Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 58 от 13.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 5 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ДВ, БР. 90 ОТ 2012 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 5 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ДВ, БР. 90 ОТ 2012 Г.)

В сила от 13.07.2018 г.

Обн. ДВ. бр.58 от 13 Юли 2018г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 4, ал. 2 думите "министъра на вътрешните работи, от министъра на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят с "председателя на Държавната агенция "Национална сигурност", от министъра на икономиката".

§ 2. В чл. 8 числото "49" се заменя с "46".

§ 3. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:

"(1) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на председателя на комисията, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва технически дейности по административното обслужване."

§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 8 се изменя така:

"8. осъществява правно-нормативното обслужване на комисията и осигурява процесуалното представителство по граждански, административни и административнонаказателни производства;".

2. Създават се нови т. 9 и 10:

"9. оказва правна помощ, изготвя становища и анализира резултатите от съдебната практика, които са свързани с дейността на комисията;

10. изработва или участва в изработването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, които засягат дейността на комисията, и дава становища по проекти на нормативни актове, които са получени от други държавни органи за съгласуване;".

3. Досегашните т. 9 - 14 стават съответно т. 11 - 16.

§ 5. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:

"(2) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Лицензионна и контролна дейност"."

§ 6. Член 13 се отменя.

§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. Основният текст се изменя така:

"Дирекция "Лицензионна и контролна дейност":".

2. Създават се нови т. 6 - 9:

"6. извършва проверки за законосъобразното осъществяване на хазартната дейност;

7. изземва игрално и комуникационно оборудване и парични средства, които се използват за организиране или осъществяване на хазартна дейност без лиценз от комисията;

8. установява административни нарушения;

9. обезпечава доказателства за извършени нарушения чрез опис или изземване на вещи, парични средства, ценни книжа, документи, книжа и други носители на информация или чрез запечатване на каси, офиси, игрални зали, игрални казина, работилници, помещения, в които се организират или провеждат хазартни игри, или се държи игрално оборудване, и други подлежащи на контрол обекти;".

3. Досегашните т. 6 - 14 стават съответно т. 10 - 18.

4. Досегашната т. 15 става т. 19 и в нея накрая се добавя "по лицензионните производства и контролната дейност;".

5. Досегашната т. 16 става т. 20.

§ 8. Приложението към чл. 8 се изменя така:

"Приложение към чл. 8


Численост на персонала в администрацията на Държавната комисия по хазарта - 46 щатни бройки


Председател

1

Главен секретар

1

Обща администрация

16

в т. ч.:

 

дирекция "Финансово-стопански

 

дейности и административноправно

 

обслужване"

16

Специализирана администрация

28

в т. ч.:

 

дирекция "Лицензионна и контролна

 

дейност"

28".


Заключителни разпоредби

§ 9. В Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 30 от 2000 г., бр. 4, 16, 17, 55 и 87 от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г., бр. 42, 49 и 102 от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от 2004 г., бр. 27, 56, 76, 90 и 103 от 2005 г., бр. 2, 37, 48, 56, 65, 77, 90 и 93 от 2006 г., бр. 11, 26, 53 и 84 от 2007 г., бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г., бр. 81, 85, 90, 100, 101 и 102 от 2009 г., бр. 2, 34, 46, 64 и 88 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 6 и 90 от 2012 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 63 и 88 от 2014 г., бр. 64 и 100 от 2015 г., бр. 100 от 2016 г. и бр. 25 и 102 от 2017 г.) в т. 7 от приложение № 2 към чл. 4, ал. 3 числото "49" се заменя с "46".

§ 10. В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2016 г.; изм., бр. 18 от 2017 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 6:

а) създава се нова т. 18:

"18. осъществява държавната политика относно ефективното и ефикасното разходване на публични средства при планирането и изпълнението на концесиите;"

б) досегашната т. 18 става т. 19.

2. В чл. 9, ал. 2 числото "568" се заменя с "571".

3. В чл. 11:

а) в ал. 4 изречение второ се изменя така: "Проверките се извършват въз основа на писмена заповед или писмено разпореждане на министъра.";

б) алинея 5 се изменя така:

"(5) Инспекторатът има следните функции:

1. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси по осъществяване на административната дейност в МФ и в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на МФ;

2. прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;

3. събира и анализира информация и извършва проверки по своя инициатива за установяване на нарушения, възможни прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;

4. извършва проверки по сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от МФ и от административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на МФ;

5. съставя актове за установяване на административни нарушения, когато това е предвидено в закон, при констатирани нарушения от страна на служителите от МФ и от административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на МФ;

6. проверява спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работа от служителите на МФ и на административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на МФ;

7. може да прави предложения до министъра за образуване на дисциплинарни производства при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

8. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

9. участва в разработването на проекти и прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, които регламентират организацията на работа и дейността на МФ и на административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на МФ;

10. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление от страна на служители на МФ и на административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на МФ;

11. извършва проверки по предоставянето на административни услуги;

12. осъществява и други дейности, свързани с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.";

в) алинея 6 се изменя така:

"(6) За резултатите от извършените проверки се докладва на министъра и се правят препоръки за отстраняване на констатираните пропуски и нарушения.";

г) алинея 7 се изменя така:

"(7) Ръководителят на инспектората изпраща всяка година до 1 март на Главния инспекторат на Министерския съвет доклад за извършените проверки през предходната година."

4. В чл. 17, т. 8 думите "чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" се заменят с "чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество".

5. В чл. 26:

а) точка 10 се изменя така:

"10. наблюдава и контролира дейността на участниците на първичния и вторичния пазар на държавни ценни книжа;"

б) точка 13 се изменя така:

"13. изготвя и публикува официалната информация за дълга и гаранциите на подсектор "Централно управление" и за консолидирания дълг и гаранциите на сектор "Държавно управление;".

6. В чл. 28, ал. 2 се създава т. 10:

"10. изпълнява функцията на секретариат на Консултативния съвет по контрол и одит в публичния сектор."

7. В чл. 30 т. 4 се изменя така:

"4. подпомага министъра при упражняване на правомощията му в областта на държавната политика относно ефективното и ефикасното разходване на публични средства при планирането и изпълнението на концесиите;".

8. В приложението към чл. 9, ал. 3:

а) в наименованието числото "568" се заменя с "571";

б) на ред "Обща администрация" числото "121" се заменя със "123";

в) на ред "дирекция "Човешки ресурси и административно обслужване" числото "23" се заменя с "24";

г) на ред "дирекция "Информационни системи" числото "18" се заменя с "19";

д) на ред "Специализирана администрация" числото "420" се заменя с "421";

е) на ред "дирекция "Правна" числото "16" се заменя със "17".

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".