Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 84 от 29.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБХВАТА И МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 91 ОТ 2016 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБХВАТА И МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 91 ОТ 2016 Г.)

В сила от 01.01.2021 г.

Обн. ДВ. бр.84 от 29 Септември 2020г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. Член 16 се изменя така:

"Чл. 16. Частичната предварителна оценка на въздействието се извършва съгласно образеца в приложение № 1 и има следното минимално съдържание:

1. описание на проблема/проблемите, които биха обосновали действие от страна на държавните органи;

2. описание на определените цели при решаването на поставените проблеми по конкретен и измерим начин и когато е приложимо - времеви график за постигането им;

3. определените заинтересовани страни, включително вида и категорията на малките и средните предприятия;

4. определените възможни варианти за действие, включително вариант "Без действие";

5. анализ на всички потенциални значителни икономически, социални и екологични въздействия и на специфичните въздействия в резултат от изпълнението на всеки вариант по т. 4, включително върху всяка група от заинтересованите страни;

6. представяне на резултатите от сравняване на вариантите по т. 4 и техните потенциални въздействия по критериите ефективност, ефикасност и съгласуваност;

7. описание на препоръчителния вариант за действие за решаване на всеки поставен проблем и потенциалните му въздействия;

8. информация дали административната тежест за физическите и юридическите лица ще се увеличи, или ще се намали при изпълнението на препоръчителния вариант по всеки поставен проблем;

9. информация дали се създават нови регулаторни режими, или дали се засягат съществуващи режими и услуги при изпълнението на препоръчителния вариант по всеки поставен проблем;

10. информация дали се създават нови регистри при предприемане на действия по изпълнението на препоръчителния вариант по всеки поставен проблем;

11. информация за въздействие върху микро-, малките и средните предприятия при изпълнението на препоръчителния вариант по всеки поставен проблем;

12. информация за потенциалните рискове при изпълнението на препоръчителния вариант по всеки поставен проблем;

13. информация за проведени или предстоящи консултации със заинтересованите страни;

14. информация за това дали приемането на нормативния акт произтича от правото на Европейския съюз;

15. преценка дали се изисква извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради очаквани значителни последици;

16. приложения;

17. информационни източници, които са послужили за извършването на предварителната оценка на въздействието;

18. подпис на директора на дирекцията, която е отговорна за извършване на предварителната оценка на въздействието."

§ 2. В чл. 22, ал. 1 след думите "и се изготвя съгласно" се добавя "образеца в".

§ 3. В чл. 26 след думите "приложение № 3" се поставя точка и текстът докрая се заличава.

§ 4. Член 28 се изменя така:

"Чл. 28 (1) За извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието се използват следните методи:

1. анализ на разходите и ползите - метод за оценка на проекти на нормативни актове посредством сравняване на техните разходи и ползи, които са измерени в стойност (парични единици);

2. анализ на ефективността на разходите - метод за оценка на проекти на нормативни актове според количеството полза от 1 лев разходи/разходите за единица полза;

3. мултикритериен анализ - метод за оценка на проекти на нормативни актове върху основата на специален набор от критерии, които са свързани с набелязаните цели;

4. други методи.

(2) Изборът на метод се мотивира.

(3) За оценка на административната тежест се използва моделът на стандартните разходи - методологическа рамка за измерване на разходите за изпълнение на задълженията за предоставяне на информация."

§ 5. Членове 35 - 37 се изменят така:

"Чл. 35. Извършването на последваща оценка на въздействието включва:

1. определяне на целите на оценката;

2. същинско извършване на оценката;

3. обобщаване на оценката;

4. разпространение на резултатите от оценката.

Чл. 36. Целите на последващата оценка на въздействието могат да са свързани с периодичен преглед на прилагането на нормативния акт, с резултатите от регулирането на конкретна част от съответните обществени отношения, със съответствието с определени конституционни или законови положения, с изводи относно последиците от прилагането на акта чрез правилата, които са заложени в него.

Чл. 37. (1) Същинското извършване на оценката включва:

1. определяне на обхвата и структурата на оценката;

2. определяне на заинтересованите страни и събиране на данни;

3. анализ на данните и оценяване на въздействията;

4. формулиране на изводи.

