Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 82 от 18.IX

УКАЗ № 183 ОТ 11.09.2020 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ПАРАШКЕВОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН

 

УКАЗ № 183 ОТ 11.09.2020 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ПАРАШКЕВОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН

Обн. ДВ. бр.82 от 18 Септември 2020г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам Александър Борисов Парашкевов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Пакистан.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 11 септември 2020 г.

Подпечатан с държавния печат.