителство“, и нов УПИ XV в кв. 8а по плана на с. Бело поле, община Благоевград, и ПЗ за новообразуваните УПИ XIII-260, общ., УПИ XIV-260 и УПИ IX-260, кв. 8а по плана на с. Бело поле, община Благоевград – ново ниско свободно жилищно застрояване, е образувано адм. дело № 427/2015 г. по описа на съда и е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.09.2015 г. в 10 ч. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници в производството пред съда в едномесечен срок от обнародване на оспорването в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда, което трябва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; номер на делото; акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към подадени жалби в законоустановения срок.

4593

Административният съд – София-град, второ отделение, 38 състав, съобщава, че срещу съобщение на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ от 30.07.2014 г., публикувано на интернет страницата на агенцията, е образувано адм. дело № 2856/2015 г. по описа на съда. Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания съгласно изискванията на чл. 182, ал. 3 АПК.

4594

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

11. – Управителният съвет на сдружение „СДБ – семействата и децата на България“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ уведомява членовете на сдружението, че свиква по собствена инициатива общо събрание на 25.08.2015 г. в 10 ч. на адрес – София, район „Изгрев“, ул. Райко Алексиев 26, бл. 3, вх. Б, при следния дневен ред: 1. приемане на решение за промяна на наименованието на сдружението; 2. приемане на решение за изменение и допълнение на устава; 3. приемане на отчета на управителния съвет за дейността на сдружението за отчетния период; 4. определяне на числовия състав и избор на членове на управителния съвет; 5. определяне на числовия състав и избор на членове на контролния съвет.

4622

44. – Управителният съвет на „Балканска геодезическа асоциация“ (БГА) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на БГА на 6.09.2015 г. в 11 ч. в София, бул. Тотлебен 34А, хотел „Шипка“, конферентна зала № 1, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността и финансовото състояние на БГА; 2. приемане отчет на КС на БГА и на становището му по отчета на УС; 3. освобождаване на председателя и членовете на УС и КС на БГА; 4. избор на председател и членове на ръководните органи на БГА; 5. приемане на промени в устава на БГА; 6. приемане на бюджет на БГА за 2016 г.; 7. разни. Регистрацията на членовете (пълномощниците) ще започне същия ден от 10,45 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове. Материалите за общото събрание са на разположение на всички членове на БГА от 6.08.2015 г. в офис на БГА, София, бул. Гоце Делчев 55, всеки работен ден от 11 до 16 ч.

4642

9. – Управителният съвет на Сдружение за училищен спорт и туризъм „Пушкин – 133“ (СУСТ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по собствена инициатива свиква общо отчетно-изборно събрание на 10.09.2015 г. в 15 ч. в София, ул. Цар Иван Шишман 1, в 30 кабинет на ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на СУСТ за 2009 – 2015 г.; 2. финансов отчет на СУСТ за 2009 – 2015 г.; 3. приемане на бюджета на СУСТ за 2015 – 2016 г.; 4. избор на нов управителен съвет; 5. промени в устава. Поканват се всички членове на сдружението или упълномощените от тях лица да присъстват. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 6 от устава на СУСТ събранието ще се проведе от 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

4644

8. – Управителният съвет на Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на фондацията на 11.09.2015 г. в 10 ч. в София, ул. Банат 24 – 26, вх. А, ап. 12, при следния дневен ред: 1. промяна в устава на Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“ и избор на нови членове на УС, нов заместник-председател и нов технически секретар; 2. промяна на начина на представителство на Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“; 3. освобождаване на членове от управителния съвет на фондацията, заместник-председателя и техническия секретар на фондацията; 4. освобождаване от отговорност на досегашния заместник-председател и на техническия секретар; 5. избиране на нови членове на управителния съвет и избор на нов заместник-председател и нов технически секретар на УС на фондацията. Регистрацията на членовете ще се извършва от 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

4624

23. – Управителят на Регионалното обществено сдружение за развитие на деловите и културните връзки ВМЕСТЕ – България – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 23, ал. 1 от устава свиква общо събрание на 10.09.2015 г. в 10,30 ч. в Бургас, ул. Сливница 53, със следния дневен ред: 1. вписване в устава на сдружението на определение за извършване на общественополезна дейност; 2. промяна на адресната регистрация на сдружението с нов адрес: Бургас, ул. Милин камък 7. Общото събрание ще се състои от членове на сдружението. Началото на регистрацията е в 9,30 ч. Канят се да присъстват членовете на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същата дата, на същото място и при същия дневен ред.

4653

17. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Черноморски икономически център“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква по собствена инициатива общо събрание на 27.08.2015 г. в 11 ч. на адрес – Варна, ул. Панайот Волов 46, партер, при следния дневен ред: 1. приемане на промени в устава на сдружението; 2. изключване на членове на сдружението; 3. прием на нови членове; 4. освобождаване и избиране на членове на управителния съвет. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще започне в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред. Съгласно чл. 19, ал. 3 от устава на сдружението поканата ще се постави на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението – Варна, бул. Осми приморски полк 43, на 3.07.2015 г.

4591

9. – Управителният съвет на сдружение „Сдружение за интеграция на малцинствените групи“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 7.07.2015 г. свиква извънредно общо събрание на сдружението на 7.09.2015 г. в 10 ч. във Варна, ул. Пирот 8А, ет. 3, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за промени в състава на управителния съвет на сдружението – освобождаване на членове на УС и избор на нови членове на управителния съвет; 2. промяна в състава на членовете на сдружението; 3. изменение и допълнение на устава на сдружението; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 11 ч. при същия дневен ред.

4592

1. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство – Евридика при ПГОД Евридика“, Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 29.08.2015 г. в 18 ч. в Кърджали, ул. Капитан Петко войвода 60, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на настоятелите за дейността през 2012 – 2014 г.; 2. приемане и освобождаване на членове на управителния съвет на настоятелството; 3. приемане на промени в устава на сдружението. Поканват се всички членове на училищното настоятелство да вземат участие в събранието. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

4589

14. – Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство на Средно общообразователно училище „X.X.“ – гр. Плевен“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.09.2015 г. в 17 ч. в Плевен, ул. Иван Вазов 46, при следния дневен ред: 1. приемане на правила и ред за извършване на общественополезна дейност от сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Училищно настоятелство на Средно общообразователно училище „X.X.“ – гр. Плевен“; 2. приемане на нови членове; 3. приемане на основните насоки и програма за дейността на сдружението за тази отчетна година; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

4623

14. – Управителният съвет на сдружение „Дар“ – Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички свои членове и доброволци на общо отчетно-изборно събрание на 11.09.2015 г. в 17 ч. в Клуба на НСО – Търговище, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за периода 2010 – 2015 г. на председателя на УС на сдружението; 2. финансов отчет за същия отчетен период; 3. промяна в устава на сдружението; 4. избор на ново ръководство.

4640

X.X.X. – ликвидатор на СНЦ „Обединен спортен клуб „Белица – Костинброд“, със седалище и адрес на управление Костинброд, ул. Охрид 1, в ликвидация по ф.д. № 53/2012 г. на СОС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си по седалището му в едномесечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“.

4562

X.X.X. – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел в частна полза „Интернейшънъл руръл ексчейндж“ – Плевен, в ликвидация по ф.д. № 95/2004 г., на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4530

X.X.X. – ликвидатор на сдружение „Българска електроенергийна асоциация“ в ликвидация по ф.д № 878/2008 г. на СГС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на асоциацията да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4527

Промени настройката на бисквитките