Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 10.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ,

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 107 ОТ 2011 Г.)

В сила от 10.01.2017 г.

Обн. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2017г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 2, ал. 7 думите "ЕЦ - единичната цена на Hz/kHz по чл. 4" се заменят с "ЕЦ - единичната цена на Hz/kHz от таблицата по чл. 4, ал. 1" и думите "С - броят на използваните честотни обхвати по чл. 4" се заменят с "С - броят на използваните честотни обхвати от таблицата по чл. 4, ал. 1".

§ 2. В чл. 4, ал. 1 в таблицата се създава т. 9:


9.

В обхват 800 MHz - за всеки 1 Hz за всяка една година, за която ще се ползва, от срока на разрешението

0,24

§ 3. В чл. 7, ал. 1 в таблицата се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 2.7:


2.7.

в обхват 800 MHz

100 000

2. Досегашната т. 2.7 става т. 2.8.

Заключителни разпоредби

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".