(2) Определянето на обхвата и структурата на оценката включва:

1. изследване на причините за приемането или изменението на нормативния акт, при което се:

а) вземат предвид използваните ресурси, постигнатите резултати, последиците и въздействията от приемането или изменението на нормативния акт;

б) вземат предвид причинно-следствените връзки между приемането или изменението му, последиците и въздействията от него, промени в обществените отношения, промяна в поведението на адресатите на акта и др.;

в) изследват мотивите, съответно докладът към проекта на нормативния акт преди приемането му, частичната или цялостната предварителна оценка на въздействието, когато са извършени такива;

г) изследва съдебна практика, която е свързана с нормативния акт;

2. определяне на критерии за оценка, които могат да бъдат:

а) постигане на целите - степента, в която целите от приемането или изменението на нормативния акт са постигнати, независимо дали това се дължи на прилагането на нормативния акт;

б) ефективност - степента, в която постигането на целите, които са заложени при приемането или изменението на нормативния акт, се дължи на прилагането на нормативния акт;

в) ефикасност - постигането на целите, заложени при приемането или изменението на нормативния акт, с минимално използване на ресурсите при прилагането на нормативния акт;

г) устойчивост - степента на трайно решаване на идентифицираните проблеми, включително броя на промените в нормативния акт;

д) полезност - степента на удовлетворяване на очакванията на адресатите на нормативния акт;

3. определяне на въпроси за оценка.

(3) Определянето на заинтересованите страни и събирането на данни включва идентифициране на адресатите и заинтересованите лица на нормативния акт и осигуряване на относимите за оценката данни, включително чрез консултации със заинтересованите страни.

(4) Анализът на данните включва трансформацията им в информация, която е необходима за постигане на целите на оценката.

(5) Оценяването на въздействията от приемането или изменението на нормативния акт се основава на анализа на събраните данни. При оценяването на въздействията и формирането на изводи се тълкуват и обобщават анализираните данни, като се правят съответните изчисления, като се използват самостоятелно или заедно някои от следните методи/групи методи:

1. група прагматични методи, включително наблюдение на изпълнението и теория на промяната като рамка за данни;

2. група методи за проучване на казуси, включително чрез проследяване на процеса и реалистично оценяване, анализ на съгласуваност и анализ на продължението, и качествен сравнителен анализ;

3. група методи за изследване чрез контролни групи, които позволяват да се оцени ефектът от нормативната промяна чрез сравнение на резултатите между равностойни тестова и контролна група;

4. мултикритериен анализ - метод за последваща оценка на въздействието върху основата на специален набор от критерии, които са свързани с набелязаните цели;

5. модел на стандартните разходи - методологическа рамка за измерване на разходите за изпълнение на задълженията за предоставяне на информация;

6. други методи."

§ 6. Членове 38 - 40 се отменят.

§ 7. Член 41 се изменя така:

"Чл. 41. Обобщаването на оценката изисква изготвянето на доклад. Докладът съдържа резюме и основна част. Основната част на доклада съдържа най-малко:

1. увод;

2. определените цели;

3. обхвата и структурата на оценката, включително изследването на причините за приемането или изменението на нормативния акт, определените критерии за оценка и определените въпроси за проверка;

4. определените заинтересовани страни и събраните данни, включително проведените консултации със заинтересованите страни;

5. анализа на данните;

6. описание на въздействията и формулираните изводи въз основа на анализа на данните и методите за тяхното тълкуване, обобщаване и изчисляване, причините за техния избор;

7. начините, по които ще бъдат разпространени резултатите от оценката;

8. препоръка за последващи действия съгласно чл. 18б от Закона за нормативните актове;

9. приложения."

§ 8. Член 42 се изменя така:

"Чл. 42. Разпространението на резултатите от оценката се извършва от органа по чл. 34, като в срок до 30 дни от нейното извършване оценката се публикува на интернет страницата на администрацията, която го подпомага, и се изпраща в администрацията на Министерския съвет за публикуването ѝ на Портала за обществени консултации."

§ 9. Член 43 се изменя така:

"Чл. 43. В зависимост от резултатите от последващата оценка на въздействието органът по чл. 34 може да предлага отмяна, изменение или допълнение на нормативния акт и да инициира извършването на предварителна оценка на въздействието на предложените промени."

§ 10. Приложение № 1 към чл. 16 се изменя така:

"Приложение № 1 към чл. 16


"


§ 11. Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1 се изменя така:

"Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1"

§ 12. Приложение № 3 към чл. 26 се изменя така:

"Приложение № 3 към чл. 26"

Заключителни разпоредби

§ 13. (1) Постановлението влиза в сила от 1 януари 2021 г.

(2) За постъпилите до 31 декември 2020 г. за съгласуване в администрацията на Министерския съвет предварителни оценки на въздействието се прилагат досегашният ред и образци.