Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 5 от 15.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 10 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ (ДВ, БР. 32 ОТ 2010 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 10 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ (ДВ, БР. 32 ОТ 2010 Г.)

В сила от 01.01.2019 г.

Обн. ДВ. бр.5 от 15 Януари 2019г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3 след думите "експертите за връзки с обществеността в кабинетите на" се добавя "председателите на държавни агенции и".

2. Точка 4 се отменя.

§ 2. В чл. 4, ал. 1 думите "през 2014 г." се заменят с "през съответната бюджетна година".

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3, изречение второ думите "приложения № 4 и 5" се заменят с "приложение № 4".

2. Създават се ал. 12 - 20:

"(12) Конкретният размер на индивидуалната основна месечна заплата на изпълнителния директор и на заместник изпълнителните директори на Държавен фонд "Земеделие" се определя от министъра на земеделието, храните и горите.

(13) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на председателя и членовете на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" се определят от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(14) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" и на изпълнителния директор и на заместник изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" се определят от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

(15) Конкретният размер на индивидуалната основна месечна заплата на главния държавен здравен инспектор се определя от министъра на здравеопазването.

(16) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на общини, райони и кметства се определят от съответния общински съвет при условията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, като размерът на определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на министър. Индивидуалната основна месечна заплата на заместник-кметовете на общини/райони се определя в размер до 80 на сто от основната месечна заплата на кмета на общината/района, а на кметските наместници - в размер до 80 на сто от средната основна месечна заплата за кмет на кметство в общината.

(17) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на членовете на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация, на председателите на постоянни комисии по области на висшето образование и на председателя на Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол се определят от министъра на образованието и науката.

(18) Извън случаите на ал. 10, 12, 13 и 14, ако друго не е определено в закон, размерите на основните месечни заплати на председателите на държавни агенции и на държавни комисии, на изпълнителните директори на изпълнителни агенции, на областните управители, на органите по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда и на ръководителите на административни структури, създадени със закон или с постановление, се одобряват от Съвета за административната реформа по предложение на ресорните членове на Министерския съвет, отчитайки числеността на съответната администрация, нейния бюджет и функциите ѝ.

(19) Индивидуалните основни месечни заплати на заместниците на лицата по ал. 18 се определят в размер 80 на сто от основната месечна заплата на съответните ръководители.

(20) Индивидуалните основни месечни заплати на членовете на държавна комисия се определят в размер 80 на сто от основната месечна заплата на председателя на държавната комисия."

§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите "приложения № 4 и 5" се заменят с "приложение № 4", а накрая думите "за 2014 г." се заличават.

2. Създава се ал. 3:

"(3) Индивидуалните основни месечни заплати на лицата, заемащи длъжности по чл. 5, ал. 10 и 12 - 20 се определят в рамките на разходите за персонал, определени по бюджета на съответната административна структура."

§ 5. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се отменя.

§ 6. В приложение № 4 към чл. 2, т. 3 "Таблица на длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основни месечни заплати на членовете на кабинетите на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите; на съветниците, експертите и техническите сътрудници в тези кабинети, както и на експертите за връзки с обществеността в кабинетите на областните управители в зависимост от минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната администрация, посочени в приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация" се правят следните допълнения:

1. В наименованието след думите "експертите за връзки с обществеността в кабинетите на" се добавя "председателите на държавни агенции и".

2. На ред 6, в колона "Длъжностни наименования" накрая се поставя запетая и се добавя "експерт за връзки с обществеността към кабинета на председател на държавна агенция".

§ 7. Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 "Таблица на длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основни месечни заплати на председателите, заместник-председателите и членовете на държавни комисии; на председателите и заместник-председателите на държавни агенции; на областните управители и заместник областните управители; на изпълнителните директори на изпълнителни агенции; на ръководителите на административни структури, създадени със закон или с постановление, и на техните заместници; на кметовете, заместник-кметовете и кметските наместници в зависимост от минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната администрация, посочени в приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация" се отменя.

Заключителни разпоредби

§ 8. В Постановление № 344 на Министерския съвет от 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. (ДВ, бр. 107 от 2018 г.) се създава чл. 65:

"Чл. 65. (1) Разчетеното увеличение на разходите за персонал в бюджетните организации за 2019 г. не може да се ползва за разходи за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати.

(2) Увеличението на заплатите за 2019 г. на работещите по служебни или трудови правоотношения в бюджетните организации следва да бъде минимум с 3 на сто независимо от конкретната оценка по Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, когато е приложимо, като лицата, получили най-ниска годишна оценка на изпълнението на длъжността, не получават увеличение на заплатите за 2019 г."

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Промени настройката на бисквитките