Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 82 от 18.IX

УКАЗ № 185 ОТ 15.09.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

УКАЗ № 185 ОТ 15.09.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Обн. ДВ. бр.82 от 18 Септември 2020г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, приет от 44-то Народно събрание на 9 септември 2020 г.

Издаден в София на 15 септември 2020 г.

Подпечатан с държавния печат.