Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 22 от 13.III

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 8 МАРТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2018 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 8 МАРТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2018 Г.

В сила от 13.03.2018 г.

Обн. ДВ. бр.22 от 13 Март 2018г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. в размер 1 662 455 лв. за финансово подпомагане на организирането и провеждането на Световния шампионат по мотокрос MXGP/MX2 и Европейския шампионат по мотокрос EMX125/EMX250 - Гран при България (Grand prix Bulgaria), в Република България през 2018 г.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на спорта за високи постижения", бюджетна програма "Спорт за високи постижения" по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 3. (1) Министърът на младежта и спорта да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на младежта и спорта.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".